Goudsche Courant, donderdag 7 augustus 1890

é VrUdag 8 Aagttstas IN 429è 1890 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe inzeadlng van advertentlön kan gescMeden tot Mn uur des namiddags van den dag der uitgave Gelyk men tich herinnert beeracht in dit ten luidooateu der Transraalaohe republiek gelegen land reeds sedert geruimen tyd ernstige regeeringloosbeid Ka bel orerl den van den aan den drank verslaafden koning wiens Toomaamste bezigbeid was z jn onderdanen ter dood te laten brengen trad de beer Sliepatone een der in loearqkate Ëngelscben die zich m het land vestigde tydel k sis regent op De Engelsche en TrausvaaUche regoeringeu traden terstond met elkander in overleg om een middel te vinden waardoor weer een geregelde regeering in ZwasiUnd kon worden gevestigd Namens Engeland ging sir t ranois de Winton en namens Transvaal generaal Joubert naar ZwasiUnd Beide commissarissen stelden zioh op de hoogte van den toestmd en ontwierpen een plan dat tot grondslag diende voor de nu tot stand gekomen overeenkomst Naar men weet bevindt generaal Joubert zich op het oogenblik te Londen Het voornaamste doel dezer reis was de onderhandelingen over Zwasiland tot een goed einde te brongen Eerst werd het voorstel geopperd om het land op nader vast te strllen voorwaarden geheel af te staan aan de Transvaal maar dit voorstel vond in Engeland grooten tegenstand omdat de republiek daardoor te veel aan macht en invloed zou winnen Eveneens verzetten de Europeanen die in Zwasiland woonden zich tegen een iulgving bij de Transvaal en baudhsafddn hun eisch dat het land zqn volkomen onafhankelijkheid zou behouden Blijkens hetgeen nu reeds over de gesloten overeenkomst wordt medegedeeld hebben beide regeeringen den middenweg ingeslagen Zwasiland blgft onafhankelijk maar wordt onder toezicht van beide r eeringen bestuurd Een dergelijke gemeenschap S elqke regeering is zeker niet zonder gevaar omdat aardoor licht oneenigheid kan ontstasn maar nu men niet kon besluiten om Zwasiland ot b j Transvaal of bij de Engelsche koloniën in te Igren was een andere oplossing der moeiigkheid niet gaed mogelijk daar de tegenwoordige toestand io geen geval kon orden gehandhaafd Voor de Transvaal is de overeenkomst van belang omdat dit land toch het recht wordt gewaarborgd tot het aanleggen van een spoorweg dooi Zwasiland naar de kust Daardoor blijft in elk geval de gelegenheid geopend om naast den noordelyken weg naar de Delagoabaai ook voor het zuidelgk gedeelte der republiek een spoorwegverbiuding naar de zee aan te leggen In dit opzicht heeft de Transvaalsohe regeeriug dus toch haar doel bereikt ook al blgft de quaestie betreffende de souvereiniteit van Zwasiland voorloopig onopgelost 334 Staats lotery Se Klasse Trekking vad Woensdag 6 Auguatua 1890 No 862 1 5000 No 6324 eo 20710 1000 No 606 ƒ 400 No 10334 ƒ 200 Prijzen van 30 16 2558 5637 8045 10816 13324 16113 18996 34 2674 5645 8057 10835 13363 16150 19012 57 2577 5787 8074 10876 13377 16173 19035 91 2607 5867 8080 10958 13455 16184 19103 S04 2703 5901 8123 10975 13525 16271 19163 2721 5981 8137 10978 13566 16285 19169 2843 6041 8209 11228 136t7 16328 19189 304 2885 6054 8243 11 57 13643 16513 19296 334 2959 6066 8252 11278 13693 16565 19312 385 3007 6161 8291 11291 13709 16641 19343 382 3018 6165 8330 11320 13733 16652 19374 410 3020 6172 8387 11444 13777 16686 19462 448 3042 6210 8426 11465 13988 16697 19477 450 3055 6223 8439 11469 14010 16776 19617 676 3135 6262 8575 11511 14045 16857 19589 685 3141 6269 8627 11676 14091 16959 19582 763 3190 6290 8665 11615 14109 17060 19608 786 3208 6369 8683 11617 14226 17080 19647 815 3290 6383 8728 11636 14322 17090 19660 833 3311 6428 8766 11694 14347 17125 19699 840 3366 6431 8770 11820 14363 17128 19757 845 3438 6456 8834 11863 14442 17163 19786 8 4 3462 6482 8835 11882 14629 17223 19822 921 3487 6534 8886 11931 14644 17266 19353 1008 3504 6586 8931 11939 14678 17291 19859 1022 3612 6632 8945 11951 14712 17308 19923 1128 3748 6649 8976 12027 14746 17392 19942 1194 3763 6679 9119 12055 14803 17429 19958 1212 3814 6720 9164 12209 14811 17499 20006 3893 6738 9240 12210 14852 17609 20013 3904 6779 9251 12219 14916 17537 20016 1360 3940 7020 9254 12331 14939 17618 20046 1396 3961 7039 9257 12334 14941 17619 20069 1449 3971 7047 9365 12108 14942 17623 20110 1476 4074 7079 9370 12424 14962 17744 20163 1491 4089 7109 9379 12454 16054 17781 20186 1541 4101 7112 9386 12470 16142 17849 20220 1645 4113 1683 4158 1623 4196 1647 4244 1788 4321 1811 4498 1908 4526 1938 4562 2027 4693 2076 4791 2104 4869 2107 4921 2156 4949 2163 4987 2176 5U67 2255 5062 2236 5073 2287 5097 2293 5131 2319 6149 2339 5241 2491 5250 2517 5397 2536 5493 2539 5496 20256 20267 20296 20320 20324 20337 20399 20444 20472 20504 20507 20662 20667 20693 20732 20739 20747 20764 20768 20781 20783 20876 20964 20986 12499 12560 12595 12615 12661 12712 12724 12789 12839 12849 12879 12912 12969 13002 18018 13029 13040 13069 13121 13161 13262 13309 133U 13313 13323 17939 17964 18086 18154 18174 18189 18244 18266 18295 18328 18334 18367 18371 18693 18645 18710 18763 18779 18796 18801 18823 18826 1S862 18888 18987 15152 16183 15198 15315 15360 15400 15412 16538 15643 16651 16601 15634 15680 15701 15722 16822 15845 15849 16909 15986 16997 16020 16021 16029 16095 7121 9464 7145 9472 7196 9481 7263 9604 7366 9612 7433 9663 7476 9661 7631 9769 7666 9772 7666 9845 7686 9940 766310046 7656 10078 767910102 7694 10157 7697 10176 772510206 773810280 77601029 791610390 792410396 7926 10480 7942 10678 7960 10T 1 7951 10782 2e Klasse 2e Lijst No 5854 moet tgn 6844 PETROLËUNI OTRËRINGËN van de Hakelaara Caitzlttr Sohalkwyk e RoUerdam De markt was heden onveranderd Loco Tankfust ƒ 8 Geïmporteerd fust ƒ 8 September October NovamiMr en Decemberlevering ƒ 8 05 ADVERTENTICN Hotel de Baars Sla eld No 9 Rotterdam naby STATION DELFT8CHBP00RT Logies en Ontbijt 2 T ïS DINEBa en ABOlfNEMJByTEN worden billgk ungenoman door den Botel hoader f H J LUSEN Steeè ZALEÜ roor Tergaderingen m verkri baar Zeer ITette GesteendniMe mmABTJEs worden GELEVERD door A BRIi liNiN en Zn Doct SALPs BAARD mCTUUR Mk geefi de mttanrlgke klear terug v M droogt spoedig op en wascht niet JH af Prijs f 1 20 per flacon H Verkrggbaar bg i A CA1ScDJ H C BUfflCI F Bz ie Gouda BOLDOOT 8 ËAG DË COLOGNE in mime keoze 0 90 1 1 20 1 50 en ƒ 2 00 per fletsch EOODE WUÏÏEN ƒ 0 65 0 70 per flesch en hooger Wed C van OIJË Kleiweg No 2 Gouda IIMDOORNS Satknobb HoomvtUs Huideelt Wratten enz worden in 7 8 dagen tg geheel rerwgderd zouder de minste pgn te Teroorsaken ook zelfa niet op de gevoeligste hnid Pr ja per flacon met penseel 80 ets AlUén echt bg B SCBOLTSN Coiffear Eisch de handteekening van A t TUIJLL H et MMti ek e vertrelWIlt Hal n titi lagea Hoesten en Heeschheid Tolgeni vaonchrift van den Accadenie Ptofiauor Dr Harleaa te Bonn bereidde StoUwerok sche Borstbonlioiis Tsrjwkt in gele pa Jea en Toenien met den naaa en stampei In rood lak van den kbrlkant FnUM Stallwerck i n alom verkiUr baar ia 60 VDA bU J BOERS Apoth Qeneraalrertegenwoordiger voor Nederland Jnllai Hattenklodt Atmterdam Kalrerstraat 103 Fransche Sloomververij Chemische Wasscherij Gebrereteerd door Z M den Koning det Belgen H OPPENHEIMER KRUISKADE 19 ROTTERDAM Specialiteit roor het verren en stoomen Tan vta alle soorten Winterjassen Mantels Costa mea en andere Kleedingatokken Gordgnen B hangsels Tafelkleeden Veeren en Bont atoomerg Zeer lage prqienEenig Depdt Toor Gouda en oimtrtken bg de Heer A vak OS Az Kleiweg E 73 en 73a Gouda Algemeen erkeod als het beste MONDWATER der wereld 40jarige roem I Mond en Tandziekten zooals het loa worden der tanden tandpyn ontsteking zweren bloedend tandvleeech onaangename renk uit den mond kalkvorming worden zeker Toorkomen en genezen door het dagelijjka gebruik ran het echte K K Hof Taadarta Dr POPP s nt 5 er in aanmerkelijk vergroot fiesechen voor 80 cenU ƒ l 0 en 1 7Ï hetwelk gelqktqdig aangewend met Dr POPP S Tandpoeder of Tandpiüta te da de tanden geiend en schoon houdt Dr POPP a Tandplomheersel l r POPF Kruiden Zeep tegen eiken bniduitalag en voortreffelijk voor baden I Venug zeep en SZonnebloeinen zeepi fieluristalUaeerde en Tnnuparaiit Glycerluezeepen Egn de fijnate Toilet nn gezondbeidszeepen welke ook een verwonderlijken iritten tint te weeg brengen 0 De namaaksels van Aliatherln Woild water verwoesten de tanden binnen korten tjjd VÉ Dr J G POPP Weenen Depots te GOUDA J C ZELDENRIJK Drogist Verder in alle Drogist en Parüimeriewinkels van Nederland I Gouda Snelpersdruk van A Binuu k ZcoM De nitgave dezer Goarant geschiedt dagelgka met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ia 1 25 franco per post 1 70 Aizonderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 7 Augustus 1890 Gisterenavond omstreeks 7 uur was op de Kamemelksloot een 4 JBrig jongentje aan het rijden met een kinderwagen waarin zijn broertje gezeten was geen stuur knunende houden geraakte de wagen met het kind in een sloot de wagen boven op het kind hetwelk zeker zoude verdronken zqn indien de landbouwer E de wagen niet had gekeerd waardoor het kind gelukkig gered werd Heden morgen ten ongeveer 10 uur is aan de Jeruzalemstraat een 12 jarige jongen van Van der Veer te water geraakt terwijl h j stond te visschen D Laurier had het geluk hem nadat m liJn hengelstok had toegestoken er uit te halen zoodat bq met den schrik en een nat pak vr kwam fr Zekeren V koopman in manufacturen ii Di de te Waddinxveen wordt sinds gisteren vermist men vermoedt dat hem een ongeluk is overkomen daar zijn wagen met manufacturen en hoed op den openbaren weg te Hazerswoude zijn gevonden Zaterdag nacht had een vijftienjarige bediend in het Hotel Goes te Vlissingen nadat allen zich ter ruste hadden hegeven de onvoorzichtigheid in het vensterraam van zijn slaapvertrek waarvan het raam hoog was opgeschoven te gaan zitten zeer waarschijnlijk om het binnenkomen van een loodskotter gade te slaan In deze houding schijnt hij in slaap te zijn gevallen en zqn evenwicht verloren te hebben met het ongelukkig gevolg dat hq uit het ongeveer 10 M hooge raam op de straat viel In deemiswaardigeu toestand werd hy daar gevonden en per brancard naar het gaathuis vervoerd FEVILLETOX Een raadselaclitige Geschiedenis Pa W Fnuueh vat Het is al erg genoeg tante zeide zg dat ik het verdriet heb gehad van alleen met u te moeten wonen in ons huis te Parijs waar ik met hem had moeten wezen spaar mq nu de smart van die beproeving te herbalen in eene woning die ik niet ken en waar treurige aandoeningen n evenzeer zouden treffen als mij Die redeneering was zoo logisch dat mevrouw Montolar wel niet anders kon doen dan zich er aan te onderwerpen Uit de nalatenschap van hare moeder bezat Estelle op korten afstand van Chartres een buitenverblijf dat groot genoeg was om het zich er zeer gemakkelijk te maken en tevens niet zoo groot dat het noodig was er een talrijk personeel van bedienden mede te nemen De twee dames besloten zich daar gedurende het goede seizoen terug te trekken MevroBW De Beaurand had gehoopt nu aan alle smartelijke herinneringen te ontkomen zij hadgeene rekening gehouden met het vooratellingsvermogen Er doet zich te Oudenhoorn eene eigenaardige quaestie voor mot betrekking tot de bij de nieuwe wet op het lager onderyius voorgeschreven gedwongen schoolgeldheffing Was in eene vergadering van den gemeenteraad onlangs besloten tot schoolgeldheffing over te gaan het blgkt nu dat genoemd besluit in strijd zou zq n met de voorwaarde van schenking van het zoogenaamde schoolfonds In 1849 is nml door wqlen den heer fiouville in leven burgemeester dier gemeente eene schenking tot stand gebracht van een kapitaal onder uitdrukkelijke voorwaarde dat de rente zou worden aangewend in het belang van het onderwijs en de kinderen r n ingezetenen van Oudenhoorn vrij zouden zijn van het betalen van schoolgeld Sedert 1 Januari 1860 is dit besluit van kracht Naar men verneemt is nu door den Baad een verzoek aan den Koning gericht om vrijstelling te verkrijgen van het voorschrift in art 46 der wet op het lager onderwijs waarbij schoolgeldhefiing is vooigesahreren De reizigers die eergisteren avond met een onafrienbaren trein het Khgnspooratation te Amsterdam te 9 u 35 t verlieten zijn er goed afgekomen Ongeveer op O minuten afstand sporens van Amsterdam schrikten 5 paarden die zich met twee boerenkneohts in eene weide bevonden voor den naderenden trein sloegen het afsluitingshek aan stuk en holden den weg op in dezelfde richting waarin du trein zich bewoog waarmede zij ten slotte een wedren hielden de trein op het rechter en de paarden op het linkerspoor waar zij bij het schijnsel van het licht der locomotief door de reizigers konden worden waargenomen Ongelukkigerwijze kwam op heizelfde oogenblik de trein uit Rotterdam aansnorren Wat nu gebeurde is met geen zekerheid te zeggen Naar alle waarschijnlijkheid hebben de paarden dol van angst voor de naderende locomo dat sommige karakters kenmerkt De bloedige verschijning van Baymond met het verschrikkelijk vraagstuk dat daaraan verbonden was vervolgden haar tot in haren schuilhoek en bovendien herleefden daar tooneelen uit hare jeugd die zij vergeten waande met verbazende helderheid voor haren geest In weerwil van haren vurigen wensch om de rust waarin mevrouw Montclar na zulk een geweldigen schok begon te vervallen niet te storen kon Estelle op een avond dat zq samen na den maaltijd in den grooten door de Loire bespeelden tuin wandelden niet langer zwqgen Het was een oude tuin met geschoren beukenhagen die een soortvandoolhof vormden een klein vqvertje met een fonteintje en banken vormde het middenpunt van dit oord dat vooral op het heetst van den dag een aangenaam frisch verblijf opleverde Ofschoon het reeds over achten was was de zon nOg niet onder gegaan In dit jaargetqde waarin de dagen langer en langer worden hebben de avonden dei doordringende bekoring van de dingen die ten einde loopen men gevoelt als men ten minste het leven heeft gekend hoe onbestendig die uren van schemerlicht zijn en met welk eene snelheid de dagen weldra zullen korten Die indruk zelden door onze jeugd gevoeld was zeer sterk bij mevrouw Montclar Bij het vqvertje gezeten zag zij de gulden stralen die de hooge stammen met eene warme tint verlichtten langzamerhand afnemen en weldra alleen de hooge toppen ADVERTBNTIBN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GEOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnc tief eene uiterste poging gewaagd en zqn zij er in geslaagd den Amsterdamschen trein voorbij te komen om toen rechts te zwenken met het doel om den trein uit Rotterdam te ontloopen Toen echter bereikte hen de locomotief van den Amsterdamschen trein en ging er over heen De reizigers konden een schok waarnemen maar in hetzelfde oogenblik stond de trein stil De machinist had met zoovoel kracht gestopt dat de trein tot ataan was gebracht op dezelfde plek waar het ongeluk gebeurde De verminkte deels aan stukken gescheurde dieren lagen nog onder de wagens en werden alsnu verwijderd in tegenwoordigheid van de bedoelde boerenkneohts Vier paarden waren gedood Het vijfde was het met eene wonde aan den kop ontkomen De trein kon eindelijk zijnen weg vervolgen Het voor Rotterdam bestemde gedeelte kwam door het oponthoud 20 minuten te laat aan Het onderstel van de locomotief en ook dat van sommige wagens zagen er uit alsof zij met roode verf waren oestreken Het treinpereoneel heeft kalm en bedaard zijnen plicht gedaan Ook de talrijke reizigers onthielden zich bij den schok en bij het plotseling tot stilstand brengen van den trein van alles wat naar opgewondenheid zweemde Het opruimen van den bouwval van het ingestorte huis aan den Amstel bij de Achtergracht te Amsterdam wordt nog allijd door werklieden van dan slooper Leon voortgezet De beide werklieden Burgerhout en Rekelhof die bij het noodlottige ongeluk den dood hebben gevonden schenen op het oogenblik der instorting in elkanders nabyheid te hebhen gewerkt Rekelhof had nog den beitel in de hand toen zqn zwaar verminkt lijk van onder de poinhoopen werd opgedolven Waarschijnlijk is de ongelukkige die twee en vijftig jaar oud was en een huisgezin met verscheidene kinderen nalaat dadelijk beschijnen Daar gaat zij alweder zeide zij de warme zon die ons halve leven hier op aarde is Wie weet of ik toekomende jaar nog hier zal zijn om haar te aanschonwen Lieve tante zeide Estelle denk toch niet aanzulke treurige dingen I Gij zqt nog niet oud genoeg om u daarmede bezig te houden Wie van ons kan zoggen dat hij morgen nog leven zal hernam de oude dame op droeven toon Raymond op den drempel van het geluk vol van vreugde en leven Lieve tante ik bid u Mevrouw Montclar beantwoordde den handdruk van Estelle en bleef een oogenblik in gedachten verzonken daarop wendde zq rich tot hare nicht Laat ons over u spreken Ik heb u lief maarik ken u bijna niet eene jeugdige bruid is zelden zeer mededeelzaam sedert sedert heb ik uwekoelbloedigheid bewonderd evenzeer uw tact en uwe goedhartigheia Toch verzeker ik u dat ik naar waarheid kan zeggen ik ken u ternauwernood Laat ons dus over u spreken Hebt gij eenige hennnering aan uwe moeder behouden Er kwamen rimpels op het voorhoofd van Estelle het kostte haar eonige moeite te spreken Ik herinner mij mijne moeder heel goed antwoordde zij hier heb ik den laatsten zomer van haar leven met haar doorgebracht ik was acht jaar