Goudsche Courant, donderdag 24 juli 1890

ém van den direetaur van het Blindeninstituut te Amsterdam die met ons plan zeer ingenomen is en de boeken dan tor lezing verstoekken zal gntii aan minvermogende blinden en tegen eene vergoeding aan blinden uit de meer gegoede klasse £ en aanvang is reeds gemaakt maar er zlJn meer handen noodig Wie mede wil werken zende zgn naam en adres in een gesloten enveloppe met het opschrift Blindenbibliotheek door tusschenkomst van de redactie van jSet Vad aan de onbekenden die zich voor de zaak hebben gespannen Frankrijk heeft een zgner grootste weldoeners sir Kichard Wallace door den dood verloren Hij was in 1818 te Londen geboren en erfde het geheele vermogen van den hertog van Hertford wiens natuurigke zoon hg was en die daar hg geen wettige kinderen had hem zgn gansche vermogen had vermaakt dat geschat werd op S millioen pond sterling Wallace vestigde zich reeds op jeugdigen leeftgd te Pargs en kwam bij gn vader die geruimen tijd op het prachtige kasteel Bagatelle verblgf hield dat later ook door den zoon bewoond werd Te Pargs trad deze in den echt met eene dochter van generaal üaatelnau dio hem verscheidene kinderen schonk In 1870 hetzelfde jaar woarin de markies van Hertfort stierf werd de naam van Wallace spoedig te Parijs populair Na teNeuilly het hospitaal Hertford gesticht te hebben voor de te Pargs wonende behoeftige Engelsohen schonk hg aan de internationale vereenigiqg tot het verstrekken van hulp aan gewonden in den oorlog eene som van 300 000 fr voor eene ambulance Terzelfder tijd organiseerde hij een ambulance dienst in zijn kasteel en verdeelde hij groote sommen onder de verschillende arrondissementen van Pargs tot leniging van den nood van duizenden Gedurende het beleg van Parijs bleef hg in de stad Hij nam toen het initiatief voor eene inschrgving ten behoeve der famitién die zich gedrongen voelden hun huis te verlaten en schreef zelf voor 100 000 fr in De heer Thiers hem de erkentelijkheid derregeering willende betuigen voor zgne weldaden schonk hem in 1871 het kommandeurskruis van het Legioen van eer De koningin van Engeland benoemde hem tegelijkertijd tot baronet Zijne weldaden hielden met den ooriog niet op Daartoe was hot weldoen te zeer eene behoefte voor zijnhart Bg overstroomingen of andere groote ongelukken was men zeker de helpende hand van Wallace te zien om niet te spreken van tal van stichtingen waaraan hij bijdragen schonk Parijs dankt hem o a een honderdtal allerwego in de stad verspreide fonteinen die zijn naam dragen Wallace was ook een groot liefhebber van de kunst die hij onder allerlei vorm aanmoedigde Zoo schonk hij voor eenige jaren oon Charles Lebourg eene som van 100 000 fr tot voortzetting zgner onderzookingen en proeven voor eene nieuwe wgze van pottebakkerokunst Hij was commissaris voor do Engelsche sfdeoling van fraaie kunsten op de tentoonstelling te Weenen In 1878 werd hg benoemd tot lid van het Fransche Instituut Academie van fraaie kunsten Hoewel Wallace lid van hot Engelsche parlement was bleef hij bijna het geheele jaar in Frankrijk Sedert een paar jaren was hij ziek doch eerst sinds een veertien dagen moest hg to bed blijven Hij overleed aan rhu matisme in de maag Een gedeelte zijner kunstschatten is te Londen in Bethnal Green in een museum vereenigd dat in 1873 ingewijd werd en dat toen als een gewichtige gebeurtenis beschouwd werd Een zeldzame drukfout Herhaaldelijk komen in vreemde bladen teekeningen voor kleine schetsen van een tentoonstelling koartjes bij van Helgoland maar bovenal portretten van de Célébritésoonteraporaines Een Duitsohblad nu gaf onlangs een afbeelding van dr Peters den bekenden Afrikareiziger Maar hoeveel verbeeldingskracht men ook mocht aanwenden uit het portret doctor Peters te herkennen was onmogelijk Engeen wonder want een verkoord cliché was bij vergissing afgedrukt In een volgend nummer gaf hetblad het werkelgke portret van den reiziger en herstelde zoo de druklont die zeker oon eerstelingin zijn soort mag boeten Gelria Te Oxford is een man tot drie weken dwangarbeid veroordeeld omdat hg zijn naam had gesneden in een houten bank op een openbare wandelplaats Twee heeren Wander en Stuokenberg ontmoeten elkander in een café te San Antonio in Texas Er wordt een praatje gemaakt over slles en nog wat tot eindelgk de koude het onderwerp van hun gesprek wordt Wander beweert dat niemand zoo goed de koude verdragon kan als hij Stuckenberg meent niet voor Wander te behoeven onder te doen Wan de 1i$ glté Vasss eenar lagere sohool welke dan ook met vrucht bezocht P De beslissing toch elke inriohüiig tooi hunne kinderen het nuttigit is staat aan de ouders aan wie zeer sekst zelfstandig londar dwang van buiten naar eigen waarachtige overtuiging de keus aoet worden overgelaten Hoogaohtend Het Departement voornoemd G DE JAGEE l l f Voorzitter J M KONING Secretaris Bodtgravm Juli 1890 Mej Aafke Kuypers gob 3 Maart 1847 te Franeker leerares in den zang o a aan de Tooneelschooi is Zondag toen zg te Oosterbeek waar zg tijdelijk verblijf houdt nit de kerk kwam in hechtenis genomen verdacht van moord door vergiftiging Tan mej Wühelmina Jacoba S nissaert geb 12 Juli 1866 te Oosterbeek De overledene woonde sedert 12 NoTember 1865 ten huize van Mej Kugpers in de Tesselschadestraat 1 bovenhuis te Amsterdam waar zij 16 Juni 1890 overleed Het lijk werd na de verklaring van overladen afgegeven door dr Foreman op het kerkhof Zorgvliet ter aarde besteld maar op last der justitie opgegraven en onderzocht nadat bloedverwanten van mej Smissaert zekere vermoedens hadden geopenbaard Toen bleek van chronische zinkvergiftiging De verdachte is nagenoeg universeele erfgename van het niet onaanzienlijk vermogen Do officier van justitie mr Looyen die met den recbter commissaris mr Sleeswijk deze zaak langdurig heefl onderzocht was zelf te Oosterbeek bg de aanhouding tegenwoordig De verdachte is naar Amsterdam vervoerd en in d celgevangenia aan de Weteringschans opgenomen Er zijn aangaande deze waarschijnlijke misdaadvele geruchten in omloop Van het geheim der insimctio lekt in Nederlandniet veel uit en aan losse geruchten valt niet veelgeloof te slaan Het feit der aanhouding allicht uitvrees voor ontvluchting bewijst echter dat de vermoedens tegen mej Knijpers van hoogst emstigenaard zijn Hblad Gisteren te 10 22 arriveerde de Koninklyke trein die do Koningin en Prinses Wilhelmina naar de Hoofdstad voerde ten einde de VeihgheidstantoonstdUing met een bezoek te vereeren Zij werden verwelkomd door tal van civiele en militaire autoriteiten o a door den burgemeester mr G van Tienhoven in ambtsgewaad jhr mr Schorer commissaris des konings jhr O A T dal graaf Butger Jan Schimmelpenninck jhr mr Roell lid der Gedeputeerde Staten den heer Westerwoudt president van de H IJ S M den heer Nierstrasz chef van het mouvement don generaal Den Boer Poortugael den echout bij nacht Cramer den plaatsdlijken Commandant en diens a ljudant den commandant der schutterij em In het fraai met bloemeo sierplanten en Perzische tapijten gedecoreerde Konings paviljoen vertoefde de koningin eenige oogenblikken eu werd haar door freule Boell een bouquet aangeboden Het zoontje van deu heer Roell bood het prinsesje een bouquet aan dan menigeen van de zeer geleerde docenten van gymnasium en hoogere burgerschool Op 16 zwemschool toonen zij zich zooals zij zijn Hier gevoelen zij zich zoo geheel onder elkander zoo geheel vrij Heeft er soms des morgens op de school die andere weet ge waar de jongens over stofüge banken zitten gebukt om de noodigo geleerdheid op te doen iets bijionders plaats gehad het is hier de plaats waar zij hun hart daarover luchten Hier komt er u t wat er in zit De echt © jongensdeugden komen hier tot hun recht moed onveraaagdjieid en oprechtheid Hier waar zij zich ongedwongen gevoelen hier waar geen enkele band hen knelt behalve somtijds die van de zwembroek is geen enkele reden zich anders voor te doen dan zg zgn Onze zwemmeester heeft er bijzonder slag van de harten van zijn jeugdig publiek te winnen De jongens houden van hem noemen hem een goede vent en toonen het op meer dan eene wijze boe zij over hem denken Zij vertrouwen hem volkomen Zegt hij Jan jij kunt in het diepe bassin dan is het zoo dan is geen twijfel meer mogelijk Als hij de verzekering geeft dit of dat pnnt al zwemmende te kunnen bereiken dan bereikt men het ook Hij is de eenige die het weet Hij ia er beter van op de hoogte hoever ieders krachten reiken dan de jongens zelf Tien makkers tegelijk mogen beweren dat iets op het water mogelijk is zoolang onze zwemmeester het j De koningin droeg èen zeegroene sat en japon met donkergroene fluweelen streepen een zalmkleurige biais met tUverdraad gegarneeid Het prinsesje was gekleed in oen sieriijk japonnetje van orême kleurig alpaca en droeg een breeden randen hoed met witte veeren Na een oogeublik in het Paviljoen te hebben vertoefd niraen de koninkipe gulen plaats in de hofrytuigen en reed de stoet langs het Damrak hot Bokiu bet Spui het Koningsplein de bocht van de Heersngracht en de L trechttoheetraat naar het Palm voor Foliaelyt Aldaar werden do koningin en het prinsesje verwelkomd door dr Bnyseh voorzitter van het uitvoerend comité omringd door de overige leden van het comité den directeur en commissarissen van het ïttleit voor Folknlijt Met de meeste belangstelling bezichtigde de koningin o m de deotrioiteits installatie van de heereu Groeneveldt Van de Poll en Oo Het prinsesje werd in het taaie paviljoen in de nevenzaal een pop getoond die de volgende woorden tot haar sprak I love you dear Mama do you love your baby ha ha haf liet spreekt vanzelf dat Ëdisona phonograaf hier werkte Op de galery bezichtigde de koningin met groote belangstelling de verschillende inzendingen tot het verleenen van hulp aan gewonden enz terwijl haar het door den heer De Gruijter geëxposeerde model der boot werd getoond die vooriieu is van Duinker s toestel In het Palevi was veel publiek maar gelukkig gedroeg zich dit zeer ordeiyk zoodat de koningin en de prinses alles konden bezichtigen Het Paleii was fraai gedecoreerd en verschillende inzenders hadden door het aanbrengen der nationale kleuren of door bloemen hun etalages versierd Da heeren Groeneveld Van de Poll k Co haddon o a de naamcyfers der vorstelijke personen in bloomen en groen omringd door een krans van kleine gloeilampjes Te half twaalf verliet de kodjigin het Paleia en reed langs de Stadhouderskade nllr het Rijhmuteum waar zij geruimen tijd de Nachtwacht bezichtigde en daarna de portretten van hot huis van Oranje Na dat bezoek reed de stoet langs do Stadhouderskade de Leidschsetroat de Keizersgracht Hartenstraat Paleisstraten Voorburgwal en Mozes en Aronslraat naar het Paleis op den Dam Te twaalf uur precis verscheen de koningin met het prinsesje op het balooB en werd door de wachtende menigte toegejuicht Daarna werd de lunch gebruikt Het weder dat s morgens zeer dreigend was hield zich gelukkig goed Een talryke menschenmenigte bewoog zich langs de straten en aan het station waren duizenden bijeen om de koninklijke gasten van de hoofdstad het welkom toe te roepen Aan het verzoek van het hoofd der gemeente om de vlaggen uit te steken was weinig gevolg gegeven zelfs wapperde Neerlands driekleur niet van het Gebouw van de Noderlandsche Bank De Penang Gazette bevat een artikel over den toestand op Kdi en den peperhandel aldaar Daarin wordt beweerd dat het beletten van uitvoer van peper daor ons Gouveraement den Chineeschen kooplieden te Penang veel schade verooreaakt daar een kapitaal van een millioen dollars nu daarin vastzit en aan allerlei kosten en risico s is blootgesteld Het niet zegt wordt het niet geloofd Zoo behoort het Hij geniet aller vertrouwen en verdient het ten volle Dit weten ook de oudors en als een knaap voor hot eerst de school bezoekt moge al eens een angstig vader of zorgvoUe voogd meekomen spoedig blijkt het hun dat verdere begeleiding overbodig is dat men het hem veilig kan overlaten en voortaan komen de jongens alleen tot groot genoegen van den zwemmeester want kan het hem nooit te druk zijn ziet hij gaarne zooveel jongens om zich heen als slechts mogelijk is die nieuwsgierige toekijkers ziet hij liever gaan dan komen aan hen heeft hg een hekel I Laat de menschen aan hun zaken blijven denkt hij en hebben zg die niet laten zij don wandelen of rijden of varen t is hem alles hetzelfde als zij hem maar niet in den weg komen loopen op de zwemschool II De warmte van den straks beschreven dag had plaats gemaakt voor die onaangename nattige kou welke ons in den schoooen zomertijd soms zoo verdrietig kan aandoen Prettige uitstapjes vallen in duigen heerlijke voornemens komen niet tot uitvoering en zelfs hij die gewoonlijk de tevredenheid in persoon is worJt dan vaak korselig en kort aangebonden De kleinste ongevallen maken ons boos en do nietigste zaken zijn in staat ons in drift te doen blad beweert verder dat indien ons bcMntw cle pep r aanhoudt om er extra rechten van te heifen ten einde daaruit de buitengewone oorlogskosten te bestrijden het wijs eau doen die rechten dan maar dadelijk te heffen en de peper vnj te laten uit vrees dat ze andon in handen der vijanden tocht vallen eindelijk dat indien de A ebera de HoUsnders eens moohten oTenfinnen zy de Atjehen de peper in de pakhuizen en schepen zouden vernielen Naar aanleiding van dat alles hoopt de redactie dat de Kamer van koophandel en desnoods de regeering derStaits voor de belangen der peperhandolaars in de bres zal springen Van gewoonlgk goed ingelichte zgde verneemt het Bat Hand echter dat ons Gouvernement den uitvoer der peper niet verhindert maar wel de Eadja van Edi die dit doet tan oinde zgn volk bij elkaar te houden en verder dat de Atjehers indien ze al overwonnen de peper wel niet vernielen zouden daar dit tegen hun belang zou zgn en zg er ons niet door zonden schaden De regeering der Straits Settlements zal zich dus leker wel wachten voor de belangen barer peperhandelaars op te komea zoolang geen betere argumenten daarvoor te berde kunnen gebracht worden In het Zeiltchrift Jür Papitr lezen wg het volgende Het Chemisch teohnisch laboratorium voor papieronderzoek te Charlottenburg bg hetwelk alle hoofdambtenaren van hot Duitaobe Bgk gehouden zgn de door hun gebruikt wordende papieren die voor langen tgd moeten bewaard blijven tot onderzoek aan te bieden heeft geconstateerd dat over 1889 van de ter onderzoek aangeboden 265 papieren bij welke schriftelijke leveringsvoorwaarden waren gevoegd slechts 50 pet aan die voorwaarden voldeden Over het algemeen was te vA cellulose gebruikt geworden Ook bigkt uit het getal inzendingen dat lang niet algemeen aan den weusch van hoogerhaod was gevolg gegeven om het papier te doen onderzoeken Dientengevolge is thans van wege den minister van justitie een schigvsn gericht aan alle zijne ondergeschikte hoofdambtenaren ten einde in het vervolg schorper toezicht te houden opdat voortaan een behoorlgk onderzoek geschieden naar de voorgeschreven qualiteiten van het te leveren of geleverde papier In Het Vad richt een drietal inwoners van sGra venhage die zich IJ en 1 noemen een oproe ping tot hunne landgenooten om een bibliotheek voor blinden bijeen te brengen Het zoogenaamde Braille of puntenschrift iii sedert oenigen tijd het middel geworden voor blinden om met elkander te correspoiideeren en ook voor ziendea om met blinden in briefwisseling te treden Dit Brailleschrift nu willen zij dienstbaar maken aan de bereiking van hun doel een Noderlandsche bibliotheek voor blinden Het is zeggen zij gemakkelgk aan te loeren en valt dus in bet bereik van dat groote aantal personen die dagelijks uren vrijen tijd hebben die zg nuttig konden besteden aan het in puntenschrift overbrengen van degelgke en bevattelijke boeken Wanneer een aantal personen slechte een uur per dag aan dezen arbeid wijden dan kunnen zij in een paar jaren reeds een aardige collectie boeken voor blinden saamgebracht hebben Die boeken zoudon wij dan ter beschikking willen stellen opvliegen Ook op onzeu zwemmeester scheen het sombere weer een ongunstigen invloed nit te oefenen Althani zooals hg daar met de handen in den zak en de oogen naar beneden geslagen op het plankier der zwemschool heen en weer loopt zou men moeielijk in hem den vroolijken goedgehumeurden man herkennen met wien wij straks kennis hebben gemaakt De oorzaak van zijn somberen blik is echter niet het donkere weer Zij ligt dieper Sinds eenige dagen is een van zijn vijftal door eene hevige ziekte aangegrepen een ziekte die den laataten nacht zéó was toegenomen dat het ergste moest worden gevreesd Toen hij op het gewone uur naar de zwemschool moest vertrekken had hq zich slechts met groote moeite kunnen losrukken van de legentede van zijn ventje Hij had de nachtelijke uren wakend doorgebracht angstig luisterend naar de ademhaling van zijn kind dat hij geregeld elk uur op streng bevel van den dokter van het voorgeschreven drankje had ingegevei Het zal ongeveer drie uur gewtest zijn toen de kleine zoo wonderlijk was gaan praten on zijn oogjes zoo fel begonnen te schitteien dat het den armen vader benauwd om het hart werd nZou dan reeds nu De tranen waren hem in de oogen gesprongen doch hg had zich goed gehouden JTorM vervolgd der houdt echter toI dat niemand het van hem winnen kan Stuckenberh wil ook niet toegeven zoodat besloten wordt dat ieder zoo lang mogelijk op een blok Ij zal gaan zitten De twee vreemdsoortige zetels worden neergezet en beiden storten 15 dollare bg den kastelein Naluurlgk mag de werking van het ijs niet door kleedingstukken verminderd worden Tien minuten zijn verstreken met onverstoorbare gezichten zitten de mannen voor zich uit te kgken Eenige minuten later begint Wander echter vreemde gezichten te trekken maar Stuokenberg houdt zich als staal Wander s gelaat neemt steeds een wanhopiger uitdrukking ann tot hij het eindelijk niet meer uithouden kan on na 45 minuten gemarteld te zgn als een dolle opvliegt tot groote voldoening van Stuokenberg notuurlgk die om zijn overwinning nog overweldiger te maken een vol uur zitten blijft en dan kalm opstaat om de gewonnen dollars op te strgfcon Na afloop der weddenschap mochten Wander en Stuckenberg zooveel bior mot ijs drinken als zij maar verzwelgen konden Geen van beiden moeten nsdeelige gevolgen van de inen uitwendige verkoeling ondervonden hebben BnUenlanüsch Overzicbt Zoodra het aftreden van Bismarck als rijkskanselier en Pruisisch minister prpsidonteen oiVaccowpli was slaakte ieder vriend ipv vrijheid binnen en buiten het Duitscha rijk een zucht van verlichting dat eindelijk het Bismarck syateem afgedaan bad maar hoezeer zich ook over dit feit verheugend zoo zagen toch velen en wij ook iets tragisch in het lot van den staatsman die na jaren on jaren do staatkundige gebeurtenissen in Europa goloid to hebben wiens macht bijna onbeperkt was gelijk ieder alledaagsch ministor door zijn vorst als versleten en niet langer don goest van zijn tijd begrijpend aan den dijk werd gezet Tegen wil en dank kon men zonder eentimenteel te zijn een lichte gewaarwording van medelijden niet onderdrukkon voor don grij eu stichter van de Duitacho eenheid die door zijn jeugdigen monarch in velor oog een kwajongen word ontslagen Meer tragisch echter nog dan deze eerste akio van Bismarck s ontslag is do tweodo waarin do wereld den grootsten staatsman dezer eeuw zijn eigen grootheid stuk voor stuk ziet afbreken Als een oude ekster zwetst Bismarck tegen ieder dio hot hooren wil over de grieven welke hij dan tegen zijn keizer dan tegen zijn ex collega s daii togen oen andor heef Overal ziet hij wiire of veronderstelde vg anden wier schuld het is dat hij tot zijn ongewenschte rust gedoemd werd D it hij zichzelf onmogelijk gemaakt heeft valt hem niet te binnen Zijn vervolgingswaanzin keert zich thans weder tegen air Bobert Morier den Engels chen gezant te St Petersburg Men herinnort zich de annvnllen waaraan air Robert Morier voor eenigon tijd van do zgde der Bismarck dynaatio vader eu zoon blootstond maar zeer ten ongeriovo van deze laatsten bleef hun veldtocht tegen den gebaten gekant zouder resultaat eindigde integendeel met de nederlaag van graaf Herbert Nog kan Bismarck ah Robert niet met rust laten en zijn dienstfaardige Uamh Nachr waren ooraiddollijk bij de hand om de moening to verkondigen dat de uitvallen van Duitscho en Engolscho bladen tegen den ex rijkskanselier aan den invloed v in sir Robert Morier was toe te schrijven Kon feit toch wals het dat Morior reeds een kwart eouw geleden todn hij nog legatieraad te Berlijn was raaar wogens zijn betrekkingen tot het hof niet zonder invloed totl de intriganten behoorde die met de toenmalige pariementaire oppositie als diplomatiek raadgever tegen Bismarck samenspanden Mot do vingerwijzing naar Moriers belrekkingen tol I het Berlijnsohe hof is blijkbaar bedoeld keizerin Frd ltTik Zou Bismarck opnieuw zijn haat tegen de I weduwe van den ongelukkigen koizor Froderik boti willen vloren Men is tot dit vermoeden des te meer geneigd wijl hij zich wederom heeft laten interviewen en ditmaal was de uitverkotene de rediloteur der Dresdetier Nachr het blad dat icli gedironde de 99 dagen hjt moest berucht maakte wegens zijn hatelijke uitvallen togen keizerin Victoria Het onderhoud lluurde drie uur lutusschen is het den ex rqkskanselier nog niet voldbeude in izijn interviews of in zijn artikelen der Jlantö Nachr de arbeiders politiek des keizers of personen te oritiseeren ook de buitenlandscho politiek van het Duitscho rijk komt aan de orde Na eorst reeds do Engelsch Duitsche overeenkomst met betrekking tot Helgoland afgekeurd te hebben Iaat Bismarck in oen der laatste nommers van zijn lijfblad een artikel opnemen welks quintessons daarop neerkomt dat het verkeerd is tegen Rusland te stoken Verder wordt beweerd dat door do abdicitie van den Coburger de rust van Europa niet bedreigd maar veeleer verzekerd wordt Wanneer het drievoudig verbond ten taak beeft Busland te verhinderen Oostenrijk aan te vallen zoo is het de plicht van Duitsohland steed tusschen Oostenryk en Busland als bemiddelaar ter wille van den vrede op te treden Tot dit doel moet Duitschland zelf op goeden voet met Busland staan Op hetzelfde oogenblik waarop Duitschland uit liefde voor Oostenrijk zijn vriendschappelijke belrekkingen met Rusland afsneed zou het afhankelijk worden van Oostenrijk Voor dit lot zoo heet het verder moet ieder goed patriot ons vaderland wenscheu Ie bor hoeden Zoodra Duitschland ook maar een enkelen keer zich er toe geleend had Oostenrijksche diensten tegenover Rusland te vervullen zou de Oostenrijksche diplomatie er voor zorgen dat wij haar steeds ter wille moesten zgn Wij zouden met Rusland gebrouilleerd en alleen tot Oostenrijk beperkt zijn terwijl wij thans mogelijke bondgenootschappen niet in aanmerking genomen volle vrijheid van handelen bezitten en derhalve evenals wegens onze militaire sterkte de leidende macht der triplo alliantie zijn Terwijl Bismarck den volke verkondigt waarom hij door den Keizer is weggezonden hij die Duitschland heeft gemaakt tol wat het is het machtigsle rijk van Europa rusten de sociaaldemocraten zich toe ten strgde togen de bestaande maatschappelijke inrichting Wanneer in September do socialistenwet ophoudt van kracht te zijn willen zij vast georganiseerd optreden en daaraan worden voor t oogenblik alle krachten gewgd Een heirlegor van kleine blaadjes zal over hot land worden verspreid om straks in de schitterendste kleuren de guldon toekomst te schilderen waarin iedereen veel genot en weinig werk zal hebben Bebel is met Liebknscht Singer Auer e a bezig san een VoUstandiges Organisationsstatut fur die Socialdemocratisolio Partei Dit stuk moot aan het waarschijnlijk te Berlijn in het najaar te houden algemeeue Duitsche socialisten congres worden voorgelegd Als de hoeren t er maar over eens zijn Intusschen is de toestand in de maatschappij ten opzichte van de socialisten er niet beter op geworden De zoogenaamde bezittende klasse liet vroeger den strgd tegen de socialisten meestal aan de Begeering over maar sedert zij na het aftreden van Bismarck en de nieuwe Hitzpetersohe aora heeft ingezien dat van daar geen hulp meer te wachten is bemerkt men op verschillencie plaatsen het streven om zich zelf te helpen Daartoe werd die klasse trouwens door den nood gedwongen Do talrijke werkstakingen op vele plaatsen hebben veel schade berokkend en raenigen arbeidgevor met den ondergang bedreigd Dit heeft aanleiding gegeven tot het hier en da ir reeds tot uitvoering gekomen plan een centrale werkstakings verzekeringa vereeniging op te richten dio allo patroons die lid worden ondersteunt Do socialisten begrijpen hoo govaarlgk zulk een vereeniging voor hen worden kan Immers het doel der nerkatakingen ia den patroou te dwingen eu wanneer do patroons elkander ondersteunen houdt do kracht van de vvorkstaking op Vandaar dat het wachtwoord van de sociaal democraten thans is geen werkstakingen Men wil het plan van de centrale patroonsvereeniging op dezo wijze laten insluiraereu Groot moet de teleurstelling zijn van Blaine en zijne vrienden over don loop der zaken in Zuid en Middeu Amerika Van al de schoone verwachtingen waarmede Blaino verleden jaar do afgevaardigden der Araerikaansche staten op het congres der drie Vmerika s in geestdrift wist te brengen is er niet een in vervulling gekomen Men zal zich herinneren dat Blaino grooie plannen had Zijn leus was Amerikanen en de Vereenigde Staten de eorsto natie der wereld Da drie Amorika s zouden zich vereeuigon tot écno oonfederalie VUe hinderpalen voor den handel zouden worden weggeruimd eenheid van munt maat en gowichtonstelsels eenheid van tarieven orden ingevoerd De politiek zou slechts één doel kennen vrede en eendracht oorlogen zouden door scheidsgerechten worden voorkomen En eindelijk zou Europa door een Chineeschen muur vau hooge invoerrechten worden buitengesloten De parlij van Blaine liad moeite noch kosten gespaard om de leden van het congres waaraan door alle staten met uitzondering van Sint Doraingo werd deelgenomen gunstig voor het plan te stemmen Gedurende don eersten tijd ging alles dan ook van een leien dakje Het reisje door Amerika dat Blaine zijn medeleden aanbood en dat zich kenmerkte door vorstelijken luister bracht de afgevaardigden in een prettige brooderlgke stemming Onder dezen indruk kende de geestdrift geen grer zen toen het voorstel ter tafel kwam om geen oorlogen inecr te voeren maar voortaan eiken twist door een scheidsgerechi te doen beslechten Doch bij dio eene nobele opwelling bleef het Was het de omwenteling in Brazilië die de geestdrift verkoelde door aan de onstandvastigheid der Zaid lmerikanen te herinneren Of agon do