Goudsche Courant, vrijdag 1 augustus 1890

Zaterdas l Angnstas 1890 IN 4S81 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave ITed BoTiwvereeniging gevestigd te GÜÜDA Baitengewone Vergadering Toor HH AANDEELHOUDERS tot het doen van mededeelingen op den 7 AUGUSTUS e k in het Koffiehuis tog Hariionie te Gouda des namiddags ten half een ure Ds DIRECTIE JEeltknobbels Hoomvlies Muideelt Wratten enz worden in 7 ii 8 dagen tgd geheel verwgderd zouder de minste pQU te Teroorzaken ook zelfs niet op de geToeligste huid Prijs per flacon met i enseel 30 ets AlUén echt bfl B SCBOLTEN Coiffenr Eisch de handteekening van A t TüIJLL 1 = K z nv d A OLIJF OLIE njan e Tafel Oli © KRUIDENAZIJN Wijnazijn en Bierazijn bil de Wed van OIJË Nieuwe Dassen A 7 os Az Kleiweg E 73 e 73 Heer en Liefhebbers van BAARS HENGELEN Tischrgk water ook rnime gelegenheid om met schakel te vigscheu en een gehaard water Joh schouten Senichop gearig en waterhondend 75 80 en 90 centen de 5 ons Wed C van OIJE Kleiweg No 2 Gouda ADVfiRTENTIËN in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadeiyk opgezonden door het Advertentie Bnreau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda H d lUBitu betemle vtertreffelijfc Hti$mddel tejen Hoesten en Heesohheid Tolgens Tooiwhiift yan den AccademiePro mor Dr Harleee te Bonn bereidde StoUwerck sche Borstbonbods Tapakt in gele pakjes en Toonien met den naam en stempel in rood lak van den fabrikant Frans Stoüwerck zijn alom verkrijgbaar ia GO VDA m J BOERS Apoth Generaalvertegenwoordiger voor Nederland Julias Mattenklodt Amsterdam Kalverstraat 103 Gouda Snelpertdmk vao A BKINX u L Zocn DE EIFFELTOREi IS AAFVGEKOME W IL ÜÏIW 0G NinmiER VERTOOI D TT I InT C K E liT s GREAT AMERICAN RIDINÖ SCHOOL Of Mechanical Horses moving by Oa Power Het Nieuwste en Vermakeljjkste wat tot heden eenige kermis heeft bezocht Het geheel dezer inrichting biedt den bezoeker een opwekkend en bniten verwachten s gezicht aan kortom zooder blaf noch grootspraak De wereld in miniatuur VERMAKELIJK BUITEN GEVAAR ZOOWEL VOOR JONG ALS VOOR OUD Opgeluisterd door een nieuwe militair Concert Orgel welke alle tot hiertoe 1 ekjénde muziek overtreft Men verzaime dus niet deze inrichting met een bezoek te vereeren r De Directeur L VII CKE I Gelieve voohil op Naam en Standplaats te letten tegenover het HERTBUIS T BOLDOOT s fW JliAU DE COLOGNE EEP IS BUZONDEE VEEFEISSCHEND Elk stufcje is gestempel d 4 C BOLDOOT Het groote aantal zeauwkwalen vau zenuwboofdpqn af tot de voorafgaande keoteekeDen van apoplexie hersenberoerte toe trotseereo nog steeda alle middelen door de mediacbe iretenaohap aangetreod Kerst aan den nieuiren tgd komt de eer toe dat zij door het gebruik maken van den eenvoudigateo weg namelijk langs de huid eene pbysiologische ontdekking gedaan heeft die na houderde proefnemingen thua over de geheele vorald verbreid is en terwijl zy in wetenschappelgke kringen de hoogste bolaogatél l wekt tevens eene weldaad blykt te zijn voor de aan zenuwkwalen lijdende menjohheid Deze genoMwijte is uitgevonden door den gewezen Officier van Gezondheid Koman Weisaraann te VUabofen en berust op de ondervinding opgedaan ia eene 50 jarigo praktik Door wassching vau het hoofd eenmaal per dag worden daartoe geschikte stoffen door de huid onmiddellUk aan het zenuwgestel medegedeeld Met deze geaeeswijie werden werkeiyk sahitterende resultaten verkregen en zqmaakte zooveel opgang dat van een door den uitvinder geschreven werkje I OVER ZENUWLIJDEN ew BEROERTE hare voorkoming en genesing binnen korten tgd iteds de 21e druk vetacbeoen is Dit boekje bevat niet alleen voor het groote publiek verstaanbare verklaringen omtrent het wezen der nieuwere therapie en de daarmede zelfs in wanhopige gevallen verkregen uitwerking maar ook vindt men daarin wetenschappelijke verhandelingen uit de medische bladen die aan deze geneeswyze gewqd zgn zoomede afschrift van Ui van getuigschriften van hooggeplaatste geneeskundigen onder welke F Meniere med dr profeSSOr aan de poljrkllnlek te ParUs rue Rougemont 10 Steingreber med dr praktiseerend ceneesheer aan het krankzinnigen gesticht te Charenton Sanltfitarath i r I John te Stettin Orossmann med dr arrond arts te Jöhlingen Dr P Forestier geneesheer directeur van bet hospitaal te Agen Oeheimratb Dr Schering kasteel Gutenfels Bad Ems Darses med dr geneesheer directeur der galvano therapeutisohe inrichting voor zenuwlijders te ParUs me St Honoré 334 Ck n8ul von Aschenbaoh med dr te Corfb Dr Busbach arrond arts te Zirknitz Ober stabsarzt Jechl med dr te Weenen Dr C Bongavel te La Farriére Eure lid van den ConseU Central d hygiène et de Santé in Frankrijk en vele anderen Aan allen wier zonuwgestel meer of minder aangedaan is of aan zoogenaamde zenuwachtigheid lijden waarvaa de kenteekenen zijn clironische hoofdpijn migraine schele hoorapUn bloedaandrang groote prilckelbaarheid gejaagdheid slapeloosheid lichamelijke onrast en onbehagelijke toestand verder alle zieken die door beroerte getroffen werden en nog lijden aar de gevolgen daarvan zooals verlammingen Onvermogen tot spreken zware tongval moeielijk slikken sti f held der gewrichten met voortdurende pijn plaatsöliike zwakte verzwakking van geheugen enz en zij die reeds onder geneeskundige behandeling geweest zgn maar door de bekende middelen als onthondings en koudwaterkuur wrijven electriseeren stoom looi of zeebaden geen genezing of leniging hunner kwaal gevonden hebben en ten slotte zg die vrCeS geVOClen VOOr beroerte en daartoe reden hebben wegens verschijnselen als zlCh aanhoudend angStlg voelen verdooving in het hoofd hoofdpijn met duizeligheid flikkeringen en donker worden voor de oogen drukkende pijn onder het voorhoofd suizing in de ooren bet voelen van kriebeling in en het slapen van handen en voeten aan al deze dne categonen van zcnuwlijders als ook aan jOngO meiSJCfl lijdende aan bleekzucht en krachfëloosbeid ook aan gezdnde zelfii aan Jonge personen die veel met het hoofd werken en geeatelijke reactie wUlun voorkomen wordt dringendaangeraden zioh het boven vermelde werkje aan te schaffen hetwelk op aanvrage kOStelOOS en franco verzonden wordt door LEMAIRK Co Apothekers te Parijs rue de l Eohiquier 30 Alleen gerechtigd tot verbreiding der geneeswijze van ROMAN WEISSMANi Ond Officier van gezondheid eere lid der Italiaansche Saniteits orde van het Witte Kruis en verder te Amstffl dam door H CLEBAÏV Co Heiligeweg 42 Arnhem 3 de BEVEK Agent der Scheepvaart Courant Rijnkade 71 Rotterdam F E van SAI TEM KOLFF Apotheker Korte Hoofdsteeg 1 Utrecht LOBBY Si POKTO Oudegracht bij de Gaardbrug F 160 Op de jongste hy fienisch medicinale Teutoonstelling te Gent is de Weissmann sche g neeswgze door de medische jury met de Zilveren Medaille bekroond De uitgave dezer Courant geschiedt dageljjks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ii 1 25 franco per post 1 70 Alzoaderljike Nommers VIJf CBN TE BINNENLAND GOODA 1 Augustus 1890 Het onderzoek van het water der Waterleiding ia aldus 12 Juli 6 5 Mg permanganaa kalicua per 1000 cc 18 ff 8 5 It ff ff ff ff ff 34 ff 8 6 ff ff tt g u II 28 ff 12 6 ff ff ff ff ff De uitslag van ds Harddraverij waarvan in ons vorig nummer het aantal deelnemers is vermeld waa aldus De Prijs 200 werd behaald door de bruine ruin Prim van den beer F van Santen van Rotterdam door hem zelven bereden De Premie f 75 werd behaald door de zwarte Merrie Victoria van den heer C Oudijk te Waddinxveon berijder J G Matzo De president der Harddravergvoraeniging de heer J Broebaart Lz overhandigd de prys en premie aaii de overwinnaars en hield daarbij een toespraak waarbg kg hoopte dat de vereeoiging nog vele jaren van veler medewerking mocht verzekerd zgn tevens deelde hg mede dat de baan in 27 i sec door de Prins was afgelegd terwijl df overige ritten varieerden van 28 31 see Bjj den schietwedstr d van den Scbutterijkader Bond te Nijmegen zijn bij de personeels wedstrijden prgzen behaald door de volgende stadgenooten loden van den Bond schutters 2e kUsse Serg majoor Schuling een inktkoker model schildpad serg majoor Tan Tliet een doos met triktrakspel enz serg Putters een nickel horloge mozik Van der Pool een horloge standaard van cuivre poli Aan bet postkantoor Gouda en de daaronder ressorteerende bnlpkantoren werd gedurende de maand FEVILLETOX Een raadselachtige Qesclüedenis Vit M li aiuci Op hst Dogenblik dat Estelle bare naaister verliet die ontboden was om het rouwtoilet te passen dat haar nog laat den vorigen avond beiteld was stond de barones De Pob ey voor baar gevolgd dooreen onthutsten knecht Ik dacht wel dat uwe orders geene betrekkingop mg hadden lieve Estelle zeido zg op diep bedroefden toon die haar wereldsch persoontje niet beatafging Gg knnt in zulke omstandigheden toch nietweigeren de vrouw te zien die eene moeder voor a isgeweest Zeker niet lieve mevrouw antwoordde Estelleeenigezins koel ik zeg u dank voor uwe belangstelling Mevrouw De Polrey zag haar nieuwsgierig aan die eerst gisteren gehuwde vrouw weduwe nogapóór dat zg vrouw was zou geheel alleen gedurende en minste acht dagen het onderwerp van alle gesprekken zijn wat een buitenkans van te kunnen zoggen Ik ben de eerste geweest die haar gezien heb Eens Juli 1890 ingelegd 4643 63 Terugbetaald ƒ 8778 07 Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het nummer 2368 Gisterenavond had de opentOKa voorstelling plaats in het Cagliostro Theater van de firma A Alber en A Basch De directeur trad het eerst op en deed eenige welgelukte goocheltoeren die luide werden toegejuicht De zwevende dame en de tableaox vivants ondervonden veel bijval Alte personen die tot de voorstelling medewerkten afzonderlijk te bespreken is niet mogelijk doch hot geheel voldoet goed Het programma is rgk aan afwisseling Naar wg uit goede bron vernemen zal de heer H de Veer wegens gezondheidsredenen het hoofdredacteurschap van het Nieum van im Dag neerleggen enwaarachqnljjk opgevolgd worden door prof dr Janten Brink raderUnd Zooals bekend is gaan nagenoeg alle ambtenaren van de Ned Ehgn sprw Mij naar de Maatschappij tot exploitatie van staatsspoorwsgen over zoodat slechts twee directies overblüren De controle van de HoU IJz spoorwegmaataciï ordt naar Utrecht verplaatst en vereenigd met déiMtrdIe van de Mg tot Expl van S 8 Als akeËmiJde veroenigde afdeeling zal optreden de heer wmm Beekman chef van de controle der Eipl maatiohappg De afdeeling wagen verdeeling en wagen controle van de Mij tot expl van S S wordt vereenigd met die van da H IJ S M en naar Amsterdam verplaatst Als chefivan die afdeeling zal optreden de heer H J F W randolle tot dusverre chef der controle der H IJ 8 M Nog meer ingrijpende veranderingen zullen worden aangebracht De directie dor beide maatschappijen hebben besloten zooveel mogelijk de afdeelingen onder één chef te vereenigen klaps herinnerde zg zich dat bet voorwendsel vau haar bezoek moederlijke belangstelling was en zij breidde de armen uit Lieve kind zeide zij in welk een vreeselijkentoestand verkeert gijl In dit huis waarin gij tocheigenlijk gezegd eene vreeifideling zgt moet gij welbehoefte gevoelen aan eens vriendin bg wie gij uwhart kunt uitstorten I Omhels mij toch beste Maar de ffbesta scheen volstrekt niet geneigd tot eenige uitstorting des harten Zg omhelsde evenwel mevrouw De Polrey met eene behoorlijke hoeveelheid dankbaarheid en ziende dat zij zich niet uit het veld liet slaan bood zij haar een fauteuil aan Is dit uwe kamer vroeg de barones barengewonen toon bememendo en rondziende Heel aardig heel aardig Wat somber die tapisserieën Ik bad eene kamer die in blauw met zilver was opgemaakt maar ik ben blond Zeg mij toch eensEstelle hoe is bet gebeurd Gij weet dat gij mijkunt vertrouwen ik zwgg als bet graf Waart gijer bg Arm kind wat zult gij geschrikt zijn Ik was er niet bij antwoordde Estelle kortafSedert den vorigen dag had zg reeds geleerd dat er zoo weinig mogelijk gesproken moest worden haar kort onderhoud met den rechterlijken ambtenaar bad bij haar eene neiging tot voorzichtigheid opgewekt Was bij du3 alleen hernam mevrouw DePobrey De Siarfflukkige Maar wat had hij metdie pistolen ff oen Wat eene onvoorzichtigheid En bovendien óüder ons vindt gij niet dat een ofli ƒ ADVERTENTISM worden geplaatit van 1 5 regels 50 Centen iedere legal meer 10 Centen GROOTE LBTTBB8 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschync ten einde daardoor de hooge administratiekosten te verminderen Deet wijzigingen treden met l Januari a s definitief in werking Hil Een heer te Breda had een oppasser die eenige weken geleden ziek werd Hg deed naar den toestand van den zieke informeeren en kreeg het bericht terug dat de doctor versterkende middelen had voorgeschreven en de toestand zorgelgk was Dagelijks liet de medelijdende heer nu bouillon kip en andere versterkende middelen brengen betaalde getrouw het weekloon uit en kreeg even getrouw bg de dankbetuiging een bericht over den toestand Hot is toch lastig zoo zonder oppasser e liJB zeide de heer tot een vriend Waarom heb je hem zijn congé gegeven vroeg de ander ff Dat heb ik niet gedaan maar de arme kerel isernatig riek ff Wat blief En faü staat al 14 dagen te stukadoren boven ons bureau De beide vrienden gingen zich overtuigen en jawel onze man stond op een stelling en nam juist een versterfend pruimpje tabak In het Voorloopig Verslag der Tweede Kamer over het wetsontwerp tot goedkeuring der overeenkomst met den heer David CroU betreffende ds oprichting van eene reparatiewerf met dokgolegenbeid te TandjonkPriok haven van Batavia wordt na een klacht over den korten tijd die voor het onderzoek van het voorstel werd gegeven en over de volgens onderscheiden leden onvolledige toelicMing geconstateerd dat men algemeen met genoegen had gezien dat de Begeering bij de havenwerken de gelegenheid wil scheppen tot het herstellen en dok cier bet gevaarlijke van zulke wapenen genoeg moeat kennen om het gevaar te vermijden Niet waar vindt u niet Ik weet er hoegenaamd niets van antwoorddeEstelle koel Ik kan nog niet over die dingen denken Ik weet slechts éene zaak dat ik gisterennamiddag om één uur gehuwd ben en dat ik tea zes uur s avonds weduwe was daardoor zouden sterkere zenuwen dan de mijne geschokt worden Ik moetu bekennen lieve mevrouw dat ik mg zeer vermoeidgevoel Dat begrgp ik zeide de barones zonder zicbte verroeren Arme lieveling I Gij hebt toch kunnen schreien Als ik verdriet heb kan ik niet weenen datweet tt immers van vroeger Gij hebt toch kringen om de oogen Het iaverschrikkelijk En hoe houdt mevrouw Montclar zich aldushervatte mevaouw Polrey het gesprek Zg is zeer ter neer geslagen antwoorddeEstelle ik vrees dat zg er niet van op komt Gelukkig was er een vriend van Raymond die zichmet alles belast heeft Dat is wezenlijk een geluk Twee vrouwenalleen wat zou er van u geworden zijn heve Hemel En wat denkt gg nu te doen Ik weet het niet Wg moeten tijd hebben omna te denken Zeker zeker Blijft gij intusachen hier