Goudsche Courant, donderdag 7 augustus 1890

1890 DoBderdig 7 Augustus N 4291 Assurantie llaatschapp tegen Brandschade van 1845 gevestigd te ZUTPHEN Grondkapitaal ƒ 2 CXD0 000 Reservefondsen Qol T Verzekering tegen vaste en billijke Premiën zonder inleggelden of Nabetalingen Vertegenwoordigd door de Heeren B H tan dk WERVE te Gouda N J SCBOREL te Botkoop C KBÜIJT te Stoluiijk en G van REEUWIJK te Nieuwerkerk a d IJuel GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gotuia en Omstreken m INSÜLIIVDE RÖÓMEXTRACT Q ©con d e3 seexd bereid in zuivere koemelk is 30 voordeeliger in gebruik dan gewone room en blgft 4 weken volkomen zoet zoodat men van schade en last door verzuren welke men ondervindt bg gewone room gevrgwaard is Bereid in cdi INSDLINDE fabriek van fijne MELKPRODUCTEN te Breuktien onder voortdurende controle van de Heeren Dr P F vak HAMEL BOOS en A HABMBNS Wzn scheikundigen te Amiterdam en de Heer J J F HARTMAN Rgkaveearts te De Directeur de Insulinde A H OBKIIVGA Hofleverancier van Z M den Koning Bekroond met Zilveren Medaille wereldtentoonstelling Farijt 1889 Verkrggbaar in nette kannetjes met etiket it 40 cents bg den Heer M van dis BURG te Gouda N B De INSULINDE verzendt bare geurige droog bewerkte ROOMBOTER in elke hoeveelheid Oe InzeaciinK van adTertentlta kan gusciuecteu tot uur de iiamiddags van den dag der uitgave m OVERLEDEN Gruo 20 d ONDERTROUWD fh Krou eo A K suboom 334 Staats loterij te Kliuae Trekking van Dinsdag 6 Augustus 1S80 No 16496 ƒ 20 000 No 1181S 1500 No 20Ï68 ƒ 1 000 No 1498 B646 ƒ 400 No 7668 19609 ƒ 200 No 766 6683 9549 10002 10758 12558 15214 ƒ 100 Pryzen ran ƒ 30 103 8014 5317 113 3044 5332 196 3168 6346 219 3272 5422 230 3386 5508 380 3398 5537 467 3410 5592 461 3451 5602 625 3460 6776 536 3482 5854 572 3488 5921 661 3520 5952 665 3613 5953 695 3649 5955 820 3654 5973 838 3682 5979 923 3690 5983 943 3723 6034 961 3767 6039 964 3773 6065 993 3781 6103 3795 6132 3864 6178 1165 3902 61811241 3903 62421255 3914 62711276 3918 6336 1310 3959 6413 1346 3962 64581420 3964 6515 36 2966 5269 7668 10673 13275 16292 18662 7664 10708 13359 16293 18727 7678 10713 13530 16314 18760 7722 10716 13609 16323 18766 7786 10721 13658 16353 18771 7819 0755 13697 16475 13822 7860 10356 13797 16483 18869 7887 10967 13K26 16572 18380 7908 11008 13893 16690 18988 7988 11033 13957 16633 19028 8134 11039 14076 16713 19125 8160 11131 14176 16753 19157 8195 11209 14228 16823 19192 8204 11259 14245 16859 19193 8206 11274 14318 16881 19236 8214 11371 14842 16921 19353 8274 11393 14358 17029 19384 8327 11396 14481 17120 19501 8332 11409 14483 17161 19545 8363 11462 14601 17177 19621 11156 14522 17231 19639 11519 14623 17245 19664 8659 11538 14555 17261 19666 8664 11623 14616 17336 197088704 11629 14634 17348 197648766 11632 14666 17349 197668814 11672 14681 17397 197908890 11679 14687 17502 19828 8892 11686 14803 17531 198458903 11725 14818 17566 19904 9038 11767 14951 17678 19910 1480 4109 6526 1607 4121 6575 1560 4182 6619 1631 4246 6658 1635 4255 6739 1660 4270 6791 1666 4274 8842 1787 4289 6903 1818 4327 6933 1827 4356 6996 1839 4467 7006 1861 4504 7040 1982 4649 7063 1946 4749 7095 2103 4777 7102 2123 4922 7232 1463 3982 6616 9229 1182 14954 17602 19927 1479 4061 6618 9230 11858 15063 17615 19987 9361 11870 15086 17674 19990 9417 11894 15174 17722 19992 9463 11897 16228 17731 20026 9534 11930 15280 17755 20091 9537 11999 16344 17788 20098 9658 12181 16S86 17809 20100 9B67 12132 1639S 17845 20112 9599 12143 16581 18066 20190 9648 12157 15587 18111 20200 9707 12182 15689 18141 20202 9778 12191 15694 18176 20233 9826 12368 16631 18186 20253 9862 12381 15642 18236 20272 9877 12670 15707 18253 20339 9907 12683 15736 18254 20894 9989 12697 15746 18265 20452 2166 4925 7251 10184 12803 15844 18271 20454 2185 4940 731110234 12815 15884 18281 20645 2224 4955 7319 10263 12913 15899 18312 20669 2346 4957 7349 10281 12968 16081 18319 20688 8374 4992 736410338 13010 16082 18336 20692 2387 5049 7388 10360 13057 16089 18350 20760 2495 5051 738910386 13074 16122 18439 20793 2605 5066 7478 10389 13078 16128 18453 20900 2742 5085 749210460 13094 16187 18471 20961 2796 5136 751310496 13176 16204 18496 20966 2811 6192 7538 10626 13177 16214 18621 20976 2821 6198 785010672 18263 162S9 2e Klasse Ie Lijst No 2285 moet lijn 2282 No 13228 moet lijn 13528 APVERTENTIIËN Heden overleed onverwacht na langdurig Igden onze Zoon Broeder on Behnwdbroeder de Heer J vah KRIMPEN Jr in den ouderdom van bgna 28 jaar Dit aller naam J VAS KRIMPEN LzH Gouda 4 Ang 90 tegen September 2 nette QEMED BELEERDE KAMERS met of zonder Pension Adres G PÜUK Turfmarkt H 94 Gouda Snelpertdrak van A Bkinkxam k Zcox OpenlDare Verkooping op ZATERDAG den 30 AUGUSTUS 1890 des voormiddags ten elf ure ten huize van den Heer AEUE BRUERE Herbergier te Ouderkerk aan den IJtel van een Huis en Erf met daarachtergelegen OPEN GROND staande en gelegen in de gemeente OUDERKERK aan den IJSEL in het dorp kadaster Sectie C Nos 34 en 35 groot 4 Aren 30 Centiaren bg biljetten breeder omschreven In bet Huis vroeger behoord hebbende aan de familie LOUTER is sedert meer dan 80 jaren met buitengewoon succes handel in Granen Veevoeder en aanverwante artikelen gedreven terwgl daarbg is uitgeoefend eene Winkelnering in Koloniale Waren Bet bevat diverse vertrekken waaronder mim Voorhuis of Winkel met Kantoortje groote en sterke Zolders tot berging van Granen en heeft gelegenheid tot opscheping van goederen aan den IJsel Te aanvaarden bg de betaling der kooppenningen 1 November 1890 Nadere infoim tiën geeft Notaris SPBDUT te Ouderkerk aan den IJiel Zeer ITette Gesteendrukte NAAUSAAmS worden OELEVElHT door A BRii KNAlM en Zn VERLOREN Sen HMBBBN MBDAILLON Tegen belooniug terug te bezorgen in het Hotel DE Zalm Nieuwe Dassen A V OS Az Kleiweg £ 73 en 73 StoUwerck s Hart Cacao llMIsti tiwit k keeists tlMebreaii gsbitte VoordeeligI Bart O oao ii Ajiute Po d rC cui in hart von gepersd Spoediga oplMbaarheid fijne genr delicienie snMk itotda gelijkmatigheid dea drsoki Il Mikkmi bM R k 25 Caoao hartei = 49 cent 1 CicM lvt = 1 8 ent = 1 k p Cacao V iki4gbur bU E B Confisenn Buikctbakkera enz Ingnt Ezpedltle Julius Matteuklodt Amaterdam Kalventraat 10 De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alcoaderljjke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 6 Auguatua 1890 Op het Baadhuia te a Grarenbage ia giataren sanbeateed het afbreken van de huizen Zuidwal uo 92 en 94 Daarroor waa het laagst ingeschreven door H JoDgenburger te Waddingsreen voor 220 Voor de Botterdamsohe Hechtbank atond gisteren terecht F V d H 28 jaar commissiekooper wonende ta Beeuwp beklaagd van verduistering Gedurende ongeveer 5 jaar in dienat van den heer J W M te Gouda tegen een weekloou van 16 en verval had hg deze betrekking gedurende de eerste jaren trouvr en eerlyk vervuld Huiaelgke omataudighedeu ala liekte enz waren oorzaak van het ontataao van aobulden welke door bekl werden aangezuiverd met het geld dat hy voor zynen patroon ontving Zoo bekende hg ook in Maart van dit jaar twee bedragen aa S £ door fiaeauN van t B patroon aa dMan vwmihuldigd en door hem bekl ontvangen twi eigen bate ia habbea aangewend H verklaarde wel voor f 1000 te zQn iünadwld Het O M s mans go d risdn en liiuaalijke omstandigheden in aanmerking nemssdi vorderde zsa maanden gevsngenisatnf Mr J L Nieratraaz nog nader aantoonende hoe bekl tot den miaatap was gakomeif vroeg de opleg a van eene mindere atrsf en verzocht do recht de 10 weken preventieve hechtenis bij de op ta leggen straf iu mindering te willen brengen Voorts stond terecht I H S5 jaar werkman te Gouda die Meende te hebben vervaardigd twee brisQea één in December 1889 het verzoek inhoudende om een paar waterlaaraen voor J H N en het andere in Januari jl inhoudende het verzoek om i HL aardappelen voor J D W D weekbriefjes FEViLLETOX Een raadselachtige Geschiedenis Uit het FriHuek VH 10 Elders heb ik gezocht antwoordde de substituut Men heeft een onderzoek in de provincie ingesteld overal waar de heer De Beaursnd betrekkingen of kameraden heeft gehad men heeft bij de regimenten gezocht onder de mannen die onder de bevelen vanden kapitein stonden of dia met hem in aanrakingkwamen en men heeft niet de minste aanwijzinggevonden die ona op een spoor kon brengen Maar ook niets dat uw vermoeden bovestigdeP vroeg Theodore Hij verkeenle in een zonderlingen gemoedstoestand zgu eergevoel zijn eerbied voor de vrouw kwamen in opstand tegen het denkbeeld dat mevrouw De Beaurand rechtsstreeks of zijdelings eeuig aandeel kon hebben aan den dood van haren echtgenoot en toch had een instinctief wantrouwen zich van hem meester gemaakt toen hq haar schijnbaar zoo kalm had zien staan bg het Igk van den man met wien zij zoo pas was gehuwd Hg zou alles gegeven hebben wat hij beait om den schrijver van den brief rasp met die namen onderteekend In die maanden had hij zich met deze brieQa vmvoegd bij P den U on A M huisvrouw an J M en van die personen het in de briaQe gevraagde ontvangen De laarzen had hij beleend de opbrengst daarvan benevens de aardappelen in zgn huishouden gebruikt Armoede gaf bakt voor had hem er toe gebracht Het O M tjwderde drie maanden gevangenisstraf i Uitspraak over 8 dagen De Arnh CL spreekt het gerucht togen dat mevrouw Bulkley Bekking zou gearresteerd zijn Onze achttienjarige landgenoot de heer B Koeman Botterdammer van geboorte heeft in de vorige week biJ het examen van het Cenaervatoire de Muaique te Parijs den eersten prfls voor viool behaald De Jieer Koeman leerling van Haasart had niet minder dan 31 mededingers zoodat zijn overwinning wel een a onderlgke vermelding verdient Verleden jaar heeft de heer Koeman den tweeden prijs gekregen en zijne buiten wone vaardigheid op de riool maakt dat hij te Fanjs in de samenleving zich reeds oen zekeren naam verworven heeft en reeds eenigen tijd met eere de plaats bekleedt van eerste viool in bet orkest van Lamoareux Van zyn negende tot zijn veertiende jaar heefl hg onderwijs gehad op do Botterdamsohe muziekschool Sedert dien tijd is hü te Parijs voor zyne verdere opleidiag geweest Het stuk dat dit jaar aan de leerlingen voor de viool bü den wedstrijd was voorgelegd was het concert in S majeur van Faganini een van de lastigste composilien die men van een vioolsjieler kan eischen De heer Kosman denkt thans zgn verdere loopbaan voorloopig te Parys te vervolgen De Nederlaniüche Sport bericht dat in hel aanstaande jaar te Amsterdam eene tentoonstelling zal te vinden en zeker te weteü dat zijne vermoeden dwaasheid was Tegelijkertijd verlangde hij bijua de zekerheid te verkrijgen dat hg zich niet bedrogen had De twgfel was onuitstaanbaar hg zou tot eiken prijs daaruit hebben willen geraken en dat kon hij niet Heeft niets u bewezen dat die brief inhieldwat gg hebt gezegd f hernam Banoist toen Bolrinzijne vraag niet dadelijk beantwoordde Oprecht gesproken neen I antwoordde de jeugdige magistraat met afgetrokken blik naar hetwitte papier ziende dat voor hem lag Neen Entoch kan ik de gedachte niet uit het hoofd zetten die de buitengewone kalmte van mevrouw De Beaurand bij mij beeft opgewekt Zij was zoo weinignatuurlijk I Zg bent eene groote mate vau zelfbeheersching merkte Benoist op Dat is duidelijk Bolvin begon roet een ivoren vouwbeen te spelen waarvan de bewegingen zijner ondervrager geweldig hinderden Eensklaps legde hy het voorwerp weder op het bureau Ziet gg zeide hij ar zijn dingen die eenmaalgelezen of gehoord u steeds rervolgon en waarvangij u niet meer ontdoen kunt Toen Heudrik IV vermoord was vergeef mij deze kleine historischeherinnering schreef een tijdgenoot over Maria de Mediae zij was niet verwonderd genoeg over dendood van haren gemaal Welnu dat volzinuetjo ADVBRTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere reg l meer 10 Centen GEOOTB LSTTSB8 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt gehouden worden van alles wat op ijs n sneeuwgebied tehuis behoort De tentoonstelling gaat uit van den Nederl Schaataenrgdorsbond Naar het blad verneemt heeft het gemeentebestuur de schilderijeuloods op hel Damrak voor het doel beschikbaar gesteld De Maatiode bevat den volgenden brief haar welwillend ter plaatsing toegezonden van den Zeereerw beer C i vau de Favoordt uit Gouda thans missionaris in Dahomey in Afrika aan zgoe moedor Uit dit schrijven verneemt men opnieuw zegt het blad wat onze missionarissen te lijden hebben voor den naam van Jezus en het heil der zielen waarvoor zg zich geheel en al opofferen De brief is gedagteekend van 21 Mei 11 en komt uit Agoué AUeli at Pater Dorgère en ik zijn gezond en wel sedert 8 dagen in Agoué na een gevangenschap van ongeveer 3 maanden Zooals ik uit uw brieven vernomen heb zijt gij al eenigszius op de hoogte mat hetgeen hier is voorgevallen Ongeveer twee maanden geleden heb ik u geschreven aangaande onze verdediging in het consulaat van Frankrijk en hoe wg door eeoige slechte Christenen bedrogen ons lieten overhalen met de hoofden te onderhandelen Den 24 Februari dea avonds om 6 uur gingen wü allen 7 Pranschen 3 Duitschers patar Dorgère en ik naar do plaats waar de hoofden zich vèraameldeu en die men Gore noemt De 3 Duitschers werden eerst tot de hoofden of Cabeceiros toegelaten en eenige oogenblikken daarna door eenige negeitsoldateu naar hunne factory geleid Nauwelgks waraa de Duitschers vertrokken of honderden negers wierpen zich als wilde beesten op ona Een tiental hunner maakten zich van mg meester en wierpen mij met geweld op den grond een ander drong zijne vingers zoo diep in mijn keel dat ik miJn laatste oogenblikken geslagen waande twee anderen plaatsten ziek op mijn buik en bondan mijn handen zoo sterk vaat beeft steeds de nagedachtenis van de Koningin drukt en zal daarop blijven drukken Tpch was de Koningin misschien onschuldig Misschien en zelfs waarschgnlg k Deaanblik van mevrouw De Beaurand beeft die herinnering bij mg opgewekt en ik kan er mg niet vanlosmaken Dat is geone wetenschappelgke methode vooreen magistraat Men heeft niettemin zeer merkwaardige ontdekkingen gedaan dank zij soortgelgke intuïties Badenk wel dat eene rechtstreeksche beschuldigingniet bij mij opkomt maar ik kan het denkbeeldniet van mij afzetten dat de heer De Beaurand zichvan kant beeft gemaakt met het oog op zijne vivuw Daarom behoeft deze nog niet te weten wat er gebeurd is Zeker niet maar vanwaar dan die kalmte die zoowol u als mg verbaasd beeft De jonge man vood geen antwoord op die vraag Adieu zeide hg ik vertrek nu ik unlets bahmode te deelen noch iets van u kan vernemen Bolvin stond op Mijnheer Benoist zeide hü het doet mij leed dat ik uiet in staat ben eenig licht te brengen indeze duistere zaak duid het mij niet euvel dat ikniet beter geslaagd ben Houdt gij bet onderzoek voor a ekupen Dat moet wel althans voorshandi En ik moetu zelfe de papieren teruggeven die in da kamer van