Goudsche Courant, maandag 28 juli 1890

4S83 Dinsdag 29 Juli 1890 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inoending van advertentiön kan geschieden tot Mn nor des namiddags van den dag der uitgave Deze week worden de resteerende alsook de nogf voorhanden zijnde DAIIES m EIHUEB ZOMER en REGENMANTELS tot zeer lag e prijzen opg eruimd GOUDA Bahlmann en Co Eollandsclie Maatschappij van Landlouw LOTERIJ Beeda zgn door het HOOFDBESTDUB aangeioolit Een ÜTRECHTSCH WAGENTJE brikaat INGENH0B8 BÜUTENWBG k Co te D SiU met Paard en Taig Een TILBUBT 1 ftijn Tentoonstelling ran Bandwerkiarbeid te LeuUn met Paard en Tnig Een SmjUi i 10 rgen ZAAIWEBKTUia Een eOOISCHÜDDER cBobp Een PAABDENHOOIUARK cBansome Een Chatwood i BRANDKAST j € f Een ToUedige Tenameling werktoigen voor de ZOIVELBEREIDING met koperen tieibig Loten alom rerki gbaar en bg den 8ecretaria der Maaticbappg te Lootduinm i 1 per stnk U Loten a 10 110 Loten it 97 50 De Heeren OPHORST en HERWAARDEN en di KAT en tah WAGBNINGEN ia Dordredit hebben zich met den verkoop der Loten in het groot belaik Aan de inxendera wordt heonnerd dat de aangifte ran iiwiding op d Tentoon stelling Donhtekt moet geiehieden roor 17 AU6CrSTDS e k May s boorden manchetten en voorhemdjes zyn oit een terk perkameottehtig papier verraardigfd en met een weefitof orertrokkon dat hun wat het uiterlijk aangaat rerrasaande OTereenkomit met linoengood geeft leder boord kan byna eeoe geheela week laog gedragen worden men werpt het dan senroudig weg en draagt dientengevolge altjjd een nieuw boord Hey s boorden oTertrefiec echter da IlnnenbooTden door hunne buigzaamheid waaimede zy zich om den hala zelfs zonder dezen ook in het geringste te drukken voegen en daar vandaan niet het lastige onaangename wrijven wat bij te weinig of te veel gestreken boorden hat geval is teweeg brengen Verder is het lichte gewicht van Mey S boordOU ene eigeasohap die zich in bet dragen als voortnffalük bewyat De knoopsgatea fQo i66 sterk dat bvnne dusmMmheid bg juist oitgeioeht halswgdte niets t wenscben overlaat Key s boorden manchetten en voorhemdjes zijn wat pasaen en zitten aangaat éénig in hunne soort en zqn afgezien van hunne elegantie en gemak welke z ons aanbieden buitengewoon goedkoop Zg kosten nauwelijks meer als het waachloon voor linnengoed Een dozijn heerenbOOrden is toereikend voor lO a 12 weken Voor jongens die zoo heel zindelijk niet met hunne zaken plegen om te gaan is Mey s FapierUnnen fabrikaat buitengewoon aanbevelenswaardig hetgeen iedere huisvrouw na het gebruik van een dozijn zal inzien Daar linnengoed gewoonlijk op de reis veel heeft uit te staan zgn Mey S boorden manchetten en voorhemdjes voor alle reizigers van onwaardeerbaar nut Minder als ééu dozgn van een formaat en eene wijdte wordt niet vatlcocht Mey s labrikast is verkrggbaar in het magazijn van den Heer e St sAUf iiiffdiEf Tiendeweg D 17 Wanneer het een of ander aldaar niet voorradig zoude zijn zoo kan men Mey S fabrikaat ook direct bij de Flrau Mey it Bdlich VersandOesch ft LeipzlgPlagwitz bestellen die op verlangen gratis en porto vrij een rijk geiUustreerden prgs oourant toezendt over MejT S DOOrden manchetten en voorhemdjes toada Snelperadrak tu A Bumatu i Zont SS if S j W i iW a I ♦ I E U W E Bessen Genever HtJLSTKAllP s OUDE GENEVER teer fijne LIKEUR M J DE GBAAF eOOGE GOUWE 255 H IT 7 SCSAIK MARKT naast Arti Legi Alle dagen rerkrügbaar VERSCHE Zoute Bolletjes 60 Cent per 5 oni ZOETE KRAKELINGEN 60 Cent per 5 ooi Ontbijt Snipper Sucade en GEMBERKOEI in reraebilleode grootten Haagscb Zoet ROGGEBROOD 12 cent met krenten U Ci BONDE BE80B0IT 13 i 10 eeai LANGE BESCHUIT met kaneel en miker 24 10 cent iPAiB DS frzs 2 Cent per 4nk wmm nmi Mgq M InT GEMBER BIER CHAMPAGNE CIDEEL LIMONADE OAZEUSB CITROENLIMONADE FRAMBOZENLIMONAUB SPUrrWATER GER8TE BIEB LAGEB BIEB BEIEBSCH BIEB ECHT 8T0ÜT mM9mmm KBDIDEN AZIJN WUN AZUN BIEB AZUN Aanbevelend KRIJGSMAiN De KOSTER Kantoor Bogen 117 118 De nitgave dezer Courant geachiedt dagel ki met tiitzondering van Zon en Feestdagen De prge per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aisoaderlöke Nommera VIJF CENTEN BINIJENLAND GOUDA 28 Juli 1890 De heer M A A de Bock heelt Donderdag de acte voor het Fransoh behaald Van de door den Ned Khgnspoorweg aangeboden gelegenheid om des Zondags voor verminderd tarief van Oouda naar den Haag te kunnen reizen maakten gisteren 1B5 personen gebruik De AmtUriammer deelt het volgende mede aangaande de zaak van Aafke Kugpers Ongeveer twfe en een halve maand geleden kwam omstreeks negen uur in den avond in den winkel van den heer H Zirschky handelaar in verfwaren enz Lange Leidsohedwarsstraat 47 eenjuffiouw van middelbaren leeftgd gekleed in een grjjzen getah pertjaregenmantel met ronden zwarten hoed met van voren breeder rand dan van achter en zeide Mitg ik voor een stuiver zinkwit De neer Zirschky gwf haar een ons sinkwit on niet vermoedende dat dit tot een ander doeleinde zou kunnen gebruikt warden dan om verf te bereiden waartoe ook olie noodig was vroeg hij Belieft u nog ieta anders met droog zinkwit kan men toch niet schilderen P De juffrouw antwoordde Mevrouw heeft wel olie in huis Ja maar vroeg de heer Zirschky welke olie Het antwoord luidde slaolie bakolie of patentolie Men kan niet met alles schilderen zeide daarop de heer Zirschky alle olie is geen schilderolie maar het is mg goed De juffrouw zeide niets meer betaalde en vertrok Hoewel nu de zaak den heer Zirschky eenigszins verdacht voorkwam was zij hem door het hoofd FEViLLETOX Een raadseladitige Gfeschiedenis Uil het Fraiuch l Als ik u hinder lieve nievrouw zeide bg laat mij dan in een hoek zitten en denk niet meer aan mij Baymond heeft mg verzocht te blgven tothet oogenblik van zgn vertrek hg wil mij nog eensde hand drukken Het is wat kinderaohtig maar wg zjjn zulke oude vrienden 6g hindert mij niet mijnheer Benoist zeide mevrouw Montclar Ik ga in dien fauteuil zitten met een kussen onder mgne voeten daar juist dank u omdat ik wat vermoeid ben maar ik ben ook zeer tevreden en de vreugde geeft kracht Bovendien zal ik tgd hebben om uit te rusten want ik ga hen eerst over acht dagen te Beaurand o zoeken Dat is lang zeide Benoist glimlachende gij laat uw neef zelden alleen behalve bg de manoeuvres Og zijt eene moeder voor hem geweest Dat moest wel Toen mijn broeder stierf was Saymond twaalf jaar oud wat moet er van een kind op dien leeftgd worden als niemand de plaats der gegaan totdat naar aanleiding van het bevolen gerechtelijk onderzoek twee rechercheurs bij hem kwamen die hem vroegen of hij ook aan een juffrouw eeuigen tgd geleden zinkwit bad verkocht Tevens lieten zij hem een portret oen van Aafke Kugpers Hoewel nu dit portret een jonger en schooner vrouw voorstelde dan de dame die bij zinkwit verkocht had meende de beer Zirschky toch daarin haar trekken te herkennen Hg beschreef haar als een vrouw van ongeveer 8B a 40 jaren oud van middelbare lengte Dit gaf aanleiding tot een verhoor voor den rechter van instructie waarna de heer Zirschky bij de gevangene Aafke Kuijper werd gebracht Onmiddelgk herkende hij en ook zijn neef die mede in den winkel aanwezig was de dame die voor een stuiver zinkwit bij hem had gekocht Met de boenen over elkander geslagen zonder blikken of blozen hoorde de gevangene dat zij herkend werd de zinkwit te hebben gekocht en zeide alleen dat is valsch dat il gemeen £ r valt aan dit treuilg verhaal niet veel meer toe te veegeu Met dma verpiktteroude getuigenis ia handen lA de justitie zeker do zaak voor de rechtbank brengen en wg zullen dan weer een van die vreeselgke processen beleven waarop de groote menigte steeds belust is De wachtmeester der maréchass e te Helmond heeft eene goede vangit gedaan Benige dagen geleden waren aldaar een paar heeren verschenen die bg verschillende eenvoudige burgers gedrukte premieloten der stad Antwerpen tegen betaling van 30 per stuk hadden weten van de handle doen Gelukkig kwam dit tijdig ter kennis van een inwoner van Helmond die als deskundige oogenblikkelijk bemerkte dat de verkochte effecten geheel waardelooze papiertjes waren Bij een winkelier kooper van een tweetal loten hadden de bedriegers ëAno kachel in ouders vervult die hij verloren heeft f Enfin nu is hg getrouwd en ben ik tevreden Gij houdt veel van uw nicht heeft Baymond mg gezegd Zg is dan ook allerliefst Gg kunt niet weten hoe lief zg is Zij is ook eene wees hare moeder is een twaalftal jaren geleden gestorven gelukkig zou ik zeggen indien ik durfde Waarom Het was eene droefgeestige vrouw en ziekelijk geloof ik Zij hield niet van hare dochter en bemoeide zich weinig met haar een mijner vriendinnen heeft de kleine verzorgd en groot gebracht met hare eigene dochters lUymond kwam er veel aan huis Eigenlgk geloof ik dat mijne vriendin hem voor hare oudste dochter had bestemd maar mijn vriend werd verliefd op Estelle en men heeft haar hem moeten geven of men wilde of niet Dat heeft eenige verkoeling tusachen mevrouw Da Polrey en ons teweeggebracht Maar wat kon ik er aan doen En in vertrouwen gezegd ik houd honderdmaal meer van Estelle dan van den ganschen troep der Polrey s Die meisjes zgn heel aardig maar onze ï stelle dat is eene vronw I Zij zal eene echte Beaurand zgn W t een dweepster lachte Benoist Dwe ster Het zg en blgre zoo altijd mgn gansche leven Merrouw Montclai leponk in gedsAJ ten eensklaps stond zij op f t 1 I ADVERTBNTIEN worden geplaaUt van 1 5 regels it 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTIB8 worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle Advertentiea gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags rerschgni betaling genomen welke naar een opgegeven adrea te s Hertogenbosch moest worden opgezonden Deze winkelier liet zich nadat hg te weten was gekomen hoe hg bedrogen was alsnog overhalen de kachel te verzonden De bedriegers liepen daardoor in de val Te s Hertogenbosch toch werden zg bg het in ontvangst nemen der kachel door den wachtmeester in bewaring genomen en naar Helmond gevoerd Het nog loopende onderzoek heeft reeds aangetoond dat een zeer groot getal koopers zich heeft laten beetnemen De gearresteerde personen zgn zekere van Buren van Rotterdam en zekere van der Linden van s Hertogenbosch Van den eerste isbekend dat hg bg de politie reeds lang zeer ongnnstig stond aangeachr en Dezer dagen werd medegedeeld dat tegen den Sljarigen rgks kommies Boot die voor de arron dissemnntsrechtbank te Breda terechtstond wegens het aflrggen van een meineed in een stru aak betreffende het smokkelen van zout twee jaren gevangenisstraf werd geeiscbt De N red Ct geeft een uitvoerig verslag van die terechtzitting waarin wordt gezegd dat vooral de kommiezen die als getuigen optraden door hun achterhoudendheid en onzekere verklaringen een ongunstigen indruk op de toehoorders maakten Van andere zgde wordt ons gemeld dat het maar weinig scheelde of nog een paar getuigen waren wegens meineed vervolgd geworden Uit het getuigenverhoor bleek het volgende Twee personen Mathgssen en Jaspers traden op Oudejaarsdag uit België komende te Sgsbergen een herberg binnen Nadat zij daar eenigen tgd gezeten hadden kwamen een paar kommiezen binnen en raakten zg met dezen in gesprek over zout en zoutsmokkelarij wjiarbg door een van hen gezegd werd Dat is ook een aardig geval met P een kommies die heeft er twee tegelijk Ik ga eens zien hoe men ons kind aankleedt gij neemt het mg immers niet kwalgk Tot aanstonds Zg ging dezelfde deur uit als haar nicht en liet Benoist alleen met zgne overpeinzingen II Raymond was op het portaal blijven staan om eenige bevelen te geven daarop zag hg om zich heen met den blik van den meester die voldaan ia De rgke woning had nog de frisscho kleuren en de schitterende versiering van twintig jaren geleden maar alles was door de langdurige rust eenigszins getemperd en zachter voor het oog dan toen alles nieuw was Eenigszins haastig gaf hij zijne bevelen voor de eerstvolgende dagen en riep toen Michel zgn kamerdienaar Alles is gereed zeide deze een man van een veertig jaar met een militair uiterlijk al droeg hg een zwarte rok en een witte das Ik heb wat vuur aangelegd in de kamer van den kapitein omdat het er niet warm was in vergelijking met de salons Het is goed Michel zeide Raymond afgetrokken En de aangekomen brieven van den kapitein liggen op het bureau Dank je Ga nu naar mgne kleedkamer en wacht mg daar ik kom dadelijk Zeg ook dat men mij waarschuwt als merrouw toevallig eerder gereed mocht zijn dan ik