Goudsche Courant, dinsdag 5 augustus 1890

K 4S90 Woensdag 6 Aagasto 1890 GOUDSCHE COURANT JMeuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De iiuendlng van adTerteatlön kan geschieden tot ö6b uur des namid d ags van den dag der nltgave Wie zeker zgn vr de Echte Eikel Cacao te ontvangen tesamengesteld en na vele proefaemingen in den handel gekomen onder den naam des uitvinders Dr Micbaelia vervaardigd op de beste machines in het wraeldberoemde étabblissement van Gebr £ Stollwerck te Keulen eische Eikel Cacao in vierkanten bassen Deze Eikel Cacao is met melk gekookt eene aangename gezonde drank voor dagelijksch gebruik een ft 2 theelepels van t pcEder voor een kop Chocolate Als geneeskrachtige drank bij geval van diarrhee slechts met water te gebruiken Verkrijgbaar bij de voornaamste R H Apothekers enz V Vi Ko U Ko proefbuges f 130 c 0 90 c 0 36 Generaalvertegenwoordiger voor Nederland Julius Mattenklodt Amsterdam Kalveistraat 103 PËTROLEUMNOTEERINGEN van da Makelaars C Btzlaar SehalkwUk te Rotierdam Da markt was hedan onveranderd Loeo Tankfust ƒ 8 Geïmporteerd fust ƒ 8 Augustus levering ƒ 7 95 September October Novemberen December levering ƒ 8 05 ADVERTENTI£N Ondergeteekenden betaigen bg deze hunnen hartelgken dank aan den WelEd HeerM SPRCIJT Toor de behandeling waardoor ons Zoontje weder in staat is te loopen Ook de Heer en Mejoffroaw G RA S zg dank gebracht Toor de lieidergke behandeling 6 VAN LEEST en Echtgenoote DANKBETUIGING Erkentelgk voor de baitengewone onderscheiding mg ten deel gevallen ter gelegenheid van mgn 25 JARIG JUBILÉ als bedden en matrassenmaker in dienst van den WelEd fleer D HOOGENBOOM Cz waarvoor ZEd mg als blgk van erkentelgkheid met een goud remontoir horloge vereerde betuig ik hiermede aan ZEd openlgk mgn weigemeenden dank HENDRIK VAK BOKKEM Gouda i A Dg 1890 OPNIEUW ONTVANOBN de eerste qualiteit ZwitwrSChe HorlOgOS alsook de goedkoopste soorten Zilveren Dames Horloges vsn sf 10 Zilveren Heeren 10 Gouden Dames 11 Gouden Heeren 25 Eeno vsn de beste Inriclitingen van ons land van Horloges Garantie van twee tot rijf jaar Passage No 12 B J A VAN PUK Prima Qualiteit ZANDAARDAPPELEN 6 Cent per Pond J GERRITSEI Zeer ITette jesteendrukte KAAUEAAmES worden GELEVERD door A BRINKMAN en Zn Een ware schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s elfbewaringf HoUandsche uitgave met 27 afb Prgs 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet hS lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlgks duizenden van een zekeren dood Te verkrggen bg het Verlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Gouda Snelpersdruk van A Bbikkmam it ZooN INSÜLINDE ROOMEXTRACT a eco3 i a ©33 seerd bereid in caivere koemelk ia 30 voordeeliger in gebruik dan gewone room en blgft 4 weken volkomen zoet zoodat men van schade en last door verzuren welke men ondervindt bg gewone room gevrg waard is Bereid in dk IN8ÜLINDE fabriek van fijne MELKPRODUCTEN te BreukeUn onder voortdurende controle van de Heeren Dr P F van HAMEL ROOS en A HARMENS Wzn scheikundigen te Amtterdam en de Beer J J F HARTMAN Rgksveearts te De Directeur ede Insnlinde 4 K OKBII GA Hofleve ancier van Z M den Koning Bekromd met Zilveren Medaille wereldtentoonstelling Parijt 1889 Verkrggbaar in nette kannetjes met etiket 40 cents bg den Heer M van oke SURQ te Gouda a Ü De insulin de venendt hare geurige droog bewerkte OOMBOTER in elkt hoeveelheid De Zwitsersehe Pillen van den Apotheker Rich Brandt M wt M jMMi Uut rnfMMrn fnaO mmêt OmMabnrn m kX BbUik t c P t a aaabnolM aU ro 4ko p aaanaaaai sclnr mnimpt ou kaa UJk Genees en HnlsMlddeL a iro M daar Prol Br R VIrehow bmujb i Prjf Dr v Frerlchs r et T Oletl MfKlwn t itoelam Ltii is t T Nussbaum MOnciwi H FU A t ritain T Korczynskl Knuu Brandt T SeanZODi Wllrii urg C Witt OoiMiihitgtn Zdekauer ai PMwdMrg SoedertUldt Kaun Lambl wsraohw Fortter Blrmlnah m by storingen In de l H B i§y Onderbulks organen inratoa in Imw laat vaa aaa I MIIlll r kaUn trana atoalcaac w ru na4 T taMBBla d dsc ÊKÊSESSlSiS X ooilkom a la oariiteld kedei looiif ó ïl ija ala Mjao UahMI kaaaawthMI kntaami ICkaU nknk aaa Mtuat au ÖSzwlMiMkaPIUuTuduiApotkaktr aiehard Bnodt irord a om kan aaafcta wklag daar vraavaa gaaiM lafaaawaa ra IJa u varUaira bovea da aabarr varhaada Zoataa Btttanratar Drappala MaafMla ao Oai leh b7 dea Mtak t beaehemieB M tafaa Meemaakt anpanlaa naara la PillCB vaH oa Apmauslaw Blcluud ca lelte aaawkeariff ar op dat bat blarbowen affadrukla daar da vat witte krala aj atraad veU ea da liaadt k ala jt fcd Braadt lak op ladar dootje t pnpantaa vt Baa la da apatbakaa itaeda naar d allaaa eekte Cwltaevache Ilea V H Hoa A tlieker BIClUU Braadt Pr pa doai aial cabnilk aaawljllaa 70 Caatil Haafddepat W B vaiT aataa K aia te Betterdna 1 baaabamda baadeloaark ot Wkal fcet BOSCHVIOOLTJES rOORTREFFELIJK REVKWJTER I Men lette steeds op don naam J C BOLDOOT BOLDOOT WIF Aigemeeo erkeod als het beste MONDWATER der wereld 40jarige roem Monden Tandziekten zooals het los worden der tanden tandpijn ontsteking zweren bloedend tandvleesoh ouaangensme reak uit den mond kslkrorming worden zeker voorkomen en genezen door het dagelyks gebruik Tsn het echte K K Hof Tandarts Dr POPP s ADatberln Mondwater in aanmerkelgk vergrootte fleaachen voor 60 cents I ÏO en ƒ 1 76 hetwelk gelijktijdig aangewend met Dr POPP Tandpoeder of TandpWIta steeds de tanden gezond en schoon houdt Sr F0P1 b Tandplomheorsol l r POPP s Kruiden Zeep tegen eikenhuiduitslag en voortreffelijk voor baden 1 Venus zeep en Zonnebloemenzeep FüFr S eekristalUseerde en Transparant I eiycerlnezeepen zijn de fijnste Toilet on gezondheidszeepen welke ook een verwonderl ken witten tint te weeg brengen gr De namsaksels van Anatherin Hondwater verwoesten de tanden binnen korten tijd WÊ Dr J G POPP Weenen Depots te GOUDA J C ZELDENRIJK Drogrist De uitgave dezer Conrant geschiedt dagel ki met nitzondering van ï2on en Feestdagen De prgs per drie maanden ia 1 25 franco per poit 1 70 ilBoaderlflke Nomaners VUF CENTIN BINNENLAND GOUDA 5 Augustus 18 0 Beroepen naar Keerlangbroek i Kok te Gouderak Behalve de in de vorige week vermelde kalveren lijn ook nog eenige varkens van den bouwman P te Zevenhuizen gestorven tengevolga van het eten van beschimmelde lijnkoek In de vorige week hebben in den zuidplaspolder onder de gemeente Zevenhuizen eenige geringe diefstallen van kippen en kleeren plaats gehad Prof G D L Huët sedert IS Nov 187Ï hoogleeraar in de bcnlteit der geneeskunde aan de licidsche boogeschool heeft ontslag uit dit ambt verlooht daar zgn zwskke gezondheid hem niet langer toelaat haar te vervullen Door het ministerie van waterstaat is uitgegeven de statistiek der scheepvaartbeweging op de rivieren en kanalen in Nederland van 1889 Daaruit blqkt dat die beweging op de rivieren weder levendiger was dan in het jaar te voren hetgeen hoofdzakelgk moet worden toegeichreven aan de over bet algemeen nstige waterstanden Het getal en de gemiddelde inhoud van M van de stoom en zeilschepen die van den Botterdamschen waterweg en het Noordzeekanaal gebruik maakten wat hooger dan een jaar te voren De berichten omtrent de binnenscheepvaart luidden over het algemeen gunstiger dan die van 1888 De oorzaak daarvan moet hoofdzakelgk worden gezocht in algemeene verlevendiging van den handel Achter het verslag is eene grapbische voorstelling FEVILLETOX Een raadselachtige Ciescliiedems UU het Frantci IV De dochters van mevrouw De Polrey waren niet degelijk genoeg om haar voel belangstelling in te boezemen De jonge dames waarvan Estelle de oudste was waren samen in de gezelschspskringen verschenen zü hadden gelijktijdig zich vermaakt met hetgeen haar grappig toescheen maar daarbij bleef het Estelle besefte dat de drie gezellinnen als zij eenmaal gehuwd waren verschillende wegen zouden bewandelen waar zg weinig kans zouden hebben elkander te ontmoeten De Polreyijes zouden het leven beschouwen als een goed geregelden cotillon en zich van goede deelgenooten verzekeren Estélle wenschte iets van ernstiger aard zij verlangde een echtgenoot dien zij kon achten en beminnen tot aan het graf Zij had haar ideaal nagenoeg gevonden in Bajrmond de Beaurand nagenoeg want de achting was dadelijk gekomen met innige sympathie maar de liefde liet op zich wachten Estelle had gehoopt dat zij later zon komen g egeven betreffende de soheepvsartbewegiag over een tqdvak van 10 jaren op eenige der belangrijkste punten van waarneming Amsterdam is weer een fraai perceel rijker geworden dank zg den ondernemingsgeest der Assu rantieMaatschappij tegen Brandschade de Nederlanden te Zutphen r r deze Maatschappij werden in den loop van het vorig jaar aangekocht twee onooglijke peroeelen hoek Sophiaplein en Kalrerstraat met het doel daar een harer bijkantoren te vestigen Daar dit terrein wel een gunstige ligging miar zeer weinig oppervlakte had en het dus een moeilijk vraagstuk was daarvoor een goede indeeling te vinden werden door haar enige architecten nitgenoodigd hiervoor plannen ia te leveren De uitslag dezer besloten prijsvraag waa dat aan architect Evert Bremen den bouwmeester van den sigarenwinkel aan de overzijde van het Sophiaplein de uitvoering zijner goed ekaurde plannen werd opgedragen Uat gebouw draagt het karakter dar Dnitsche rsnaissanoe Tot de eerste vetdieping uitgevoerd in bardsteen is het verder boven den cordonband geheel opgetrokken in rooden baksteen met ruime toepassing van Udel nger zandsteen voor de raamomlijstingen enz De ruime winkel met magazijnen is naar w vernamen verhuurd voor een zaak in Amerikaansobe artikelen de overige verdiepingen met afzonderlijken toegang zgn deels door de Assu rantieMaatschappij in gebruik genomen deels als kantoren verhuurd terwijl de zolderroidieping als photographische werkplaats ingericht door een bekend Amsterdamsch photograaf zal worden betrokken Nog zij vermeld dat midden October des vongenjaars de bouw werd begonnen door den aannemerJ N Hendrix die door zyn voortvarenden arbeidfot de spoedige en deugdelijke voltooiing krachtigheeft bijgedragen HdUblad Toch had zij niet zonder innerlijken strijd in dit huwelgk toegestemd Zij laat zich bidden zeide Valentine de Polrey ondongend Zulk eene kleingeestige gedachte kwam in de ziel van Estelle niet op het scheen haar bijna gevaarlijk toe een man te huwen vien zg niet zeker was eenmaal te zullen beminnOT en ten aanzien van wien zij derhalve niet vooraf de gelofte kon afleggen van hem alleen en altgd te zullen liefhebbon Dat alles had zg oprecht aan mevrouw Monlelar gezegd toen deze het jawoord kwam vragen De oude dame had hare kiesche schroomvalligheid op prijs gesteld maar zooals altijd in dergelijke gevallen zij had het bezwaar op zijde geschoven Gg hebt een veel te goed hart lief kind om niet een man te beminnen dien gg acht en die u zoo hartstochtelijk liefheeft Estelle had toegestemd Op dit uur waarin zg alleen gezeten in de kamer die voor het jonge paar was gereedgemsokt met zulk eene onverbiddeIgke gestrengheid haar eigen hart onderzocht verweet zij zich bitter zich te hebben laten overhalen en niet vastberaden te bobben geweigerd Het was niot alloen uit zelfzuchtige behoefte aan rust dat de jonge vrouw leed gevoelde over hetgeen zij gedaan had een onbestemde angst haar door de woorden van Theodore Benoist ingeboezemd verontrustte haar Zij was zeker zich niets te verwijten te hebben maar kon het zijn dat eene zóó zware beschuldiging tegen haar was ingebracht dat ADVEQTBNTIEN worden geplaatrt van 1 5 regels k 60 Centen iedere Ng l meer 10 Centen GBOOTE LETTSBB worden berekend naar plaatimimte Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags versch nt De rekening van het hoogheemraadschap Krimpanerwaard over het dienstjaar 1889 90 is goedgekeurd en vastgesteld tot een bedrag van 167 07S aan ontvangst en f 158 693 aan uitgaaf sluitende dus met een batig saldo van ƒ 8479 Omtrent de viering van den Koninginnedag meldt men uit Apeldoorn Natuurlijk had geheel Apeldoorn gevlagd De bewoners van welken rang en stand ook hadden hun borst met oranje getooid on de kinderen droegen oranjesjerpen of zwaaiden met vlaggetjes langs den weg s Middags om half drie kwamen schier allen samen in Marialust op de Tentoonstelling van da Maatschappij van Tuinbouw en Plantkunde De bescheiden collectie van de prachtigste bloemen en planten was zoo oordeelkundig mogelijk over het ruims grasveld verspreid De firma Van Munstar uit Den Haag had een fraaie groep tuinmeubelen van netwerk ingezonden waarmede zij een goed figuur maakte Een zangkoor van Apeldoomsche meisjes en mannen bracht met orkestbegeleiding eenige lisderen ten gehoore waarvan een paar op de w ze van het Volkslied en het Wilhelmus toepasselijk waren op den feestdag Des avonds werd een groot vuurwerk op last van Z M ter eere van de Koningin vóór het Paleis afgestoken De menigte mocht zich vrq voor het Paleis bewegen Op het Paleis waren tal van kinderen van inwoners van Apeldoorn genoodigd bq de Prinses voor wie van half zeven tot negen uur de heer Okhuijzen een voorstelling gaf in do hoogere goochelkunst eindigende met het lievelingsspel der Prin os het sneeuwbombardement Als altijd had de heer Okhuijzen het meeste succes en verschillende nummers moesten herhaald worden H M betuigde na afloop den beer O dan ook haar bijzondere tevredenheid Baymond liever was gestorven dan er haar over te spreken Als dat zoo was zou het dan voor Saymondzelf niet honderdmaal beter zijn geweest indien zg zgno liefde met eene weigering had beantwoord Hij zou ongetwijfeld nog leven indien ik zgne vrouw niet geworden was dacht Estelle bedroefd En zeer natuuriijk tot ziobzelve wederkeerende voegde zij er bij En ik zou niet in dien afgrond vol gevarenzijn gestort Zij gevoelde zich zoo eenzaam Mets van haar vroeger leven was haar naar het hotel van de Beaurands gevolgd de weinige haar dierbare voorweraea die zg bezat waren naar het buitenverblgf gezonden waar zg met haren echtgenoot den zomer had moeten doorbrengen Had zij vijanden Hoe kon dat mogelijk zgn P De laster vindt ons de eerste maal altgd ontwapend en verslagen Onze eerste gedachte is niet verontwaardiging maar verbazing Hoe is het mogelijk is de eerste opmerking von een eerlgk gemoed Het komt ons onmogelijk voor men onderstelt dat er een misverstand bestaat dat dit opgehelderd en uit den weg geruimd zal worden er is eenige tijd voor noodig eer men tot het besef komt dst men het werkelijk op ons gemunt heeft Estelle verkeerde nog in het tijdperk van verbazing Maar een tweede denkbeeld begon zich in haar overspannen geest te ontwikkelen Waarom is