Goudsche Courant, zaterdag 2 augustus 1890

N 4288 Maandag 4 Angostns 1890 NEP mJN SPDDS WE8 Pleiziertrein GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken voor 3 Klasse reizigpers van den Haag Voorborg Soetermeer Zegwaard Gouda Leiden Alfen Oudsboorn Bodegraven en Woerden naar EDE resp Wagenizigeii en AEHHEM en terug op DIi SDAG 5 AUGUSTUS a s Zie aanplak en strooibiljetten 6ENERAL STEAI HATIGATION GOIPAHT HOLLANDSCHE Stoomboot Maatschappij AMS TEBDAM LOND EK De ligplaats van alle Stoomschepen Toor LONDEIf is te AMSTERDAM aan da Handelskade o er de Kattenbnrgerbmg De Schepen vertrekken Tan Amsterdam en van Londen viermaetl per weeks van AMSTERDAM Handelskade iederan Diosdag Woensdag Zaterdag en Zondag van LOiXDEIV Theems nabU den Tower iederen Woensdag Donderdag Zaterdag en Zondag Goedeiwi aangenomen door de Agenten der beide Maatschappgen zullen roorzoom de raimte dit toelaat per eentrertrekkende Boot worden verscheeptDe schepen laden steeds den aan het vertrek voorafgaanden dag Oe insendlng van advertentidn kan gescUeden tot öön nnr des namiddags van den dag der uitgave der fanatieken een eoort ran langzaam rerf jnd lijden ttaat aan de arme Israëlieten te waShten Het nieuw edict dat door den Cïaar allSr Russen tegen tijn Joodsche onderdanen is uitgevaardigd behelst o a de volgende pnntea 1 Joden mogen voortaan niet meer op het platteland leven noch in Eusland noch in Polen Hun toevluchtsoord tot dusver Jodon zullen geen landmeer mogen bezitten noch verbouwen De hardheid van decen maatregel wordt nog verscherpt door de toevoeging dat onder platteland ook een honderdtal kleine steden waar veel Joden levec wordt begrepen Reeds in 1882 werd deze bepaling onder de Meiwetten opgenomen doch eerst thans wordt zij van kracht verklaard 2 Joden mogen slechts wonen in 16 van deprovinoien yuiemia van Rusland Hoewel ook deze bepaling van vroegeren datum is werd aan Joodsche bandelaren die m Riga Libau Rostoff enz zaken dreven toegestaan daar verblijf te houden Een ministerieel rondschrijven i d 1880 erkende dit recht officieel Thans zullen de duizenden gezinnen welkn buiten de 16 provinciën wonen uit hun woon en werkplaatsen verdreven worden Ook op Joodsche ambachtslieden die overalverspreid wonen zal deze maatregel worden Ibegepast Joden mogen zich niet meer met de m joindustrie bezig houden ja zelfs geen aandeden in dergelijke ondernemingen bezitten Jo Ien mogen niet meer worden toegelaten in inrichtingen van openbaar onderwas De betrekkingen van advokaat militair dokter ingenieur ambtenaar aan regeeringsbnreaux enz mogen niet meer door Joden vervuld worden Het aantal Joden dat in Rusland woont bedraagt vier a vijf millioen Het aantal van hen die door het edict uit hun woonplaatsen verjaagd zullen worden schat men op niet minder dan één millioen Opnieuw verzekert een Duitsch blad dat een der eerstvolgende wettelijke voorstellen van het Pruisisch ministerie de opheffing van het Welfenfonds zal s JB Caprivi zal het wetsontwerp daartoe vergezeld doen gun van een memorie waann uiteengezet wordt waartoe dit kapitaal diende hoe het op rente gezet werd enz Golgk men weet had en heeft de rqkskan lier de vrije beschikking over dit fonds Bismark had het in de laatste jatvn onder bet ressort van den ataatasecretsria van buitenUndsche zaken zijn zoon Herbert gesteld Bekend ook is het verband tus chen het Welfenfonds en Reptiliênfonds £ en hoogat onaangename verrasing levert voor dan heer Crispi de uitslag der gemeenteraadsverkiezingen te Napels Ze vielen gunstig uit voor de uiterste linkerzijde en Imbriani de onverzoenlijke beatrqder van den eersten minister in het parlement staat boven op de l st niettegenstaande er vele invloeden tegen hem in het vuur zijn gebracht PËTROLËUNIMOTEEaiNGEN van de Makelaars Caatzlaar Sehalkwüki te Rotterdam De markt was heden flanw Loeo Tankfiist ƒ 8 Geïmporteerd fust 8 September J tober Kovember en Decemberlevering ƒ 8 05 APVERTENTI£N Heden is het Vflf en Twintig jaar geleden dat Hendrik van Bokkem als bedden en matrassenmaker bg mg in dienst trad Voor zgn gvet en trouw zg hem bg dezen openlgk dunk betoigd D HOOGENBOOM Cz Gouda 2 Aug 1890 Ondergeteekende betnigt bg deze zgnen hartelgken dank aan Heerea DIRECTE DREN der Stearine Kaarsenfabriek Gondax te Gouda Toor bet hem geschonken CADEAU bg gelegenheid zgner 25 jarige werkzaambeden in genoemde fabriek N PRINS Gouda 1 Angnstas 1890 Oonda Suelpersdruk van A B Uniki Zocn Sdiouwburg Van LIER standplaats Groote Markt tegenover het Hotel cDe Paaaw HOLLANDSCB T00NEEL6EZEL8CHAP Directie A van LIXIR van Amtttrdam ZATERDAG 2 AUGUSTUS DE WEES 7AN SBÜSSEl Of de Tal van Alya Beroemd Drama in 5 bedrgven door A Roubch ZONDAG 3 AUiBUSTUS DE EAABTLEGSTEB Beroemd Drama in 6 bedrgven De hoofdrollen zallen vervnid worden door de Dames Ellenberger Pothant Mdnch Van Rossnm Cohen en de Heeten Veltman Potharst Hesselink C Lageman en Ketting Aanvang 8 nnr Prgien 1 25 0 90 0 60 0 30 10 Abonnementskaarten 10 ook per stak verkrggbaar bg de Heer I S KEISER Korte Tiendeweg D 88 Plaatsen zga op de speeldagen van des morgens 10 nar te bespreken a 10 cent extra perplaata Terstond gevraagd een fatsoenlgk zindelgk in haar werk Adres Gouwe 156 De ondergeteekende bericht bg deze dat hg ran de GOUWE naar de OOSTEAVEir S 112 op de hoek van de Pant G DE RCjIJPER Gondsche Melkinrichting C 500 LITER ZDIVERB opgevangen TE KOOP Adres Bnrean dezer Courant Heer en Liefhebbers van BAARS HENGELEN vischrgk water ook mime gelegenheid om met schakel te visschen en een gehnard water Joh SGH0UTE1 Bmtehop Frambozen en Citroen verkrggbaar bg A H TEEPE Apotheker GOUWE C 49 De nitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ia 1 25 franco per post 1 70 Alzoaderlgke Nommers VIJF CENTEN BU dez Conrant behoort een BUvoersel BINNENLAND GOUDA 2 Auguatus 1890 Heden wordt de veigaarjag van H M onte geëerbiedigde Koningin op de getrone wijze herdacht door het uiteteken der raderlandsohe vlag uit de openbare en vele particuliere buizen Om 12 ure was er parade ran het garnizoen op het terrein aan den Botterdamscben dijk Toen het giaterenarond 12 nur sloeg en daarmee de 2e Auguatug aanbrak den veijaardag van onze geliefde Koningin werd bg de voorstelling in de sociëteit Ona Genoegen door de muziek het Wien Neérlantbch bloeèP aangeheven dat daarop door bel talrijke publiek met geestdrift werd gezangen Nog een paar vaderlandsche liederen volgden waarop het gewone programma weder werd afgespeeld Tijdens het gisterenavond boven deze gemeente gewoed hebbende onweer ontstond in den sobouwburg van Lier bet gerucht an brand dat gelukkig geheel ongegrond was Enkele bezoekers verlieten de zaal uit welk feit vele anderen opmaakten dat er toch zeker wel iets van aan was Plotseling zag men in vertohiUende gedeelten van de zaal toeschonwers opstaan en weggaan Dit voorbeeld werd door meerderen gevolgd De zijdeuren werden zelfs opengemaakt en in alle riobtingen werd de zaal voor een groot deel ontruimd Hoewel zoowel van het tooneel als uit de zaal geroepen werd dat er werkelijk geen brand was en niets om zich ongerust over te maken gingen velen waarvan sommigen in hoogst zenuwaohtigen toestand heen Velen hunner kwamen weldra wéér terug en de voorstelling het was de FEVILLETOX Een raadselachtige Qescliiede is m iet Iranich IV 1 Ik zal hier blijven zeide merrouw De Beaurand zoo lang mevrouw Montclar mijne tante zij legde nadruk op dit woord behoefte heeft aan zorg enliefde daarna zooals de Hemel will Mijn rouwverplicht mij de gezelschapskringen te mijden Waarlijk gij kunt niet beter doen dan bij mevrouw Montclar blgren zeide de baronnes onrerschillig maar ietwat gekrenkt en rooral in dezemoeielijke omstandigheden kan hare bescherming uvan veel dienst zgn Hare beachermingP hernam Estelle zich oprichtende zeg liever hare vriendschap Noem het zooals gij wilt lieve het staat vast dat eene vrouw wier echtgenoot plotseling door een ohot om het leven komt op den dag ven zijn huwelijk eene degelijke chaperonue noodig heeft inde toekomst nog meer dan op dit oogenblik 6gbevindt u in een pijnlijken toestand beste kind Estelle verbleekte alsof zij beleedigd was geworden en toch had mevrouw Do Polrey gelijk alleen tweede voorstelling van wt Jokge Gakde kon verder ongestoord doorgaan Ook buiten den schouwburg had zich intusschen spoedig het geruobt van brand verspreid hetgeen bevestigd werd door eenige leden van het gezelschap die in costuum de straat opvlogen en in een verversohingskraam de ongetukiti ding vertelden Velen van ben wier familie de voorstelling bijwoonden werden natuurlijk hoogst ongRust een geacht ingezetene die op de Markt ia de nabijheid was wilde den schouwburg binnengaan maar vond de deuren gesloten en na vele vergoefiiche pogingen gelukte het hem die te openen waarbij bleek dat die naar binnen open sloegen terwijl het een bekende veiligheidsmaatregel is dat die naar buiten moeten opengaan Gelukkig is thans ieder met den schrik vrij gekomen maar dat die bij sommigen zeer hevig is geweest laat zich begrijpen Gisteren avond beeft eeu soldaat L S K in de Vogelenzang dan qottwerman Z bij een twist een messteek in den rug toeg tmdit Pe heer M Sprugt verleende den gewonde de noodige heelkundige hulp Door den gemeenteraad van Berg Ambaoht is uitgevaardigd een nieuwe verordening op de algemeene begraafplaats in die gemeente Bg de te Berg Ambacbt gehouden jaarlgkacbe tiendvorpachtingen bracht die van den ambachtsheer van Berg Ambacht ƒ 123 op die van het kroondomein onder Berg Ambaoht 61 50 en onder Lekkerkerk ƒ 401 Uit Ammerstol schrijft men van gisteren In den morgen van den 29sten Juli bracht een groot ongeluk onze gemeente op de been De vrouw van € O die 14 dagen geleden van bad zij in de wijze waarop zij zich uitdrukte eene zekere scherpte gelegd Mijn toestand is moeialg k dat erken ik zeidede jonge vrouw en ik reken dan ook op mgnevrienden om mg te ondersteunen Zeker mijn kind wij zullen ons allen begverenom u te helpen en u te verdedigen Estelle s oogen schoten vonken Mü te verdedigen nep zg En tegen wie Tegen de kwaadsprekendheid mijn lieve kind Gij zgt verstandig Estelle gij zult wel begrijpen dat uw plotselinge weduwestaat het onderwerp vanalle gesprekken zal warden Niemand zal aan ditongeluk gelooven Het is toch eenvoudig genoeg I zoide Estellebitter Al te eenvoudigi Wilt gg de waarheid weten Men heeft het mg van ochtend reeds tweemalengezegd en het is nog geen elf uur Luister Estelleik heb de plaats uwer moeder vervuld welnu ikverzeker u dat als zoo iets aan eene mijoer dochterswas overkomen ik geene oogen genoeg zou hebbenom te weenenl Dat zou u niet veel helpen en het verheugtmij dat gij heden om mijnentwil niet zooveel verdriet hebt Lieve beste begon mevrouw De Polrey die besefte dat zij te ver was gegaan want haarhart was niet slecht alleen hare tong was wat onvoorziohtig Zij zweeg evenwel toen zg merkte dat ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels i 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnc haar eerste kind was bevallen werd met haar kind door eene buurvrouw die haar veel bezocht in hare woning vermist De buurvrouw ontsteld maakte hare bevinding aan anderen openbaar en men verdiepte zich in allerlei gissingen Viaschers hadden reeds in den nacht de deur open gezien om 6 uren een wild geloop en een schreeuwend kind gehoord Weldra vond men in een sloot binuendijks het kind en niet ver van dat ook de moeder verdronken Men begrijpt de groote ontsteltenis die dit treurig ongeluk in onze gemeente teweeg braoht Het N V d D spreekt het bericht van het Vaderland dat de heer De Veer zal verrangen worden door dr Ten Brink tegen In de ongesteldheid waardoor de heer De Veer aangetast werd is reeds sinds lang een gunstige keer gekomen welke van blijvenden aard schgnt te wezen Het eenige wat op dit oogenblik te wenschen overlaat is de gemakkelgkheid ran beweging Sedert 11 Dinsdag namidddag wordt te Haarlem vermist het 5jarig zoontje ran den condoctaur bg de H IJ S Maatschappij H J Eiland woonachtig in de Verlengde Frans Halsstraat Maarten Spiesstraat No S genaamd Hendrik Jacobns Eiland wiens signalement is als volgt tamelgk lang voor zgnen leeftijd zwart uitzicht donker baar ponny geknipt zwarte oogen gekleed met rood wit eh blauw gestreepte blouse met blauwen kraag blauwjiroelge en rond mut e De ouders vermoeden dat hem een ongeluk is overkomen of dat hij in verkeerde handen gevallen en ontvoerd is Namens hen verzoekt de commissaris van politie zgne opsporing en bg ontdekking betzg levend of dood onmiddellijk bericht Wij ontvingen een paefdruk van het te Rotterdam bij George W van Biene uitgegeven nieuwe maand blad De Handelsreiziger orgaan van de Neder Estelle niet gestemd was om raadgeringen te ontvangen en stond op om te vertrekken Is het uur voor de plechtigheid al bepaald vroeg zij Zg zal morgen plaats hebben denk ik Dat geloof ik ook De heer Benoist regelt alles Mijn Hemel wat zijn al die bijzonderheden verschrikkelijk Gij moogt van geluk spreken dat hg er was op het juiste oogenblik om zoo te zeggen voegde mevrouw De Polrey reeds op deu drempelvan de deur er bg Eaymond had hem veizochl te blijven Toen zij den indruk gewaar werd dien deze woorden op het gelaat der barones te voorschijn riep speet het Estelle ze gezegd te hebben Als alles verkeerd wordt uitgelegd dacht zij zal ik niemand iets meer zoggen Toi wedeniensliere merrouw ik dank u sprak zg terwgl merrouw De Polrey de trap afging V De kerk van St Thomas Aquinas was orerruld met de menigte menschen die genoodigd of niet de uitraart van kapitein De Beaurand bgwoonden Benoist die alles had georganiseerd was er in geslaagd een ouden bloedrerwant op te delren na genoeg om als eerste rouwdragende op te treden en ierens rer genoeg om hem roor alles rolkomen onverschillig te doen zgn dozen man met een deftig