Goudsche Courant, maandag 11 augustus 1890

N 4394 Maandag 11 Augustas 1890 GENERAIh STEAI NAVIÜATIOH COnPAHT I HOLLANDSCHE Moomboot Maatschappij AMS TEBDAM LOUD EIT De ligplaats van alle Stoomschepen voor LONDEN is te AMSTERDAM aan da Handelskade over de Kattenburgerbmg De Schepen vertrekken van Amsterdam en van Londen viermattl per week van AMSTERDAM Handelskade iederen Dinsdag Woensdag Zaterdag en Zondag 4 van LONDEN Theems nabU den Tower iederen Woensdag Donderdag Zaterdag en Zondag Goederen aangenomen door de Agenten der beide Maatschappijen zullen voorzoorsr de ruimte dit toelaat per eerstvertrekkende Boot worden verscheept De schepen laden steeds den aan het vertrek voorafgaanden dag GOUDSCHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstrekem De inzending van advertentien kan gescbieden tot Ma nnr des namiddags van den dag der uitgave t ran Russitohe on Fransche lyde worden uitgestrooid lal het wel blgken dat ook nu de Bulgaarsche regeering ziob voratandiger lal betoonen dan haar tegenstanders a ngenaam zal wozeu PËTROLEUM NOTEËRINGËN van de Makelaars Cantzlaar SchalkwUk te Rotterdam De markt was heden vast Loco Tankfust ƒ 8 Geïmporteerd fust ƒ 8 September October November en Decemberlevering ƒ 8 05 Jitirgerlijke Stand Moordrecht GEBOREN MiriDu oidtri D Woltcn d G BorggTMf Emnigie mitu 1 OVERI KOEN T F Boawnur 8 m A tn der Hoeren S a ONDERTROUWD F Vermg 63 j eo H tin Riet APVERTENTIÜW Getrouwd G J GOEDEWAAGKN en C P Dl BROUN die ook namens ederzgdgche familie bunnen dank betaigen voor de vele blgken van belangstelling bg hun Huwelgk ondervonden Ondergeteekendeu betuigen bg deze mede namens hanne kinderen bunnen barteIgken dank voor de vele blgken van belangstelling bg gelegenheid hunner 25 JARIGE ECHTVEREËNIGING ondervonden en in t bgzonder aan zgne geëerde Begunstigers die hg zoo lang reeds heeft mogen bedienen M P OOSTERBEEK H OOSTERBEEK OVEKHEEW Gouda 8 Augustus 1890 Voorloopig Bericht De SCHOENCOMPAGNIE zal van al Woensdag i3 tot ZatlrdagaToiHi 16 k een groote UITVERKOOP houden van alle mogelgke soorten Dames Heeren en Kinder SCHOEN WERK in het Bovenlokaal van het Café cSCHAAKBORD Kleiweg E 96 Gouda mm te OÜDEWATEfi Buitentaio ROZËI BURG Oiosdag 12 Woensdag 13 Donderdag 14 Vrijdag 15 AUGUSTUS telkens s avonds T j uur optreden van het CONCERT en OFERETTENOESELSCIAF Directie Gebe CüLP van Groningen Opgeluisterd door een goed OBKJEST Woensdag en Vrijdag MATINEE m uur in RüZENBDRG Entree s Avonds 49 ets s middags 25 ets N B Alles breeder bg biljetten m ROZENBURG is geschikt voor allerlei amusementen Opening van den Tuin eiken dag te 4 uur s nam uitgezonderd s WOESSDAGS Voor vroegere opening vervoege men zich aan het Koffiehuis DS Roos naast het Raadhuis Kind N KONINGS een complete gebruikte BOOKLBIDINO zoo goed als nienw Adres onder No 2026 aan het Bnrean van dit BladL OpealDare Verkooping te GOUDA t n overstaan van de Notarissen SCH DEE en vis den BERG te Rotterdam en FOtiTÜUN DROOGLEEVBR te Gouda op MAANDAG 11 AUGUSTUS 1890 des morgens te élf nreu in het Koffiehuis Habhohib aan de lifarkt van No 1 3 Eene sBJiiSDBaif gemakkelijk ingericht WOONHUIS PAKBUIS OPEN PLAATSEN en ERVEN alles gun ig aan elkander gelegen aan de Groote Vaart tns hen Anuterdam en Rotterdam aan de Bogen langs den Tnrisingel te Gouda Wgk O Nos h9 160 160a 161 en 646 Kadastraal beke in Seétie D Nos 1835 1894 en 1895 te rtmen groot 8 Aren 79 Centiaren Te aanjaarden 1 October 1890 In 3 p ceelen te weten No 1 D Slgterg en Kantoor met Woonhuis en Pakifuis O Nos 159 160 en 160a No 2 De Branderg met Gistloods en Open Plaats tot berging van steenkolen O No 161 En No 3 De Distilleerderg met Stal enz O No p40 De Zolders boven de Distilleerderg en de Stal zgn verhuurd tot 1 Augustus 1891 aan jen Heer VE KLEIJ voor ƒ 2 25 per week De Branderg is voorzien van 2 Rnwketels 1 Distilleerketel 16 Beslagbakken 3 Gistbakken en v n alle verdere Werktuigen en Gereedschappen tot een goed ingerichte Branderg b oorende Het Woonhuis van waterleiding voorzien bevat 6 Kamers Keuken mimen Zolder en vele gemakken No 4 Een ruim ingericht van Waterleiding en vele gemakken voorzien WERKPLAATS TUIN OPEN PLAATS en ERVEN aan de Keizerstraat te Gouda Wgk K No 121 kadastraal bekend in Sectie D No 415 groot 2 Aren 88 Centiaren Verhuurd bg de week beneden aan T BINNENDIJK voor 3 en boven aan G MEUER voor ƒ 1 50 En No 5 Een met STALLING BOVBN WONING en ERVEN naast het vorige perceel Wgk K No 120 kadastraal bekend in Sectie D No 414 groot 85 Centiaren Verhaard bg de week aan C VA EIJK voor ƒ 3 De perceelen zgn de 3 laatste werkdagen vóór den dag der veiling van des morgens 10 tot 5 uren en op dien dag des morgens van 9 tot 11 uren te bezichtigen Nadere inlichtingen geven voornoemde Notarissen Die iets te vorderen heeft van W SCHALEKAMP Jr wordt verzocht zgn rekening vóór 25 AUGUSTUS in te zenden W P WAGTHO Oograrts heeft zich gevestigd te ROTTERDAM Slatiompt B nabij atatiou Delftsche Poort SPREEKUUR dagelgks van 12 tot 2 nnr Zon en feestdagen uitgezonderd Voor minvermogenden s morgens van 8 1 tot 10 uur ADVfiRTENTIËN in alle Binnen en BuUenlandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Gouda Snelpersdruk in A Bmnkman t Zoo De nitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met nitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 icooderlijke Nommen VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 9 Augustus 1890 Tot noodheemradgn van de Krimpenerwsard z n voor den inter IS benoemd de heeren L De Jong on T Schieveen te Gouderak L Kooü te Krimpen d IJsel A Breedveld te Lekkerkork P P Stuurman te Ammerstol G Oskam Az en O VoorsluvJB Jz te Berg Ambaoht allen hoofdingelaoden De dezer dagen als vermist gemelde ttree jeugdige meiqes uit Den Haag zjjn te Qouda door de politie opgespoord en naar de ouderlqke woning teruggebraobt De dieven die sinds eenlgen tijd te Amsterdam op een paar plaatsen met meer of minder succes inbraken hebben gedaan en door remieling van alle voorwerpoa die bun onder de band kwamen en niet meegeneraen kanmn worden pem s lerltetefl ma hunne vluohtige werkzaamheid hdibeu de vorige week s nachts ook een bezoek gebracht aan de leeg staande wonug van den beer U Keijzer Grensstraat 19 onder K Amatel Ds Orenutraat ia eene stille weinig bezochte straat aan de Weesperzijde en uit verschillende omstandigheden blijkt dat de dieren eeqp poos lang In de buurt op de wacht gelsgen hebben eer zij hunnen slag trachtten te slaan Ook is door een beitel dien zij achterlieten gebleken dat zij hunnen weg hebben genomen orer een erf in de bunrt van de woning des heeren Keyzer Daarin hebben zij zich door verbreking van het slot der buitendeur weten binnen te werken Het huis was onbewoond daar de familie Keizer in Baarn toefde Zy konden dut ongehinderd de geheele woning doorzoeken iets wat zij ook niet bebben nagelaten Ten minste in nagenoeg alle kamers hebben zij als krank FEVILLETOJM Een rïiadselachtige Gfeschiedenis Uit ket Fraiuch f O 18 Hq had goede examens sf legd en had Saint Cyr gelijktijdig mét Kaymond verlaten tot wien hij zich sterk aangetrokken gevoelde Do zoon van den generaal en de zoon van den wgnboer bezaten vele punten van overeenkomst en verschilden op eenige andere zoadat hunne vriendschap kracht vond in ds tegenstrijdigheden hunner karakters Toen de oude Benoiat overleden was had zqne weduwe de geheele zorg van de wijnteelt op zich genomen en de zaken waren er niet slechter omgegaan Theodore was na vele jaren dienst uit het leger getreden waar hij bekend stond als een goed officier en was de druivencuUuur wetenschappelijk gaan bestudeeren met bet doel om strijd te voeren tegen den nieuwelings ontdekten vijand Dientengevolge bracht hij den winter te Parijs door en keerde Heen dan naar Vouvray terug als zijne moeder hem noodig had Op n bewuBten dag gevoelde hij zonder zelf te weten waarom behoefte een goedhartig mensoh te zinnigen huis gehouden Spiegels stuk geslagen stoelen stuk gesneden andere voorwerpen verbrijwld kortom de schade voor de bewoners is zeer groot Voorwerpen van groote waarde bebben zü echter niet mede kunnen nemen eene geladen revolver eenbarometer een pak kleeren e d bleken van hunne gading te zijn en daarmee beladen hebben zij de woning verlaten echter niet zonder waarschijnlijk gezien te zijn door een dienstmeisje uit de buurt die ten minste het signalement heett gegeven van twee mannen die z j in den vroegen morgen in de buurt der woning van den hoer Keijzer gezien heeft Deze dieven schijnen het vooral toe te leggen op inbraak in buizen die tijdelijk onbewoond zgn door dat de families buiten toeven UU Ëen bewijs van groote zelfopoffering werd onlangs gegeven door een der passagiers van een uit Indie Iceerenden mailstoomer ds wegens ziekte repatrieerende 2e laitenant der infanterie van het Neder landschInd h leger J L L M Wiitioh Aan boord i ii £aa dar mailstonmeni in d Booda Zsa bevond zich een Afrikaan die eenigsuns aan verstandiverbijstaring lydende aan zijne bewakers ontsnapte en in volle zee over boord sprong Tengevolge hiervan verspreidt zich plotseling aan boord de valsche mare dat een kind van een der passagiers over boord is gevallen Luitenant Wittioh bedenkt zich geen oogenblik ontdoet zich snel van zgne schoenen en springt tot redding van de kleine boven van de verschanaing in zee In dergelijke gevallen is in verband met de snelle vaart van het schip snelheid van handelen hoofdzaak om zooveel mogelijk nabij den drenkeling te water te gaan Weder aan de Sppervlakte komende bespeurt hij nergens eenig spoor van het kind terwgl het schip inmiddels door de vaart een flink eind verwijderd is Wel werd er direct gestopt en teruggekeerd om zoo mogelijk den edelmoedigen Wlttich te redden zien twee volkomen oprechte oogen te ontmoeten en wat nog vreemder is voor een tamelijk ruw opgevoeden man van tweeëndertig jaar bij verlangde sterk omhelsd en gekoesterd te worden zooals in zgne kindsheid Hij bemerkte dat hg het goed overleggende des avond te Vouvray kon zijn Zgn valies was spoedig gepak en niet lang daarna was bij op weg naar Orleans Toen hij uit den trein stapte was het donker eenige sterren wezen hem den weg dien hij wel met gesloten oogen had kunnen vinden en hij kwam weldra aan de groote deur van het huis Den sleutel uit den zak halende welken hij steeds bij zich droeg opende hij de denr en trad den hof binnen De groote wachthond had hem reeds herkend want hg rekte zich gapend en tevreden voor zijn hok uit Ja Pollux zeide Benoist ik ben hot De harige kop kwam vooruit om gestreeld te worden en de trouwe wachter keerde in zijn paleis terug met een geweldig rumoer van over den grond sleepend ijzerwerk Een licht brandde achter de jaloezie boven het hondenhok het venster ging open Een klein vrouwenhoofd met eene witte muts bedekt vertoonde zich als een schaduwbeeld tegen den verlichten achtergrond van het vertrek Een jij het Theodore zeide zij zoo kalm alsof hij eerst den vorigen dag was vertrokken Ja moeder kom niet beneden ik kom boven ADVERTENTIEN worden geplaatit van 1 5 regels ik 50 Centen iedere regal meer 10 Centen GROOTE LETT SBB worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien r tii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Mauidags verschgnt doch door stroom of eenige andere omstandigheid was de afstand tusschen zwemmer en schip te groot zoodat men van boord niettegenstaande lang zoeken niets meer van hem bespeurde Wel trachtte de flinke zwemmer het schip te naderen doch het bleek te vergeefs en eindelijk is zijne eenige hoop op redding een vuurtoren die zich in de verte boven de zee vertoonde De vuurtoren op een rotspunt van de twee Brothers Gelukkig gespaard door de veelvuldig voorkomende haaien gelukt het hem na langen strijd tegen de golven den vasten wal bij den vuurtoren te bereiken Uier werd hg na vier dagen opgenomen door een Engelsch kolenschip naar Suez gebracht en van daar is hij met de volgende mail gerepatrieerd De jonge man die pas eenigszina van zgne Indische ziekte heratellende was bracht 3 ii 1 uren in zee zwemmende door en heeft natuurlijk veel geledendoor het ontveld raken van de armen enz Ongetwgfeld heeft hg zijn leven te danken aan den energieken wil die in hem moet zetelen C Over de geschiedenis van den Transvaalaohon Postzegel deelt een inzender in de Folkaatem het volgende mede De eerste hier te lande gebezigde postzegels werden omstreeks het jaar 1370 naar eene teekening van den heer Frederick Jeppe door den Heer J P Borrius te Potche traom gedrukt met platen welka te Rostock in Duitschland vervaardigd waren Ze waren van groot vierkant formaat en voorzien van het gekleurde wapen der Zuid Afrikaansche Bepubliek Naderhand werden ze met dezelfde platen te Pretoria door den heer J F Colliers gedrukt onder toezicht eener commissie welke bestond uit de heeren Bergsma Van Breda en Juta Die exemplaren waren niet geperforeerd en meestal niet gegomd ook gebruikte men allerhande soort van papier al naar gelang van hetgeen er op een gegeven oogenblik in Licht heb ik niet noodig Goed zeide mevrouw Benoist en deed het veaster dicht Een oogenblik later vonden zij elkander boven aan de trap weder Goeden avond moeder zeide Theodore haar omhehende doeden avond mijn jongen antwoordde zü hem een kus gerende Zij had hem bij den kraag van zijne jas gegrepen om hem te omhelzen want zij was klein Wat brengt je hier vroeg zg vriendelgk toen hij in de kamer gezeten was op een matten stoel bij eene ronde notenhouten tafel met twee waskaataan Scheelt je wat Neen moeder Zij zag hem met hare heldere oogen aan zoo vol van boerenschranderheid en moederlijke liefde Je bent niet ziek en de zaken gaan goed f Wat is het dan jongen P Niets moeder Aatwoordde de groote zoon de gezette taille van de oude vrouw tegen zich aandrukkende maar geef mij toch nog maar een zoen I X De wijngaard lag in de zon op den gloeienden heuvel aan den voet van den heuvel vormden huizen tuinen en rgen populieren eene haag langs ds Loire