Goudsche Courant, zaterdag 2 augustus 1890

zoodat zgn schVleischers den openbaren verkoop g rechtelijk aangevraagd hadden Wel is waar lud Sokoiew zich met de dochter van een zeer rgken t buitenland woonde verloofd en zon iden trauwen maar zijn schoonvader itrekking tot zgn geldelijken toestand eleid had zou zoodra hg de waarheid té de verloving doen afgaan Van deze in den eersten tgd geen hulp te wachten heffen ii k Alle linkerarmeii gingen in dij hooHIe wi het gezelschap taan i n kreeg vaa enigb gynli die met vooróefeniogw bezig W9l Ik dank u nogmaals leide dpr beer en Vi en de exploitatie der havenwerken tol dusver gekosti er bij teririjl hy plotseling twee blinkende pi en welke intresten heeft de Staat er uit gelrokken uit zijn gordet trok j Zon de Begeeriog willen trachten eene gewijzigde ójwr armen te latenovereenkomst met den concessionaris te sluiten w ik zondM genade ding te stell jMè r ook iier bftvin lïlle pogingen yruchieloos Uit sViik was al ond noako i l heic bestuit ken ran aohepen waarna toch eent d haven geheel aan haar doel zal kunnen beantwoorden Vooral in OBzeu Archipel is er behoefte aan in t bijzonder Toor de gouremementasohepen Sommige leden hadden de voorkeur er aan gegeven om de geheele exploitatie der haven te Trandjong Priok aan de particuliere industrie over to laten maar men begreep dat thans nu de Regsering die exploitatie zelve ter hand heeft genomen daarop niet kan rorden teruggekomen Ondencheidene leden verklaarden zich na reeds bereid deze overeenkomit goed te keuren Anderen waren er die zonder zich voor als nog hieromtrent uit te laten verschillende bedenkingen aanvoerden Sommigen meenden als hun oordeel te mogen uitspreken dat hetz door uitbesteding hetzij dbor eontracteeren met eene firma in Indie voordee iger voorwaarden dan thans voor den Staat zouden te bedingen geweest zijn De vraag werd ook gedaan of men hier te doen heeft met een aan den heer Croll die inmiddels eene ander betrekking heeft aanvaard of de door hem in he leven te roepen vennootschap verleend monopolie waardoor voor het vervolg geen ander tot het aanleggen van eenige dok of reparatiewerf zou mogen worden toegelaten Er behoorden ook meer waarborgen gemaakt te worden met betrekking tot het kapitaal dat in de onderneming gestoken wordt Sommi n verlangden de storting van een waarborgkapitaal of de zekerheid dat met voldoende middelen zal worden gewerkt Eenige bepaalde vragen werden tot de Regeering gericht als Zal de voorgenomen aanleg of exploitatie van de haven niet een staatkundig gevaat opleveren en zal men niet moeten overgaan tot den aanleg van kostbare verdedigingswerken te Tand jongPriok Zal de toegang voor onze marine voortJ durend er kerd zjjn Hoeveel hebben de aanleg In Bnaland tijn volgens ambtelijke meded elingen omtrent 170 000 wolven De schade iDoor de landelijke bevolking aan geroofde schapen ettvarkens geleden is zóó aanzienlijk dat het zelfs mtfeilyk is die te bepalen Verleden jaar zgn in eene enkele provincie nl Wologda 49 000 wolven gedood in Kasan werden er 31 000 geschoten en voor elk dier werd eene premie van tien roebels betaald Volgens statiitieke opgaven zqn daar ook verleden jaar S08 perwnen verscheurd Bene minder bekende uUwenlackterij is die van hanen en kippen welke sinds eenige jaren te HoUandache Veld bestaat en welke meermalen 200 a 300 taks in de week slachtte en naar Amsterdam zond Die zaak schijnt niet slechts levensvatbaar maar ook vatbaar voor uitbreiding te zijn Woensdag namiddag keerde het detachement gymnasiasten uit Amsterdam uit het kamp van Tsaren terug Opvallend was de uitnemende militaire houding der jongelieden die gepakt en gezakt en raet hunne bruin verbrande gezichten met het waas der gezondheid er op een Hinken indruk maakten Te kwart voor vieren werden zij door den kampcommandant luitenant Landsdorp afgedankt nadat in dit huis NatuurUjk zeide Estelle die haar niet begreep Is dit niet mgn huis O hernam mevrouw De Polrey met een zuchtvan reriichting Zgt gg vaat daartoe besloten Voor het oogenblik zeker Ik hen hier om n te vragen of gg niet bgons zoudt willen komen en uwe kamer van jongmeisje weder betrekken maar als gij besloten zgt Eetelle zag haar in de oogen en las in het diepst barer ziel Tot dusver had zg de barones voor eene zeer alledaagsche vrouw gehouden zij was overigens wat men gewoon is een goede ziel te noemen By den dood van mevrouw Brunaire had mevrouw De Foliey zich belast met de opvoeding van Estelle Waarom de barones eerder dan eene andere Zg was door geene bgzondere vriendschap verbonden aan de overledene die trouwens sedert vele jaren zich om niemand bekommerde zich van de wereld scheen te hebben teruggetrokken en droefgeestig geheel in zicbzelve gekeerd voortleefde Aan mevrouw De Polrey was de zorg voor Estelle toevertrouwd omdat rij de eenige was die er om gevraagd had de voogd van de wees biyde dat hg van allon last ontheven werd had zgne pupil overgedragen aan de vrouw die moeder was van drie kleine meisjes wat een waarborg scheen voor hare bevoegdheid op het stuk van opvoeding De betrekking tusschen Estelle en de vrouw die h j hun te kennen had gegeven dat b zoo gelukkig was aan den commandant van het 7e regiment infanterie en aan den minister van oorlog te kunnen rapporteeren dat de gymnasiasten zich door voorbeeldig gedrag en buitengewonen ver hebben gekenmerkt j 1 verzjMc ik diegeni gelopven den reel perspoen die in dei had dank u E uw arm too ver ak ik allen na flit lev tt gelooVeta Aan een der kleine stations van den Paoificspoorweg in Weatel k L tah merika stegen voor een paar weken twee zeer net gekleede heeren in een coupé eerste klasse en hadden nog veel moeite om een plaatsje machtig te warden want de wagen was reeds bqna vol Xadat d conducteur de kaartjes had nagezien en de trein sioh in beweging gezet had begon tusschen de beide keeren een levendig gesprek dat weldra in een heftige woordenwisseling ontaardde Plotseling staat een der beide heeren op plaatste zich in het bidden van den waggon en riep met luider stemme Ladies and genüemen Ik verzoek u vriend lgk tusschen ona als scheidsrechters op te treden in mo quaestie waarover wg het allesbehalve teens zyd Mqn vriend is van meaning lat van v f nsohen fer diw niet aan eene ziel geloov n Ik heb i eer vojtroutfyi in het medscbdom iDjafirom van u die wèl aan éel é liel op te n zatei steken Alle ded n wat hy ge de teer li in oogtttb iq aan ee ook I de énd fet k te lioudei irtb n ik jliiikn l m Al wie bet wagen durft zakken of zich te vèri genade een kogel door de hei jagen qn vri id kal sOo vrq n even uwe zakken te doorzoeken om te zieni of er iets van onze gading bq u te vinden is Laat hem bedaard zijn gang ga want denkt er aan dat hy door mgne pistolen gedekt wordt En nu Jim hiermede wendde hfl zich tot zqn kameraad haast je een beetje voor dat we aan bet naaste station zgn In weinige oogenblikken hadden de beide schurken aan geld en kostbaarheden eene waarde van ongoveer 2000 dollars BOOO gulden buit gemaakt Toe verlieten zij bedaaa den wagen steeds dreigende met de pistolen gingen op het platform achter den wagen staan en een juist berekende sprong deed hen zonder eenig letsel op den grond terechtkomen waarin zij het in de tegenovergestelde richting van den trein op een loopen zetten Toen de orerrom1 pelde reizigers eenigszins van den schrik waren bekomen en door middel van de nOodttm den trein tot staan gebracht hadden waren de sluwe bedriegers reeds lang uit bet gezicht zoodat er geen mogelgkheid was hen nog te achterhalen God is groot en de Czaar is ver Ëen nieuwe eigenaardige verduidelijking van da werkelijke beteekenis van dit bekende spreekwoord wordt uit Rutland gemeld Zekere Nikolai Petrowitsch Sokolew bezat bij Kiew een schoon landgoed Nicolsjewsk genaamd dat echter geheel met hypotheek bezwaard was volgens de gegkte uitdrukking by haar de plaats eener moeder vervulde was van zeer eenvoudigen aard geweest mevrouw de Polrey verlangde noch dankbaarheid noch eene byzondere genegenheid maar alleen de minzame l eleefdheid die de maatscbappeIgke verhoudingen beheerscht In haar gezin hinderde stelle haar niet meer dan eene tortehluif op haren til al die kleintjes gingen naar het klooster werden in de spreekkamer van die instelling opgezocht gingen regelmatig weg en kwamen met vacanties tehuis met eene tucht die geene reden voor eenige onaangenaamheid opleverde Toen het oogenblik gekomen was om hare meisjes in de wereld te brengen bad mevrouw De Polrey eene kleine teleurstelling ondervonden Voorzeker was Suzanna bare oudste dochter lieftallig als eene echte Parisienne en Odette de tweede bezat een buitengewoon chic wat Valentine aangaat deze was pas veertien jaar en kwam nog niet in aanmerking Maar Estelle had beb alve haren onmodiachen naam die reeds de aandacht trok zulk een voornaam air hare vorstelgke schoonheid viel zóó in het oog dat hare gezellinnen er geheel door in de schaduw werden gesteld Dat was de aanvang van hartzeer voor mevrouw De Polrey en van ontgoocheling voor hare pupille Die pgniijke toestand duurde twee jaren zonder enige uiterlgke openbaring toen kwam het aanzoek van Raymond De barones leed er onder zonder dit echter te vertoonen maar Estelle begreep dat zg Rus die bittn n drie dien hg m om den tuf weten kwaï zgde was di en Sokolewl 4inaest dus alle pogingen in t werk stellen om stellen In weer schulden zoi van zgn vei wachten en koomhi andere w i nietig ë di ambtenaar zgn hulp ti bezitten echter had ontvangen bg bet gel geven N Sokoiew eifK besluit c was o den Czaar vöerdl ta tfj komei dat verkooping tot na de brui laft uit te van Sokolew s belofte dat hy zgn fdoen met den aanzienlijken bruidschat ifde wilden de schuldeischers niet langer ging daarna met Jeukelek den waard laat van ujn dorp naar Kiew om op iet noodlottig besluit bg het gerecht verklaren Daar kwamen zg bij een voor een fooi ja van honderd roebel igde doch later bleek geen invloAdte PJeen tweede gin het niet beter eie Ahta een doceufTtje van vijftig rtfebel r Jfenkelesi ove engekomen was hemt m der zaak de ioverige vUftig roebel te lie vergee i chc pogingw bekwamen tt triend Jenkeles zekeneid dat het v rkoop iua het goed niu Petersburg aar het op de bdciwhtigil van om dan t iruOgezonien enuitge Na kolft b ri w u overeenge uaar il hoonstadSpu reiten om lioh an met 4 l nselarij van 4f 0 arigi Terbin miskytloos aderde had go dus nM meei in ti trekkoè en ome i m NilmUi een deslagen mtta vfilg tia l zijA rei e li wajler nge Baktjn ijn h rekéning betairfa en fvi froosliE hi isafwrls pegeven toen eeti mannlKJe Tkk AAi hom wendde hem eerbSjVdi en heip bo0oM i idat hij hem bet bdifij geven VolkObiek ma zgn zaak op de ht gte tte zijnS iedere gewenschte verschuiving te doen plaats heb i ben indien hg onnuddellijk tweeduizend rqebel be i looning ontving Maar ik bezit niet het tiende deel van zoo n som en bovendien zou ik niet voor een verloren zaak zooveel geld pfferen Aangedaan antwoordde het mannetje 6o d Kikolai Petrowitsch ga dan met God naar Kikolajewtk d verkoop zal niet plaats hebben vier gerust uw bruiloft en wanneer u eens gelukkig zijt denk dan aan mij hier is mijn kaartje ik ben een arme tschinownik en huisyader De grondeigenaar kon niet aan de waarheid nn dit geluk gelooven de draadkale jas van den ambtenaar boezemde hem geen vertrouwen in maar toch beloofde hij zich den man dankbaar te herinneren als de voorspelling waarheid zou worden Sokoiew ging naar Nikolajewsk terug Maanden veriiepen hy leefde als gelukkig echtgenoot en bad zgn schulden reeds lang betaald maar van het noodlottige bevel tot verkoop wai hem noch zgn schuldeischers iets ter oore gekomen Dankbaar dacht hg aan den kleinen ambtenaar wiens invloed bel besluit had doen intrekken en toon hij met zgn jonge vrouw de hoofdstad bezocht was zgn eerste zorg de tschinownik tot zich te laten komen en hem onder de harteiykste dankbetuigingen een groote som te overhandigen Voor zyn vertrek vroeg hg den ambtenaar de oplossing van het raadsel Ma eenig dralen en onder de zeer verkeerd gedaan had met een hart te veroveren dat aan Suzanna toegedacht was en zonder eenig misnoegen te doen blgken zeide zg tot zicbzelve dat mevrouw De Polrey toch ook maar een mensch waa en geen heilige De zaak was in dit oogenblik volkomen duideiyk de barones was niet eer met haar voorstel voor den dag gekomen dan toen zg overtuigd was dat het verworpen zou worden I Dat was zeer verstandig en volkomen als eene moeder geredeneerd de vele moeielgkheden in aanmerking genomen die de tegenwoordigheid van hare gewezen pupille tengevolge kon hebben Do jonge weduwe gevoelde zich er niettemin door gekrenkt Als zy een toevluchtsoord bad noodig gehad zou zy h t daar dus niet gevonden hebben Estelle wist nog niet genoeg van het leven oitt eene zeer natnuriyke zg het wat overdrevene moederlgke voorzichtigheid te begrijpen en te verontschuldigen haar jeugdig hart en ook hare eigen liefde hadden een smartelgke wonde ontvangen zy kon of wilde dit niet verbergen en de barones die scherpzinnig genoeg was bemerkte het terstond Van dat oogenblik af bestond er geen genegenheid meer tusschen beide vrouwen indien deze al ooit had bestaan Dit alles had in minder dan eene halve minuut plaat gegrepen Worit termlgd belofte van geheimhouding sprak hg Het allerhoogste beval is nog altgd op weg naar Nikolajewsk per ongeluk heeft men op het adres een woordje verkeerd gezet want inplaats van naar het gouvernement Kiew is de brief naar het Amurgebied gegaan Vóór hg met het merk adres onbekend van Nikoltgewsk aan den stillen oceaan terugkomt verloopen er twee jaar dan ontvang ik indien myn schuld nog te bewqzen is een berisping maar heb dan ook de voldoening iets goeds verricht te hebben Hg groette het gelukkige paar drukte het bundeltje banknoten vaster tegen zich aan en vertrok in de opgeruimdste stemming Nikolai echter omarmde zgn jonge vrouw en riep vJa Rusland is groot en de hemel beschermt de rechtvaardigen In bet kas e van onbestelbare brieven aan het postkantoor te Apeldoorn bevindt er zich een waarvan het adres aldus besluit Aan een van de briefe Bestellers te Apeldoorn is Mgn het Zelfde en of die persoon dan zoo Ooet Voor Mgn wilt zgnt en bezorgen Deze brief aan een Timmermans Baas die Nog Volk Kan Gebniiken Een Vriendeiyk Verzoek Mgn Vrient Dinsdag ochtend fbeeft te Beriyn een zwaar onweder gewoed hetwelk hUr en 4aar schade heeft aangericht De schoorsteen d tapgtfabriek aan den Bethanienoever is loor dep bliksem omvergeslagen met het gevolg dat het ketelhuis wer4 vernield en een groot gedeelte va den jSchoorsteen door het dak heen is nedergekomek in een loealitait waar 250 getouwen in werking ware De brandweer heeft een paar gekwetste werkliettón uit do puinhoopen opgehaald In een huis aan i Cot uzerdam werd een meisje E danig door den bliksem getroffen dat zg aanvan gk totaal verlaiid was De telephoondienst was jens het onweder gestaakt en werd te 8 uren 40 minuten hervat Te 9 uren volgde er onverwachts weder een hevige slag waarby de ambtenaar aan de telephoon in de Fransche straat door den bliksem Jwerd getroffen zoodat hy buiten kennis nederviel y onderioek constateerden de artsen dat hg verlamd was en naar het ziekenhuis moest jvorden virvoerd JVoar Frankryi front aldus luidt de titel van een brochure die door Aldegoude werd geschreven ten betooge dat onze Begeoring niet beter kan doen dan lieh liefst zoo spoedig mogeUjk aan te sluiten bg de Triple AUianiie en wel op de volgende gronden beveelt sohr aan een bondgenootschap met Duitsehland Duitschland aldus de sohrgver is ons stamverwant met het Duitsohe volk komen wg hei meest overeen in aard zeden en levensbeschouwing Vele der groote Dui sohe belangen loopen erenwydig aan de onze Aan het Duitsche Bgk hebben wg nog niets te wyten wel aan de Staten die dat complex vormen groote weldaden groote persoonlgkheden en groote denkbeelden te danken gehad En alles afdoende is het feit dat wy de Duitsche staatkunde hebben leeren beschouwen als wezeniyk gericht op handhaving van den vrede een aspiratie die èn met onze belangen èn met onze inzichten en met onze wensohen overeenstemt Onweersproken moet het blgven dat de politiek der Triple Alliantie is een vre despolitiek en aan dit streven eenige kracht bgzetten kan slechts eervol zgn voor Nederland Ons volk en zgn Begeering moeten eerlgk en oprecht zonder achterhoudendheid en mannelgk verklaren in den toekomstigen oorlog lief en leed te willen deelen met het Duitsche ons verwante volk Dat is een natuurlgk en op wederzgdsche belangen gegrondvest bondgenootschap Daarvoor erlangen wg eun eervolle positie zoo lang de vrede duurt en een mate van veiligheid die geen andere denkbare gedragslgn ons kan opleveren daarvoor verkrggen wg den waarborg dat by een zegepraal van Centraal Europa ons volksbestaan onaangetast blgft daarvoor werken wg mede aan een groot doel het verhinderen van den panslavistischen inval dat is do inval der barbaarschheid in Europa en de terugval van Europa in de barbaarschheid Daarvoor erlang en wg wedor een zekeren rang onder de natiën Duitsciilandj kan daarvoor in tyd van oorlog zgn Rgnfront naar zyn inzicht en zgn behoeften die dan strategisch met de onze samenvallen in staat van tegenweer brengen Duitschland kan alsdan het Nodejlandsche gedeelte van het front van den BenedenRgn met het Duitsche gedeelte ervan in organischen samenhang brengen t uitsohland zal ons Land zoo goed verdedigen als hem mogelgk is en met ons beter dan wg alleen het zouden kunnen Ons leger blgft in ons Land en het waardeerbaar geraamte van het poldcrieger dat weet hoe zich te gedragen in en vertrouwd is met onze lage drassige terreinen Duitschland krijgt in tgd van ooriog zyn verbindin gen met de Noordzee en een onovertrefbare operatiebasis voor zgn eskaders op korten afstand van de Fransche wateren En ten slotte als een geheel gemeenschappelgk belang zou het samengaan van Nederland met Duitschland reeds ten gevolge hebben dat de Fransche operatién besloten bleven binnen de Fransche laagvlakte dat dadrdoor verlichting kan worden gegeven aan de strydmacht in de Vogezen en opschuiving plaats hebben naar het Benedon Rgnfront en dat hierdoor de decisie in noordelgk Frankrgk oT in zuideiyic België een onverwachte verhaasting onderging Maar zeker is het dat niet geUjlc bg de beschouwingen over do operatien van het Fransche leger in de laagvlakte oen wgle is verondersteld reeds kort na het uitbreken van den oorlog een Fransche legermacht in OosteUjk Noord Brabant zich conoentreeren zou Door ons bondgenootschap zou de loop der gebeurtenissen gewijzigd worden in nanatuurigken en iu voor ons den voordeeligsten zin Een treurige gemeente huishouding Bekend is dat in Drente zich het zeldzame geval heeft voorgedaan dat een Nederlandiohe geipeente geheel aan lager wal verzeilde Men weet dat voor eenigen tyd in Vries een deel der gemeente eigendommen moest worden vetkocht om een verschuldigd bedrag aan een aannemer te kunnen voldoen Gevolg daarvan is geweest dat vgf gemeenteraadsleden die zich met het beleid van den Burgemeester den heer Ebbinge Wubben niet konden vereenigen vomr hun lidmaatschap bedankten Tot tweemaal herkozen bloven zij bg hun weigering volharden en dezer dagen voor de derde maal herkozen heeft nog slechts een hunner het mandaat weer aanvaard De gemeenteraad bestaat nu met den Burgemeester weer uit dris leden En hoe bet er nu toegaat daar geeft een locaal blad een beschrijving van die de aandacht verdient Een zoo verregaande verwarring in een overheidscollege overtreft alles wat totdusver van dien aard gemeld werd Ziehier dit raadsverslag De heer J Lemmers Mgnheer de voorzitter als alle pituten zyn afgehandeld wensch ik het woord over onzen geldelgkeu warwinkel en wel wensch ik u te vragen hoe al die zoekgeraakte duizenden guldens terecht zullen komen Het tekort van T Kiers den ontslagen gem ontvanger is door hem zelf en zgn borgen aangezuiverd doch het andere ia er nog niet en optredend voor de belangen der gemeente oisch ik en verlang ik dat door u de zaak in t reine wordt gebracht en dat hebt gy ook beloofd De voonsitter burgemeester Ebbinge Wubben Wat eet ik daarvan Ik weet van niets De heer S Boelfsema wethouder Dan zal ik het geheugen van den burgemeester eens te hulp komen Hebt gy burgemeester niet beloofd al wat aan het tekort van T Kiers ontbrak bg te passen Ik roep daarvoor de andere raadsleden als getuigen Verder wil ik u nog herinnweu dat gy hier in den raad hebt verteld dat gg de ƒ 4000 extrasubsidie voor de school te Donderen bg den hoer Smidt kassier te Assen had uitgezet en dat de gemeente daordoor een voordeeltje van ƒ 60 rente zou behalen Toen een paar raadsleden de zaak niet vertrouwend daarnaar onderzoek deden bleek dat de heer Smidt niets daarvan wist en volstrekt geen geld van de gemeente Vries ter belegging had geicregen dus belogen hadt gg ons mgnheer de voorzitter schandeUjk belogen en ten laatste om u de maat vol te meten heb ik bier het bewgs in den zak dat gg voor den heer Gorter rechtercommissaris te Assen een stuk hebt geteekend waarin gy verklaart aan de gemeente Vries een som van ƒ 2969 schuldig te zgn Dit bewijs heb ik geteekend on wel van T Kiers gekregen De voorzitter Wat kan mg Kiers schelen De beer J S Roelfsema Of u Kiers niets kan schelen de verklaring van Kiers kan mg wel schelen hg is geen onmondig kind en weet wel wat hg ziet en hoort De heer Meulenkamp wethouder ik stel voor T Kiors te laten komen om zgn schriftelgke verklaring toe te lichten en te bevestigen Voor uwe eer gesohuivel en gemompel in de vergadering zou et goed zgn als die zhak ujt den weg was m d Voorzitter l e voorzitter De eer wat is mg aan de eer De heer J S Roelfsema Dat wil ik wel gelooven maar ik verklaar hier in do vergadering iemand wien niet aan de heer gelegen is voor een schurk in staat tot alle schurkenstreken Daarop ontstond een tumult on begonnen alle leden der vergadering zoo luid hun opinie te verkondigen dat de burgemeester met een Ujkkleurig gelaat de vergadering ontvluchtte en zgn troost zocht bij den veldwachter vergetende de vergadering te sluiten De heer A Costing het eenige lid dat den burgemeester totdusver volgde Verklaarde nooit te hebben geweten dat de boel loo raar in elkander zat dat had de burgemeester hem nog nooit verteld Zou hel niet goed rijn vraagt het locale blad dat de autoriteiten daarvan eens notitie namen en onze gemeente in bescherming namen tegen een burgemeester die verklaart niets om de eer te geven Men herinnert zich uit het jaar 1870 denjammerIgken afloop van het trotsche woor van Napoleon s minister Leboeuf die ongeveer zooals nu onze militaire autoriteiten en autoriteitjes tegenover Tindal doen zeide dat er geen knoop aan een slobkous ontbrak t Schynt thans zoowat eveneens met het Belgische leger gesteld te zgn Volgens 1a Belgique Militaire zgn nl de magarijnen zoo slecht voorzien dat in geval van mobilisatie 33 000 man niet gekleed en uitgerust kunnen worden De Etoile die een nader onderzoek instelde bevestigt niet alleen deze verklaring maar voegt er bg dat sommige regimenten zelfs niet de manschappen der eerstvolgende lichting van de militie kunnen kleeden Toch verklaarde de Regeering een paar jaren geleden in de Kamer evenals Leboeuf dat de legermagazgnen ruim voorzien waren Het grootste gedeelte der inwoners van CoUinsville in Texas de vrouwen en kinderen er onder begrepen heeft enkele dagen in kennelijken slaat van dronkenschap verkeerd Een spoorwegbrug over een riviertje RougeCreek genaamd stortte nl in toen er een goederentrein over reed waaraan verscheiden wagens met bier en whisky geladen waren Persoonigke ongelukken kwamen or niet bg voor Maar nauweUjks was het ongeluk in de stad en de omstreken of de inwooners stroomden in groote getale naar de plaats waar het ongeluk bad plaats gehad en weldra was men ook op de hoogte van den kostbaren inbond van enkele wagens De politieagenten en de treiubeambten mochten al trochlen het puliek tegen te houden het hielp alles niet weldra had men zich van eenige vaten whisky en bier meester gemaakt en een paar uren later was de geheele stad dronken Daar men echter ook nog eenige vaten in veiligheid had gebracht wemelde CoUinsville nog dagen dasma van dronken inwoners R V A deelt mede dat de socialistische Vereentginy van Spoorwegperèoneel binnenkort een geheele verandering zal ondergaan waarmede hat tegenwoordige bestuur reeds druk bezig is De geheele vereeniging wordt verdeeld in 10 secties en 42 afdeelingen zgnde elke afdeeling een onderdeel van een sectie Een sectie omvat een groep Ignen in dezelfde nabuursciap een afdeeling strekt zich uit tusschen twee hoofd en eindstations tusschenliggende stations en eindpunten worden correspondentschappen genoemd Aan het hoofd der sectie staat een raad gevormd uit de afdeelingsbestureu die geregeld met het hoofdbestuur der Vereeniging in verbinding zal staan De Vereeniging telt thans ruim 2000 leden terwijl het orgaan De Seingever door minstens vier maal zooveel personen gelezen wordt BaitenlaDdscb Overzicbt Met algemeene 53 stemmen der aanwezige leden behalve de heeren Van Pul Pinet en Macau die zich van stemming hebben onthouden is gisteren de Kongoconventie ook door den Senaat aangenomen na uitvoerig trzgn verdedigd door den minister president den heer Beernaert die o a in antwoord on en beer Balisaux zeide dat de koning het liefit n werk zou voltooien maar indien België het mocht wenschen toch ook wel bereid gevonden zou worden den termgn van 10 jaren voor het overnemen van den Kongostaat bepaald te verkorten Na afdoening van alle verdere uog op de agenda voorkomende zaken meerendeels van ondergeschikt belang is ook de Senaat tot nadere bijeenroeping onder den kreet van leve de koning uiteengegaan Berichten uit Rusland kondigen een nieuw tgdperk van vreesolgk menschenlijden aan on vernietigende schoonste verwachtingen van hen die hoopten dat men in het groote czarenrgk eindeUjk eens naar de stem der menscheUjkheid zou gaan luisteren Er is helaas niet meer aan te twgfelen De zegenende humaniteit zal andermaal moeten plaats maken voor een woeste kozakkenjacht waarbg het geluk en het leven van duizenden zullen worden vertrapt Een nieuwe Judenhetze erger wellicht dan die van 1882 en 1883 is aangekondigd Toen ging de vervolging uit van fanatieke Russen en hoe el de regeering t oogluikend toeliet officieel keurde zg het af en liet zg zelfs de toornaamste schuldigen straffen Thans is het echter niet t gepeupel maar de booge regeering zelve die aan t vervolgen gaat on dit op eede wyze die erger is dan de woeste wreedheid