Goudsche Courant, zaterdag 9 augustus 1890

V Man is nog al jd btcig het pnin weg te ruimen dat op den vloer van de benedenrerdieping ligt Omtrent de juiste oorzaak van do ramp is dus nog niets bekend daar deie in het sousterrein moet gevonden warden De timmerman die nog in het Gasthuis wordt verpleegd is hoewel hy een sp jker in het hoofd heeft gekregen nog in leven men hoopt hem te behouden I e Synode der Ned herv kerk heeft op voorstel van den beer Cesar Sogers met algemaene stemmeu besloten om de synodale commissie uit te noodigen een onderzoek in te stellen naar de regeling der vrgstellingen van werkelijken dienst in het j ontwerp van wei tot regeling van den krijgsdienst voorgesteld en omtrent de voorwaarden om in het genot daarvan te treden voor zoover de studenten in de godgeleerdheid betreft en haar te machtigen 1 de noodigo stappen te doen om wat dan aanvang der vrijstelling aangaat eene betere en vastere regeling dan thans voor onze aanstaande studenten in de theologie te verkrijgen en i aan de regeering en s lauds vertegenwoordiging mede te deelen dat de algemeene synode der Ned herv kerk hoewel iq voor hare aanslaande leeraren geen vrijstelling van den op alle burgers van Nederland rustenden mililieplicht zou hebben begeerd nu deze in het genoemd ontwerp voor de studenten in de godgeleerdheid is gehandhaafd het voor dezen als eene er en een voorrecht beschouwen zou dat aan elke vrijstelling de verplichting werd verbonden om aan eOD door de regeering te openen gelegenheid zich theoretisch en practisch te oefenen in de verpleging Tan zieke en gewonde krijgslieden ten einde in oorlogstijd bij de hospitaal soldaten ingelijfd of bij de ambulancen werkzaam gesteld te kunnen worden Het O M bij de Ueerenveenscbe rechtbank heeft 6 maanden gevangenisstraf geeischt tegen deu appèlmeester van de werkstakende veenarbeiders te T nje wegens aanzetting tot geweld Naar de N R C verneemt kan binnenkort de reorganisatie van den geneeskundigen dienst Op de poorwegen tot het verleenen van hulp bij ongelukken worden tegemoetgezien Zij komt in hoofdzaak overeen met de adviezen door de daarvoor bg koninklijk besluit benoemde commissie gegeven Hen schrijft ons uit Rotterdam Indien een loopend gerucht juist is worden wij b reigd roet een werkstaking van de hoofden onzer Trq willige brandweer Naar hetgeen wordt medegedeeld zou b j Burg en Weth een verordening in overweging zijn waarbij bepaald wordt dat op terreinen waar brand is uitgebroken niet anders zullen worden toegelaten dan die hoofden der brandspuiten welke bevoegd zqn hun apaiten ter beteugeling van den brand te doen werken Tot toelichting dient dat voor elke brandspuit is aangewezen een vaste kring waarbuiten de spuit niet dan na oponthoud mag worden vervoerd Breekt er thans brand uit dan begeven zich gewoonlijk de hoofden van bijna alle spuiten naar bet terrein des onbeils grootendeels met het doel om te zien of bet noodig zal kunnen warden dat spuiten tot welker ressort de brand niet behoort worden opgeroepen om hulp bij de blusscbing te verleenen plicht als echtgenoote alles te doen wat mogelijk was om te weten welke hand hetzg dan eene onvoorzichtige of ceno misdadige haar op den dag van liaar huwelijk tot weduwe had gemaakt En zg zeidc niets zij vroeg zelfs naar niets Mevrouw Kontclar had twee of driemalen geschreven om te vragen hoever het onderzoek gevorderd was Ëstalle luul geen teeken van leven gegeven Toen hij in den ochtend van den derden dag op tond was bij vast besloten de enveloppe onverwgld aan de jonge weduwe te brengen dat wil zeggen op bat uur waarop hij door haar zou kunnen worden ontvangen En dan wil ik er niets meer van hooren zeida hij vastberaden tot zichzelf Om de waarheid t zeggen weet ik niet waarom ik mij zoo warm heb gemaakt voor deze zaak die mij niet aangaat Mevrouw De Beaurand beeft mijn vriend getrouwd mgn vriend gaf zich 1en dood op den dag van bet huwelijk dat is recht treurig Als zijn vriend doet mij dit groot verdriet Maar wat drommel heb ik met het verdriet van mevrouw De Beaurand te maken die ik slechts eon paar malen heb ontmoet en die zeer onaardig bgna onbeleefd jegens mg is geveest Laat ons er een einde aan maken en liefst nog heden Dat was nu goed en wel maar daar bracht de ochtendpost een brief van mevrouw Montclar waarin iq haar leedwezen te kennen gevende dat zij hem in eenigen tijd niet had gezien hem tevens haar Volgens het g noht lou de in stadie z nde vo ordening verbieden dat die spuithoofden zich kwamen vergewissen of hun hulp kan gevorderd worden Keeds vroeger is bij een politieverordening verboden dat apuitgastan wier spuiten niet op het terrein van den brand aanwezig zijn of behooren te zgn daarop worden toegelaten Be brandmeesters en alle andere hoofden van de brandweer moeten besloten hebben indien de verordening waarvan nu sprake is bg deu Raad wordt ingediend collectief ontslag te nemen Het is ta hopen dat het Dagelgkscb Bestuurzich nog eens bedenken zal alvorens de verordeningin te dienen ofschoon men van die zgdo steeds maatregelen verwachten kan welke eenmaal tot een conflict met de brandweer aanleiding zullen geven Het Dagelgksch Bestuur zou gaarne onze brandweer vervangen zien door een vast korps Men durftechter niet een daartoe strekkend voorstel bg denRaad indienen niet alleen uit vrees dat de Raadeen dusdanig voorstel zou verwerpen maar omdatmen de populairste aller instellingen niet durft aanvallen eu daarom tracht men dit doel te bereikendoor bet invoeren van kleingeestige maatregelen Het heeft allen schgn dat men een conflict wil uitlokken om daardoor de oprichting van een vastkorps mogelijk te maken JV i Een eigenaardig verachgnsel een zoogenaamde luchtspiegeling werd Vrgdagavond ongeveer te half zes aan het strand te Terheide gemeente Monster waargenomen De schepen in zee teekenden zich bet onderste boven tegen de lucht af Van deu noordelgken dam aan den Hoek van Holland en een in bet kanaal varend stoomschip vertoonden zich zelfs drie beelden boven elkander De lucht was zoo buitengewoon helder dat de bocht bg Katwgk met duinen huizen vuurtoren enz door de zon beschenen duidelgk zichtbaar wat wat slechts zeer zelden voorkomt eu een fraai gezicht opleverde Het versohgnsei duurde ongeveer een uur Giitereu namiddag omstreeks half drie ontstond een vorschrikkelgke brand in het perceel naast het Pharmaceutisch Laboratorium aan de Rijnkade te Utrecht Wegens de tegenstrgdigo geruchten geven wij hier in bet kort de ware toedraclit der zaak Het huis waa in den laatsten tgd bewoond door den hoer V S eu zgn zuster en door een logé dia op het oogenblik dor ramp afwezig was De heer V E was na bet ontvangen der laatste HH Sacramenten Zondag overleden en zijn stoffelqk overschot stond in de be nedenvoorkamer die op de gebruikelijke wijze als rouwkapel was ingericht Een Liefdezuster had voordurend bg bet lijk gewaakt en was op het ganoomde tijdstip juist even met mej V E naar boven gegaan om haar reiskoffertje in gereedheid te brengen daar zg tegen den avond weder zou vertrekken immers den volgenden margen heden zou de begrafenis plaats hebben Op dat tgdstip schijnt een der brandende kaarsen wegens de hitte te zijn omgevallen en op het lijkkleed terecht gekomen Op het alarm waren spoedig eenige personen aanwezig o a de heer H Vooking 2e commandeur der stoomspuit die de vlammen trotseerende het eerst de lijkkist aanvatte en met behulp van twee mannen in den tuin droeg Door deze flinke daad werd het lijk voor verbranding gespaard zoodat dit vertrek naar Saumeray aankondigde waar zg den zomer dacht door te brengen en hem uitnoodigde haar daar te komen opzoeken zoodra hij haar iets zou hebban mede te deelen óf indien hg er luat toe gevoelde Dat briefje bracht Banoist in dolle woede gelgk allen die niet bijtijds tot een bestuit weteu te komen beschuldigde hij het noodlot van tegen hem samen ta spannen Tegen bet noodlot ta keer gaan is niet reel anders dan tijdverlies Benoist bemerkte dit na verloop van een uur Het was immers zgne schuld I Waarom was hij niet naar de Ene de Lisle gegaan op den eigen dag waarop Bolvin hem het papier had ter band gesteld In plaats van den kortsten weg te nemen was hg langs de kaden gaan loopen droomen als een dwaas Slechts ééa ding bleef hem nu over de enveloppe en de overige papieren in een couvert doen het te laten aantaekenen en naar Saumeray verzenden Ja maar mevrouw Montclar had nooit over die enveloppe hooren spreken en Estelle evenmin zijn plicht aischte dat hij haar omtrent het gewicht van dat stuk inlichtte hoe kon hij dat schriftelijk doen Hoe zou hij het verklaren waarom hij zoo lang over dit punt gezwegen hadP Hij bemerkte nu dat bet lastig is zich ongoroepen als rechter van instructie op te werpen en hij verwenechte het denkbeeld ilat hem daartoe had gebracht Hat beste waartoe hij allm wel bezien kon besluiten was de papieren en en heden op de bepaalde wgze kon worden ter aarda besteld Inmiddels waren terstond twee slangen op de brandkraan der waterleiding geschroefd en begonnen zg dan strijd met bet verslindend vuur Opmerkelijk is dat in een secretaire een Ituig zóó was verbrand dat het zilvorgeld was gesmolloi terwgl bet laatje vlak ernaast waarin papierengeldlag nagenoeg ongedeerd is gebleven Tien gulden aan zilvergeld die op een bovenkamer op een kaslje lagen zgn weggenomen naar men zegt zonder verantwoord to zijn Huis en inboedel waren naar wij vernemen beboorlgk verzekerd De bewoners van het perceel naast dat van mevrouw E verleenden welwillend hulp en goatvrgheid Centrum Uit Pietermaritzburg wordt oen afscbuwelgk geval van kannibalisme uit hel binnenland gemeld Ue vrouw van een kalferkapitein was ziek en een kaUerdokter werd geroepen om de patiënte te zien De dokter verklaarde dat het eenige geneesmiddel zou zgn het eten van het vet van een mensobelgk hart De kapitein hield den dokter aan zijn woord liet hem dooden en het harivet aan zgne zieke vrouw toedienen terwgl de reet van de famUie smulde aaa het lijk van den dokter Ëen paar honderd soldaten werden op hot hooreu van dit bericht uitgezonden om den kapitein te overmeesteren dooh deze gaf zich gewillig over In Notdhom is onder voorzitterschap van den OberPresident van Hannover Preiherr von Beonigten een vergadering gehouden ter bespreking van plannen voor een spoorweg door de Graafschap Bentbeim Kr waren omstreeks 60 personen tegenwoordig waaronder de Landraden van Liugen ea Bentbeim de burgemeesters der verschillende plaatatn uit do Graafschap Beutheim en industrieelen van Nordborn Schuttorf Bentbeim eu Gildehaas D geprojecteerde Ign Embltffeieim Neuenbaus Nordborn en van daar naar Schuttorf Bentbeim of Gildehaus is door deze bijeenkomst zoo goed al verzekerd De Graafschap zal kosteloos den gtond leveren eu de Ign dan doer den Staat worden aangelegd Da heer D Gelderman president dar Oldenzadsohe Kamer van koophandel was ook tegenwoordig mat den burgemeester van Denekamp om in verband met bovanstaiud project te spreken over een eventueel van Nordborn naar Oldenzaal via Denekamp te leggen spoorlgn welk voorstel met inganomanheid woril begroet De afgevaardigden van l4ngen spraken sterk vogi eene te leggen l n van Oldenzaal naar Lingerr i verder via llaselune naar Lóningen waardoor eene geschikte internationale route naar Bremen en Hamburg zou ontstaan Binaaokort zal naar aan da y B et gameid wordt te Oldenzaal eeife commissie gevormd worden die verder met belangstellenden van Denekamp en Nordborn zal overleggen wat verder gedaan moet worden om het beoogde doel te bereiken Door bet tot stand komen dezer verbinding zouden vooral de naburige pUatsan Denekamp an Nordhorn zeer gebaat zijn en Ootmanum gemakkelgk door acne zijign daaraan verbonden kunnen worden Een dar oonaken zoo niet da hoofdoorzaak van de ramp die bel stoomschip Prim Tredertk is over komen wordt toegeschreven aan de omstandigheid veloppe te bewaren tot hg mavronw Hontclar en Estelle toevallig eens ontmoette Trouwens eenig uitstel zou geene verandering brengen in de omstandigheden an gedurende dat uitstal zou man misscbisn een spoor vinden Opgeruimd gebruikte hij het ontbijt deed eana wandeling eu tegen vier uur plotseling eene dringende behoefte gevoelende om zijn hart te luchten besloot hij zijne moeder te gaan omhelzen Mevrouw Benoist was eene zeer eigenaardig persoon Zg was de dochter van een rgken wijnboer uit Anjou en had aan wggboar zonder fortuin getrouwd wiens familie door het oidium was geruïneerd in een tgd toen de nieuwe plaag van è phylloxera nog niet was uitgevonden Zij had behagen in geschept en er hare eer in gesteld h fortuin aan te brengen aan dien braven tan gronds gerichtan jongen dien zij als verstandig en bekwaam kende En bovendien beminde zg hem wat meer zegt dan alle fraaie redeneeringen Zij alleen in da streek hadden den moed gehad twgfelacbtige oogstan op te offeren om oen ingrijpend verdelgingsmiddel toe te pa n en het was hun gelukt Drommels men moet heel wat geld hebben om zoo ta kunnen wachten hadden de mensehan gezegd Da uitkomst was verbazond in weinige jaren waa hot fortuin van de Benoists verdriedubbeld Zij hadden slechts ééa zoom gekregen en i die had de rader gïzegd zal soldaat worden Wordt venolgi dat men niet heeft kunnen onderscheiden van weikan kant de gehidngnalm kwamen een zeer bekend feit dat vooral door reddingbooten honderde malen geconstateerd is Verscheidene middelei zgn bg herhaling beproefd om in die onzekerheid te voorzien doch zonder het geweuachte ge olg Naar aanleiding daarvan vestigt J C B in de atoompoit da aandacht op het tan vorigen jaren te Parijs gehouden congres van elactrotecbnioi waar gebleken is dat men een toestel bedacht heeft om de richting te bepalen waarin een geluid tot ons komt Deze toestel bestaat in hoofdzaak nit een microphoon bevestigd in oen cylinder die in zgn omtrek een opening heeft vlak tegenover bet Irilplaatje dor microphoou die tevens met een stol telepbonen in electrische gemeenschap staat Wordt nu een geluid gehoord dan geeft men aan den cylinder een draaiende beweging wat ook Inngs mechanischen weg kan geschieden en brengt de telepbonen aan het oor Zoodra het trilplaatje der miorophoon naar de richting is gekeerd waoruit het sein komt zal hel geluid duidelgker worden waargenomen dan in lederen anderen stand men verkrijgt dus meor zekerheid en kan dienovereenkomstig maatregelen nemen Schrgver vraagt of bet niet de moeite zou waard zgn dat bevcegde personen onderzochten of de bedoelde inrichting aan de te stellen eisclien voldoet en dus in practgk kun worden gebracht Uit Athene wordt van nieuwe gruwelen op Christenen in Macedonië gepleegd gewag gemaakt Zekeren Nicholas Donkas moet o a een in het vuur gehouden bajonet door den neus zijn gestoken Men meldt ook dat volgens last uit Constantinopel geweren aan de Koerden worden uitgedeeld met geen ander doel dan hen aan te moedigen in hun geweldenaryen tegen de Christenen Ta Londen heeft een Franschman Jacques genaamd in het Aquarium onder streng toezicht 42 dagen gevast De man gebruikte niets als een door hem bereid poeder met Minervowater terwijl hij eiken dag zes sigaretten rookte In dit opzicht verschilde deze hongerkuur van die van Succi en de andere Tasters dat Jacques er nn afloop der kuur even flink uitzag als vóór dien tgd Ook had hij zgn krachten behouden Ten bewijze daarvan droeg hij alvorens iets te eten na aHoop der 42 dagen een man die ISO KG wobg op zijn schouders door de zaal Eau treurig ongeluk heeft te Fontaine Ie Port aan de Seine plants gehad Een 16 jarig seminsrist die bg den pastoor van Chalet en Brie logeerde w in de Seine gaan baden in gezelschap vnu diengeestelgke en oen 22 jarig jonkman die beideii aaudeu oever op hem wachtten Hij was nog niet Inngin het water toen hg onder luide wanhoopskreten door den stroom werd mudegesleept eu wegzonk Do iandere jonkman trachtte hem te redden maar ook ihg verdronk en de pastoor die daarop geheel gekleed in de rivier sprong om de beide jongeliedente helpen geraakte met zijn lange soutane verwardin de waterplanten en eer er hulp kwam kwamook hg door don stroom medagesleept om het leven i Onze Londensohe correspondeut schrgft dd 3 dezer Zoonis bekend is is Nederland niet het eenige land waar men ontavradan is over de vcrbondsbepalingen op den invoer van levend vee In Engeland De Vereen Staten hebben nog meer belang bij intrekking van het varbod dan wij en hot Agricutural Departement te Washington heeft nu bijzondere inspecteurs naar landen Liverpool en Glasgow gezoYiden om het vee der aldaar aankomende Amerikaansche veebooten aan een streng onderzoek te onderwerpen Volgens den Amerikaanscfaen minister van landbouw is er geen enkel geval vnn besmettelijke veeziekte in de Staten en daarom hoopt hij nu doorden nieuwen maatregel intrekking van het verbod tezullen erkrggon De fout ligt intusscheii zooalswel bekend niet aan het vee maar is bij deuminister Chaplin te zoeken Zou onze regoeringen de Duitsohe die toch beide groot belang bij dezaak hebben zich in deze niet bg de VoreenigdeStaten kunnen aansluiten om zóó gemeenschappelijkhet doel te bereiken hhl Op merkwaardige wgze is een gids uit Lauterbrunnen Christian Linda van een wissen dood gered Linda een 53 jarigon gids had oen toerist ovar den Tschingel gletscher tot Ried begeleid Van daar ging hij op 27 Juli naar Lautorbronnen terug Om eerder thuis te zijn koos bij niet don weg van den Tshingelpas moor dien óver den gletscher tusschan den Mutthom en den Tshingelhorn waar hg Zondag omstreeks 7 uur in den ochtend in een spleet riel Woensdagmorgen dus 72 uren later kwamen een toerist en een andere gids Fritz Graf uit Lauterbrunnen over de plaats waar da ongelukkige Linda in de diepte verdwenen was Een gsbij die op den rand der spleet lag trok hun aandacht en over den rand heenkijkende zagen zij Linda op den bodem Ze lieten eeu touw zakken dat Linda vervolgens om zijn middel vaslroaakte en met groote moeite werd hij oen eind omhoog getrokken Daar hij zeer zwaar is kon men hem echter niet tot aan den rand der spleet brengen Er werd nu besloten dat de toerist op den gletscher zou blijvon terwgl Graf naar Steinberg ging om hulp te halen Met takels eu touwen slaagde men eindelijk Linda meer dood dan levend aan de oppervlakte Ie brengen Hij erd naar het ziekenhuis vervoerd en is door koude en gebrek 6n voedsel zoo uitgeput dat men twijfelt of hij nog zal herstellen Vooten en banden waren geheel bevroren en het mag inderdaad een wonder heeten dat Linda het in zulk een toestand hij was letterlgk tusschen het ijs beklemd geraakt 72 uren lang heeft kunnen ullbonden In dö nabijheid van Insprück Tyrol is een trein hoofdzakelgk bezet door persontu die een uitstapje naar Landeok maakten ontspoord daar do as van de locomotief brnk Drie wagons vielen in de Lun maar alle reizigers wisten zich uit de ramen te redden en bereikten behouden den oever Eenigen ontvingen kwetsuren welke echter niet ernstig zijn Overigens liep do ontsporing zonder ernstige ongelukken af Volgens een ander bericht was hot ongeval te wijten u n den slechten toestand van den weg die door het water van de Inn die or longs stroomt ondormgnd was Er waron 120 reizigers in den trein Natuurlijk ontstond een groote verwarring maar daar spoedig hulp word verleend werden de reiiigera van do drie wagons die in de rivier vielen spoedig uil hun benarden toestand gered Onder de vele reclames legon deu hoofd omslag die in do laatste vergadering van don Kaad te Onatwedde worden behandeld bevond zich ook eene van iemand die reeds geruimen lijd met eeu vrouw samenwoont doch haar niet kan huwen omdat de vaderin Amerika verblijf houdende zijne toestemming niet wil verleenen Wij laten het hier volgen i Meinhoer Bourgernieestorl Gg beeft mij een papier gosturtzooeene aanslagbiljet Waarvan moed jk dat botaalen Wij zgn nog heel niet getrouwt en heel veel verdienik ook niet want ik moet jaars 50 Gulden uurbetaalen waar komt dat het rP Gij moogt blij zijn dut gij van ous vree hebben eu laat ons dan ook metvree en stuurt ons dan niet zoo oeu papier om to betalen want als ik dat betaaten moet dan verlangik ook om te trouwen heereii Dus zoolang ik nogniet trouwt ben moet gij mij ook met vree laten dan laat ik U ook met vieo Maar als ik dat betaalen moed dan kunt gij haar mot de kleine kind opbergen V Ct Volgens een telegram uit New York is aldaargisteren de straf voltrokken aan den moordenaar Kemmler die veroordeeld was om door middel van electriciteit ter dood te worden gebracht Een gebrek in den electrisclien toestel belette den onnciddelijken dood Het was een gruwelijk treurspel Men heeft den electrischou stroom tweemaal doen werken zouder dat do dood gevolgd is ofschoon het vleesoh van Kemraler s rug is afgesebeurd en hij in zwijm viel Eorst na de opening van een derden olectrischeu stroom was hij een lijk Do ongelukkige toonde groote geestkracht zelfs plaatste hij zich in deu stoel zóó dat hg de schokken het krachtigste moest ffndergaan De Zwitserscho politie heeft twee Parijzenaars dio naar Génève waren gekomen om daar een duel uit te vechten belet dit plan uit te voeren Onverrichter aken moesten de hoeren de grens weer overgaan Zij vochten toon op Fransch grondgebied met dit gevolg dat eeu hunner ernstig gekwetst werd Ook de Belgische justitie ziet nauwkeurig toe Nog onlangs werd een Franschman die op Belgisch grondgebied kwam duelleoren door de Belgischen rechter tot veertien dagen gevangenisstraf veroordeeld Buitenlandscb Overzicbt Het is thans een feit dst Celman afgetreden is als hoofd dor Argentgnsche republiek Dr Pelligrini is zijn opvolger Deze benoeming moet een goeden indruk gemaakt hebben De Times meldt uit Buenos Ayres dat de voorstanders van Celman in het parlement trachtten Dardo en Roca a er voor te spannen tot de vorming van oen Kabinet maar Boca s pogingen in die richting faalden geheel niemand wilde in het aller minst met zgne oombinatia iets ta maken hebben Daarna ontstond eene reactie in het parlement tegen Cslman mot duidelgke tekenoengeving aan den staatspresident dat bij moest aftreden binnen twee uur anders zou hij waarschgnlijk in staat van beschuldiging gesteld worden na tot ontslag gedwongen te zijn daarop restte Celman niet anders dan toa te geven In eene boodschap aan de vereeuigde Kamers die permanent zitting hadden zond hij zijne demissie welke met 61 stemmen tegen 22 werd aangenomen In zijne boodschap herinnert Celman dat hij zijn vaderland trouw en onbaatzuchtig gediend heeft Na don militairen opstand te hebben bedwongen betoonde hij barmhartigheid door eene amnestie en door minislerieele portefeuilles aan leden der oppositie aan te bieden Thans bevindt hij dat hg zich moet opofferen voor do vaderlandsche rust en vrede daar zijn pogingen tot verzoening faalden De geschiedenis evenwel zal hem rechtvaardigen Bij den maaltijd in het Mansion House zeida Salisbury dat Europa thans geheel aan den vroda toebehoort Op schertsenden toon sprak hij over da mogendheden die Afrika onder elkander verdeelen maar tevens wees hij op de voordeeleu van deze handelwgze door welke de aanleiding tot gevaarlgke geschillen wordt uit den weg geruimd Ten opzichte van hot Egyptische vraagstuk zoido hij dut er groote vooruitgang bewerkstelligd is door het ernstige en verstandige Engolsche bestuur doch dat Engeland Egypte niet mag ontruimen ton einde niet het werk dat het plechtig aanvaard heeft weder in gevaar te brengen Vrijdagavond vertrekt de Minister Von Bötticher naar Helgoland om het eiland op plechtigo wijze in bezit te nomen De Keizer zal er den lOn aankomen De Beiohsanzeiger hoeft het noodig gevonden do mededeolingeu over de voorgeschiedenis der overeenkomst in de Neue Zurichor Zeitung tegen te spreken Inmiddels is uu ook do Fransoh Engalsche overeenkomst gesloten of liever zijn door beide Mogeodheden verklaringen uitgewisseld Volgens do Temps verklaart Frankrijk genoegen te nomen met bet Engolsche protectoraat over Zanzibar onder opheffing der verklaring van 1862 doch met dien verstande dat zij op Mascate dat aan Zanzibar loenroerig is van toepassing blijft Engeland verklaart daartegenover zich te onderwerpen aan het Franscbe exequatur voor de consuls op Madagascar en te erkennen dat in WestAfrika het land achter de Franscbe bezittingen in Algerie aan den Senegal on den Niger aan Fianschen iuvloed onderworpen blijft De tekst is nog niet gepubliceerd volkomen helder ia da mededoeling zonder nadere aanwijzigen niet In Frankrijk is door den Minister van Koophandel een wetsontwerp ontworpen waardoor in geval van faillissement oener ondernoming do bijdragen in pensioenof ziekenfondsen gestort buiten den faillieten boedel zullen worden gohouden Prins Ferdinand van Bulgarijo is na slechts éón dag to Weenen vertoefd to hebben naar Hongarije vertrokken ten einde nog oenige dagen door te brengen op hot landgoed van zijn broeder prins Philips van Coburg To Weenen werden door den prins geen bezoeken bij personen uil de politieke wereld afgelegd Voor zoover bekend is bezocht Ferdinand alleen oen bekend professor iu de geneeskunde ten einde zijn advies in te winnen over den staat zguer gezondheid welke na de ondergane kuur te Karlsbad veel verbeterd is Over een paar dagen zal prins Ferdinand te Sofia terugkeeren Daar worden reeds groote toebereidselen gemaakt voor een feastelgke ontvangst welke als voorbereiding zal dienen tot het groote feest van den 14den Augustus Op dezen dag legde Ferdinand voor drie jaren te Tirnova don eed af op de Bulgaarsche constitutie en dit feit zal nu feestelijk worden herdacht niet alloen in de hoofdstad maar in het geheole vorstendom Nog steeds blijft het gerucht standhouden dat prins Ferilinand en zijn energieke ministor Stambuloif Kuropa op dien dag een verrassing zullen bereiden De een spreekt van een onafhankelijkheidsverklaring van het vorstendom en de ander meent dal Ferdinand zich zelfs tot koning zal laten uitroepen maar de Bulgaarsche vorst ontkent ten stelligste dat hg op dergelijke plannen zint Toen hij uit Weenen vertrok zoide hij tol een zijner vrienden die hem uitgeleide deed Ik denk er niet aan voor Europa oen opzichtige verrassing ta bereiden Ik ga eenvoudig naar mijn land terug om mgn plicht te vervullen en te leeren geduld ta oefenen Geduld te oefenen gelgk hij reeds drie jaren heeft gedaan is dan ook het verstandigste wat prins Ferdinand kan doen Tot dusver hoeft de Coburgsche prins de meeste voorzichtigheid betoond en daarom is het niet aan te nemen dat een bozadigil staatsman als do minister Stambuloff de belangen van het vorstendom op zoo roekelooze wgze op hot spel zou zetten Ondanks de verontrustende berichten over Ferdinands plannen welke hoofdzakelijk I