Goudsche Courant, vrijdag 8 augustus 1890

I Zaterdag 9 Aogustas IN 4S93 1890 GOUDSGHE COURANT JMieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentian kan geschieden tot ö6d uur des namiddags van den dag der uitgave Zeer Hette Gfesteendrukte NAmiAETJES worden GELEVERD door A BRINKMAN en Zn 41 mm De oholera breidt tioh ait in de Spaansohe proTinoiëa Valencia es Toledo Een conserratief blad meldt dat krachtige maatregelen zijn genomen Toor het geval dat de cholera te Madrid mocht ontstaan 334 Staats loteHj Ie Klaese Trekking ran Donderdag 7 Auguttus 1890 No 19187 2000 1 No 1919 en 2051 ƒ 100 Prijzen Tan ƒ 30 281 2813 6770 9236 12974 U78S 16U9 19308 632 3113 6966 9580 13428 14S60 16570 19325 666 3154 7347 10008 13986 15065 16771 19376 1114 3283 795310209 14223 15206 16898 19585 1205 3760 8238 10329 14225 15330 17042 19635 1362 4165 8259 10567 14235 15404 17295 20122 1694 4268 8502 10990 14517 15488 17379 2014 1772 5430 8568 19096 14577 16540 17545 20767 1872 5510 870111424 14656 16614 17655 20872 2019 5669 8902 12285 14671 16791 18246 20848 2060 6105 8963 12397 14720 16843 190 $ 209S6 2079 6163 9123 12596 14730 16859 19127 20976 i665 2e Klasse 3e Lqst Ko 4101 moet zijn 4107 PËTROLBUM NOTEËRINGËN van de Makelaars Caatzlaar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden rast Loco Tankfust ƒ 8 Geïmporteerd fust ƒ 8 September October November en Decemberlerering 8 05 HARE XBERICHTBN Goada 7 Augustus 1390 Granen heden zonder verandering Aanvoer klein Tarwe ZeeuwvAe ƒ 8 40 a 8 75 Mindere dito ƒ 7 90 a ƒ 8 25 Polder ƒ 7 30 a ƒ 7 60 Afwijkende ƒ 6 76 a 7 Kogge Zeeuwsche 6 8 6 50 Bnitenlandsche p 70 K 6 20 a 5 40 Gerst Chevalier ƒ 5 25 a ƒ 6 50 Haver per Heet ƒ 4 a f 4 90 per 100 kilo 8 75 a ƒ 9 50 Hennepzaad Inlandsch 6 25 il ƒ 6 50 Buitenlandsch ƒ 6 50 a ƒ 5 60 Kanariezaad ƒ 6 75 a ƒ 7 60 Koolzaad ƒ 9 a 9 50 Maïs per 100 kilo Bonte Amerikaansche ƒ 5 90 a ƒ 6 Cinquantine 6 25 a 6 60 Veemarkt Melkvee tamelijke aanvoer Handel en prijzen redelijk Vette varkens tamelijke aanvoer Handel vlug 21 a 24 et per half KG Biggen voor Engeland weinig aanvoer Handel flauw 18 a 20 et per half KG Magere Biggen goede aanvoer Handel gewoon ƒ 0 95 a ƒ 1 50 per week Vette Schapen tamelijke aanvoer Handel flauw ƒ 22 a ƒ 30 Zooglammeren tamelijke aanvoer Handel redelijk ƒ 17 a ƒ 22 Nuchtere Kalveren weinig aanvoer Handel vlug ƒ 6 a ƒ 10 Graskalveren goede aanvoer Handel zeer vlug ƒ 35 a ƒ 60 Fokkalveren ƒ 12 a ƒ 24 Kaas Aangeroerd 105 partyen Handel matig 1ste qualiteit ƒ 27 a ƒ 29 2de qoaliteit ƒ 23 a ƒ 26 Zwaardere hooger in prgi Noord HolUndsche ƒ 23 a 26 Boter matige aanvoer Handel vlug Goeboter ƒ 1 60 a ƒ 1 60 Weiboter ƒ 1 20 a ƒ 1 30 uurKerlilke Stand GEBOBEN 5 Aug Alid oo4e F L feber en C OoBli P t oodtr J Ier Huk n J Heertjw Petroi ooderi G H Bont eD B Wijnhof 6 Chriilinn Adritiuif ond n S de Rek en M A van ZlrieDen OVERLEDKN 5 Aug C Nieowuld 68 j 10 m W VM der Stigchel wed W t Bart 71 H Ko nufli 73 3 GEBCWÜ 6 Aog G dcD Edel eD J Wtrdaa J Staopendul ec G 8 in t Veld Stolwijk ONDEBTROUWO t Bstt met T E Bsrget Beeuw k GEBOBKN AdriiM PetroMll ouders T KerMebjom en L TuiDund OVERLEDENE J fin der Lain 8 m ONDERTROUWD G Boot en J ven der Pol wed l Zt l apvertewti£n ADVERTENTIEN in le Binnen en BuUetüandache Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bnrean van A BRINKMAN en ZOON te Qouda Gouda Snelpersdrukvan A Beiiiiuian ZcoM Nieuwe Dassen A V OS Az Kleiweg E 73 en 73 MP Algemeen erkend als het MONDWATER der wereld 40jarige roem ilonden Tandziekten StoUwerck sche Borstbonbons gefabriceerd na Tuorschrift van den 1 kon Universiteits Prof Gehm Hofrad Dr Hariess Bonn hebben sedert 60 Jaren als verzachtend middel tegen hoesten I heeschheid en aandoening der ademingsorganen uitsteekende diensten bewezen Bij spoedige afwisseling van warme en koude lucht is t bijzonder aanbevelenswardig een bonbon te gebruiken Verpakking Gieele pakjes 25 cent Alom verkrijgbaar zooals het los warden der tanden tandpqn ontsteking zweren bloedend tandvleesch onaangenanu reuk uit den mond kalkvorming worden zeker voorkomen en genezen door het dagelgka gebruik van het echte K K Hof Tandarta Dr P O P P s Anatherln m w 0 Mondwater ia aanmerkelijk vergrootte fleaachen voor 60 cent ƒ 1 20 en ƒ 1 76 hetwelk gelpt jdig aangewend met Dr POPP i Tandpoeder of Tandpasta steeds de tanden gezond en schoon houdt Dr POPP s Tandplombeersel Ur POPP s Kruiden Zeep tegen eiken huiduitslag en voortreffelijk voor baden I Venus zeep en Zonnebloemen zeep rOFF S GekrigtaUiseerde en TranspanurtI Glyceriuezeepen zjjn de fijnste Toilet on gezondheidszeepen welke ook een verwonderlijken witten tint te weeg brengen flV De namaaksela van Anatherin lHondwater verwoesten de tanden binnen korten tijd Wé Dr J 6 POPP Weenen Depots te GOUDA J C ZELDENRIJK Diogist Verder in alle Drogist en Parfiimetiewinkels van Nederlttttd Het groote aantal zenuwkwalen van zenuwhoofdpqn af tot de voorafgaande kenteekenen van apoplexie henenberoerte toe trotaeeren nog steeds alle middelen door de medische wetenschap aangewend Eerst aan den nieuwen tijd komt de eer toe dat zy door het gebruik maken van den eeavoudigstan weg namelijk langs de huid eene phjrsiologische ontdekking gedaan beeft die na honderde proefnemingen thans over de geheele wereld verbreid is en terwijl z j in wetenschappelijke kringen de hoogste belangstelling wekt tevens eene weldaail blijkt te zijn voor de aan zenuwkwalen lijdende menschheid Deze geneeswijze is uitgevonden door den gewezen Officier van Gezondheid Beman Weissmann te VUshofen en berust op de ondervinding opgedaan io eene 50 jarige praktijk Door wasBcblng van bet hoofd eeumaal per dag worden daartoe geschikte stoffen door de hiüd onmiddeliyk aan net senuwgestel medegedeeld Met deze geaeeswijze werden werkelyk sohitterende resultateu verkregen es maakte zooveel opgang dat van een door den uitvinder geschreven werkje OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE bare voorkoming en genezing binnen korten tqd reeds de 21e druk verschenen is Dit boekje bevat niet alleen voor het groote publiek verstaanbare verklaringen omtrent het wezen der nieuwere therapie en de daarmede zelfs in wanhopige gevallen verkregen uitwerking maar ook vindt men daarin wetenschappelijke verhandelingen uit de mediSCbe bladen die aan deze geneeswgze gewgd zgn zoomede afichrift van tal van getuigschriften van hooggeplaaUte geneeskundigen onder welke P Meniere med dr profeSSOr aan dO polykliniek te Parus rue Rougemont 10 Steingreber med dr praktiaeerend g eneesheer aan bet krankzinnigen gesticht te Cbarenton SanftStsratb Ut lohn te Stettin Orossmann med dr arrond arts te Jöhtingen Dr P Forestier geneesheerdirecteur van het hospitaal te Agen Qebeimratb Dr Schermg kasteel Gutenfels Bad Ems Oarses med dr geneesheerdireo teur der galTano therapeutiscbe inrichting voor zenawlUders te Parijs rue St Honoré 334 Consul von Aschenbaon med dr te Corfu Dr Busbaoh arrond arts te Zirknitz Ober stabsarzt Jeohi med dr te Weenen Dr C Bongavel te La Parrière Eure lid van den Conseil Central dliygiène et de Santé in Frankrijk en vele anderen Aan allen wier zenuwgestel meer of minder aangedaan is of aan zoogenaamde zenuwachtigheid lijden waarvan de kenteekenen zijn chroulscbe boofdpijn migraine schele boompijn bloedaandrang groote prikkelbaarheid gejaagdheid slapeloosheid lichamelijke onrust en onbebagelljke toestand verder alle zieken die door beroerte getroffen werden en nog lijden aan de gevolgen daarvan zooaU verlammingen onvermogen tot spreken zware tongval moeielijk Blikken stijfheid der gewrichten met voortdurende pijn plaatseliike zwakte verzwakking van geheugen enz en z j die reeds onder geneeskundige behandeling geweest zijn maar door de bekende middelen als oothoudings en koudwaterkuur wryven electriseeren stoom looi of zeebaden ge n eonezing of leniging hunner kwaal gevonden hebben en ten slotte zij die VTOeS gOVOeleU VOOF beroerte en daartoe reden hebben wegens verschijnselen als zlCh aanhOUdënd angStig voelen verdoovlng in het hoofd hoofdpijn met duizeligheid fliJckerlngen en donker worden voor de oogen drukkende pijn onder bet voorhoofd Buizing in de ooren bet voelen van kriebeling in en het slapen van banden en voeten aan al deze drie categorien van zenuwlijders als ook aan jongo mei jW lijdende aan bleekzucbt en kraohteloosheid ook aan gezonde aelfii aan jonge personen die veel met het bOOfd werken en geestelijke reactie wiUun voorkomen weidt dringend aangeraden zioh het boven vermelde werkje aan te schaffen hetwelk op aanvrage kOBtelOOB en fraUCO verzonden wordt door LEMAIBE Co Apothekers te Parijs rue de I Echiqnier 30 Alleen gerechtigd tot verbreiding der geneeswijze van ROMAN WEISSMANiN Oad Ofiicier van gezondheid eere lid der Italiaansche Saniteits orde van het Witte Kraii en verder te Amsterdam door It CLEBAN Co Heiligeweg 42 Ambem J de BEYER Agent der Scheepvaart Courant Bgnkade 71 Rotterdam F E van SANTEN KOLFF Apotheker Korte Hoofdsteeg 1 Utrecht LOBRY PORTON Oudegracht bij de Gaardbrug F 160 Op de jongste hygienisch medicinale Tentoonstelling te Gent is de Weissmann sohe geneeswgze door de medische jnry met de Zilveren Medaille bekroond De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met nitzondering Tan Zon en Feestdagen De prfls per drie maanden is 1 25 francoper post 1 70 Waoaderlöke Nommer VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 8 Augustus 1890 Mej R van Os Directrice van het Israëlitisch Oude mannenen vrouwenhuis alhier herdenkt den 15 Augustus don dag waarop zij voor 26 jaar genoemde betrekking aanvaardde De heer H Beinders alhier heeft de benoeming tot hulpprediker te Saxem Prov Groningen aangenomen Benoemd tot burgemeester te Buiksloot de heer J E Immink ambtenaar ter secretarie te Haastrecht Tot onderwijzeres aan de openbai e school te Oudewatet benoemde de Kaad dier gemeente Mej A M Haentjes Dekker waarnemend hoofd der school te Papekop Een der werklieden op de b j Oudewater gelegen fabriek de Tijdgeest had dezer dagen een leelgk ongeluk zlJn linker hand raakte onder de machineschaaf terwijl deze in beweging was waardoor een drietal vingers deerlgk verminkt werden Te Utrecht is o a geslaagd voor de acte Engelsch L O de hoor G C Vredendaal van Schoonhoven Ben onderzoek naar den toestand der hooibergen in de gemeente Zevenhuizen heeft doen zien dat het hooi dit jaar weinig of niets aan broei onderhevig is Blgkens het Provinciaal Verslag over 1889 zijn 158 gemeenten in deüo provincie te zamen belast met een schuld van ƒ 49 562 468 85 Op Vrijdag 16 dezer hoopt de zeereerw heer FÉViLLETOlM Een raadselachtige Gescliiedexiis Uit het Franteh vra 12 Was Rosalie een slechte vrouw P Neen zij was zonderling strikt eerlgk zeer treng voor zich zelve en belangtloos tot in het belachelijke Hoe weet gij dat Dat heeft mevrouw De Polrey mij verteld Nauwgezet in de waarneming van godsdienstplichien zoowel voor haarzelve als voor anderen nam zg mij meermalen des avonds mede naar de kerk ik sliep geregeld op mijn stoel in en zij schudde mg aanhoudend wakker Daarentegen brandde er ook in de strengste winters geen vuur in de kamer waar zg met mg sliep als ik s morgens de oogen open deed dan zag ik haar meest in haar hemd en met bloote voeten op don houten vloer op hare knieën lifgen hare gebeden opzeggende Hebt gij dat niet eene aan Raymond verteld vroeg mevrouw Montclar haar geheugen raadplegende Ja zeide Estelle levendig ik heb aan Raymond medegedeeld welk eene treurige jeugd ik had C P Verbaak pastoor te Bergschenhoek het zilveren feest zijner priesterwijding te vieren Men schrijft uit Scheveningen aan het N v d D Als een bewgs dat het spuien in zee te Scheveningen op het water bij de plaats op het strand waar men baadt hoegenaamd geen vervnilenden invloed heeft vernamen wij dat zeer onlangs bg de spuiing de badmeester in dienst van het Kurhaus door een man in een witte glazen flesoh water heeft doen scheppen en er daarna zelf een slok van gedronken heeft zonder dat eenige vreemde smaak of eenige onreinheid er aan bemerkt werd of gepreefd Op een venoek van eenige arbeiders te Winschoten die geverbaliseerd werden wegens het verrichten van veldarbeid op Zondagmorgen heeft de Minister geantwoord dat die processen verbaal geen auMding geven tot een strafrechteriijkn vervolging doch dat aan hun geen vergunning kan worden verleend om des Zondagmorgens tot 8 uur zoo laldde het verzoek of iut akker werkzaam te zgn De ministers van binnenlandsche zaken en van financiën brengen ter algemeene kennis dat krachtens hpt koninklgk besluit van 89 Juli 1890 Staatsblad no 147 met ingang van 12 Augustus 1890 de in en doorvoer van lompen gebruikte kleedingétukken en ongewasschen lijf en beddegoed uit Portorioo Rio de lanetio Venetië Marseille en Spanje verboden is Onder dat verbod zijn ook begrepen goederen bohooreiide tot de bovengemelde artikelen die hoewel niet uit bovengemelde landen of plaatsen afkomstig toch aldaar z jn in of overgeladen maar onder het verbod zijn niet begrepen goederen mits behoorlijk verpakt die wel via bovengenoemde lan Evenals nu was de zon juist ondergegaan zoo heb ik hem eens verhaald Ik hoorde Rosalie komen om m j naar bed te brengen en ik trachtte haar te ontloopen om nog eenige oogenblikken op te blijven Tussjhen de heg door hoorde ik haar eenige woorden prevelen Ik ging stil achter de haag staan en ik hoorde Vervloekt zij de dag en vervloekt de nacht vervloekt zijn de moeder het kind en de vadeti Ik werd bang Zij greep mij ruw bij den arm zonder iets te zeggen en nam m j mede Het kostte mij Veel moeite dien nacht in slaap te komen Zij was gek zeide mevrouw Montclar opstaande Wat is er van haar geworden P Ik geloof dat zij naar haar geboorteplaats is teruggekeerd ergens in Bretagne en dat zg zioh bijde eene of andra e geestelgke orJe heeft aangesloten dat was altgd baar wensch Toen zij den hoek van eene laan omsloegen in den donkeren doolhof deden zij een grooten nachtvogel opvliegen die met een klagenden kreet wegvluchtte Beiden sidderden en mevrouw Montclar nam Estelle bg den arm Gg hebt m j angstig gemaakt met uw verhaal zeide zij Het verwondert mij dat g j niet angstigvan aard zgt geworden Dat ben ik ook geweest en zelfs zoo dat betniet erger kon maar ik heb het nu afgeleerd ADVBBTtENTlEN worden geplaatst van 1 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTBB8 worden berekend naar plaatsmimte Borendien worden alle Adrertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnc den of plaatsen zijn aangevoerd maar waarvan bg den inof doorvoer oldoende blijkt dat zjj van elders afkomstig zijn en niet in gemolde landen of plaatsen inof overgeladen zijn Bagages door reizigers medogebracht zgn onder het verbod niet begrepen Bagages door reizigers per mailboot te Marseille aangebracht en van daar direct afzonderlijk naar Nederland doorgezonden worden gelijkgesteld raet bagages door reizigers medegebracht en zgn mitsdien niet onder het verbod van inen doorvoer uit Marseille begrepen De rechtbank te Amsterdam heeft gisteren voor den ramp aan den Binnen Amstol tot experts benoemd de heeren H Leguyt bouwkundige Ie kl afdeeling B technisch gedeelte van Publieke Werken Z Deenik timmerman en makelaar en W Meijer architect Deze zijn op het oogenblik 4 uur bezig een voorloopig onderzoek in te stellen Dit wordt bggewoond door den wethouder van P W en de bouwcommissie Met vrij groote zekerheid kunnen wij inededeelen dat de fout zal gezocht moeten worden bij den linkerzgmuur Deze toch is op de hoogte van het sousterrein geheel naar binnen gespat Langs deze muur moet een riool loopen dat men wilde ruimen en waarvan de verdekking was afgenomen De rechtermuur staat nog flink overeind Een massa puin verhindert eshter nog een verder onderzoek Nu alles tot het sousterrein is gesloopt waarop nog de vloer van de eerste verdieping ligt blgkt duidelgk dat de materialen en de verankering deugdelijk zijn geweest Gisteravond te 11 uur zijn de jken der verongelukte werklieden door de politie uit da woningen op de Egelantiersgracht en de Noorderstraat gehaald van waar zij naar de cellulaire gevangenis zgn gebracht om een lijkschouwing te ondergaan IX Op hot oogenblik toen Bolvin nadrukkolgk Theodore Beooist had aangeraden do enveloppe te bewaren vond de jonge man dit eene zeer natuurlijke saak Immers van al de vrienden van Raymond was hg de eenige die getracht had de reden voor den zelfmoordop te sporen de familie werd wel is waar door niemand meer vertegenwoordigd dan door zijne weduween door mevrouw Montclar e enige mannelgke verwanten die men kende waren zeer ver verwgderd en zoo onverschillig als de welvoe elgkheld het hun veroorloofde Mevrouw Montclar was niet in staat het onderzoek voor hare rekening te hervatten ofvoort te zetten mevrouw De Beaurand Daar was het zwakke punt van de redeneering mevrouw De Beaurand had de eerste moeten zgn niet alleen om de voortzetting van het onderzoek aan te raden maar om het te eischen doch Benoiat had geen lust om die zorg aan mevrouw De Beaurand toe te vertrouwen Hij had er geen lust in en hg werd er woedend om tegelijkertijd wenschte hij van ganscher harte dat de jonge vrouw hem beval de taak die hij op zich genomen had voort te zetten hij wecschte het Voor wie Voor herazelven Hij had geen bevelen noodig om Ijverig aan oie taak voort te werken en bovendien een zeker verlangen om te weten dat een deel van zijn karakter uitmaakte Voar haar dan Welnu ja dan voor haar Was het niet haar