Goudsche Courant, woensdag 30 juli 1890

Kermis te GOUDA Standplaats Groote Markt Cagliostr o T h é a ter A ALBE B AHEEUS BASCE DO DERDAG 31 JCJLI des avonds te 8 uren en verdter gedurende de KERMIS Groote Brillante Voorste llingen Optreden van den Heer i l LxerLS Basclx o a Woensdag 30 Joli N 4284 1890 GOUDSCHE COURANT JMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Insendlng van advertentidn kan gescbleden tot Mn uur des namiddags van den dag der uitgave Strijkorkett onder leiding van dm Heer A SCBAOB uit Marbwf Prgzen der plaatsen Ie Rang 0 99 2e Rang f 0 60 3e Rang 0 30 lEDEREN NAMIDDAG van 2 4 uren Groote extra KINDER en FAMILIEVOORSTELLING tegen hal Ven entreeprijs der srondToantelliDg niat medewerking Tan BASCH alsmede Tan alle specialiteiten KAARTEN ïgn te bekomen T n af s morgens 10 inir Plaatsen zgn te bespreken aan et Theater Tan af s ov rgens 10 uur a 10 cents extra per plaats SCHADËéBUYSIiVG BRANDEfiS DISTILLATEÜBS scxsu 2 op untte fUmehtn Kruiken en halve Kruiken aUmede onverTalschte prima JENEVER en BRANDEWIJN Verkrggbaar bg den Heer A DAM Kleiweg Gouda jigent de Heer I C G DÜTILH VlUt GEBOREN JoHiiiu Futeraclli oudtn D Prins ra F nn der Kl ü ADVERTEWTI ËW Cliristelijke Sameukomsten Gedurende de EKRMIS zullen van WOENSDAG 30 JULI tot en met MAANDAG 4 AUGUSTUS weder SAMENKOMSTEN gehouden worden in het Lokaal Heil dis Volks Peperstraat des avonds ten 8 uur ZATERDAG en ZONDAG ten 6 uur Verschillende sprekers zallen daar voorgaan afgewisseld door het zingen van christelyke liederen Namens de Vereeniging tot Heil des Volks HAMBURG Een door zgne vertegenwoordiging in EDAMMEB KAAS by exporteurs en grossisten zeer goed geintrodaceerde SoUandscJie Agent te Hamburg gevestigd wenscht ook een flink hnis in GOODSCHE KAAS te representeeren Prima Beferentien voorzien Offerten sub fl T 1439 BVDOLX M088E Hamburg Schouwburg Van LIEU standplaats Groote Markt flOLLANDSCH T00NEELGEZBL8CHAP Directie A van LIJSR van Ameterdami DINSDAG 29 JULI 1890 ZianjwACHTiGE Veouwen Beroemd Blgspel in 3 bedreven naar t Fransch cLes Femmes Nervenses Voorafgegaan door Blgspel in 1 bedr f WOENSDAG 30 JULI 1890 JUSTUS VAR MAUBlK s Bittexe X il Beroemd Bljjspel in 4 bedryven gevolgd door Jochem Feael wat ben JU voor n ezeL Blflspel in 1 bedraf van FRITZ REUTER Aanvang 8 nor Prflzen 1 25 ƒ 0 90 ƒ 0 60 0 30 10 Abonnementskaarten 10 Plaitaen zgn op de speeldagen van des morgens 0 uur te bespreken 10 cent extra perplaats Gednrende de KERMIS steeds voorbanden Gorkumsche en Antwei p8che HEILIGMAKER BANKET verscMltende soorten EOOMHORBNS ZANDTAARTJE8 en andere GEBAKJES dagelgks verseh Opnieuw ontvangen 8 E IV BIN BONS Paling iD Gelei Sardines ZALM KREEFT HARING en HUSARBN SALADEN worden spoedig na bestelling afgeleverd Aanbevelend W SCHALERAMP Jr Banketbakker Oosthaven 17 I ie Schöpfun r De Jaarmarkt te Erahwinkel Oroot saooes Groot sacoes HETALA WOHBIS Madu EL SA Buitengewone kunatvolle werkiaambeden op een pianodraad DIAVONOEAMA Van M naar West m Fijnste merk Het leven der Lucht en Zee Dr RROËS VAN HEEKEREN Specialiteit Toor Zenuvetiekten Verlantmingen en Bheumatiatnus is wederom te consnlteeren Tan 9 10 en Tan 12 4 uur Seheepmakershaven 34 BOTTEBDAM WIED W BESSENSAP prima Qualiteit Wed C van OIJE IJIEÏÏWE SAEDIUES merk PHILIPPE CANAÜD A van VEE THE PHOITES Hoogspring en Pantomimistengezelschap SALHA BROTHERS ludifctae Jonfleon De graaf de Nontc Ghristo of de doode hand Geesten Pantomime in 1 Bedrijf Boccacio s Luchtreis JULES VERNE S Voorstellingen W DE SYLPEDENJACHT Rheinsold Feeërie I j GötteiSammerung Feeërie Openlsare V rkooping te GOUDA op VBUDAQ 1 AUGUSTUS 1890 des morgens te 9 aren au het Hnis Wgk N No 28 aan de Nienwe Baren te Oouda Tan Dfeags te Toren des namiddags ran 2 5 nren te zien Nadere inlichtingen geeft Notaris O C FORTDUN DBOOGLEEVER te Gouda Prima Qualiteit ZAHDAARDAPPELBS 6 Cent per Pond J GERRITSEIV @ onda Snelpertdruk tho A BaiNKiiAif Zoow De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen Da prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aizonderlgke Nommen VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 29 Juli 1890 In de hedenmiddaj gehouden rergadering van den gomeentcread dia door 12 leden werd bygevoond afwezig naren de heeren Oudijk van der Garden Lotsy van Vreumingen en IJwel de Sohepper de beide laataten met kennisgeving werd door den Voorzitter medegedeeld dat door den Miniater van Biunenlandache Zaken waren goedgekeurd de raadsbealuiten van 27 Juni 11 tot het doen onderwazen van de Hebreeuwaobe taal op het Gymoaaium en Tan 1 Juli 11 tot benoeming van Dr B J H Ovink ala Leeraar in de oude taleu aan die inrichting Voorts werd door dan Voorzitter medegedeeld dat op den 7 dezer maand door B en W do kas van den Gemeente Ontvanger waa opgenomen en dat de kaa en de boeken beide in orde werden bevonden Deze mededeelingen werden aangenomen voor kmniageviog Bij den Baad kwamen de volgende stukken in 1 Het rapport van de Commissie belast met het nazien van de gemeente rekening dienst 1889 Uit strekt tot goedkeuring De Voorzitter zegt de Commissie dank voor het uitgebracht rapport en stelt toor dit met de rekening ter visie te leggen Aldus besloten Eene missive van de Commissie van beheer der Stedelijke Gasfabriek inzendende de begrooting voor 1891 Deze bedraagt in ontvangsten zoowel als in uitgaven 75 352 Ter visie Een missive van de Commissie van administratie der Bank van Leening inzendende de rekening van den kassier over 1889 1890 Ter visie FEVILLETOim 4 Een rapport van B en W op het vroegeringekomen adres van Mevr de Wed Oosthoek te Een raadselaclitige Qescliiedenis Uit het Franieh 8 Nog twee kaartjes en hij was gereed Hij stond op Daar trok een aan den voet van het bnreau neergevallen brief zijne aandacht by raapte hem op eh bekeek het papier met eenige verbazing Het was eene gewone enveloppe het schrift van het adres onregelmatig als dat van menschen die bijna nooit schrijven liep in den recbtschon hoek naar boven Aan den heer Raymond De Beaurand in zijne woning Rue de Lille Parijs Het uiterlijk van dezen brief bevalt mij niet dacht Raymond Hij geleek evenwel naar het uiterlijk te oordeelen op onderscheidene van dia welke hij zooeven geléïen had en die van dienstboden zonder dienst afkomstig waren hij deed hem open Het blad papier was beschreven met een onhandig maar vastberaden schrift het was duidelijk dat de schrijver eerst een klad had gemaakt en dit had overgeschreven drie bladzijden waren vol op de Tierde bevonden zich slechts eenige woorden en eene Alfen a d Kyn verzoekende opruiming van do waterstoep bij hare woning op den Kleiweg B en W stellen voor op het adres gunstig t beschikken De meeste perceelen zijn aldaar aangesloten aan de Waterleiding zoadat bedoelde waterstoep tegenwoordig minder ooodig moet worden geacht Bovendien zou het uit een oogpunt van verfraaiing aanbeveling verdienen en aanleiding kunnen geven tot verbreeding der brug aldaar waar het verkeer zeer druk is Het zou trouwens in overeenstemming zijn met het in Januari jl genomen raadsbesluit om in don reg geen waterstoepen meer in de gemeente tos te laten Ter visie 6 Begrootingen voor de gesubsidieerde Instelling van Weldadigheid dienst 1891 Deze worden gesteld in handen eener Commisaie tot loden waarvan worden benoemd de hh Straver van der Garden en van der Post 6 Een adres van M j M K Wölcken onderwijzerea aan de Ie kostelMse schooU venoekende ontslag tegen 1 September e k Hoewel op dien datum de gestelde termijn van 2 maanden nog nietverstreken is zou adressant gaarne tegen dien datumhaar oittslag ontvangen daar zy een zaak in dameshandwerken heeft overgenomen tegen dien datum B en W stellen voor het verzoek toe te staan ep het gevraagd ontslag tegen 1 September eervol te verleenen Aldus besloten 7 Een adres van Mej G P M Sehievoon van Leunen hoofd der Ie openbare bewaarschool verzoekende om gezondheidsredenen tegen 1 October a st ontslag uK hare betrekking en daar zij ruim 49 jaar aan die school werkzaam was waarvan 43 jaar als Hoofd hoopt zg op pensioen aanspraak te mogen maken In banden van B en W om bericht en raad osderteekening Raymond begon te lezen Reeds bij de eerste regels leunde hij togen den rug van zijn fauteuil ontroerd en met starende oogen Na een oogenblik van strqd ging hij zitten legde het blad op de tafel want zijne handen beefden en hervatte de lectuur njet groote aandacht De woorden dansten hem voor de oogen hg moest met ééne hand het papier vasthouden en met den vinger de tegels volgen om den zin er van te kunnen vatten Hij las den brief tweemalen en viel toen achterover in den stoel Wat hij gevoelde moest verschrikkelijk zgn want Set zweet pareldl in groote droppels op zgn voorhoofd en hij dacht er niet aan het weg te vegen zich benauwd voelende stond hij op wierp onstuimig het venster open ademde met vollo teugen de buitenlucht in en ging toen weder tegenover het blad papier zitten Meer dan eons zocht hg in de regels een volzin een woord op dat hg herlas dan verzonk hij weder in gedachten Michel maakte in het aangrenzend vertrek gedruisch iget het toiletgereedschap om hem te waarschuwen eens zelfs stak hij het hoofd op bescheiden wijze door eene kier van de deur het uiterlijk van zgn meester deed hem zoo ontstellen dat hg niets diiifde zeggen en heenging ten prooi aan eene doodelijke ongerustheid Raymond bleef in gedachten verzonken Meermalen maakte bü een levendig gebaar als iemand die de oplossing van een vraagstuk heeft gevonden dan ADVERTENTIEN worden geplaatst Tan 1 5 regels k 50 Centen ieder ng meer 10 Centen GROOTE LETT1B8 worden berekend naar plaatsruimte BoTeodien worden alle Adrertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags Terschgnt Aan de orde was daarop Het opmaken eener voordracht van zes personen voor de benoeming van 3 leden in het Collegia van Zetters voor s Eijks directe belastingen die aan de Commissaris des Konings moet worden gezonden Met algemeene stemmen warden daarop geplaatst de hh 1 2 3 4 5 8 C C KNAAP A H TAN DILLEN G A OUDIJK 6 LANGEEAAR G PRINCE A A KOCK Bg den Sohietwtdstrijd te Nijmegen bg gelegenheid vaa de 5e jaarlijksche algemeene vergadering van den Nederlandschen Sohutterij Kader Bond ia door het detachement van de Goudsche Schutterij de 2e prijs behaald individueel met 118 punten verguld zilveren medaille Rotterdam behaalde den 1 pnja met 122 p Het detachement bestond uit de navolgende heeren W Sliedrecbt J F Ual J F Putters G i van Bent en 8 Krsnereld Men verzoekt ons mede te deelen dat de voor stellingen in den schouwburg van Lier die gewoonlijk om 8 uur aanvangen Donderdag en Vrijdag a st om half 8 zullen beginnen wegens de uitgebreidheid van het dan op te voeren stuk Dl JoNQï Gabde Ter gelegenheid van den aanstaandea LOden Verjaardag onzer beminde Kroonprinsea verschijnt bij de Eirma S W N van Nooton te Schoonhoven een achttal Nederlandsche Feestliederen door L Akkerhuijs JEz Deze echt vaderlandsche liederen allen op bekende zangwijzen vervaardigd en op oranjepapier gedrukt kosten slechts é n Bent per stuk terwijl voor uitdbelingen door feestcommissièn of op scholen de weder het voor hem liggende papier raadplegende zonk hy moedeloos achterover Als ik Benoist eens riep zeide hg tot Qchzelven De onmogelijkheid om aan een ander mede t deelen wat hij zoo even vernamen had was hem echter zoo helder als de dag en hij bleef onbewegelijk De pendule sloeg éénmaal hij zag op half zes hij had geen minuut meer te verliezen indien hij den trein niet wilde misloopen Hij stond op besluiteloos wankelend Al zijn veerkracht was verdwenen er bleef niets over dan een man gebukt onder een slag zooals niemand er een lou kunnen verduren Mijnheer fluisterde Michel de kruk van de deur omkeerende Laat mij met vrede I riep Èaymond met atokkonde stem Zijn blik viel ep den brief Hg nam hem op maakte er eene prop van en wierp die in de haard waar hij onipiddellijk opvlamde De overblijfselen van het zwart verkoolde papier stegen met eenige vonken in den schoorsteen op Raymond volgde ze met de oogen altijd wankelende alsof hjj beschonken was Het geritsel van een zijden kleed deed zich in da gang hooren voor zijne deur Hg vernam de stem van Estelle En ik vreesde nog wel zelve te laat te tya