Goudsche Courant, vrijdag 25 juli 1890

Zaterdag 26 Jnli Q ebrS StoUwerck s Chocolade en Cacao ca i m Doelmatige door de nieuwste uitvindingen op machinaal gebied Terbeterde Aibricatie en uitsluitend gebruik van ne en fijnste grondstoffen garandeeren den verbruiker van StoUwerck s Chocolade en Cacao een aanbevelenswaardig fabrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud der resp Etiketten De Firma behaalde 27 Breyets als HoflcTerancler 44 Eere Diploma s gouden enz Medailles een bew s van uitmuntend n fiibrikaat Reeds 1874 schreef de Accademie national de Paris Nous voua déoemons une Hedallle d or pren lère elame en oonsidération de votre excellente fabrication de Chocolat bonbons varies etc eto StoUwerck s fabrikaat ia verkrijgbaar bg H H Confiseurs Banketbakkeirs enz enz Geoeraalvertegenwoordiger voor Nederland Jmiiis MattenUodt Amsterdam Ealverstraat 103 N 4S81 1800 GOUDSCHE COURANT JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inBondlng van advertentiön kan geschieden tot Mn uur des namiddags van den dag der uitgave Lange Tiendeweg GOUDA bevelen zich beleefde gk aan voor de LEVEBING van BOEE EN STEENDEUKWEEEEU PLAATSING VAN ADVËRTENTIÊN Gouda Snelpersdrak vin A Brinkman Zoon Noord HoUandsohe 84 i f 88 Boter matige aanvoar handel Tlug Goeboter 1 S5 a l BO Weiboter ƒ 1 10 a 1 8B Kleinhandel io Sterken Drank BURGEMEESTER en WETHOUDERS vaiv Gouda brengen iagevolge art 6 der Wet ran 38 Aoguatus 1881 Staatsblad no 97 ter openbare kennis dat bij hen is ingekomen ran den aarolgenden persoon een Terzoekschrift waarbij vergunning wordt gevraagd om in de by zijn naam vermelde looaUteit sterken drank in bet klein te mogen verkoopen als Naam van den Verzoeker Aanduiding der lopaliteit C de Kuijper Oosthaveo Wijk B No 11 GOUDA den 84 Juli 1890 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BEOUWER uurgerlijke Stand GEBOREN ti Juli Maris Wilhilniiu oaden AHwinscn eo E Lcermtkeri Aaltje Aagje oadera A C Tin du Wt den id A d a Hooghodsr 81 Barlel Hendrtk ouders B Tersmittcn eD P Hlok OVERLEDEN 21 Joli P K Boot 6 d 88 J A BnoDik S w M P tao W jk hniarr tid K C Fanger 51 j H Jfuoé en C H Viaaer A tan der Palm C tan der Ree KHUWD 83 Juk Schooodernoerd en C en M Bcgco Stolwük GEBOREN Jaonirje Maria oudar K Verdoold ei A A de Vreogt GEQUWD J de Korte en G lan Dam Reeuwljk GEBOREN Woater oadera W Vermeulen en M Hoogerd k Willam oadera L SUrk en E C Kwiukelenbcrg eEIlCWD T Braons en i lan VVenfireen Oouderak GEBOREN Elizabetb Jacoba ouden P Verkerk en J StIionteD Willemijnlje oüdera A neuTelman en M de Koning Willem WiggerT oodera U van Dorp en N Graveland ADVERTENTIÖN Mevrouw HOOGHWINKEL te Schoonhoven vraagt een flinke DIENSTBODE als MEID ALLEEN niet beneden de 30 jaar Zonder goede getuigen van de laatste dienst onnoodig zich aan te melden DWAESHELLIUG Dadelök GEVBAAGD bekwame Scheepmakers Adres P MUS Alfen a d Rijn Wordt gevraagd een net MEISJE als WINKEUUFFRODW niet beneden de 18 jaar Franco brieven onder letter K bg de Boekhandelaren A KOK CÜMP £o ia mm BESSENSAF A Ba TEEPE Apotheker Zeer ITette Gesteendrukte MAEAARTJES worden GELEVERD door Aa BRINKMAN en Zn T00RL00PI6 BERICHT Scliouwl3urg Van LIEU GROOTE MARKT DII SDAG 29 JULI Openings Voorstelling Zenuwachtige Vrouwen voorafgegaan door DE O V DtS JJOOS Voorloopig Bericht De Heer C GORTER maakt bekend aan bet achtbare pnbliek van Gouda en omstreken dat hg komt met zgn nette ingerichte Salon op de KERMIS alhier waar bg in vertoont 1 S i igi r @ OUDEWATER Buitentuia E ozenlDurg aan den Nieuwen Singel is DAGELIJKS ÜËOPËND van af 4 uur s nam uitgezonderd s WOENSDAGS Voor vroegere opening vervoege men zich aan het Eoffiehnis ue Roo8 naast het Stadhuis Bg dezen lommerrgken en van toestellen tot ontspanning voorzienen Tuin is eene flinke localiteit met Buiïet Kolfbaan Biljart en Pianino Bgzonder geschikt voor Partgen en Festiviteiten Onder aanbeveling Kinderen N KONING I I I Belangrijke KORTING op A V OS Az Hleiweg E 73 en 73 TE HUUE gevraagd een WINKELHDIS geschikt voor nette affaire Opgave van hanrprgs onder No 2025 Bureau dezer Courant NIEUWE BESSENSAF De ondergeteekende bericht dat de NIEUWE BES3ENSAP uit de Fabriek van LOUIS 7AB 0SSIEAU te Alfen ajd Rijn weder uitstekend is geslaagd en bg haai verkr gbaar is Wed C van OIJE Keiweg No 2 te Gouda TftADE MARK BB van Gebrs SNEL Amsterdam Verkrggbaar te Gouda bji P OUDSHOORN Kleiwegen bg Q H LAKEBVELD Gouwe C 96 te Schoonlioven bg F FIJN van DRAAT Alblaiierdam bg de Wed J db BOER Gietendam bü Wed v d HEUVEL en Leerdam bij A van WIJK Aiperen bg D VERMEIJ Alfen hü Wed F 6 VERDONK en J KOOLEN Oudihoom bg M TOM Probeert s v p de SOÜCHON THEE No 3 ii 1 25 per kilo De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ii 1 25 franco per post 1 70 iLlsoaderlgke Nominen VIJF OEN TEN GOUDA tr Juli 1890 Aan de TeearUenijsobool te Utrecht is gisteren tot veearts bevorderd de heer A de Kuiter Kaar wij Het overgaan der nploitatie van den Ned Bijnspoorweg in andere handen zal hier gunstig kunnen werken daar de concessie der Ned EgnspoorwegMaatschappij eloohts tot 1898 was verzekerd en nu meer spoorwegen in ééna hand zullen komen dan tot nu toe het geval was waardoor voedingalijnen zeker nog grooter belang voor de betrokken apoor regmaatachappljen moeten verkregen Aan den zwemwedstrijd op Zondag a st in onze Stedelijke Zwemschool zullen de volgende pennen deelnemen Afdeeling A I SiulzKummen op dm buii Voor jongens beneden 16 jaar welke kosteloos van de Zwemschool gebruik maken Lengte der baan 80 M 1 keerpunt M Dekker VV Bron t C Spruijt H Wiezer 3 de Jong e J Dijkman H Taat B van der Kist FE VI LL EfolM OUZE ZWEMMEESTEH DOOB HENRI IL Vervolg en Slot 4 Piet gooit zijn buis uit en springt iu het wateA Hij een uitstekend zwemmer duikt tot tweemaal toe en komt binnen weinige oogenblikken met zijn last omhoog Droevige aanblik Het even te voren nog zoo levenslustige knaapje is nu bleek en verstiifd loen schitterende oogen en lachende lippen nu starende blikken en blauwe gelaatskleur Onmiddellijk worden alle middelen toegepast die de kunst in dergelijke gevallen als heilzaam heeft aangewezen en die tegenwoordig op geen goede zwemschool onbekend zijn Doch te vergeefs I De levensgeesten konden niet meer worden opgewekt Welk een tooneel er voorriel toen de zwemmeester terugkwam is niet te beschrijven Eén blik op hetgeen daar gebeurde was voldoende om hem te doen radon wat er was voorgevallen Zonder oen woord te zeggen schoof hij Piet op zij en begon den dren II SnehKemmen op den tuik Junioros Lengte der baan 80 M 1 keerpunt Voor HH Liefhebbers die voor 1 Mei a c geenf prgs behaald hebben P C Loopnit Arnhem N Tockema Rob van Gilse Utrecht C G Slot Rotterdam J van der Hoop H C Dupont H C Prince Gouda A Wachter Kralingen F Mattern Amsterdam H Lever H S van HasseU Rotterdam A C Coster Gouda A J vau Rijnbach Rotterdam C S Boumann Koudekerk H A Schouten Amsterdam A Ferin Rotterdam G Vrugtman G Sala Jjciden i t W van der Stoop Rotterdam M Stoffers Amsterdam III Snehteemme op dm huik Seniores Lengte der baan 240 M 6 keerpunten J Cattie Jr Arnhem A W Slotemaker J U W Lüning Rotterdam H M Kans P C Loopuit Arnhem J M Hagenbeek E van Gilse Utrecht 0 J van der Poll Amsterdam C G Slot Rotterdam J van der Hoop H O Dupont C Prince Gouda A Perin Rotterdam keling te wrijven altijd door te wrijven totdat hem het zweet langs het gelaat gutste Haal een dokter was het eenige wat hg zeide en toen Piet weg was begon hij opnieuw al het mogelijke te doen om den dood zgn prooi te ontrukken Men kan in zulk een geval nooit zeggen genoeg te hebben gedaan en God alleen weet hoevele drenkelingen de eeuwige rust zgn ingegaan die nog door volhardende pogingen hadden kunnen gered worden Ook dit jongske bgna reeds opgegeven sloeg eindelijk zijne oogen op en op dat oogenblik glinsterde een traan van dankbaarheid in het oog van den zwemmeester De dokter kwam voegde zijne pogingen bij de reeds aangewende en eindelgk was men zoo ver dat de knaap ala gered kon worden beschouwd althans als men voortging met wrijven Nu daarover behoefde men niet ongerust te zgn aan rusten werd niet gedacht totdat dit eindelijk niet meer noodig was Nu was het oogenblik daar om den vader te waarschuwen De zwemmeester zelf belastte zich mot die zware taak Wel knikten zijne knieën toen hg de stoep opstapte wel beefde zijn hand toen hij aan de bel trok maar het moest En derhalve niet geaarzeld De enkele oogenblikken die de meid hem liet wachten schenen hem uren toe Is mijnheer thuis ADVBRTENTIEN worden geplaatet van 1 5 regels ik 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LBTTBB8 worden berekend naar plaatemimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschjnc 14 G Vrugtman Rotterdam 30 Minuten PAUZE Afdeeling B I SnelzKemmm op dm rug Jnniores Lengte der baan 40 M geen keerpunt Voor HH Liefhebbers die voor 1 Mei a c geen prijs behaald hebbon J Cattie Jr Arnhem G J Viverooij Rotterdam A W Slotemaker Arnhem P C Loopuit J M Hagenbeek R an Gilse Utrecht C J van der Poll Amsterdam J van der Hoop Rotterdam H C Dupont A Wachter Kralingen H S van Haseelt Rotterdam H Lever Amsterdam A C Coster Gouda C S Boumann Koudekerk G Vrugtman Rotterdam G Sala Leiden H D Sala W van der Stoop Rotterdam II SneliKemmm op dm rug Seniores Lengte der baan 80 M 1 keerpunt C O Krom Rotterdam J Cattie Jr Arnhem S G J Viverooij Rotterdam H M Kans J H Hagenbeek Arnhem R ran Gilse Utrecht J van der Hoop Rotterdam H C Dupont C Prince Gouda Afdeeling C JDuiim Juniores Diepte 2V8 M 1 J Cattie Jr Arnhem Ja maar h j is niet te spreken hg heeft eene conferentie Zog dat er iemand is die hem spreken moet en wel terstond En deze woorden op een toon geuit die geen tegenspraak duldde deden de dienstmaagd naar binnen gaan en even daarna stond de heer des huizes tegenover den zwemmeester Het onderhoud duurde slechts kort en bestond uit enkele volzinqen die ten gevolge hadden dat beide personen in aller ijl het huis verlietJjILen met overhaaste schreden den weg naar de zwemsMlool insloegen Gelukkig kon de dokter den verschrikten vader gerust stellen en hem mededeelen dat de drenkeling behouden was Met een zorgvuldige oppassing zou zijn zoon spoedig weer de oude zijn Nu daaraan zoniet dWi knaap niet ontbreken 1 eridienzelfden dag naar huis vervoerd en verplëiS eÉje wijzo zooals alleen eene moeder dat kan I in n In de geheele stad had de zaak groote sensatie gemaakt Een jongen uit den fatsoenlijken stand was in de stedelijke zwemschool bijna verdronken I Maar was daar dan geen tooziohl Waren de kinderen der burgerij daar dan aan zichzelf overgelaten Er was immers een zwemmeester die betaald werd en een hulp zwemmeester die ook traktement kreeg uit de belastiugpenningen der ingezetenen en wat f S if