Goudsche Courant, vrijdag 25 juli 1890

Kan mgnverker woonachtig te Morlanwelz had tot taak de onderaardsche gewelven van de uitgegraven ader te versterken Met een houweel wilde hij eenen hoek wegkappen toen zgn werktuig aan bet irdak raakte De man onhoog tiende kreeg een steende in den geopenden mond Het kwam in zijne keel en terwijl hij zich omkeerde om het uit te spuwen rolde hij van eene helling Beneden wendde en keerde hij zich nog een weinig om van het steende verlost te geraken eenige gezellen snelden toe maar het was te laat Eer doeltreffende hulp kon worden verschaft had de ongelukkige opgehouden te leven Hg was getrouwd en vader van zes kinderen Als er te laken valt zg n er aanstonds honderden pennen in do pers in beweging Is er te prijzen dan wacht de een op den ander of vergeet dit geheel En zoo vergat men tot dusver da aandacht er op te vestigen dat de afschuwelijke modo om dameshoeden met opgezette vogels te versieren thans heeft uitgediend en in plaats van vogels vruchten worden gebezigd Is het de pers die deze verandering heeft teweeggebracht dan vooral betaamt haar een votum van dankbaarheid aan de Fargsche hoedenmaaksters ra a Sprekende over het beleid van den Minister van Marine waaromtrent de indrukken volgens hem zeer treurig zgn zelfs zonder dat men volkomen op de hoogte is van hetgeen et in den laatsten tijd geschied is en nog in gang is ten aanzien van den DOUW der groote schepen voor onze zeemacht deelt de H kroniekschrijver van de A Gr Ct het volgende mede Dezer dagen te Amsterdam vertoevende werden mij uit zeer betrouwbare bron deswege eenige mededeeliogen gedaan die mij de haren te bergen deden rijzen Gij herinnert u bijv dat de Minister van Marine in de Tweede Kamer de verwachting uitsprak dat de nieuwe combinatie ter overneming van de fabriek van stoom en andere werktuigen zou tot stand komen waardoor dan het werk voor de Marine binnen onze linie van defensie verzekerd zon zijn Wat dunkt u er van als ik u leg dat die onderhandelingen werden gevoerd met de firma Krupp te Éiaen Ze zijn gelukkig afgestuit want t zou toch al te erg zijn geweest als wij bij den met den Duitschen Keizer zoo nauw geallieerden kanonnenkoniog ter markt hadden moeten lÉomen voor bet bouwen van de sehepen voor onze marine binnen onze linie van defensie Ik zal t gevaar daarvan niet nader aanwijzen Een goed verstaander enz Maar ook op dit oogenblik wordt nog naar mij verzekerd werd met eene andere Duilscfae fabriek onderhandeld met de Gntte Hoffnungshutte te Oberhausen Men voorziet echter dat ook daar geen succes mee zal worden verkregen en de twee groote schepen zullen dus op de fabriek die surcéance van betaling heeft verkregen worden af ewerkt Want en dit is t allernieuwste in den gang der zaak van het denkbeeld om den bouw op de Bijkswerf te doen plaats hebben moet om de ontzaglijke bezwaren daaraan uit een technisch en financieel oogpunt verbonden die iedereen behalve den Minister van Marine terstond waren in t oog gevallen zijn afgezien Hoe het nu verder zal gaan dat hooren we bij de volgende Marinebo grooting wel Het zal zegt de correspoudent ten nen krijgen om in het diepe bassin te gaan Hij vond dit ronduit gesproken vrij kinderachtig en werd dan ook wel eens door zijne makkers uitgelachen als hij in de afdeeling der kleintjes moest baden Niet zelden hoorde hij zich toevoegen Jij kon even goed thuis te water gaan in de badkuip t wat den flinken jongen niet weinig hinderde doch hoe gaarne hij het diepe bassin in wilde hij mocht niet Slecht eenige minuten waren de jongens in het water geweest en de zwemmeester wilde den oudste juist eene opmerking maken over de vreemde wijze waarop deze de handen uitsloeg toen zijn aandacht plotseling getrokken werd door het geliud van snel naderende voetstappen Hij keek op en herkende den oudsten zoon van zijn buurman die ademloos kwam aanloopen 0 God zou het gedaan zgn was zijn eerste gedachte Buurman riep de jongen je vrouw stuurt me om Is het kind dood Och z het maar is het dood Wel erg maar niet dood Jantje beeft naar je gevraagd en Ik kom terstond En met die woorden vliegt de zwemmeester naar Piet drukt hem met enkele woorden op hot hart goed voor de zwemmers te zorgen en rent naar hui f alotte maar een qoMttie van geld eQ t ook reel weggeworpen geld bljjkan te tjjn De dampkiiog nhijnt mur niet in erenwioht te kannen komen Terwql op enkele plaatsen menaohen van de hitte flauw vallen tit men elders eenige voeten in de sneeuw en de onweders en stormen die door date verbalende temperatuurrerschUlen wor den opgewekt maken den toestand niet beter Zware onweders hebben in de baurt van OberlMtmim gewoed Volgena geloofwaardige penonen vielen er hagelsteenen van 300 gram zoodat byna allo Venstermiten aan de windzgda vernield werden In een fabriek werden 167 in een aohool 41 ruiten verbrü eld en op een naburig landgoed niet minder dan 600 meest in de glasbedekking van broeikassen Op enkele plaatsen werden graan en aardappeloogsten geheel vernield Een zware storm woedde in het Buuiache gouvernement Grodno Schuren en kleine gebouwen werden vernield en zware boomen ontworteld Omstreeks 20 personen verloren het leven Nabü Saint Quentin werden 3 personen man vrouw en bun 16 jarige lOon die aioh van het veld huiswaarts begaven door den bliksem gedood Uit de jongste weerkundige opgaven in Engeland bigkt dat dit jaar te Londen van het begin van Juni tot 15 Juli meer regen gevallen is dan in eenig jaar sedert 1813 in hetzelfde jaargetijde In 1889 waren in det Duitaohe Ryk 26 434 bierbrouwerijen in werking welke gezamelqk 47 602 939 hectoliter bier produceerden Aan belasting op dezen volksdrank werd het niet geringe bedrag van 46 millioen gulden ontvangen In de Ooatenrüksoh Hongaarsche monarchie werden in datzelfde jaar 1962 brouwerijen geëxploiteerd welke 13 728 431 hectoliter leverden hier bedroeg de belasting ruim 30 millioen gulden Oe zoo verschillend geproduceerde hoeveelheid met betrekking tot het aantal der brouweryen valt door deze statistieke opgave duidelgk in het oog want terwql een Uuitsche brouwery jaarlijks gemiddeld slechts 1871 6 hectoliter De laatste zijn dus dooreen genomen op veel grooter voet gebouwd dan de eerste Onder de passagiers der verongelukte Pruu Frtderii behoorde ook naar wij vernemen de bier te lande welbekende Inchtreiziger Henri Wolff thans met zijn ballon op weg naar Ned Indië waar hg zich ter beschikking ging stellen van het Naderl Indische Gouvernement om aldaar in dienst van de Kegeering opstijgingen en verkenningen te doen De schipbreuk beeft hem gevoelig getroffen Zijn ballon had een inbond vau 860 kub meter hy was geheel nieuw en uitsluitend vervaardigd van zgde Van den ballon en al zijn materieel is niets kunnen gered worden en niets was verzekerd De schipbreuk met de Pria Fredtrik a de elfde schipbreuk welke hij geleden heeft 9 met zgn ballon en 2 met een stoomboot Levendig herinnert men zich wellicht nog het ongeluk dat de Heer Wolff een jaar of drie geleden had toen hg te Amsterdam met zgn ballon opsteeg van uit Café Maas en na een reis van 4 uur in het midden der Zuiderzee viel waar hij na 3 uren lang in ee te hebben gedobberd gered werd door een Friesche stoomboot welker kapitein en machinist i Piet kijkt hem even na schudt bet hoofd en zegt Die arme vent ik heb waarachtig met hem te doen gaat daarop asor do beide jongens in het water en denkt Nu die twee zullen elkaar geen kwaad doen Hij loopt naar de andore zijde der zwemschool en gaat voort met bet werk waaraan hij daar straks bezig was Het wevr werd er niet beter op Een donkere lucht voorspelde een flinke regenbui en het wAer was vrij koel Het een met het ander gaf aanleiding dat de jongens er ditmaal niet lang in bleven De oudste althans ging vrq spoedig naar zijn kamertje en ook de tweede maakte reeda aanstalten daartoe toen hem plotseling de gedachte noodlottige gedachte voorwaar in het hoofd kwam om ook bet diepe bassin eens in t gaan Nog nooit had hg vergunning daartoe kunnen krijgen en toch als hij in hot ondiepe twaalf slagen ksn doen zal hij immers ook in het diepe dat evenzeer kunnen De gelegenheid was thans schooner dan ooit het waakzame oog van den zwemmeester was afwezig de knecht was aan zijne bezigheden het gold du nu of nooit en bij kon er immers onmiddellijk we£r uitkomen ais het hem niet beviel Zoo gezegd zoo gedaan I Hij loopt het trapje dat naar het diepe bassin voert af kijkt even in het rond of iemaM het soms ziet en schiet met kracht het water in Hè hoe heeriijk Dat is toch iets anders dan te ploeteren in dat ondiepe water waar men zoo den door zijne bemiddeling voor hunne heldendaad tot lid der Fransche Luohtvoart Aoademie benoemd zgn De Heer Wolff verloor toen ook zgn ballon N d Dag Mevrouw Hatchard een rgke weduwe die een der 1000 invitaties voor de receptie bg den heer en mevrouw Stanley had weten maehtig te worden stal een aantal zilveren lepels uit de étalage der huwaIgkscadeaux Gelukkig waren er detectives die haar dadelijk snapten Zg kreeg veertien dagen gevangenisstraf In de Brieven uit de Hofstad aan de Arnh Ct dd 7 Juli U wordt geschreven Er is behalve het meergemelde besluit dat tot spuiing eindelijk gekomen zomerweder en de gewone trekvogels uit den vreemde niet veel nieuws in de residentie Maar ik kan u iets betrekkelijk oud opdisschen dat mij dezer dagen verteld werd en voor mn nieuw waa Het is een nadere bedrage tot de geheime geschiedenis der noamlooze vennootschappen Bij de concurrentie der verschillende hypotiiuekbanken wordt met de taxatie van vaste goederen waarop hypotheek verlangd wordt de hand nogal eens gelicht en nu in de laatste jaren veel specula liepandan die in den regel e voomaamsla voediogsartikelen dezer banken sgn aanaenlijk in waarde achteruitgingen zoodat ze bij executie het bedrag der hypotheek niet opleverden werden de gezichten der directeuren erg lang en kregen tij tdikwgls te kwaad met de taxateurs Een dezer heeren nu kwam op het uiterst royale denkbeeld om by executorialen verkoop die panden op het bedrag van do hypotheek te brengen en zoo er geen hooger bod kwam ze zelf te nemen Een voorstel door de hypotheekbanken natuurlijk in dank aanvaard en werkelijk door den taxateur in practgk gebracht Maar hoe Met l arj mt de autrei zooala de held van De Balzac het noemde De man richtte een naamlooze vennootschap tot exploitatie van huizen op met zichzelven als directeur en kocht al die minstens t uaestieuze panden voor rekening der Maatschappij die dan de hypotheek bij de bank overnam Het kwam er dus eenvoudig op neder dat de aandeelhouders van de hypotheekbank werden gesauveerd ten koste van do aandeelhouder der nieuwe maatschappij En nu zegge men nog dal de naamlooze vennootschappen niet nuttig zijn I Uit het jongste verslag van den Brilsehen Consul te Yokohama blijkt hoe snel het spoorwegstelsel in Japan is uitgebreid In 1874 werd het maken van spoorwegen het eerst in overweging genomen en op den 31en December 1889 waren er 10 402 mijlen spoorweg voor het verkeer openges eld In het loopende jaar zullen er bovendien 437 mijlen spoorweg 10 aanleg zijn die in het volgende jaar geopend zullen worden Ongeveer de helft van het geheele aantal lijnen bestaat uit StoatsspoornegeD In het jaar dat don 31ett Maart 1889 eindigde werden over de Staataapoorwegan 8 406 000 passagiers en 617 000 tonnen goederen vervoerd In de jongste zitting van den gemeenteraad te Aalten deelde ds voorzitter mede dat waa ingekomen een adres van den bekenden predikant Oangel waarbij deze bericht dat hij sedert hg zijne tegenwoordige grond vlak onder zich heeft Men zwemt hier veel lichter en luchter Hier alleen is het zwemmen prettig I Hg lacht over den angst van den zwemmeester die toch wezenlijk al te zwaartilleud is Hij zwemt immers met gemak en pleizier heen en weer en dus gevaar is er niet Doch wat overkomt den knaap Zie plotaeling kan hij niet verder Hij spartelt nog wel maa zwemmen is dat niet meer God Hij zinkt t Zijn hoofd is nog boven een kleine borreling en ook dit verdwijnt Maar is er dan niemand om hem te helpen is er dan niemand die het gevaar ziet dat het jonske dreigt o God redt Gij hem dan I Maar noch Piet de zwemknecht noch de makker van den ongelukkige bemerken wat er voorgevallen is Deze laatste roept echter juist nu uit zgn kamertje Zeg kom er nu ook niti Dan zijn wü te gelijk klaar Daar geen antwoord volgt herhaalt hg luide Zeg kom er nu uit I Wederom geen antwoord en nu springt de jongen half eekleed uit zijn kamertje en schreeuwt toen hij niets van zijn vriend bespeurde op angstigen toon Piet Piet waar is Adolf Piet hoort nanwlijks die vraag of hg staat terstond bij den jongen en zegt Adolf Is die dan niet in zgn kamertje Doch die woorden zijn juist geuit of beiden zien den drenkeling met het hoofd even boven komen om echter onmiddellijk weef te verdwijnen JTordt venoU d ywtorie bewoont is blootgesteld un de hevigste godslasteringen en verwenschingen welke zekere timmerman Oberink i e zich op Zon en marktdagen in dun liederlijksten staat van dronkenschap daartoe opzettelijk voo c dominés woning posteert tegen hem en de zijnen uitbraakt zonder dat ooit oen veldwachter wieo zulka bekend is er zich om bekommerd hoeft precies alsof men in Aalten nooit vau eene drankwei heeft gehoord Adressant is welwillend genoeg om aan te nemen dat zulks niet geschiedt op last of met medeweten van het dagelgkscb bestuur en zou er dan ook geen acht op geslagen hebben daar hij overtuigd is dat genoemde timmerman een vertegenwoordiger is van het peil van beschaving eener breede klasse in de gemeente Aalten waarvan alleen zij zich gunstig onderscheiden welke zioh door strengere godsdienstige beginselen laten leiden Aangezien echter bü den heer Gangol het vermoeden is gerezen dat de Baad ook iets aan beschaving wil gaan doen hetgeen volgens adressant volstrekt geen weelde zou ïgn en de Baad hiertoe geen beter middel weet aan te wenden dan vurhoogiog van den hoofdolijken omsUg zeker om nog meer nietnaar bovengenoomde sohandalen kijkende veldwachters te kunnen aanstellen zoo houdt adressant zich overtuigd den Baad door opgemeld bericht eenen dienst te te bewijcen en ziet hij in zijne verbeelding reeds die gouden eeuw van beschaving voer Aalten aanbreken Adressant is van oordeel dat z n verzoek niet zooala vroeger op overwegingen van hooger orde mag afstuiten Daartoe U men naar zijne meening het te veel eens met den molenaar van Sans Souci dat er rechters te Berign zgn Tèn slotle herinnert adressant aan do belofte dat de weg langs zijne woning zou warden geplaveid opdat hg nog niet langer gedwongen worde om oude schoenen knoUengroen en kwekken voor zijne deur op te ruimen telkens na eene flinke regenbui Ofschoon dit merkwaardig adres daar het op ongezegeld papier was geschreven moest worden ter zijde gelegd achtte de voorzitter het blijkbaar niet ongeschikt den Baad en het publiek op de medodeeling van den inhoud te onthalen Juist nu de laatste mail het bericht bracht dat de Koninklijke Maatschappij tot exploitatie der petrolenmbronnen met haar arbeid in het Langkatsche zoude beginnen was ook de tijding daar de petroleumbronnin aan de Lepan staan in brand Aan een schrijven van den heer Ernst die zioh met zijne photographietoestellen ter plaatse bevond ontleen ik net volgende Ik werd vergezeld door mqne beide bedienden en drie Javanen der ooderneming Pelawi die mijne benoodigdheden droegen terwgl de broeder van den datoe van Pelawi met nog twee andere Maleiers zich bij ons hadden aangesloten Direct na aankomst begon ik met de voorbereidingen voor de opname en pakte onmiddellijk nadat deze was afgeloopen mijne instrumenten weder in Dit was zooala latar zou blijken een groot geluk Mijne lieden hurkten neder om het medegenomen eten te verorberen en ook ik ging op een boomstam zitten en trok mijne kousen en schoenen uit om de zich daarin bevindende bloedzuigers te verwijderen Toevallig zag ik toen juist op mijn horloge en berekende hoe laat wij te Pelawi terug zouifen kunnen zijn het was toen juist 10 uur 80 m Op eens hooren wij een doffen slag daarna een geweldig sissen en suizen on kort daarop zien wij een geweldige vuurkolom opstijgen terwijl een machtige rookwolk ons het verdere uitzicht naar die zijde belet Snel op elkander volgen eene tweede en derde uitbarsting terwijl het vuur zich in de sloten links en rechte van den weg had overgeplant en nu begon een ren op het leven Met de grootste haast holden wij voor het ons vervolgende vuur uit want alleen van onze vlugheid hing onze redding af Hoe lang wg zoo geloopen hebben kan ik niet zeggen alleen weet ik dat het zeer ver moet geweest zijn want toen wü eindelifk op voldoenden afstand van het vuur waren om niet meer bevreesd te moeten zijn om in de rookmassa s te stikken stond ik naar adem te hggen Bij mg bevonden zich de drie Javanen en een van mijne bedienden van mijne instrumenten hadden zij slechts de Camera en de lens bü zich De drie Maleiers en mgn andere bediende waren het bosoh ingesprongen zü hadden dus waarsohgnlgk de overige instrumenten Ik zelf was blootsvoets Ik vuurde twee revolverschoten af om aan de in het bosoh gevlnctten de richting van den weg aan te geven waarna wg verder liepen om zoo spoedig mogelgk de rivier te bereiken daar wg veel te opgewonden waren om te blüven wachten Kort daarop haalden de andereu ons in Tot mün groote blüdschap vonden wg aan de rivier gekomen een sampan en gelukte het mg na eenig loven en bieden met den eigenaar deze te huren om mg daarmede terug te laten roeien daar ik terecht veronderstelde dat mgn bloote voeten hevig protest zouden aanteekenen tegen een wandeling van ongeveer 4 uur door het Bosch om op deze wgze Pelawi weder te bereiken Den volgenden dag zond ik een mijner bedienden terug naar Telagga Toengal Hg deelde mü mede dat het nog slechts in de nabgheid van den put brandde dit kan misschien nog lang duren daar deze brand zonder ophouden gevoed wordt door de voortdurend uitstromende petroleum De boschbrand is van zelf opgehouden of werd gebluscht door den regen die des avonds was gevallen Om een duidelüker denkbeeld te geven van den omvang van dezen brand kan dienen dat deze werd waorgonomen op Pelawi Glen Bervi Gebang Serapo en Boeloe Telang Onze vlucht was zoo overhaast geweest dat ieder van ons iets had vergeten En nu waaraan is deze uitbarsting van Telagga Toengal toe te schrgven Deze vrnag beantwoorden is mg niet mogelgk Een der lieden zal waarschijnlijk gerookt hebbenen zün brandende lucifer of strootje weggeworpen maar wie deed dit fieli Crt Buiteolandsch Overzicht Deelden wü in ons vorig overzicht den loop der zaken in Amerika mede veel ernstiger gevaar dan alle financieel en politiek geharrewar in Amerika levert voor den algemeenen vrede echter de niet langer te miskennen gisting in het Casten van Europa op In het Engelsohe lagerhuis bevestigde de regeering het bestaan van een sterke gisting aan de Turksch Servische grens waarheen troepen zgn gezonden De Britscbo consul te Scutari ontving bevel naar een en ander een onderzoek in te stellen Volgens bericht uit Belgrado aan de Koln Ztg weigerde de Parte aan de Servische regeering elke voldoening in zake den moord op den Servischen consul te Prischtina Tevens wees zg den eisch der Servische regeering om de weduwe van den vermoorde een schadevergoeding toe te kennen van do hand Indien dit bericht overeenkomstig de waarheid is dan mag inen zich op een verscherping van de minder vriendsehappelgke betrekkingen tusschen Turküe en Servië voorbereiei boijden Zondag had te Jagodina de partgdag der radiouien in Servië plaats welke door ongeveer 4000 gedelegeerden werd bggewoond Aan koning Alexander werd een telegram gezonden bovendien betuigde de vergadering haar vertrouwen in de regeering en de door deze tot heden gevolgde binnenlandsche politiek haar tevens uitnoodigend deze voort te zetten In een onderhoud met een cori espondent dor Koln Ztg deed ex koning Milan die even gaarne als de exrgkskanaelier op Priedriohsruh zgn hart aan journalisten uitstort eenige interressauto medodeelingen over zgn verhouding tot de radicale partg Hg ontkende het hem toegeschreven voornemen als zou hij direct willen ingrgpsn in den loop der politieke gebeurtenissen on tiet plan gevormd hebben om door een vereeniging der verschillende beatanddeelen van do oppositie do rioale regeering ten val te brengen Zelfs verklaarde de koning dit laatste ook dan niet te zullen doen wanneer hg voornemens ware handelend op te treden wgl hg te goed bekend is met de tusschen liberalen on progessiston bestaande verbittering Wat hem zelf betreft veizekerde hg er niets tegen te hebben dat de radicale partg aan het roer blgft Wanneer hg in den laatsten tgd tegen dp radicale partg zgn stem had verheven zoo gebeurde dit slechts wgl hg uit de heftige ongestraft gebleven uitlatingen der radicale pers tegen zijn persoon had geconcludeerd dat deze partg geonerlei eorbied jegens de dynastio bezal waarbü hg het der radicale regeering en allen gematigden mannen der radicale partü zeer euvel duidde dat zg tot heden ook geen enkele poging in het werk hebben gesteld om den invloed dier blükbaar anti dynastieke elementen te keer te gaan Do verklaring van den minister van binnenlandsche zaken Gjiija dat hem alle dynastieën onverschillig zün bewgst volgens Milan dat zulke elementen zich zelfs binnen de regeering bevinden Ten slotte gaf de koning zün vertrouwen in het regentschap te kennen WaarschünUjk is dit wederzgds niet het geval Naar gelang de betrokkingen tusschen Servië en de Porte meer te wenschen overlaten zoekt de Boelgaarsche regeering op een beteren voet met Turküe te geraken Volgena béiicht aan de Times heeft zelfs Stamboeloff aan de Turksche rogeering het ontwerp over gelegd betreffende een verbond met Boelgarije De voornaamste grondslagen daarvan zouden zgn dat de Porte prins Ferdinand als vorst van Boelgarga erkent en dat in alle Macedonische districten waar het Boelgaarsche element overwegend is Boelgaarsche bisdommen worden gevestigd Daartegenover wil Boelgarije zich verplichten indien Turkge aangevallen wordt minstens 60 000 volkomen toegeruste manschappen ter beschikking van den sultan te stellen Gelgk men weet is do wensch van Boelgarije betrekkelijk de benoeming der bisschoppen in Macedonië ingewilligd Ten opzichte van de verwezenIgking der beide andere voorstellen is echter Iwgfel gewettigd Gelgk te verwachten was heeft hetgeen prins Bismarck over het Drievoudig verbond door middel van de Hamburger Nachrichten wereldkundig maakte in Oostenrijk kwaad bloed gezet Het meerendeel der bladen ziet er een beleediging in van Oostenrijk en een poging om het Caprivi moeilgk te maken Andere bladen vatten de zaak nog hooger op en wüzon er op hoo thans blgkt dat Bismarck steeds Oostenrijk heeft gebruikt voor zün eigen doeleinden Onze politieke leiders aldus heet het zün de eenige personen die zich illusies maken over de waarde welke het drievoudig verbond voor Oostenrgk Hongarye kan hebben Wellicht brengt de praatlust van prins Bismarck hem zelfs nog voor do rechtbank Do Post en de Frankfurter Ztg zün nl aan het kibbelen geraakt over de juiste woorden door Bismarck in een onderhoud roet den redacteur der Frankfurter Ztg gebezigd De Post beschuldigd de Frankfurter Ztg van vervalsching van Bismarck s meening waarop de Frankfurter Ztg aatwoordde de zaak voor het gerecht te zullen brengen Wordt deze strijd niet minnelgk geschikt dan zal prins Bismarck wellicht nog voor de rechtbank zich moeten komen verantwoorden over zgn woorden 334 Staats loteriJ Ie Klasse Trekking van Donderdag 24 Juli No 1640 ƒ 400 No 253 en 6466 ƒ 100 Prijzeb van ƒ 20 17 3082 6563 8888 10774 13069 16050 17095 49 4064 6769 9029 11078 13270 15058 17329 489 4083 6844 9129 lUOl 13344 15319 17497 569 4205 7082 9143 11181 13349 15470 17671 1221 4724 7090 9262 H 445 13691 16506 17866 1166 4915 7864 9376 11741 13773 15697 18363 1987 5261 7661 9467 11822 13855 16049 18807 2030 5579 7728 9736 12051 13941 16063 18874 2087 5821 7835 9783 12148 14003 16263 19677 2772 6075 8086 9826 12356 14213 16856 20070 2910 61S2 8242 10048 12463 14306 16984 20817 2928 6327 8855 10722 13062 14762 17016 20970 3062 PETROLEUM NOTEERINGEN van de Makelaars Cantzlaar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden onveranderd Tankfust ƒ 8 Geïmporteerd fust 8 05 November en December Loco September Octoberlevering ƒ 8 10 MARKTBERICHTBN Gouda 24 Juli 1890 Bü geringen aanvoer bleven graanprijzen heden büna onveranderd Tarwe Zeeuwsche ƒ 8 40 a ƒ 8 75 Mindere dito 7 90 a ƒ 8 20 Polder ƒ 7 30 a 7 60 Afwgkende ƒ 6 75 a ƒ 7 Bogge Zeeuwsche ƒ 6 a ƒ 6 60 Buitenlandsche p 70 K ƒ 4 90 a ƒ 6 30 GerstChevalier ƒ 5 25 a ƒ 6 50 Haver per Heet ƒ 4 a f 4 90 per 100 kilo ƒ 8 75 a ƒ 9 50 Hennepzaad Inlandsch ƒ 6 40 a ƒ 6 76 Buitenlandsch ƒ 6 50 a ƒ 6 60 Kanariezaad ƒ 6 75 a ƒ 7 60 Maïs per 100 kilo Bonte Amerikaansche ƒ 6 60 a ƒ 5 70 Cinquantine ƒ 6 25 a ƒ 6 50 Veemarkt Melkvee tamelgke aanvoer handel en prijzen goed prüshoudend Vette varkens tamelgke aanvoer handel gewoon 21 a 23 ct per half kilo biggen voor Engeland weinig aanvoer handel gewoon 18 a 20 ct per half kilo magere biggen goede aanvoer handel vlug ƒ 1 a ƒ 1 60 per week Vette schapen goede aanvoer handel redeUjk ƒ 20 a ƒ 32 Nuchtere kalveren tameHjke aanvoer handel vlug Graskalveren goede aanvoer handel vlug ƒ 30 a f 45 Fokkalveren ƒ 12 a ƒ 22 Kaas Aangevoerd 121 partgen handel matig 1ste qnaliteit ƒ 28 a ƒ 30 2de qualiteit ƒ 24 a ƒ 27 Zwaardere ƒ 32