Goudsche Courant, maandag 4 augustus 1890

1890 Dinsdag 5 Angnstos Voor Zieken en Herstellenden GOUDSCHE COURANT ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstrekeê De Port Sherry Madera Tokayer 1 onluienial j f l Wijnen van The Continental A Bodega Company worden door alle Genees 6 y z g fcundige Specialileiten ten zeerste aanbevolen iiC T Par Vj flesschen yerkrügbaar te Gouda by de Firma T CREBA8 uit de fabriek van G C IXEYNWVt te ANTWBBPEN verkrijgbaar bg M PEETERS Jz Wgdstrsat A 172 Qoawe C 13 Qouda Inlandsche Brandewijn Fransche Barcelona M J DE GHAAF eOOGB GOÜWB 256 De inzeading van advertantifin kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave Mey s boorden mancbetten en voorhemdjes zijn uit een sterk perkamentachtig papier vervaardigd en met een weefstof ovortrokkon dat hun wat het uiterlyk aangaat verrassende overeenkomst met linnengoed geeft Ieder boord kan byna eene geheel week lang gedragen worden men werpt het dan eenvoudig weg en draagt dientengevolge altijd een nieuw boord Mey 8 boorden overtreffen echter de linnenboorden door hunne buigzaamheid wnarmede z zich om den hala zelfs zonder dezen ook in het geringste te drukken voegen en daar vandaan niet het lastige onaangename wrijven wat bq te weinig of te veel gestreken boorden hat geval is teweeg brengen Verder is het lichte gewicht van Mey s bOOrden eene eigenschap die zich in het dragen als voortrefFelgk bewgst De knoopsgaten zijn tó6 sterk dat hunne duurzaamheid bg juist uitgezochte halswijdte niets te wenschen overlaat Mey s boorden manchetten en voorhemdjes gn wat passen en zitten aangaat éénig in hunne soort en zgn afgezien van huane elegantie en gemak welke zij ons aanbieden buitengewoon goedkoop Zg kosten nauwelgks meer als het waschloon voor linnengoed Een dozijn faeerenboorden is toereikend voor lO jl 12 weken Toor jongens die zoo heel zindelgk niet met hunne zaken plegen om te gaan is Mey s Fapierllnnen fabrikaat buitengewoon aanbevelenswaardig hetgoeo iedere huisvrouw na het gebruik van een dozgn zal inzion Daar linnengoed gewoonigk op de reis veel heeft uit te staan zgn Mey B boorden manchetten en voorhemdjes voor alle reizigers van onwaardeerbaar nut Hinder als 66a dozgn van een formaat en een wgdte wordt niet verkocht Mey s tabrikaat is verkrijgbaar in het magazgn van den Heer 8 A S BAüVZiarèSB Tiendeweg D 17 Wanneer het een of ander aldaar niet voorradig zoude zgn zoo kan men Mey s fobrikaat ook direct bij de Firma Hey Edliob VersandGesch ft LeipzigPlagwitz bestellen die op verlangen gratis en porto vrij een rijk geillustrcerdcn prgs conrant toezendt over Mey 8 boordon manchetten en voorhemdjes ITleuwe Echte Singer ITaaimacliiiies Fabrikaat van de Slnger Maatschappij te New York voor Familiegfebruik en licht Confectiewerk JBijzondere Voordeelen Hooi arm en dientengevolge flinke doorgangsruimte onder don arm De n d kan hooger opgelicht worden dan bg de gewone Singer Fsmilie Kasimacbines en is veel korter itga die van elke andere schuitje naaimachine Het gpoeltje is het eenvoodifSte hetwelk er bestaat De draad behoeft niet ingestoken to worden maar is alleen onder een veertje door te halen Elk caren kan als onderdtaad gebmikl worden aangezieo breken van den draad bgna onmo gelijk is De wryipDilten dor hoofddoelen kunnen zoo noodig bggedraaid worden Hierdoor wordt do machine groote duiirziiamheid verleend en beUngrgke reparatiën zullen wel nooit noodig zgn Hot aaaldbreken komt in het geheel niet voor wegens den ronden vorm van het speeltje Elke beweging l8 positief en zeker en niet eene is van eene veer afhankelijk De ongehoord zachte K machine is verkregen door toepassing van eene as ter vervanging van de kamraderen waardoor de beste garantie gegeven is dat deze machines ook nog na jaren zacht znllen loopen Eenig Depot te AMSTERDAM 62 KAL VERSTRA AT 62 Eenig Depot te ROTTERDAM Hoogstraat S46 Lange Pooten 16 Eenig Depot te s HAGE Uoada Snelpendruk van A Baiinuuji k ZocM InlichtiDgen Attesten en Prgicoaranten gratis C 500 LITER ZDIVERE opgevaagea Adres TE KOOP Bnieaa dezer Coarani TR DE MARK BS van Gebrs SNEL AmsterdaiB Verkfflgbaap te Gouda bö P 0ÜD8H00EN Kleiweg en bn G e LAKERVELD Gouwe C 96 Sehoontmen Vq P FIJN ta DRAAT AaUuêerdam bg de Wed J di BOER Oietendam bg Wed t o HEUVEL en Leerdam bjj A tah WIJK Aeperen bg D VERMEU Al en bg Wed F G VBRDONK en J KOOLEN Oudihoom bg M TOM Probeert s t p de SOÜCHON THBE No 3 ik 1 25 per V kilo A D VBRTENTIËN in alle finnen en BuitetUandacfu Couranten worden dadelgk opgezonden door het AdverUntie Barean van A BRINKMAN en ZOON te Oottda De nitgare dezer Courant geschiedt dagelgks met nitzondering Tim Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post l Tt Aizoaderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLANB GOUDA 4 Augustus 1890 Van de door den Ned Rhijnspoorweg aangeboden gelegenheid om des Zondags voor verminderd tarief vaaJSouda naar den Haag te kunnen reizen maakten gisteren 190 personen gebruik Vrgdag avond is de bliksem ingeslagen in do schoorsteen van den rgks veldwachter te Berkenwoude zonder brand te veroorzaken is hg er weder uitgekomen 1 De beer mr Th Heemskerk zal ambtshalve als rechtsgeleerd raadsman aan Aafke Kuijpers worden toegevoegd Hbl Zelden slaagde het avondfeest ter eere der verjaardag van H M de Koningin in het Haagsohe Bosch zoo uitstekend als Zaterdagavond Geen windje was er aan de ludit zoodat alle lichtjes brandden Ëen keurig offeot maakte het groote stuk in den tweeden vgver Over de volle breedte van het water verhief zich een voorfront van de Parijsche tentoonstelling in 1889 en het monumentale stuk dat zeer juist was nagebootst straalde van licht De hooge koepol mut het beeld van de faam bovenop zoowel als de zgstukken met de Vensteropeningen eo hoeken kwamen flink uit bg den donkereu boog vanden hoofdingang De weerspiegeling in bet water was betoo verend Een fraaie geïllumineerde gondel waaruit j de jagermuziek over het watervlak weerklonk dreef statig over den vyver en verhoogde den indruk van een Venetlaanschen nacht Ue brug die de beide met lichtslingers omzoomde vgvers verbindt was ook verlicht en maakte vooral van verre een aangenamen indruk Zooals gewoonigk gaf de koninklgke j kapel een welgeslaagd concert in de societeitstent FEVILLETOX Een raadselaclitige Geschiedenis i mhet Fraoêci V 8 Wat Benoist zelf aanbelangt de woorden van den substituut officier van justitie hadden een onuitwischbaren indruk bij hem nagelaten het denkbeeld dat Eaymond den dood had gezocht ten gevolge van eene tegen zgne vrouw ingebrachte beschuldiging had zich meer en meer van hem meester gemaakt En inderdaad deze onderstelling helderde alles op wat aqdera onverklaarbaar was Maar zou de ongelukkige er dan aan geloofd hebben P Welke verpletterende bewezen moest toch die brief bevat hebben dat hg geen oogenblik getwijfeld den tijd niet genomen had om de waarheid te onderzoeken van hetgeen hem werd medegedeeld P Welk geheim kon er verscholen in bet schijnbaar zoo doorzichtige leven van Eatelle F Welk geheim verborg dat schoooe ondoorgrondelgke gelaat Ondoorgrondelijk I Dat was het nimmer geweeaj en dat was het ook nu niet op bet oogenblik waarop het zich met onrustige nieuwsgierigheid inspande Oni het masker van koelheid te doorboren waaronder die langs alle Ignen van licht fonkelde terwijl bg den Koekarap in eene verlichte kiosk het muziekkorps der veld artillerie vroolijke klaskeu deed hooren Ëene ontzaglgke menigte bewoog ztch door de lanen om vah den heerigken avond te genieten en bezichtigde ook de verschillende gaailluminaties voor de openbare gebouwen die zonder onderscheid slaagden De gewezen Duitsche Bijkskanselier heeft een echrgven gericht aan zekeren heer Schwetschke een Duitsch prulpoeet dia hem in afscbuwlgke hexameters heeft bezongen en die het Deutsche Tagélatt bereid heeft gevonden om dit product zijner mme op te nemen De brief luidt t ls volgt Uit uwe hexameters zie ik met genoegen dat uwe welwillendheid te mgnen opzichte mgn oflicieele buitenkoers stelliug heeft overleefd Ik mag dus aannemen dat gij deelt in da voldoening waarmede mij het feit vervult dat mgn tegenstanders nadat zij mg in een bewogen tgd bg het licht der openbaarheid 2 S jaren lang oodardCloup hebben ontleed tegenwoordig in hun pers niets ergers tegen mij in hot midden weten te brengen dan dat mgn inzichten over een geueelte onzer economische wetgeving roet de in olficieele kringen heerschende niet overeenstemmen Het verheugt mij dat gij deze mija zonde op versohoonende wijze beoordoelt en dat gij een conservatief blad hebt gevonden dat aai uw welwillende opvatting onversaagd plaatsruimte in zijn kolommen heeft gegeven VON BiSMABCK Men moet inderdaad onversaagd zijn zegt de Frankfurter Zeitung oip zulke hexameters af te drukken Dit is een wajr bewgs van doodsverachtinf leS Wij staan dikwijls reeS verbaasd bij het aanschouwen dier eerwaardige folianten waarmede onze Benoist zgn eigen verlangen om te weten verborg Maar de jonge man was te zeer vooringenomen om niet zelf hoe langer hoe meer verblind te geraken en hij hield hare onrust voor de uitdrukking van een bezwaard geweten De gedwongenheid die op hen drukte trof ook mevrouw Montclar om er een einde aan te maken deed zg hem ronduit de vraag die Eatelle op de lippen brandde Hebt gg hot een of ander hooren zoggen betreffende do noodlottige gebeurtenis Vóór hg antwoordde zag Benoist Estelle aan Zg bloosde niet en verbleekte evenmin zg waohtte het antwoord af den mond een wtin g geopend het lichaam voorover gebogen in gespannen verwachting Hij besloot de beide vrouwen kennis te geven van de oorzaak die volgens aller vermoeden Raymond tot den zelfmoord had gedreven Men zegt velerlei dingen antwoordde hij zgne woorden overwegende Men weigert beslist aan een ongeluk te gelooven Wat denkt men dan vroeg Mevr Montclar haren zakdoek met zenuwachtige beweging aan de lippen brengende wg die het toch in de eerste plaats moesten weten verkeeren in volslagen duisternis Niet geheel en al lieve mevrouw Zij zagen hem beiden gelgktijdig verbaasd aan Het is thans bewezen dat Raymond met de pOst een brief heeft ontvangen dien hij heeft gelezen ADVEBTBNTIEN worden geplaatet van 1 5 regels it 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOT E LETTIBB worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBIiAO t welk des Maandags rerscbgnt vooivaderenomsprongen zooals wij met een duo ds cimootje zouijen doen hoeveel te meer zou men verwonderd geweest zijn wanneer men in de gelegenheid geweest was een zonderlingen optocht bg ta wonen die voor eenigen tijd door de straten der stad NewYork trok Wat was er te doen Och iets betrekkelgk zeer eenvoudigs er werd een boek vervoerd op een wagen bespannen met vier paarden Maar het was me dan ook een boekt Het woog niet minder dan 1000 pond eo had een dikte van 8 voet Dadelijk zou natuurlijk de vraag gerezen zijn Hoe a kwam men toch op hot krankzinnige denkbeeld een boek van zóó monsterachtige afmetingen te maken een boek dat door zijn onhandelbaarheid haast niet te gebruiken was Het antwoord op de vraag ia eenvoudig Amerikaansch Humbug Reclame De Yankees houden nn eenmaal van al wat grootach buitensporig ia en deze eigenschap valt bij hen Wa ï te nemen overal waar men hen in hun doen en laten kan beschouwen overal waar men een kijkje kan nemen in het volksleven van deze verlichte natie Het boek waarvan hier sprake is was niets anders dan een adresboek voorzien van 75 000 hnudteekeniogen van hen die bun goedkeuring hechtiten aan de voorgestelde hervorming van het kiesstelsel Ballot reform bill Men verwachtte natuurlijk door dit reolamomiddel dat de Hooge Eegeering bij de ontvangst er van de meest aanschouwelijke voorstelling zou krijgen van het belang dat het amerikaanscho volk bij de aanneming der voorgestelde wet meende te hebben Onze voorouders der 16e eeuw zoudon ter verkrijging van een dergelijk resultaat een formeelen optocht georganiseerd hebben zooals bleek bg het compromis der edelen De practische Amerikanen echter meenden dezelfde uitwerking te doen dopr eenvoudig zich door hun handteekening te doen vertegenwoordigen maar op een wijze die evenzeer indruk moest maken en die da aanleidende oorzaak tot zgn noodlottig besluit is geweest Een brief zeide mevrouw Montclar Waar is die Wat hield hij in Dat is ons onbekend De brief is verdwenen Raymond moet hem verbrand hebben met anders papieren wellicht Hij zag Estelle aan die hem aanhoorde hare oogen op hem gevestigd houdende met de uiterste belangstelling Een brief IJij heeft zich om het leven gebracht om een brief Hoe is het mogelijk Het ongelukkige kind moet het verstand verloren hebben Dat gelooven wij ook zeide Benoist Wij wie zgn dat De substituut officier van justitie die met het onderzoek belast is en ik ♦ Wordt er een onderzoek ingesteld P vroeg mevrouw Montclar met afschuw Het moest wel Stel u gerust lieve mevrouw j het geheim wordt zoo stipt mogelijk bewaard maar het is noodig dat de oorzaak van den dood van Raymond bekend zij en indien het mogalgk is gewroken worde Ja gg hebt gelijk Maar een onderzoek De rechterlijke macht hier in huis Dat is hard I Doch indien het noodzakelijk is Ben ik daarom ondervraagd geworden zeide Estelle op ernstigen toon Juist roevronw Eene aanwijzing deed ons