Goudsche Courant, woensdag 6 augustus 1890

Na afloop dasrran nam de Koningin met de Frinset en de jeugdige gasten roor de ramen der eerste Terdieping van het Paleis plaats en aanschouwden Tindaar het murwerk Het Leve de Koningitt in Tlammend schrift omstraald door de gaboortiïjjfers Tan H M werd levendig toegejuicht en niet minder de alotdecoratie Yooratellendo een tempel met het opschrift Oraqja boven 1 in het frontispice Op dat oogenblik kwam da Prinses meer naai voren en kon men haar in het licht der candelabres duidelijk zien Zq werd levendig toegejuicht Zondag is er ten Paleize een godsdienstoefening gehouden waarbij ds Bourlier van hier als voorganger is opgetreden Vermelding verdient nog dat do Koningin en het Frinseeje Zaterdag herhaalde malen uitreden Heden tou H M de bloemententoonstelling bezoeken Usvroaw Bulkley is te Arnhem goanwteerd terwijl ig rich naar den heer mr H H van Capelle aldaar begaf Niettegenstaande het protest van den heer Soldati haar advocaat is zg niet losgelaten Aan het personeel der Nederlandsche Ehijnspoor wegmaatsohappij is door de directie per brief de vraag gesteld of het ingevolge art 6 der overeenkomst met den staat aangegaan d d 21 Januari 1890 met ingang van 16 October a s in dienst der Maatschappij aan wie de exploitatie der lijn wordt overgedragen al dan niet wil overgaan De antwoorden worden TÓór 12 dezer verwacht De minister van oorlog heeft aan de kamer ingezonden het verslag der commissie van inspectie over de Kon Militaire academie Ook deze commissie sluit zich aan bij het stellig ongunstige oordeel door vele harer voorgangsters over de eerste afdeeling dor krijgsschool geveld Die inrichting onttrekt arbeidskrachten aan de academie on officieren aan den dienst bg don troep na eerst zonder voldoende geoefendheid daarbg gebracht te hebben Zij brengt pasbenoemde officieren voortdurend in aanraking met cadetten en werkt daardoor een gemeenzaamheid in de hand die ongunstigen invloed op de krijgstucht moet oefentn De vroegere programma s van studiën werden ook in dit ursusjaar gevolgd en bleven goed voldoen Bn herhaald en onverwacht bezoek aan de klassen van het eerste en tweede studiejaar verkreeg de eommisaie een alleszins gunstigen indruk van het gehalte van het onderwijs dat de cadetten genieten en van de toewijding waarmede het door de verschillende leeraars gegeven wordt Zij is echter tevens van oordeel dat meer dan thans geschiedt gebruik gemaakt maet worden van de lithographie om het maken van aantoekeningen voor de cadetten te bekorten en zoodoende tijd te winnen tot meer repetitien dan thans kunnen worden gehouden Door de electrische tram van Den Haag naar Scheveningen werd Zondag namiddag een 37 jarig magazijnknecht van de Haagsche tramwegmaatachappij ovOT één been gereden waardoor dit lichaamsdeel beneden de knie werd verbrijzeld en in het Ziekenhuis alhier moest worden afgezet De toesUnd van den man was gisteren ochtend naar omstandigheden vrg bevredigend Baymond het mij niet openhartig komen mededeelen lic zou hem de onrianigheid van den laster zoo gemakkelijk aangetoond hebbenJ Van lieveriede overheerschte deze gedachte de andere Baymond was een man van opvoeding rij tad h i nooit driftig gerien en ook niet lichtgelooïie hoe kwam het dan dat hij zich zoo overkjasT den dood had gegeven Een aanval van waanzin wellicht Maar een aanval dien mets had doen voorzien was dat waarschgnlijk Estelle besloot mevrouw Montelar te ondervragen De wijze waarop deze Theodore Benoist geantwoord had was haar een waarborg voor de achting die deze uitmuntende vrouw haar toedroeg hoe kiesch de zaak ook mocht zijn het was noodzakelijk Hare eer hare liefde eischten dat het karakter van Baymond haar beter bekend werd dan dat van een bruidegom kan zijn Zg sloot haar bureau en liet ynetiD of mevrouw Montelar haar kon ontvangen Mevrouw Montelar antwoordde door zelve in de kamer der jonge weduwe te komen ön wenscht mg t spreken De jonge vrouw plaatote haar in een gemakkeInken stoel voordat rij antwoordde Menigmaal Wl z ii Eaymond zóó voor rijne tante zien zorgdragen rnhet scheen haar natuurlijk toe hem thans tevervaneen Deze oplettendheid deed tranen opkomen in de oogen van mevrouw Montelar die zij echter vOTgeef mij tante zeide EsteUe dat ik u eene Het ongeval moet aan eigen onvoorzichtigheid te wgten z jn De beambte wilde op het voorbaloon van de in volle beweging zgnde tram springen om daar zgn eenig kind overleden was weer spoedig bg zgn vrouw t kunnen zgo Hij miste evenwel viel en geraakte met één been onder ds wielen Hst ongeluk had loo snel pUats gegrepen dat ds bestuurder van den wagen er nieta van had bespeurd De iergesnt vin het mil hoapitaal te Leiden Wytze Banda die zich in ds nab heid bevond verleende de eerste hulp en deed dat zoo goed dat de gep generaal inspectour van den geneeskundigen dienst de heer v Hees die kort daarop passeerde er zgn volkomene tevredenheid over betuigde Het ongeluk ii een bewgs te meer hoe gevaarlijk het is op in beweging zgnde wagens te willen springen Nadat Zondagmiddag eenige wagens van de electrische tram in den Haag den dienst hadden geweigerd en naar de remise moesten worden gesleept openbaarde zich gisterenmiddag wederom het verschijnsel bg de proefritten al herhaaldelgk voorgekomen dat plotseling de vlammen sloegen uit den accumulator De pauagiers verlieten haastig den wagen De dienst u voorloopig gestaakt Terw l men dezer dagen bezig was op Texel een hooiland met ds maaimachine te bewerken ontdekte men duizenden veldmuizen tusschen het booge gras Geheele troepen werden door de machine gedood Soms bleef het werktuig stilstaan door fle Jiaren en stukken huid die er tusschen bekneld geraakten Mr Th Heemskerk zal ambtshalve als rechtsgeleerd raadsman aan mej Aafko Kuypers worden toegevoegd Het D V N deelt nog mede dat toen het stoSelgk overschot van mej Smisaaert in de kist was terneergelegd Aafke Kuypers het geheel met witte rozen bestrooide een bijbeltje op de borst plaatste en de doode met den wgsvinger van de rechterhand op de volgende tekstwoorden deed wgzen Alzoo lief heeft God de wereld gehad dat Hg zgn eeniggebóren zoon voor ons heeft gegeven opdat oen iegelgk die in hem gelooft niet verderve maar het eeuwig leven hebbe Gisteravond te ongeveer zes uur is te Amsterdam het perceel 308 Amstel bg de Achtergracht waarschqnlgk door uitwgking van de muren ingestort Het perceel eigendom van en btwoond door den heer Schagen was bgna voltooid alléén waren eenige werklieden in het benedenhuis nog bezig De beer Schagen woonde met zijne echtgenoote tgdelgk op de zolderverdieping en op het oogenblik der instorting bevond zich in haar gezelschap een kind van een der buren Met donderend gekraak stortte de raaaaa steen en balken ineen en daar men wist dat onder den bouwval eenige personen moesten bedolven liggen haastte men zich hoewel in de grootste ontsteltenis de brandweer te waarschuwen Deze begon spoedig met het werk der ontruiming en smaakte de voldoening om tpoedig eenige werklieden vervolgens juffrouw Schagen en het kind van onder het puin te voorschijn te halen Als door een wonder waren alle slechte in lichte mate gedeerd De gekwetste werklieden werden naar het gasthuis gebracht juffrouw Schagen vond bij de buren zorgvuldige verpleging en de kleine werd aan vraag doe vindt gg het in de omstandigheden waarin wij verkeeren niet billgk dat wg alle middelen aanwenden om de duisternis te verdrijven die ons omringt Wat bedoelt g f Hebt gij bij uw neef ooit eenige opgewondenheid opgemerkt eenige zonderlingheid die kaudoen denken dat zgne laatste daad het gevolg isgeweest van zinsverbijstering Nooit Baymond waa kalm en gezond van geest Zijn eenig zwak punt was eene al te groote teergevoeligheid voor alles wat zijn vader betrof wiens gewelddadige dood een vreeselijken indruk op hemhad gemaakt Voor het overige had Raymond eenhelder verstand Zijn vader zeide Estelle daar had ik niet aan gedacht Zou het niet kunnen zijn dat de brief betrel king had op iets uit het leven van zgn vader Mevrouw Montelar rees overeind met een voor haar buitengewone opgewondenheid Ik verzeker u ik kan zweren dat niets in het leven van mijn broeder tot voorwendsel heeft kunnen dienen voor eene onteerende beschuldiging niets nooit Maar tante de laster heeft geen voorwendsel noodig Dan zou Baymond zijn blijven leven om den ellendigen lasteraar te vinden en te dooden Neen neen die onderstelling ia niet aannemelijk Dan geef ik haar op Tante gq hebt een de anders teruggegeven Op dit oogenblik zgn brandwachten en mannen vaa de straatreiniging in het achtergedeelte van den bouwval nog aan het zoeken daar men vermoedt dat nog de 71 jarige metselaar Burgerhout die in het huis werkzaam was onder het puin bedolven moet liggen In den loop van den avond wsrd het tooneel vanhet oahsU beiooht door de wsthoudsrs Driessen en Dyierinckt Door B en W van Botterdam ia bg den Gemeenteraad het voorstel ingediend om over te gaan tot uitvoering van de overeenkomst met het Bgk tot weggraving van den Zuidoostelij ken hoek der Koningshaven waardoor tevens uitvoering kan gegeven worden aan een reeds in 1834 genomen besluit ui tot het maken van een beziukingsbassin ten behoeve der drinkwaterleiding Tevens wordt voorgesteld om gelijktgdig in het belang van de ontwikkeling van Fijenoord tusschen do Koningshaven en de Bo entgensstraat een haven te graven lang 500 M en breed 58 M met een brug daarover De kosten voor al deze werken te zamen worden geschat op 896 000 Men sohrgft aan het Vaderland Alle maatregelen die nu door het Geneeskundig Staatstoezicht worden aanbevolen om de verspreiding der longtering tegen te gaan worden reeds sedert drie jaren bg het leger d w z in de militaire ziekeninriohtiogen toegepast De Igders worden echterniet afeonderlijk verpleegd omdat dit een zeer ongunstigen moreelen invloed zou uitoefenen en zoovoldoende op het in acht nemen der overige regelengelet wordt ook minder noodig moet worden geacht Wel is er bepaald dat teringigders niet verpleegdmogen worden in de onmiddeUijke nabgheid vanandere borstlijders Neemt men nu nog in aanmerking dat al het mogelgke wordt gedaan om personenmet aanleg tot tering niet in het leger toe te latenen zoo de gevreesde riekte hen toch aantast zoospoedig raogelgk afkeuring te laten volgen omdat zijbg minder vermoeienden dienst meer kans hebben op herstel en geen gevaar kunnen opleveren voor hunkameraden dan mag den militairen geneeskundigen dienst de lof niet worden onthouden dat hij in deiezaak zeer diligent is geweest De Figaro geeft de volgende verklaring hoe het jongste gerucht betreffende den dood van den koning van Spatge in de wereld gekomen is De kleine houd van s konings vader Alfonso XII die zich door buitengewone trouw aan zijn meester een zekeren naam gemaakt heeft stierf dezer dagen De correspondent der Kölnuche ZeUung seinde aan zgn blad Ver IJund Konig Al otuo d XII ui gettorbm De telegraaf maakte van Üund Kind en zoo kwam het dat het gerucht verspreid wsrd dat de zoon van nu wglen koning Alfonso XII dus de tegenwoordige koningin Alfonso XIII was overleden De kleine koning is echter zooals reeds gemeld is volkomen gezond en onbewust van hot opschuddingwekkend beriohl waarvan de hond in de eerste en de telegraaf in de tweede plaats schuld waren De British Medical Association is te Birmingham bgeen neef verloren die voor u een zoon was maar ik ik heb alles verloren Zonder bloedverwanten zonder vrienden dat ziet gij wel want ik ontvang kaartjes maar geen enkelen brief om medegevoel ta betuigen Baymond zou bij mij de pUats van alle anderen vervuld hebben ik kwam tot hem vol vertrouwen Hg is heengegaan zonder een woord van vaarwel en ik sta honderdmaal meer alleen dan den dag vóór mijn huwelijk Als l j den dag te voren estorven was lieve tante zou de geheele wereld en hebben gestort over mijn ongeluk en nu ik rie om mij heen nieta andera dan onverschilligheid en vgandschap Vergeef mij daarom als ik tracht de reden van deze vreeselijke gebeurtenis uit te varscheu die mij al mijne vreugde heeft ontnomen en dreigt mij zelfs mgne eer te ontrooveOf Zg had met eenvoud gesproken obchoon ds tranen haar naar de oogen welden Aangedaan stond mevrouw Montelar op sloot haar in de armen en kuste haar teederlqk Mija kind zeide zij stel vertrouwen in mij wq zoUen samen zoeken VII Hebt gij iets gevonden vrosg André Balvin toen hij Benoist zag binnenkomen Volstrekt niets Ik vraag mgzelven af of wijons ook vergist kunnen hebben Ik geloof dat wqelders zullen moeten zoeken Jfordt vervolgd Een groot aantal geneesheeren vergaderde Donderdag om het hypnotisme te bespreken Dr Norman Kerr een beroemd geneesheer te Londen leidde het onderwerp in Hij verklaarde te willen aannemen dat al de hypnotische versohqnseleu van wrfke opgave wordt gedaan juist zgn waargenomen Doch in hypnose zag hg na nauwgezette studie enkel een verdnaiden staat fler hersenen een abnormalen physieken toestand Was hypnotisme een wenscnelijk en geoorloofd geneesmiddel Bg de beantwoording dier vraag moot men in aobt nemen dat slechts een beperkt aantal personen ervatbaar voor is Dat bet gevolg er van was een verstoring van evenwicht in de hersenen een verspilling van zenuwkraoht Veelvuldige herhaling strekte tot verstandelgken en zedelijken achteruitgang 8 Hypnose was een ziektetoestand Indien een ziekte er door geheeld werd was het door vervanging met eene andere ziekte 5 Het lijden werd soms tijdelijk verminderd door hypnose maar de ziekte welke er de oorzaak van was behoefde daarom niet door Ihypnotische anaesthesia genezen to worden 5 De doodelgke macht der ziekte van welke de piju een weldoende maar ouwelkomen boodschapper 18 was in de meeste gevallen vermeerderd De gevaren van het hypnotisme zijn zeer groot Elke zitting brengt den gehypnotiseerde meer en meer onder het bedwang van de hypnotiseur eindigend Riet de volkomen onderwerping van den patient aan den wil van don ander Erger dan dagen van pijn en nachten van doodsangst was de toestand van een kwaal een weekdier zonder verttandelijken en zedeiyken ruggegraat Er zijn vele levens ten onder gebracht door mesmerisme Misdaden worden dus begaan Zoo ernstig zijn deze verkeerdheden dat aan Franscho doctoren van leger en vloot de toepassingvan hypnotisme verboden is Dr Norraan Kerr eindigde met deze woorden lil strongly deprecate public mesmerism medical philanthropic or commercial as degrading and disgusting and particulary censure the medical patronage and endorsement thereof Sedert Maandag jl is aan de Ned Gist en Spiritusfabriek on aan de Ned Oliefabriek te Delft eene zgn arbeidsbeurs in nerking Deze instelling strekt ter voorkoming van overmatigen aibeidsuur voor het vaste porsouoel en teveus ter voorziening in tijdelijke behoefte aan werkkrachten noodig geworden hetzij door ziektegevallen ouder het vaste personeel hetzg door tijdelgke vermeerdering van werkzaamheden in de fabriek De arbeidersbeura wordt gehouden dagelijks met uitzondering van Zondags des morgens en des avonds telkens van kwart voor 6 tot kwart na 6 uur en des namiddags van 12 uur tot 12 Vg uur Eg tijdelijke behoefte aan werkkrachten in eenige afdeeling der fabriek en bg de tgdelijke overmaat van werkkrachten in het vaste personeel van eenige afdeeling der fabriek wenden ds meesters zich tot het bestuur van de arbeidsbeurs met het verzoek om voorrioning De personen die los werk verlangen moeten zich dagelgke aanmelden aan de arbeidsbeurs De aanstelling voor los werk geschiedt in den regel telkens voor niet langer dan één dag of één nacht Van deze bepaling kan evenwel naar gelang van behoefte worden afgeweken met dit voorbehoud dat niemand langer dan gedurende zes achtereenvolgende weken voor los werk aangesteld kan blgven tenzq na gebleken uitmuntende of zeer goede toewgding en geschiktheid gedurende den duur van bepaalde werkzaamheden van tgdelijken aard die buiten het kader liggen van de geregelde fabriekswerkzaamheden Het loon voor los werk wordt naar gelang van omstandigheden geregeld doch bedraagt in geen geval minder dan 16V cent per uur Het loon wordt verhoogd voor nachtwerk met 10 pet voor Zondagswerk 25 pet Aan het loon kan worden toegevoegd een premie bg geschiktheid en zeer goede toewqding van 5 pet en bg geschiktheid en uitmuntende toewqding van 10 pet Omtrent de werking van de arbeidsbeurs wordt door de Fabrieksbade medegedeeld dat Dinsdag 12 Woensdag 5 en Donderdag 6 man werkzaam werden gesteld Het aanbod overtreft tot dusverre de vraag Gemiddeld kan gerekend worden dat rioh bij elke zitting 8 a 4 peisonen om los werk aanmelden dus ongeveer 7 por dag alleen sjouwers Er teeft zich nog geen ambachtsman aangemeld Van de werkzaam gestelden werden geplaatst in de afdeeling algemeene dienst 8 molen 2 branderg 82 spiritus 2 machinerieën 4 en in de timmerwerkjdaate 11 De duur der aanstelling was als volgt 86 een week 18 een dag 3 een halven dag en 8 een nacht Beeds in één opzicht heeft de arbeidsbeurs goed gewerkt wat betreft den arbeidsduur voor het vaste personeel In zijn derde artikel onder meer in Eigen Haard opgenomen geeft de heer R P J Tutein Kolthenius weder een beschrijving van eenige belangrijke werken van t Merwedekanaal door gravures verduidelijkt terwql hg daarbij in een naschrift welverdiende hulde brengt aan den helaas den 14n Juli aan onzen waterstaat door den dood ontvallen ingenieur Ie kl J Kluit die al de werken van dit kanaal niet slechts uitvoerde maar ook in bijzonderheden ontwierp en die weldra tot hoofdingenieur zou zijn bevorderd Zijn portret is er bijgevoegd Dr A Aletrino vervolgt in hetzelfde nummer van Eigen Haard zgn lezenswaardige schetsen over de psychische geneeswijze waarbij weder eenige afbeeldingen van personen in hypnotischen slaap zijn gevoegd Door den inspecteur rechercheur Rietdijk bijgestaan door den agent van politie Merts te s Gravenhage is een man in arrest genomen die op ongeëvenaard brutale manier in don laatsten tijd verschillende diefstallen aldaar pleegde In voorname stadswijken belde hij aan de woningen zeide aan de dienstboden dal bij op het dak de maat moest nemen voor eenige hem opgedragen reparatien en wanneer men hem dan niets kwaads vermoedende naar boven liet gaan doorsnuffelde hij de molden logeer en slaapkamers en nam weg wat van zijn gading woe bij voorkeur horloges en sieraden Een in de Time opgenomen SeMter ti e r m van den later jl uit Mekka meldt dat de cholera zich aldaar snel verspreidt en dat het sterftecijfer onrustbarend stijgt Den 29sten Juli stierven door cholera 81 aangetasten den volgenden dag Si De Turkscbe regeering heeft quarantaine van 14 dagen ingesteld te Torr aan de Golf van Suez van 6 dagen voor de haven van El Vedsch aan de Boode Zee voor uit Syrië terugkeerende pelgrims 10 dagen te Beyrout voor pelgrims terugkeerend uit Anatolie en Europeesch Turkije en eindelijk van 10 dagen te Glazumene Ook uit Spanje wordt gemeld dat aldaar eene ondraaglijke hitte heerscht en in verband daarmede de gevallen van cholera zijn vermeerderd Buiteolandscb Overzicht De trouwe Berlijners hebben hun jongen keizer twee bijnamen gegeven die beide even kenschetsend zgn Keizer Wilhelm wordt zoowel Der BeiseKaiser als Kaiser I lotzlich genoemd Die laatste bijnaam dankt hij aan de voortvarentheid waarmede hg de meest ingewikkelde vraagstukken aanpakt on opgelost wenscht te zien Op t oogenblik vraagt de Beise Kal3er de aandacht van Europa Van Zaterdag tot Zondagnamiddag was hg te Ostende de gast van koning Leopold heden is hü te Wight bg rijn grootmoeder koningin Victoria en over een paar weken gaot hij naar Busland jagen bij don czaar Het zal dus dezer dagen niet ontbreken aan geruchten en onderstellingen want het groote publiek kan zich nu eenmaal een onderhoud van twee gekroonde hoofden niet anders voorstellen dan wikkende en wegende het lot hunner volken Dat de politiek echter part noch deel had aan het bezoek to Ostende is zoo waarschgnlgk dat men een Franschman moet zijn om zijn lezers naar aanleiding van dit onschuldig beleefdheidsbezoek met geheime overeenkomaten bang te maken Koning Leopold is gedurende zijn regeering reeds driemaal aan het Duitsche hof geweest niets natuurlijker dus dan dat de jonge keizer thans een contrabezoek brengt aan zijn goeden buur en vriend den koning van België De feestlijkheden zijn uitstekend afgeloopen De Belgische bevolking gesteund door de talrijke Duitsche kolonie heeft den Keizer met bgzonderen geestdrift ontvangen De Figaro die gaarne roet in het Duitsche eten strooit vraagt spottenderwijze wat toch wel de reden mag zijn dat de Duitsche keizer naar België gaat maar niet te Brussel komt Engeland bezoekt maar zich weer niet te Londen znl vertoonsn en voor de tweede maal in Rusland Petersburg zal vermijden Het antwoord dat de Figaro op die vraag verwacht is deze dat keizer WÜhelm in het buitenland zoo weinig populair is dat bg zich liefst niet in de centra vertoont Ligt er echter niet eene betere verklaring voor de hand Is het zoo vreemd dat vorstelijke personen wanneer zg elkaar s zomers bezoekeA daarvoor niet juist de warme steden kiezen waar trouwens een eenvoudig vriendsohappelqk bezoek dadelijk een geheelander karakter verkrggt Gewoonlijk zijn de vorstelijka personen s zomers niet in de hoofdstad Er isdus geen enkele reden dat zij daarheen plotselingzouden terugkeeren wanneer zg bezoek van een gekroond hoofd verwachten flDB Het is echter weer een vermakelijk staaltje van de wijze waarop de Franache pers alle Duitsche zaken in een ongunstig daglicht tracht te stellen De Fransche Senaat heeft de suikerwet in behandeling genomen en na eenige beraadslaging met 173 stemmen tegen 51 onveranderd goedgekeurd Het door de Kamer toegestane krediet van 200 000 fr ten behoeve der ongelukkigen te Saint Etienne is met eenparige stemmen aangenomen De Senaat heeft nu nog vóór de parlementaire vacantie te beraadslagen over de vier grondslagen der directe rijkabelaaling zoodat als de Senaat hiermede voortgang maakt en geen wijzigingen brengt in hetgeen de andere tak der wetgevende macht heeft aangenomen de gewone zitting eerst tegen het einde dezer week gesloten zal kunnen worden Zoo laat als dit nu zal plaats hebben heeft men de Kamers in jaren niet zien sluiten Gewoonlijk geschiedt dit vóór den nationalen feestdag En wat de opening der buitengewone zitting betreft hiermede kan de regeering niet zoolang wachten dat de parlementairen schadeloos gesteld worden voor het lange bijeenzijn in de zomerzitting Alleen reeds de begrooting waarvoor men in deze zitting geen tijd heeft kunnen vinden en die dua in de herfstzitting in behandeling moet komen maakt dat er een groote achterstand is Uit Porto Novo wordt geschreven dat de Fransche Begeering aan den Koning van Dahomy voorstelt op de volgende grondslagen te onderhandelen erkenning der definitieve bezetting van Kotonou door Frankrijk verklaring dat de Koning zich in de toekomst zal onthouden van eiken inval in het Koninkrijk van Porto Novo herstel der overeenkomst met Frankrijk in dien geest dat elke afstand van Dahomey aan een andere natie dan Frankrijk is uitgesloten De correspondent die het meldt verzekert er bij dat de Koning er niet aan denkeu zal toe te stemmen maar de Fransche troepen afwacht die dan met de Amazonen zullen moeten afrekenen In Zanzibar wordt met 1 Aug de slavenhandel afgeschaft Een decreet in 9 artikelen is in de Engelaohe en Aiabiaohe talen aangeplakt dat het verruilen en verhandelen en het bij testament vermaken van sloven verbiedt de handelaars met deportatie bedreigt de slaven zei ven het recht geeft zich vrij te koopen Een eerste vrucht waarschijnlijk van het Bntsche protectoraat waarvoor overigens naar Fergusson in t Lagerhuis verklaorde nog geen termijn is vastgesteld In diezelfde zitting van t Lagerhuis verklaarde de Minister wat het in beslag nemen van een Engalsoh schip door de Portugeezen betreft dat de Portugeesche autoriteiten luitenant Coutinbo reeds hadden gedesavoueerd Daarmee stemt overeen het antwoord door den Portugeeschen Minister van Marine gegeven op een interpellatie van den afgevaardigde Navarro die het noemde een daad van patriottisohen waanzin De Minister verklaarde namelijk dat de gezagvoerder een daod had verricht waardoor de krijgstucht wiis overtreden en dat hij voor het competente hof zou terecht staan In het Engelache Lagerhuis verklaarde lord Salisbury dat hij langs oUicieelen weg nog niets au de nieuwe Jodenvervolgingen in Rusland had gehoord De afgevaardigde voor New Tork von het Huis van Afgevaardigden der Vereenigde Staten van NoordAmerika de heer Baker heeft eene motie voorgesteld waarbij de regeering wordt uitgenoodigd een protest te zenden aan de Russische regeering inzake het edict tegen de Joden PETROLEUM NOTEEaiNGEN van de Makelaars Cafltzlaar Sohalkwük te Rotterdam De markt was heden onveranderd Loco Tankfust ƒ 8 jGeimporteerd fust ƒ 8 September October November en Decemberlevering ƒ 8 06 UurserlUke Stand GEBOREN 1 Aug Marii oadsri T Jtomut en P F Viiaer 8 Alidi oudera W Kort en M nu Oadtlioorn Wilhelmni Cornells ondcra H C Tryiborg en W M H Verbg Chri tianos Jacobos ouders C i van IparcQ en M i van der Weijden Cornehs Abrabam ouders A J Sas en 8 J Prins Arie Adrianas oaders A A van der Pool en A Labeij 4 iohalina oudere P Broebboisen aa J Bnarman Alexander oadera A A van der Pool en A Labeij OVERLEDEN 3 Aug B Rabouw ned L rsn Urndoom 82 4 J van Krimpen 27 J 10 aa Zevenhuizen GEBOREN NceUje oodera J van Ilalden en A Cammeraat