Goudsche Courant, maandag 28 juli 1890

maandag Juli 1890 Koopt geene ftaiSiaclline alvorens eene ECHTE SIN0ER fabrikaat der 8INGER MAATSCHAPPIJ te New York op proef ontboden te hebben Eenig Depot te AMSTERDAM 62 KAL VERSTRA AT 62 Eenig De wt te ROTTERDAM Hoogstraat 346 TE HUUR bö A DAM Kleiweg E 97 Inlandsche Brandewijn Fransche Barcelona i M J DE GRAAF HOOGE GOUWE 255 ï e Grootste Voorraad van IF a ra pl CLies Toor Heeren Dames en Kinderen geschikt voor Kermis Cadeaux is in de PABAPLÜIES BAZAR Lange Tiendeweg D 61 J GILEIN Eenig Depot te s HAGE 2 O 99 er H o ft © r D9 H Nieuw Nieuw Nieuw H flSS 03 Kleeding Magazijn DE STAD PARIJS Markt A 62 GOUDA Markt A 62 beneht de ONTVANGST eener prachtige collectie idiiMi mmm mmmm Uitmuntende Coupe Soliede Kwaliteit en afwerking O S H Voor COLBEHTS OP MAAT STALEI voorhanden in alle kleuren en prijzen LEVEEmG BINi ACHT DAGEN Voor GOUDA en OMSTREKEN alleen te verkrijgen bij fifi © Wed A PINO MABKT te GOUDA Op iedere aanvraag franco ter bezichtiging RESTAURANT ROIJAL 35 oe3s SZan e cLtexcLijDs Z ia an g © T7 ijTrex b©xg DEN H A A G Restaurant van den eersten rang DEJEUNERS è ƒ en ƒ 1 50 DINERS a 3 50 en hooger Scliouwljurg Van LIEU standplaats Groote Markt flOLLANDSCe T00NEELGEZEL8CHAP Directie A van LIJSB an Amalerdam Din$da 29 Juli 1890 Openings Voorstelling Zenuwachtige Veoïïwen Blgspel in 3 bedrJTen naar bet Fransch les Femmes Nerreusea Voorafgegaan door SEINPOST Schcvenlngeo niSSDAG 29 JULI 1890 imMWm CONCERT door het Orkest van het Amsterdamsch Concertgebouw onder Directie Tan den Heer W KE8 Aanvang 7Vi orEntree 49 Cents Plaatsen zgn te besprefifen ad 25 CA van Zondag tot Dinsdagnamiddag 3 uren Na afioop van het CONCERT Trams en Stoomtrams diBponibel Blgspel in 1 bedrijf naar het Hoogdnitsch Aanvang 8 unr Prflzen Ie Bang 1 25 2e Bang 90 3e Hang 60 4e Bang 30 cents 10 Abonnementskaarten 10 ROODE WITTE en ZWARTE BESSENWIJN Snelpersdrak van K Bbinkh n Zoon Gouda T CreTosus Bnitenlandscb Overzicbt Volgens de berichten uit Fsrys zjjn de onderhandelingen der Britsche regeering met Frankrijk over de toeatemming der republiek tot de inraoring van het Engelsoh prolectoraat over Zaotibar in vollen gang en is lord Sahabury tot versohillende concessien bereid Deze ooncetsien betreffen eene nieuive regeling der Senegambisohe grens bepalingen omtrent bet gebied van den Boren Niger uitbreiding van Frankrijk invloed in den omtrek van het meer Tohod en erkenning van Frankrijk s protectoraat over Madagaskar De regeling der Tnnesiaoho kveatie is tot later uitgesteld Op dit laatate punt zou dus door Engeland acht s n geslagen op Critpi s protest Intusaohen ieta bepaalos is nog niet bekend Onder de buitsnlandache kwestièn welke de Britlobe legeering nog bangs zorg kunnen baren behoort ook de toeatand in Armenië Zedelijk ia Engeland verantwoordelijk voor de miahandelmgen waaraan ds Armeniërs ran de zijde de Turksohe overheden bloot staan want aan Groot Brittsnjo werd opgedragen voor ds uitvoering van het verdrag van Berlqn wat de der Porte opgelegde hervormingen ia Armenië betreft zorg te dragen Tot heden bleef Engeland in gebreke ds Porte daartoe te noodzaken In plaats van hervormingen aan de Armeniërs te brengen ziet de Parte ruatig toe hoe deie haar onderdanen dan door de Koerden geplunderd en mishandeld dan door haar eigen ambiênarea gekneveld worden Beeds schijnt het oogenblik nsbg waarop de laatate druppel dea emmer doel overloopen Sedert geruimen tyd gebeurde het onlangs weder voor het eerat dat AnoeDiërs sieh met de wapenen in de hand tegen de Turksohe overheden venetten Jaren Ung op engeboopte wrok beeft de oatevredenheid tot een s r SKiot Tuor asngehlaian Naar nes venskeri wil thans de Porte de tegenwoordige gouTemeurs van de Arnenache provinciën Erzerocm en Var terugroepen en door militaire gouverneurs vervangen m a w strenge mastrsgrlen nemen om de rust te beratellon Dit sou elechta olie op het vuur eqn en het zekerste middel om de Armeniëra den Buaaen in de armen te drijven Xaar St Petersburg toch is het oog der rampzalige onderdrukion gewend Van den ozsar bavrij verwachten zjj heil en redding Om nu Bualand te verhinderen alloen en actief in Armenië tnsaehea beide te komen wat natuurlijk slechts op kosten van het Turksohe rijk zon geschieden gaan ei in Engeland stemmen op om de regeering te bewegen zich gezamenlijk met Busland voor de Armeniërs in de brea te stellen Zooals te verwachten was heeft de rechterzijde der Belgiache Kamer na een atormachtig debat van hare groote meerderheid gebruik gemaakt om overeenkomslig het rapport der commissie voor de geloofsbrieven de verkiezing van den heer Gigot te Thuin te vernietigen en eene herstemming te bevelen tusachea twee clericale candidaten Derbaiz en prins de Caraman opdat de clericale partij dan tooh ten minate ëën vertegenwoordiger in de provincie Henegouwen zou tellen Drie volle uren heeft de Kamer daarover gedebatteerd niettegenataande iedereen overtuigd was vsn de vruchteloosheid van het debat Eoodat tü gisteren niets anders heeft kunnen afdoen Tooh zou naar het heet heden reeds de buitengewone zitting worden gesloten de Kongo oonventie was gisteren san de orde LIJST van brieven geadreaaeerd aan onbekenden over de ie helft der maand Juli 1890 welke door tusschenkomat van het poatkantoor terug tebekomen zijn M Deingera Haarlem j J Nieuwland Leiderdorp J Attema Nieuwediep Wed C Streng Waddingsveen Wed Verdonk Zevenhuizen Van WADDINGSVEENi Mew Voorst den Haag Van ZEVENHUIZEN A Vink van Belle 0 Beijerland Verzonden naar AMEBIKA Leonard Clarx Marysville Ds waara Dirsoteui v h Postksntoor SOHADEE PETROLEUM NOTEERL GE van de Makelaars Caatzlaar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden vast Loeo Tankfust 8 Geïmporteerd fust ƒ 8 06 September October November en Dooemberlevering ƒ 8 10 uurirsrlUke Stand GKHOREN n Juli Antonie WiUeni oiidcri P Ziere en M Sciioiieinnii 36 Hendnlc CorDellt ouderi JJ H B Spaanderman eo L vso Eyk OVEIILEDKN 26 Jnli I nongelmana 68 j 26 J 8peolit hniavf an J J viu MuUem OISTROUWD 26 Ittli I MannU eo 6 A Kooti ONDKRTRÜUWO t6 Juli J J J Noordemin 41 j ei I TiD der Starre 83 j 1 Bik 27 j en M de Jong te Katwigli 21 j den Edel i j en J f ardon SI j J Stoopeadaal 42 j en O S in t Veld 27 i ADVERTENTIËN Steenkolen Ondergeteekende bericht bierdoor de bestellingen op Steenkolen voor hem van na af worden aangenomen bg P F VISSER Barbier Dnbbele Baart B 12 in plaats van bg oi ZANQfiS Tfestbaven B 143 alsmede bg C ZUID AM Korte Groeoendaal L 196 Torfsingel GEVRAAGD een flinke J O IV C E IV van IB of 16 jaar voor PAKHDISWERK Zich aan te melden bn J ds VSN Markt GOUDA mm SESSENSAF A H TËEPË Apotheker noi CACAO 6R00TES KIEUWE Bessenjenever bil SLOTEMARER Co Belangrijke KORTING op A V OS Az Kleiweg E 73 en 73 UAASBITTfiBEOONEEAUF nit de fabriek van G C REYi WIT to ANTWUBPEN verkrggbaar bfj M PEETERS Jz Wödstraat A 172 Goavre C 13 Gouda Tegen 1 AOGOSTDS a s gevraagd eene Dienstbode Adres Gouwe C 56 DWAESHELLING Dadelgk GSVBAAOD bekwame Scheepmakers Adres P MUS A en a d Rijn Zeer Mte Cfesteendrukte NAAUSAARTJES worden GELEVERD door A BBI KMAI en Zn Lange Pooten 16 Onovertro ffen KWA LITEIT Alom TorkrUgbaar in bussen van 1 60 0 86 en 0 45 FaMek te Westzaan Opgericht 1825