Goudsche Courant, woensdag 23 juli 1890

IN 4279 Donderdag 24 Juli 1890 60UDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inaending van advertentiön kan guschieden tot öén uur des namiddags van den dag der uitgave 7551 7663 7619 7737 7757 7859 7861 7914 7929 7933 7956 7966 8010 8036 8051 8063 8072 8161 8168 8263 8411 8446 8489 8538 8544 8579 8185 8662 8653 8720 8756 8821 8912 8944 3958 9037 9096 9122 9124 9228 9319 9327 9357 9371 9432 9435 9461 9616 15392 15430 15427 16477 15561 16603 15842 15850 15852 15890 15966 16987 16991 16116 16146 16165 16160 16168 16177 16281 16287 16299 16303 16410 16411 16445 16470 16476 16522 16588 16689 16630 16672 16757 16768 16827 16853 16867 16958 16969 16986 17036 17281 17305 17342 17370 17391 17420 17423 17424 17462 17474 17643 18087 18143 18241 18484 18494 18673 18675 18682 18686 13716 12766 12794 12799 12830 12836 12891 12916 13006 13P63 18087 13125 13132 13 40 13210 13243 13251 13257 13301 18332 13386 13466 13619 13577 13584 13628 13706 13794 13880 13984 14038 14043 14047 14060 14095 14106 14118 H134 14158 14161 14304 14348 14352 14381 14595 14609 14651 14686 14711 14738 14754 14778 14870 14986 5183 6331 5340 6361 6386 5433 5528 5549 5S72 5654 5677 6682 6760 6756 5769 5866 5956 5969 5986 6005 6094 6114 6120 6123 6129 6161 6160 6190 6224 6272 6364 8373 6390 6400 6459 6492 6511 6521 6568 6662 6698 6725 6772 6784 6800 6855 6865 6938 6972 6982 7006 7076 7085 10287 10289 10317 10336 10346 10383 10444 10450 10457 10492 10530 10636 10588 10697 10607 10618 10687 10760 10796 10966 11044 11048 11062 11073 11114 11235 11269 1 288 11317 113S2 11365 11428 11436 11454 11500 11504 11556 11694 11609 11642 U663 11665 11713 1I8U 11919 11935 11977 11985 11996 12002 12090 12133 12208 18852 18972 19040 19098 19117 19182 19204 19221 19262 19314 19356 19436 19518 19626 19555 19719 19760 19967 19978 20037 20090 20107 20144 20168 20171 20235 20297 20305 20321 20397 20450 20580 20666 20748 20762 20775 20819 20876 20903 20944 20967 20971 9655 9697 9706 9718 247 2929 374 293S 4S0 2985 466 2988 469 3021 431 3072 482 3119 602 3128 690 3130 693 3205 856 3239 1005 3276 1025 3314 1097 3324 1153 8376 1159 3377 1208 3384 1291 3443 1308 3495 1 36 3510 1369 3531 1457 3605 1543 3621 1597 3729 1653 3736 1689 3739 1711 3762 1721 3841 1784 3869 181Ó 3908 1312 3945 1860 4039 1863 4077 1896 4088 1968 4105 1970 4222 2005 4265 2023 4297 2101 4386 2130 4387 2173 4399 2218 4419 2261 4449 2281 4471 2285 4301 2369 4519 2376 4533 2389 46S6 24U0 4692 8440 4721 2475 4803 2511 4901 2635 4953 2566 burgerlijke Stand GEBOEEN 19 Jnli Johaimi aaien G 1 tan der Togt ea P Maoscbot 20 JobiD Prederik ooden O L Hammer en M i Hollander Klaziaa oodeia A de Korte en J Heerkeas CorDciia ouderi C W F HofinaD eo 1 tan Koon Johanoa oaders J aan der Post en W Neef 21 Lijotje oaders P de Groot ea F GroEDendijk OVfcRLEDBN 18 Juli A A Groeneodaal 11 j 10 m A Tempelmao 4 m GEhLwD 22 Juli C an Lteontn en M Ja per ADVERTENTIEN Voor de vele bewgzen van deelneming ondervonden gedurende de ziekte en bg het overladen van onze innig geliefde Dochter Zuster en Behuwdzuater ALIDA van KRANENBURG Wedawe van den lieer C Keook 3 betuigen de ondergeteekenden hunnen oprechten dank Wed J VAN KRANENBÜRG DE JONO C KROOK M KROOK VAN DEE Vaaet A TONGENBURGERVAN Kkakenbueo Wed J van kranenburg tV A KK PK C JONGENBÜRGER G KEOOK A KROOK Gouda 22 Jnli 1890 Mevrouw SCHULTZ Roelofps betuigt haar hartelgken dank voor de ondervonden deelneming bij het overlgden van haar innig geliefden Echtgenoot den WelEd Gestr fleer P C M SCHÜLTZ s Gravenhage 21 Juli 1890 Rekeningen ten laste van den ondergeteekende worden ingewacht TÓór 28 JULI a a J W TUINENBÜRG Oosthaven B 75 Minerale Wateren X SSS V Mineraalwater Gember Bier Citi oenlimonade Frambozenlimonade Champagne cider Limonade Gazeuse Aanbevelend Zrijgsman de Koster Kantoor Bogen 117 18 DIENSTBODE GEVRAAGD tegen begin AUGUSTUS Adres ZEÜGESTRAAT G 93 Er biedt zich aan zoo spoedig mogelgk in de omstreken van Gouda eene flinke DIENSTBODE als MEID ALLEEN in een klein gezin of als TWEEDE MEID Brieven letter H bg den Boekhandelaar D KRAAIJENBRINK te Woerden De van onds gerenommeerde i IEUWE EESSEN JENETEB van J F BERIAN en k Tiendew is onovertrefbaar van qnaliteit X ooariL SO GEVRAAGD een Kli DERMEID niet beneden 18 jaar Zg die kunnen strgken genieten de voorkeur Adres Bureau dezer Courant Wie zeker zijn wu de Echte I Eikel Cacao te ontvangen tesam ngesteld en na vele proefnemingen in den handel gekomen onder den naam des uitvinders Dr Micbaelis vervaardigd op de beste machines in het wereldberoemde ótabblissement van Gebra Stollwerck te Keulen eische Eikcl Cacao in vierkanten bassen Deze Eikel Cacao is met melk gekookt 1 eene aangename gezonde drank voor da gelijksch gebruik een i 2 theelepels van t poDder voor een kop ChocoUte Als geneeskrachtige drank bij geval van diarrhee slechts met water te gebruiken Verkrijgbaar bij de voornaamste H H Apothekers enz p V Ko V Ko proefbusjes f 1 80 c 0 90 c 0 35 Generaalvertegenwoordiger voor Neder land Julius Mattenklodt Amsterdam Kalverstraat 103 Wegwedstrijden CEB Wieler Vereeniging De ANTILOOP te Stolwijkershis nabij Qouda op Woensdag 13 Augustus 1890 des namiddags te 2 uren I Nationale Weg Wedstrijd van meet afstand 25 K M Open voor alle leden van den Alg Ned Wielrgders Bond Uitgeloofd een Verguld Zilveren Medaille Zilveren Medaille Bron zen Inleggeld 0 50 Slechts ééa persoons tweewielers van 17kilo en daarboven worden in dit nummer toegelaten 11 dub Wedstrijd met voorgift afstand 10 K M Alleen open voor leden der Wielrgders Vereeniging De ANTILOOP Uitgeloofd een Verguld Zilveren Medaille Zilveren Medaille In dit nummer worden alleen één persoons tweewielers vau 19 kilo eo daarboven toegelaten Na afloop dor Wedstrijden DINER in de Sociëteit ONS GENOEGEN Prijsuitdeeltng aan het Diner W K Inschrgvingen vergezeld van inleg geld moeten aiterlgk Zaterdag 9 Augustus in handen zgn van den Heer A BRBEKLAND Jr te Bodegraven Namens bet Bestuur A BREEKLAND Jr Seeretaru mm EESSENSAF A H TEEPE Apotheker Belangrijke KORTING op A V OS Az Kleiweg E 73 en 73 Firma T ÜITERWIJR ZUTPHEN OPGERICHT 1850 Londen 1880 Bekroond lAmtterdam 1884 l Voedingitentoonttelling 1887 Dagelgks verkrggbaar prima fijne ROOMBOTER in Vj Fust of 20 Kilo en of 10 Kilo zoomede bussen van 4 s Kilo netto Kwaliteit gegarandeerd zuiver BODE gevraagd Eene sinds jaren gevestigde en zeer gunstig bekend staande laatschappij tot Uitkeering bij Overlijden vraagt een net persoon die tgd en lust heeft om als BODE werkzaam te z n tegen flinke aanbrengpremie en provisie Alleen zg die gunstige referentiën en vele relatiën bezitten komen in aanmerking Franco brieven onder No 2023 aan hot Bureau van dit Blad Gouda Snelpersdruk vin A BaWKMiai Zoon De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met nitzoDdering van Zon en Feestdagen O prgs per drie maanden ii 1 25 franco per post 1 70 isoaderl ke Nonubert YI F OENT£N BINNENLAND GOUDA 83 Juli 1890 Naar w j vernemen hebben zich voor den zwemwedatrijd op a a Zondag ook van buiten deze gemeente verscheidene personen doen inaohryven waaronder enkele die als vlugge zwemmers en duikers een uitstekenden naam hebben in ons land en by verschillende wedatryden reeds eereblijken behaalden Als het wéér medewerkt belooft het feest alzoo in de zwemsohool op 27 Juli zeer beUiagwekkend te zqn Te Schoonhoven bestaat het voomemen den 1 Oden verjaardag van H K H Prinses Wilhelmina met byzonderen luiitsr te vieren Men schrqft ons Wanneer aan de Bank van Leening te Botterdam wederom verkooping ia dan z l het juist vijftig jaar wezen dat ds beer Corn da Vreugt koopman te Stolvryk zonder ooit om welke reden ook verzuimd te hebben op die verkoopingen was Pe nog krasse zeer geachte man die altijd een sieraad van den koopmansatand is geweest heeft zich wel uit de zaken teruggetrokken maar bleef toch geregeld de vendu s aan de Bank bijwonen en zoo wij hopen zal by ook eerstdaags aldaar zijn gouden jubileum herdenken Moge hy nog lang voor zijnen kring gespaard blijven Stolwijk bezit in hem een zyner beste burgers In den laatsten tijd komen herhaaldelijk gevallen van meineed voor de arrond rechtbank te s Uage voor Gisteren vorderde het O M voor Th v S arbeider te Waaaenaar en voor J P mede te Waaaeoaar woonachtig voor ieder 9 maanden gevange S FEVILLETOX ONZE ZWEMMEESTEE Mo H E N H I I Hier speelt een drietal in vlugheid aan waterratten gelyk krijgertje op do dansende golven ginds zwemmen er twee om het hardst verderop leggen er eenigen proeven af wie het t langst onder water kan uithouden elders is een wedstrijd in het duiken Alom heerscht vroolijkhoid en drukte Men zwemt op den rug op den buik op zijn zy Men duikelt en buitelt spartelt en danst geen wateramusement of het vindt hier beoefenaars Het is Ééa gestoei en geplas waarby het schuim in de oogen en om de ooren spat De golfjes vliegen over het hoofd en meer dan eens komt een onverwachte waterstroom die een geheel troepje jongens aan ons oog onttrekt Onnoodig te zeggen dat onze zwemmeester tn zyn knecht het druk hebben want de eerste club jongens is ras gevolgd door een tweede en nu alle scholen leeg loopen loopt deze vol Een ieder moet ge nisstraf ter zake van het opzettelijfc afleggen eener valache verklaring voor het kantongerecht te s Hage bij do behandeling van eene jachtovertreding Te Bodegraven is d fdgende circulaire verapreid Aan Keeren Werkgevers in de gemeente Bodegraven in het bijzonder en voorts aan allen wien de volkawelvaart ter harte gaat Mijne Mferen I Het Departement Bodegraven der Maatschappy Tot Nut DOM t Algemem veroorlooft zich de vrijheid om tot U te komen met eSa ernstig verzoek Het is n l ook aan zyne aandacht niet ontgaan dat een groot deel der leerlingen van de lagere Scholen de S dioal verlaten op een leeftijd of in een ty dperk van ontwikkeling die een langer verblijf op de School gebiedend voorschrijven De treurige gevolgen dai van blyven niet uit het peil van de algemeens ontwikleling blyft beneden de meeat bescheiden eisohen ün dit feit atemt ongetwyfeld een ieder die het wel meent met de belangen zijner medemenschen tot nadenken Wil men dezerzyds thans liefst onbesproken laten de leer dat aan het maatschappelyk geluk ontwikkeling moet ten grondslag liggen met nadruk zy de overtuiging hier uitgesproken dat de mannen van handel en nijverheid ontegenzeggelijk eene zekere mate van ontwikkeling niet kunnen ontberen Dit geldt niet do grootere zaken alleen maar ook en niet minder de zaken van kleinen omgang Zien wij daartoe slechts oven rond in onze onmiddelijko omgeving De ambachtsbaas is gebaat door een knecht wion hij vorm en afmetingen van het werk veilig kan overlaten De winkelier wordt holpen om bij tyds in het water te komen De kamertjes hoe groot ook in aantal zijn spoedig allen bezet en zij die het laatst komen kunnen wachten en wat het beteekent te wachten aan den kant met kleêreu die vastgeplakt zitten aan het lyf terwijl het water u toewen kt en tot zich roept is duidelijk Geen Tantalus ondervond grooter pijniging Men leeft voortdurend in de hoop dat deze on gene die nu al zoo lang op en neor zwemt er eindelijk genoeg van zal krygeu er uit komen en ich aankleeden maar jawel Zij vinden het veel te lokker in het heerlijke water en zien al met angst op tegen het oogenblik om weer in hunne kleêren te kruipen Zij gaan daartoe dan ook niet over voordat de zwemmeester hen tot tweemaal heeft toegeroepen Nu er uit jongens Gauw wat Zy zoeken nog voorwendsels praten van Nog ééns rondzwemmen Nog eens dmken Doch ten slotte is er niets meer te verzinnen geen enkele uitvlucht helpt meer en druipend atygt men uit het bad Kleêren uitdoen scfaynt veel vlugger te gaan dan kleêren aantrekken Geen wonder Men had haast om in het water te komen maar niet om weer thuis te zijn En zelfs aangekleed blijven de meesten nog wat draaien en drentelen op het plankier en vertoeven op die wy ze nog eenigen tijd op de zwemsohool waar het hun zoo goed is Dit s het oogenblik dat onze zwemmeester theoretisch onderwijs geeft Thans blijkt het dat hy de ADVEBTENTIBN worden geplutit van 1 5 regels 50 Centen iedere reg 1 meer 10 Centen GBOOTE LBTTKBB worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Ad verten tien gratii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt het best gediend door den persoon die zich in het rekenen niet licht vergist Wat den bediende betreft geldt natuurlijk en in nog hoogere mate ook den meester Beider belang eiscbt ontwikkeling dat van den meester omdat de verlangde diensten met juistheid worden uitgevoerd dat van den bediende omdat zyne betere diensten ook beter zullen worden beloond De bevordering der ontwikkeling mag dus veilig heeten oen stap in de richting die tot meerdere volkawelvaart leidt Het Departement aan zyne roeping getrouw doet wat in zijn vermogen is om in die richting tg arbeiden maar heeft bij dieu arbeid den steun noodig van anderen thans van U Het vraagt U dienovereenkomstig hierbij met bescheiden aan drang a nom geene jongens in dienst te nemen die niet hlykena verklaring van het Hoofd eener School voor lager onderwijs de hoogste klasse dier School met vmcht hebben doorloopen h om alleen uilzondering hierop te maken voor jongens wier leeflyd op dit oogenblik do voldoening aan dezen eisch onmogelyk maakt mats die jongens getrouw gebruik maken van het te verkrijgen herhalings onderwijs Ontkennen doen wij het niet dat op deze wijze een wekere druk wordt uitgeoefend maar daarentegen vertrouwen wy dat Gy zult toestemmen dat de maatregel in het algemeen belang is Slaan wij dus de handen iné n gedachtig aan de spreuk onzer voorvaderen Eendracht maakt macht Geeft het ona in den eersten tyd al eenige moeite groot kan die moeite niet zijn omdat wy de bewustheid hebben het welzyn van onze medeburgers te bevorderen Duidelijkheidshalve wordt hier ten slotte medegedeeld dat niet gevraagd wordt in welke school de hoogste klasse is doorloopen maar alleen is jongens straks in het water goed heeft nagegaan en dat geen fout hem is ontsnapt Hij vindt nu een ongezochte gelegenheid tot het geven van de noodige wenken En hoe doet hij dit Hij ontwikkelt daarbij een tact on een handigheid die men niet in dien eenvoudigen man zou verwachten Den vreesachtige weet hij moed in te spreken den grootspreker een toontje lager te stemmen hem die de zwemkunst moeielijk kan vatten tot volharding aan te sporen Paedagogie is een woord dat onze zwemmeester zeker nooit hoorde gebruiken en toch is hy beter paedngoog dan menig leeraar Vreest niet zorgzame ouders dat hij uw schnchteren knaap voor goed zal bederven door hem uit te lachen over zijn niet durven hij begrypt zyn angst en weet zich zoo goed in diens toestand te verplaatsen dat hij hem toespreekt op een toon die den jongen aangrijpt en hem zich over zijn vrees doet heenzetten Wees niet ongerust dat hij genen overmoedigen jongen die de dolste dingen onderneemt zal pryzen over zijn waaghalzery Veeleer zal hy hem het verkeerde daarvan onder het oog brengen en het hem afleeren Hoe zacht van aard onze zwemmeester is weet hy toch nog meer door zyn blik dan door zyn stem stipte gehoorzaamheid af te dwingen Hij kent de jongens door en door beter misschien