Goudsche Courant, zaterdag 26 juli 1890

t 6 i ViTerooüi Botterdam B Smits Almelo P G Loopuit Arnhem J M Hagenbeek H C Stmyrenberg Kotterdam C G Slot f J B Sohürmann F S A Wachter Kndingen Jt S F Mattoio Amaterdam ¥ H S van Hasselt Rotterdam 15 A Schiirmann IS A C Coeter Gouda 14 C S Boumann Koudekerk 16 G Vrugtman Rotterdam H D Sala Leiden A D Tan Vreumingen Gouda W van der Stoop Rotterdam Afdeeling D OekUed duiken m zwtmme Diepte 3 i M 1 C C Krom Botterdam i H M Kans J M Hagenbeek Arnhem H C Struqrenberg Botterdam C G Slot A H Harthoom Amsterdam J B Sohürmann Rotterdam F Mattem Amsterdam ï A Sohürmann Botterdam Afdeeling B 6eo0ttumeerde Mienwedttrtja voor HH werkende Leden der Club Lengte der baan 80 M 1 keerpunt 1 C C Krom Rotterdam i H M Karis g S C Prince Gouda 4 A C Coster De onderwijzers spaarbank opgericht 26 April 1848 neemt voortdurend in bloei toe Volgens het jaarverslag zijn in 1889 1025 posten geplaatst tot een bedrag van ƒ 442 5S6 41 i in 418 posten ia uitgehaald ƒ 170 616 57 Op 31 Dec was het inlegkapitaal ƒ 3 007 068 42V verschuldigd san 816 deelnemers waarvan de voornaamste was de lovensverzokeringsmaatschappg van het N O G Aan intrest is ontvangen ƒ 119 073 76 de onkosten hebben bedragen ƒ 1 383 96 aan rente werd uitgekeerd 3 jg pet s jaars Het kapitaal der 23 hulpspaarbankon bedraaigt ƒ 572 352 927 dat van particulieren ƒ 1 476 057 78 Het garautie fonds is geklommen tot ƒ 9 920 01 Voor het Hof der Admiraliteit te T onden werd eergisteren behandeld de zaak der eigenaars van het stoomschip Pruis Fredeni tegen die vkn het stoomschip Uarptua wegens de aanvaring tnsschen die beide in den nacht van 25 Juni jl Aangezien de bqionderheden betreffende de toedracht dezer zeeramp hier bekend kunnen worden geacht mogen wq de dienaangaande afgelegde getnigeniseen der gezagvoerders van beide stoomachepen voorbijgaan en ons bepalen tot de bij monde van den heer rechter Butt gevallen uitspraak Deze luidde in hoofdtaak als volgt De beide schepen bevonden zich lóót het cri tieke oogenblik feitelijk parallel dus in tegenover gestelde richtingen Wy koesteren geen twijfel dat de werkelgke oorzaak der ramp te zoeken ia in het deden die beide personen dan voor hun geld zoo zg de kinderen lieten verdrinken Zoo sprak men op de straat en in de sociëteit bij den aanzienlijken ingezetene en bij den eenvtiadigen burger kortom overal En toen de gemeenteraad kort daarop bijeenkwam was er een lid van dat College dat met een hoogst ernstig gezicht het woord vroeg en op de volgende wijze aanving M de Voonitterl lik treed hier op als de tolk eener verontwaardigde burgerij die recht heeft te weten hoe het mogelijk is dat aan eene stedelijke inrichting dingen gebeuren die een geachte familie dezer stad bgna in den diepsten rouw dompelden Ik bedoel mgnheer de vooraitter de stedelijke bad en zweminrichting anders gezegd drn zwemschool maar zooals in sommige gemeenteraden gebruikelijk is bezigde men hier de defUgst p benamingen voor de eenvoudigste zaken Ten gevolge van de nalatigheid van den directeur anders gezegd de zwemmeester is daar een ongeluk gebeurd dat vroeger niet mogelgk werd geacht Een aanvallig knaapje werd daar het slachtoffer van grove onachtzaamheid en verregaande zorgeloosheid en het is daarom dat ik aan het dageIgluch bestuur wensch te vragen is de directeur voornoemd gestraft en zoo ja op welke wijze Toen ging de spreker zitten met een gezicht waarop duidelijk te lezen stond Zie zoo de burgerij heeft om atuuiboord Mriiaadni ran de Priia Fredtrik dwars voor den boeg van de Morpena De getuigen van de Marpata deden duidelgk uitkomen dat zq den koers van faun schip niet veranderden terwgl de Frm fredtrik den tgnen aaamerkelgk moet votandard hebben Ook op het punt van te groota snelheid in het mbtige weder blgkt het verwgt dat dan gatagvoerder der Jlarfesm gemaakt wenl ongegrood De meiheid achynt geweest te ign twee knoopen op de Marfeim en twee of drie knoopen op de Print Frederik De Priiu Fredtrik zoo eindigde de rechter was een mooi lohip bevaren door eenen kapitein en stuurlieden die ongetwgfeld voortretfelljke zeelieden zgu en die in het algemeen haar goed hanteerden Ik zeg dit omdat ik tot rogn leedwezen ia dit geval tot de slotsom moet geraken dat zij het waren dis de feil bogingen Ik verklaar de fri Fredtrik all n te laken Omtrent het geheimziunig sterfgeval in de Tesselschadestraat te Amsterdam deelt bet Flitsend Blad mede dat na een langdurig voorloopig onderzoek qiej AaQe Knypers het eerst te Arnhem in verhoor werd genomen daar zij te Oosterbeek logeerde Toen vond men nog geen termen om haar aan te houden Een tweede verhoor had Donderdag II plaats te Amsterdam voor den rechtercommissaris mr Sleeswqk Hoewel de vermoedens toen reeds zeer sterk waren wilde deze teohterlqke ambtenaar niet dadelijk overgaan tot 4e arrestatie omdat h j haar aleohts een week in voorarrest zou kunnen houden indien er geen meerdere bewqsgrondeu voor de schuld gevonden werden Daarom wachtte hij op een bevelschrift tot inhecbteniaoeming van de rechtbank De ofiicior van justitie achtte hetgeen ontdekt was zoo bezwarend dat hg de aanhouding noodzakelijk oordeelde zoodal AaQe Kuipers Zondagmiddag op haar kamer te Oosterbeek alwaar zg met freule Berkhout logeerde gearresteerd werd door twee beambten der Rgkspolitir juist een oogenblik nadat zg uit de kerk kwam Zg heeft in de cellulaire gevangenis te Amsterdam reedj tweemaal een verhoor ondergaan De advertentie meldende bet overlgden vanjnnkvrouwe Smissaert luidde aldus rHeden overleed na een kortstondig lyden vol vrede en blijdschap in haren Heihiad WILHELJUNA JACOBA SMISSAERT oud 38 jaar t jmA KCIJPEBS Amsterdam L G 8MI88AEBT 16 Juni 1890 Tesselschadestraat 1 Deze aankondiging is het eerst onderteekend door A Kngpers De tweede ondergeteekende is een zuster van de overledene ook zeer bevriend met de verdachte Hoofdzakelijk op aandringen van den uit Denver in Amerika teruggekeerden broeder van de overledene en van den beer Van Marken uit Hilversum die met een zuster van freule Smissaert ia getrouwd geweest werd door de justitie last gegeven tot opgraving en opening van het lijk hetgeen op 3 Juli II heeft plaats gehad De opgraving geschiedde in tegenwoordigheid van de doctoren Waller en van Deventer den scheikundige dr Ankersmit den officier van Justitie den griffier den reohter oommiasaria een inspecteur van door mgn atem gesproken de hnrgerg wacht antwoord Welnu het bleef niet lang uit De voorzitter nam al dadelijk het woord en begon met zijn leedgevoel uit te drukken over hetgeen gebeurd was het was inderdaad een treurige zaak een hoogst droevig feit maar men mocht den zwemmeester niet te hard vallen en moest bedenken dat nog nimmer te voren klachten over dien ambtenaar waren ingekomen en om die reden badden burgemeester en wethouders gemeend hem niet te moeten straffen Zij hadden de zaak onderzocht en het was hun gebleken dat s mans kind ziek was en dat 4erhalve Dat alles mag niet in aanmerking worden genomen mgnbeer de Voorzitter bij de beoordeeling van dit punt zoo klonk het van de lippen van hem die het hoofd der oppositie mocht worden genoemd en die deze zaak niet ongeschikt vond om het Dagelgksch Bestuur eens aan te vallen En hij ging voort Het geldt hier een zaak die geheel op zichzelf beschouwd moet warden Het geldt hier de vraag of de kinderen uit deze gemeente veilig kunnen worden toevertrouwd aan de zorgen van den directeur der stedelijke bad en zweminrichting Verwondering moet het wekken dat de justitie gemeend heeft in deze uiets te moeten doen maar ala deze verkiest te rusten is het des te meer onze taak te handelen En daarop keurde hij in scherpe be wooi dingen de handelwijze van burgemeester en wethouders af die politie en een T ld achter Ook barond ash in cK gezelschap dooter Foreman die aanwezig was omd hg de afgestorvene behandeld had De doode was nog zeer weinig veranderd hetgeen voor een groot deel veroonoakt is door het feit dat fireula Smissaert in de laatste dagen geen voedsel tot zich kon nemen B j de lijkopening bleek dadelgk dot de overleden niet gestorven was aan slagaderbreuk hetgeen doctor Foreman moest toestemmen Ook vond men geen bepaalde ziekteversohgnselen van een der organen Aan den scheikundige doctor Ankersmit werd gevraagd welke doelen van het lichaam hij noodig achtte voor een onderzoek op vergift Deze werden uit het lichaam genomen en in flesschen gedaan dia de officier von justitie verzegelde Daarop word het overblgvende deel van het lichaam weder aan de aarde toevertrouwd Met het scheikundig onderzoek van de verschillende deelen werden belast de scheikundigen Ankersmit en Van Ledden Hulsebosch ea dit geschiedde in het laboratorium van laatstgenoemde Zg vonden zink in de lever de nieren en milt en ook in een ongewasschen kleedingstuk Ten slotte werd dit metaal nog ontdekt in twee handdoeken gemerkt A K 6 die ook in de woning gewasschen waren en waarmede uitwerpselen waren opgenomen Met de gegevens die men thans heeft wordt verondersteld dal de dood veroorzaakt is door vergiftiging met zinkwit Na het innemen van het een of andere zinkzout volgt gewoonigk braking waardoor het grootste deel van het vergift weder uit bet lichaam verwijderd wordt liater volgt gewoonlijk ongebonden dikwijls bloedige stoelgang in dit geval niet voorgekomen Het vei ft is in het thans aanhangige geval waarschgnlijk in vrg groote hoeveelheid in het lichaam gebracht Een deel er van werd uitgebraakt maar een ander deel zette zich vaat in verschillende inwendige lichaamedeelen en verlamde daarvan de goede werking zoodat alle eetlust ophield of liever de maag kon niets meer verdragen en gaf dadeiyk alles wat er in kwam terug Do zieke heeft in de laatste dagen van haar leven dan ook uiets anders gebruikt dan water en teerde geheel uit Een belangrgk feit bij het verhoor te Arnhem gehouden aan het licht gekomen is dat doctor Foreman aan Aafke Kugpers twee dagen voor den dood van freule Smissaert aangeboden heeft een professor te raadplegen maar zg verwachtte daarvan geen heil Dit wrrd bevestigd door de dames Berkhout en Luoie Smissaert die bij het aanbod van deq geneesheer tegenwoordig waren Ten slotte deelt het Vliegend Blad mede dat het onderzoek der justitie zich ook uitstrekt tot andere sterfgevallen die mede in do naaste omgeving van de verdachte hebben plaats gevonden en dat het aanhangige geval misschien eene uitgebreidheid kan krggeu die het beruchte proces der Leidsche giftmeugster niet alleen evenaart maar lelfs overtreft In oen particuliere eomspondentie uit Paramaribo van 2 Juli aan het Vad wordt melding gemaakt van oen opstootje dat daar op 1 Juli het gedenkfeest der slaven emancipatie voorviel s Morgens brachten een 70tal mannen en vrouweneen ovatie voor het gouvemementshuis waar zg een emancipatielied en een psalm zongen De heer Lohman en zgne dochter vertoonden zich op t balkon gemeend hadden den zwemmeester niet te moeten straffen en hij stelde voor dat de gemeenteraad alsnog daartoe zou overgaan en dien ambtenaar zoo al geen ontslag geven dan toch hem gedurende een zestal weken schorsen Dat woord gaf het sein tot een algemeene drukte in de raadszaal Rechts en links vroeg men het woord en het duurde niet lang of aan beide zijden stond men in slagorde geschaard De een beriep zich op de verzachtende omstandigheden de ander op de instructie welke bepaald voorschreef dat de zwemmeeater zich niet van de inrichting mocht veiwijderen een derde weea op het gevoel van den zwemmeester als vader een vierde op zgn plicht als ambtenaar In éia woord het v6c5r en tegen werd behoorlijk in het licht gesteld totdat de zaak ten laatste van alle kanten voldoende bekeken wis en tot stemming werd overgegaan De oppositie won het Met twee stemmen meerderheid werd besloten dat de zwemmeester gedurende den tgd van zes weken geschorst zou zijn Bittere slag voor den armen man die toch reedi zoo zwaar gestraft was door de ruchtbaarheid die de zaak had verkregen Zijn eigen kind had hq verloren en bg die diepe smart kwam nu ook nog do schande van openlijk tentoongesteld te worden als iemand die zijn plicht als ambtenaar niet gedaan had De stadsbode die een goed vriend van hem was sAvQpds eohter lou de baiya ge Un t worden op beide markten Dit rumoerige spel dat zeer luidruchtig toegaat werd verboden op de eene markt omdat het hinderlgk was voor een zieke dame de schoonmoeder van den adjudant des gouverneurs De commissaris vaa politie kwam in naam van den gouverneur het volk zeggen dat ag naar de andere markt moesten gaan Nu werd hem geantwoord dat men alleen op aanzegging van dun Gouverneur in persoon zich zou verwgderen on nu werden om aan dit besluit kracht bij te zetten alle in de buurt te ontdekken kisten vaten trommels opgebaald en daarop met stokken onder een onzinnig schreeuwen geslagen Het lawaai en geschreeuw was oorverdoovend en de toegang op de openbare straat gestremd Inmiddels was de procureur generaal er bggehaald dia op het terrein gekomen het volk namens den gouverneur aanmaande uiteen te gaan en overal elders op het Gouvernementsplein in de Coxahé waar zij maar wilden gaan maar niet te big ven waar zij waren Men antwoordde den proc generaal dat men geen geloof aan zgn boodschap hechtte men had vergunning van den gouverneur om te dansen ete en men ging niet heen zoolang de gouverneur zelf dit niet verbood Integendeel zij geloofden dat de procureur generaal door de Joden was afgezonden door de Joden die nu f het land uitgezet moesten worden of naar de Joden Savanna gezonden Mr Van Doorn was geheel van zijn stuk daar de politie niets vermocht Het volk zeide overluid dat het nu de baas is en zou toonen de baas te zgn De Joden moeten weg of hun buizen zullen in brand gestoken worden De toestand had lang genoeg geduurd Door de Joden moesten z het volk belasting betalen en den Gouverneur hun vriend die hen van belasting vrg wil hebben wilden de Joden weg hebben Met brokken steenkool steenen en stokken werden toen de huizen aan den waterkant gebombardeerd en de bewoners toegeroepen dat mochten zg zich vertoonen alsdan hun laatste uur geslagen zou zgn Niemand durfde zich dan ook vertoonen De politie vermocht niets een brigadier der marechaussee ten einde raad trok van leer er volgde een algemeen bokapartq waarbg een politie beambte een stuk van een oor kwijtraakte Omstreeks l uur s nachts kwam de gouverneur en toen hij het volk be laidde dat het weg moest trok bet onmiddellgk heen de Saramacca straat op elk huis dat het langs ging bombardeerende de ruiten stukslaande en het ameublement binnensbuis beschaiUgende De stad is dezen morgen in groote agitatie Men vreest voor een uitbarsting En wat danP Ziet men nu welk geloof de woorden van den gouverneur verdienen en dat de gevolgen biet uitblijven van bet systeraatiach opjagen en aanzetten van het eene deel van de bevolking tegen het andere waarvan ik vroeger schreef De biirgorg is zeer ongerust De Amk Ct bevat nu feitsigk de zitting van de Staten Generaal 1889 90 ia afgeloopeu eene beoordeoling van t geen deze zitting hoefi opgeleverd Zij conatateert dat hoewel de aanreng der zitting vruchten voor de wetgeving heeft afgeworpen de tweede helft daarvan een schralen oogat opleverde en het einde werd gekenmerkt door eenige onverkwikkelyke dingen die het recht geven van eene fin de leuion te spreken in denzelfden zin waarin men de dwaasheden van den dag met fin de liecle aanduidt had den ongelukkige eenigszins voorbereid voordat hij hem den verzegelden brief had overhandigd die de Jobstgding bevatte Kalm en gelaten had hij dezen aangenomen had dien met gskoude bedaardheid geopend hem ten einde toe gelezen on was daarop losgebarsten in een dof gesnik Geschorst geschorst als een eerlooze I Hij die in dienst steeds een blank strafregister had gahad hg die een voorbeeld mocht heeten van trouwe plichtobetrachting geschorst omdat een enkele maal Het was te hard nog meer het was onbillgk onrechtvaardig En op de aomben hui was een hartstochtelijke gevolgd Hg had met gebalde vuisten heen en weer geloopen had aan ieder die het hooren wilde gezegd dat hg er voor bedankte langer in stadsdienst te zijn waar men hem zoo behandelde en hg was ten laatste geëindigd met te berusten in zgn droevig lot De prettige vroolgke man van vroeger werd hij eohter nooit meer Hg deed wat zijn plicht hem voorschreef hielp zijne jeugdige leerlingen met voorkomendheid onderwees hen nog een paar jaar in de edele zwemkunst maar da straf hem eenmaal door het stadsbestuur opgelegd had hem een knak gegeven dien hg nooit meer te boven kwam Het was op zekeren zonnigen lentemorgen dat een Zoowel de wetten die in de laatste weken zijn tot stand gekomen als wat er met en over niet tot stand gekomen wetten gebeurd is wettigen dit oordeel De spoorwegregeling brengt de Jmi Ct gaarne in het actief van regeering en parlement al keurt zg die regeling af met deze voorstellen hebben de betrokken departementen ondernemingsgeest en werkkracht getoond gunstig afstekende bg de gewone bureaucratische apathie en waaraan zg gaarne hulde brengt Maar zeer ongelukkig waren regeering of parlement of beide bij andere werkzaamheden van wetgeving van den laatsteu tgd Het ongelukkig getob met het wetsontwerp tot vaststelling van bepalingen betreffende s rijks waterataatswerken dat wel nooit het StaaUblad zal bereiken verraadt eene groote onbeholpenheid van het departement van Waterstaat wanneer het niet wordt gesteund en voortgrholpen Qrooter kwade post is het Lawa traktaat Dat het aangenomen is mag aan de Kamers niet euvel geduid worden tegenover eene bevriende mogendheid was de aanneming plicht doch de geschiedenis van bet Lawa traotaat is een bewijs van jammerlijk wanbeleid en onbeholpenheid van den minister van buitenlandsohe zaken voor wien het votum der Kamers over het tweede wetsontwerp niet als bewijs van vertrouwen gelden kan Maar de merkwaardigste parlementaire voorvallen hadden plaats op het militair gebied Men kent de hangende quaestie de Minister van Oorlog vooratauder van den persoonlijken militairen dienstplicht de r katholieke partij in de Kamer althans de meerderheid van die tractie tegenstander daarvan do anti revolutionaire partij vroeger warm voorstander van dat stelsel en zich daarvoor kortentijd geleden tamelijk warm makende doch sedert door de eisohen der parlementaire samenwerkingaanmerkolgk bekoeld en ter wille der macht genegen weldra geheel door den wind te gaan en een altooshoog gehouden beginsel op te offeren Deze standvan zaken heeft eerst geleid tot eene gelukkig nog mislukte poging van de r katholieke fractie om den Minister van Oorlog een huisgonnot des geloofsnogal I bij de behandeling van een militair wetsontwerp dén voet te lichten verder tot een parlementair ondergestokon spelletje waarbg de voorzitter der Tweede Kamer door de zeer partijdige samenstelling eener commissie van voorbereiding reeds vooraf hetlot heeft in gevaar gebracht zoo niet beslist van devan de ingediende legerwot een voorstel dat ookal mag men er met in alle opzichten mede inalemmen een waardig gedenkteeken ia van de werkkracht en wetgevende bekwaamheid van den Minister Bargansius dat eene betere ontvangst had verdiend Ziedaar eenige belangrgko feiten fiti de aession die een wonderlijk contras maken met de complimenten welke de regeering der Kamers en zich zelve bij de sluitiugsrede pleegt op te dragen zg zgn bewijzen van een ongezonden bedorven politieken dampkring die den politieken welstand van regeoring vertegenwoordiging en natie bedreigt De Jrh Ct spreekt alleen van hetgeen gedaan is en zijn beslag gekregen hoeft Daarom zwijgt zij van de stedenwet en van de vaccinewet als nieuwe bewgzen dat deze regeering ons meer en meer den weg der partijwetgeving wil opdrijven ook van de poging der anti revolutionaire partij in de Kamer welke gelukkig bij de regeering nog tegenstand vond om tegen alle uitdrukkelgke beloften in densohoolstrgd op bet terrein van het middelbaar en kleine begrafenisstoet door het stadje trok Onze zwemmeester werd grafwaarts gedragen Eenvoud was het hoofdkenmerk der plechtigheid Geen deelnemende vriendenachaar volgde geen woord van hulde werd aan de groeve gesproken maar nog jaren later werd den overledene vaak een andere hulde gebracht die in ons oog nog wel zooveel beteekent Wanneer oude vrienden die hun jeugd in bedoeld atadje hadden doorgebracht na lange scheiding elkander wederzagen wanneer hunne harten zich ala van ouds voor elkander openden en zg voor hunnen geest terugriepen de dagen van weleer dan was er niemand van hen die niet als van zelf zoo geheel onwillekeurig een welwillend hartelijk waardeerend woord wijdde aan de nagedachtenis van hun ouden zwemmeester valkondervga over te biengeo Deeh aet nadrak wgst zij op een ander gevolg van het stellen vos partg belang boven landsbelang dat bg de laatste wijziging in het ministerie heeft voorgezeten tengevolge van hei optreden van den heer Mackay al minister van koloniën is geen enkele van de vele brandende en op oplossing aandringende koloniale quaestien één vingerhoed vooruitgekomen Maandag vertrokken uit Amsterdam een vqfUgtal vrgwUligo beoefenaren van den wapenhandel zijnde de leerlingen van Gymnasium en Hoogere Burgerschool onder geleide van hun luitenant istructeur Lansdorp en bet noodige kader naar het kamp van Laren Met uitzondering van enkele ongelui uit Rotterdam Leeuwarden en Haarlem zijn t allen Amsterdammers die zich daar gedurende een dag of tien in den velddienst gaan oefenen teneinde een voorproeve te krijgen van het soldatenleven De geheele legerplaats toch met bare tenten schildwacht veldkeuken enz is op echt militairen voet ingericht De levenswijs en oefeningen zijn eveneens op zuiver militair leest geschoeid De jongelui zorgen zelf voor hun eten houden kleeding en wapenen schoon maken marschen doen verkenningen en houden spiegelgevechten kortom worden behandeld als maakten zg reeds deel uit van het staan de leger Na afloop van den dienst wordt er gezongen muziek gemaakt en ten slotte sohgfgeschoten waarvoor o a de gemeente Amsterdam een paar eerepenningen heeft uits eloofd De uitrusting bestaat in een modeljas en pet vooreigen rekening ledergoed ransel en geweer van Rgkswege verstrekt Bultenlandsch Overzicht In het Kngelsche Lagerhuis is dezer dagen besproken de conventie der anti slavernij conferentie te Brussel en wel voornamelijk de houding onzre regeering ten opzichte van de onderteekaning Wel is waar is reeds medegedeelcJ hel antwoord van den ondersecretaris van baiteolandsche zaken mede gelijk het door Reuter geseind werd doch dit gaf zoo onjuist du woorden van den heer Fergusson weder dat wij deze hier laten volgen zooals zij in het verslag der Eogelscho bladen luiden De reden door den Nederlandschen vertegenwoordiger gegeven voor de weigering om de conventie te teekeueu zeide de heer Fergusson wae dat de vaststelling van inkomende rechten in strgd was met de bepalingen va de Berlijnscha Congo overeenkomst wolke zij de Nederlanden oordeelde dat do Bruaselsche conferentie niet bevoegd was te veranderen Haar Majesteils gouvernement verlangde dat een veel hooger maatstaf van belasting op spiritualiën sou gelegd worden maar was niet in staat de aanneming te verkrggon De voorgestelde belasting zal omstreeks l j d por quart bedragen anderhalvon stuiver per 1 13 liter Ik geloof dat onderhandelingen worden voortgezet die naar men mag hopen de intrekking van het verzet zullen teweegbrengen maar de geheele overeeukomet General Ac zal niet in werking treden tot dat al de mogendheden deelgenooten in de overeenkomst van Berlijn haar getoekend hebben Deze verklaring van de Engelsohe regeering wijkt belangrijk af van de aankondiging van de Berlijnsohe Pont volgens welke de mogendheden die de akte reeds onderteekendeu besloten hadden om indien Nederland bg zijn weigering volhardt ook zonder deze mogendheid de akte in verband met da bepaling tot het heffen van invoerrechten in den Congo van kracht te Daar de mededoeling van den heer Fergusson in bet parlement afgelegd geheel in overeenstemming is met de verklaring door den Britschen gezant bij de slothandeling der Brusselsche conferenties afgelegd kan men het bericht der Post niet anders dan onder streng voorbehoud voor kennisgeving aannemen Naast de parlementen beginnen de congressen en conferentie in onzen tgd een macht te worden waarmede rekening dient gehouden Na talrijke beslniten genomen te hebben is hel internationale vredescongres te Londen gesloten Behalve de reeds gemelden soluties werd nog eene aangenomen waarbg eene commissie is benoemd met de opdracht onderscheiden kerkelijke handels en arbeidsvereenigingen te ver aeken steeds bg de regeering van haar land op handhaving van den vrede aan te dringen Thans vergadert te Londen een tweede congres alleen bijgewoond door leden tan volksvertegenwoordigingen Doel van dit tweede congres is in de verscbillende parlementen van Europa ten gunste van den vrede te getuigen en te protesteeren tegen het steeds meer offers eischende militairisme Bij de Fransche Kamer was een voorstel ingeko men van den heer de Gaste tot heraiening der constitutie Het strekte om den president en een vice