Goudsche Courant, maandag 11 augustus 1890

Koopt geene Naaimachine alvorens eene ECHTE SINQER fabrikaat der SINGER MAATSCHAPPIJ te Neio York 3 op proef ontboden te hebben Eenig Depèt te AMSTERDAM es KALVERSTRAAT 62 Eenig Depot te ROTTERDAM Hoogstraat 346 EenigDepot te s HAGE Lange Pooten 16 Toorrud wu De legela moeten niet bjjionder fnai geweest tqn De platen worden in het kantoor van den Thesanrier Qeneraal bewaard alwaar ze waar chjjnlijk op den huidigen dag nog in vrede nuten Eenmaal omstreeks 1873 zijn er postzegels uitgegeven rertegsnwoordigende een bedrag van circa 1 200 pd St welke uit Duitachl nd Rostook kwamen en rerraardigd waren met platen welke daar zqn gebleren Za vertoonden juist dstelfde kleor en teekening als de oudere doch waren veel netter afgedrukt en uitgeroerd Ook zijn er toen enveloppen idl aarop gedrnkten stempel uitgegeven geworden Het drukken deier exemplaren was geschied buiten medeweten der regeering dientengevolge had deze over de in Duitsohlaud liggende platen niets te zeggen Het waren alle tonder uitzondering supencezegels Toen de Engelschen de republiek op den 12 April 1877 anneioeiden gebruikten ze zoolang er nog geen nieuwe waren aangekomen de bsataande zegels doch merkten die met de zwarte letters V B en daaronder het woord Transvaal naderhand werden er postzegels uitgegeven met den kop van koningin Victoria er op en van het gewone tb ins overal gebruikelijke formaat Na de herstelling der onafhankelijkheid in 1881 werden nieuwe postzegels ingevoerd welke nog heden gebruikt worden en vervaardigd zijn door de firma Enschedé te Haarlem Men schrijft uit Amsterdam aan het ütrechUeh Dagblad Bg den lust tot bouwen die hier obchoon niet meer zoo sterk als eenige jaren geleden nc maar steeds blqft bestaan is het niet van belang ontbloot op te merken hoe dikwyis pas voltooide woningen ja dikwijls zelfs huizen die nog lang niet voltooid zqn reeds in openbare veiling komen moestal bij wqze van gerechtelijke executie Nog slechts weinig tqds geleden zag ik ergens eenige huizen in wording die het maar niet faooger boven den grond kouden brengen dan tot en met het sous terrain Toen zag men maanden lang geen werkman op de karwei integendeel gras en onkruid tierden welig tnaschen de lage muren en als dit haast boven de steenen aitatak kwamen de sloopers en braken het al weer af om een nieuw gebouw te beginnen dat nu haast onder dak staat H ne navraag naar de oorzaak van dit monnikenwerk gaf m zonderlinge dingen te hooren praktqken die hier zoo gebruikelijk schqnen dat zy als de meest gewone handelsoperatien althans door de deskundigen die ik er over sprak met een glimlach werden besproken Tal van grondspeculanten hebben zich den eigendom verzekerd van boawterreinen in de nabijheid der stad en trachten deze zooals van zelve spreekt an ook zeer redelqk is zoo duur mogelijk van de hand te zetten Iemand die krediet heeft bij houtkoopen en steenfabrikanten kan op de gemakkelijkste voorwaarden sis hij maar een bagatel geld heeft eigenaar worden van een flink bouwterrein Zelfs worden de bezwaren die hij mocht hebben en die Toortvloeien uit de noodukelijkheid om zijn werkvolk het loon te betalen op de meest welwillende wijze uit den weg geruimd door het vriendelijk aanbod van wekelqksche voorschotten Wie zou tegen zulk eene verleidelijke kans om veel geld te Mrdienen zonder iets ten minste be De Irotscbe rivier stroomde snel voorbij alsof zij daa indi naar het westen eene spoedvereisehende taak had te vervullen de westenwind riep op het water sehitterende rimpels te voorschijn van tijd tot tqd voeren schepen met hoog gezwollen zeilen in groepen van vier of vijf den stroom op Hel water was hoog in dit jaargetijde deboomen met hunne nog lichte teedergroene blaadjes teekenden zich in de rivier als doorzichtige kant af Theodore die door de wijngaarden zijner moeder wandelde kon niet nalaten een oogenblik stil te staan om het fraaie Indscbap te bewonderen ofschoon hij het duizend aal ec op alle nren van den dag had gezien was kq er nooit van verzadigd Het is prachtig zoide hij terwijl zijne moeder ovet een wijnstok gebogen dezen onderzocht metdecelfde zorg waarmede een dokter zijn paüent denpols voelt De oude vrouw richtte zich op liet den blik over den stroom en de oevers gaan en antwoordde Ja het is mooi Waarna zij hare inspectie hervatte Haar wijnberg was geen wijnberg zooals de andere hg was haar kind en wel een na een hardnekkigen strijd gered kind Mevrouw Benoist gevoelde zich de moeder van haren wijngaard zooals men de moeder is van een tengeren zoon die bedreigd wordt door eene erfelijke kwaal Zij sprak er weinig over en altijd met zekere terughouding zooals men spreekt over een geluk waarvan men niet geheel zeker is trekkelük te bezittm of te wagen bestand ijjn I Op die wgit z jn dan ook sommigen na weinige jaren werkens zeer bemiddelde menschen geworden Maar velen zeer velen ook zyn bitter teleurgesteld en hebben niet alUen het weinige dat aq bezaten maar ook hun crediet en goeden naam verloren Want veelal werd de belofte van wekelijkach voorsokot niet tot aan het einde van het werk gehouden Plotieling hield die milde bron op te vloeien en dan zat de baas van t werk met de handen in het haar Bij al de schuld die op de huizen rustte werden de leveranciers ook al niet geneigd gevonden om voor den bouwmeester zonder geld in de bres te springen en het gevolg was executoriale verkoop waarbij het gebouwde dan meestal voor een prijsje in handen kwam van de edele geldschieters terwyl zij die den tot dusver te goeder name bekend staanden geëxecuteerde leverden eenvoudig naar hun geld konden fluiten Hetzelfde was het geval bg de huizen straks bedoeld die het niet verder brachten dan het sousterrain De kooper van dat terrein was echter den makelaars te slim geweest De duizend gulden die hij bezat wenschte hq niet als mindering op de koopsom te storten doch te bewaren voor moeilykheden dte hem gedurende den bouw konden treffen Toch werd hem het terrein verkocht ook onder belofte van wekelijksche voorschotten Deze laatate hielden echter vermoedelijk om den eigenaar eenigszins spoedig voor de moeilijkheden te stellen waarvoor hij zijn bankje van duizend gulden bewaard had op zoodra het sous terrain boven de oppervlakte van den aardbodem verrezen was Maar tegelijk met de voorschotten hield ook da kooper met werken op Eu wat nu ook de verkoopers betoogde hy verkoos geen afstand te doen van den koop De grond was hem volgens contract al had hy er ook nog niets op betaald en wat er op stond had hem ook nog geen cent gekost Na veel heen en weer praten beeft de onnoozele kooper zich ten slotte laten bewegen om voor de som van twee duizend gulden contant in de palm van zyn hand afstand te doen van het door hem gekochte terrein Men ziet het einige Vorsicht scheint hier empfehlungswerth Nog eene andere zaak met de kenuisse waarvan wellicht geldbeleggen buiten bun voordeel kunnen doen is vermeldenswaardig Een buis waarin caférestaurant werd uitgeoefend werd hier verkocht voor drie en negentig duizend gulden terwyl er een hypotheek op werd verkregen van niet minder dan één honderd en zes duizend gulden Ik stem gaarne toe dat er wel eens een huis ver beneden de werkelijke waarde wordt verkocht en dat dus zelfs een hoogere hypotheek dan de koopsom nog eenigszins gerechtvaardigd kan zqn maar in het door mij bedoelde geval moet dit volstrekt niet het geval zqn Het Kon Ned meteor instituut heeft uitgegeven den 4In jaargang van het NederlandKh nuttorohgiich jaarboek bevattende de uitkomst dor waarnemingen over 1839 Deze jaargang is de Isatste die nog voor een gedeelte onder toezicht van Buys Ballot ia gereed gemaakt het voorbericht draagt nog zijne onderteekening Met de voltooiing van dezen arbeid ia de beer P C Visser assistent van den hoofddireo Jaren geleden toen Theodore haar eens gekscherende gezegd had dat hij jaloersch was op den wijnberg had de oude vrouw hem geantwoora Wel hij heeft mq meer last veroorzaakt dan jij De breede linten van hare tulen muts omlqstten fijne regelmatige gelaatstrekken levendige lichtbruine oogen eene door de werking van zon en regen slechts weinig gerimpelde huid Nooit bad vrouw Benoist iets anders gedragen dan die boennnemuts behalve des Zondags als zij ter kerke ging waar zq verscheen in eene zwart zijden japQn met een hoed van zwarte kant Zij was eene boerin en wilde boerin blqven evenwel wanneer zij het wilde had zij de manieren en den tact van eene voorname dame Haar zoon zag haar aan door groote besluiteloosheid gekweld niet wetende of hq den eigen dag weder zou vertrekken nu hq baar gezien had of dat bij beter zou doen met op de hoeve te blqven totdat zijne gedachten eene andere richting zouden hebben genomen Vrouw Benoist richtte zich overeind zich uitrekkende zooals lieden plagen te doen die dikwijls met gebogen rug staan Als de goede God de zon en de regen onsgunstig zijn dan zullen wij geen slecht jaar hebben Haar tevreden blik weidde over den prachtigen berg over de velden waar geen ziek gewas te bespeuren viel en verder over het achoooe aanvallige land van Tonraine en keerde daarop tot haren zoon terug teur en secretaris van het instituut belast geweest van wiens hand het overzicht over het jaar 1889 ii Uit dit overzicht blqkt dat het jaar 1889 een koud jaar ia te noemen gemiddeld 0 3 te koud Slaokti i maanden Mei en Juni waren te warm Novembtt bereikte ongeveer hare normale temperatuur Dt negatieve afwijkingen waren zeer gelqk en verschilden slechte tuaachen 0 8 en 1 7 De grootste afwqking eener maan kwam voor in Mei S 94 wat juist met het oog op de ontwikkeling der planten zoo bijzonder gunstig is geweest daarop volgde Juni f S S3 Twee malen 4 maanden achtereen bleef de afwijking van de temperatuur in dunzelfden zin Anders was het gesteld met den barometer deze gaf niet meer dan twee malen twee maanden achtereen een afwijking in denzelfden zin In 1889 stond de barometer gemiddeld 0 1 mM te hoog in November ruim 7 mM in December 6 3 mM Lage standen kwamen voor in Febmari en April gemiddeld ongeveer 5 mM in Januari Maart Juni September November en December stond de barometer boven de overige maanden onder den normaal Wat de regenhoevoelheid betreft is gebleken dat in Utrecht byna 200 mM regen meer is gevallen dan in Groningen niettegenstaande do gemiddelde hoeveelheid voor Groningen grooter ia dan voor Utrecht Gemiddehl viel er in Utrecht 15 mM per maaol meer dan gewoonlijk 1889 is dus voor Utrecht eea nat jaar te noemen terwijl het voor Groningen waar gemiddeld 5 mM te weinig regen viel een droog jaar is geweest Augustus de natste maand van het jaar gaf bijna 63 mM te veel en ruim 3 malen zooveel als April De windrichting is gemiddeld ZW geweest In Februari Mei September en December was de wind veranderlijk Het sterkst is de wind geweest iu Februari en Maart het zwakst in Mei en Juni in Augustus woei bijna geen noordelijke wind en in October in het geheel niet De Noordewind woei het sterkst in Februari en in Maart de Zuidewind in Augustus en October de Weslewind in Februari en Juli de Oostewind hoewel in geen enkele maand op den voorgrond tredende het sterkst in October Over het geheele jaar was de windkracht gering 8710 minder dan in het vorige jaar Van de 60 keeren dat men voor sterken wind of storm met een druk van 30 KG op den vierkanten meter door da barometer afwijkingtverschillen van de stations op de hoeken van ons Und is gewaarschuwd is het 26 malen onnoodig gebleken Gewoonlijk was dit het geval als de barometer over het algemeen hoog was Op 3 Augustus 24 Novenpber en 24 December heeft het gestormd zonder AUt men vooraf was gewaarschuwd dat is dus élechu drie malen en zeker gering tegenover de 36 keeren dat raen vooraf eene waarschuwing ontving BoUenlandscb Overzicht De Fransche Kamer en Senaat zijn uiteengegaan nadat de hervorming der grondbelasting was aangenomen Zeer gemakkelijk ging echter deze laatste arbeid dien de volksvertegenwoordigers in dit zittii jaar te verrichten hadden niet Gelqk men weet had de Senaat in het belas tingontwerp eenige wijzigingen gebracht Hoewel deze w igittgan welke enkele vrijstellingen betroffen niet van ingrijpenden aard waren moest het ontwerp toch terug naar de Kamer De Kamer En jq mijn jongen zeide zij glimlachende belooft het jaar ook voor jou gunstig te zullen zijn Moeder zeide Benoist die eensklaps een beslnit nam ik ben van streek ik heb verdriet ikheb een mijner vrienden verloren die een slechtendood is gestorven Ik gevoelde behoefte om u tezien teneinde weer op mqn verhaal te komen Daar heh je wel aan gedaan zeide de oudevrouw hare wandeling langs de wijnstokken hervattende Maar waarom zeg je dat je vriend eenslechten dood is geatorrenP Haeft men hem beteen of ander gedaanP Neen moeder hij heeft zichzelf van kant gemaakt Het was dus uw vriend Raymond de Beaurandf vroeg de burgervrouw met bescheiden hoogmoed Zij was en wilde vrouw uit het volk blqven maar de aristocratische vriendschapsbetrekkingen van haren zoon deden de geheime snaren trillen die altqd trilt bij plattelandsbewoners als zij meenen dat een hunner op voet van gelijkheid met edellieden omgaat Wist gij hetP vroeg Theodore verwonderd Men leest ook hier couranten I antwoordde zij bedaard maar op eenigszins ironischen toon Sedertgij u in voorname kringen beweegt lees ik de couranten Ik dien toch wel iets te weten van al diemenschen waarmede gq verkeert 1 Benoist zag zijne moeder liefdevol aan Zij bevonden zich thans op een met gras begroeid voetpad dat dwars door den tuin naar huis geleidde Wordt vervolgd Weigerde echter zich met de voorstellen van den Senaat te vereenigen hoe zeer ook de beer Bouvier er op wees dat het geheele ontwerp daardoor in gevaar zou komen De Kamer bleef holstarrig en verwierp de meeste amendementen van den Senaat Nu moest het ontwerp weer terug naar den Senaat die om 10 uur s avonds byeen was gekomen De oommissie stelde voor ton minste twee der aangenomen wijzigingen te handhaven maar de minister van financiën verklaarde ronduit dat hq geen kans zag een dergelijk besluit van den Senaat door de Kamer te doen goedkeuren Ondanks het verzet van eenige leden der rechterzijde die bet schande achtten dat de Senaat altijd de vlag moet strqkeu voor de Kamer gaf de Senaat toch gelijk gewoonIqk toe en nam met 200 tegen 17 stemmen het ontwerp aan gelqk dit door de Kamer wos vastgesteld Toen eerst konden de zittingen van beide slaatslicbamen gesloten worden Behalve het ontwerp betreffende de grondbelasting is in dit jaar niet veel tot stand gekomen De hoofdschotel de begrooting n et bot leeningsontwerp tot delging der vlottende schuld is nog niet behandeld en ook zijn nog vele afidere wetsontwerpen blijven liggen Er is dus geen gebrek aan werk wanneer de afgevaardigden weer bijeenkomen Vermoedelijk zal dtt reeds in het begin van October geschieden want a het achterstallige werk dient nog in dit jaar afgedaan te worden daar bel jaar 1891 grootendeels aan de beraadslagingen over de handelstraotaten gewijd zal worden Ton opzichte van de kwestie met den koning van Dahomey heeft de Fransche regeering een schikking voorgesteld en zich bereid verklaard om onder zekere voorwaarden tot bet sluiten van een tractaat over te gaan Indien de koning de Fransche heerschappij over Kotonu erkent en zich vriendschsppelijk jegens het Fransche gezag te Portonovo wil gedragen zullen de Franseben hem niet verder lastig vallen Mocht hij echter blqven weigeren de aanspraken der Fransohen op deze plaatsen te erkennen dan zal in het nq oar vermoedelijk reeds in September een militaire expeditie naar de hoofdstad Abomey worden gezonden De Tempt die dit bericht geeft meent dat met S ii 4 duizend man de stad genomen en de invloed van den koning op de aangelegen streken vernietigd zoo kunnen worden welke laatsten dan Frankrijk zouden gaan steunen De koning zou zich wel dapper verdedigen maar teii slotte niet togen goed aangevoerde Europeescho troepen opgewasBchen zqn Thans maakt zich de koning den rusttqd ten nutte om zich in den omtrek van Abeo Kuta do voor zijn wreedaardige menschenolfers benoodigde slaven te verschafien Deelden wq de overeenkomst mee tusschen Engeland en Transvaal met Zwasiland de lïmet weot te melden dat men in de Transvaalkche republiek verre van ingenomen is met dat convenu Men had daar verwacht dat geheel Zwasiland aan de republiek zou afgestaan zqn Dit was ook het idee door den Engelschen commissaris sir Francis de Winton aanbevolen terwql de bestuurders der Britsch Zuid Afrikoansche maatschappij welke groot belang heeft bij een vriendschappelijke houding tot de Transvnalsche republiek dit plan ondersteunden De Engelscbe regoering weigerde echter beslist bet land geheel af te staan omdat de openbare meening in Engeland daarvan niets wilde weten Toon stelde Engeland de nu gesloten overeenkomst voor President Kruger toonde zich eerst daarmede niet zeer ingenomen waarop de beer Hofmeier de leiding der Hollaodiche partij de Kaapkolonie zich naar Pretoria begaf vermoedelijk om de Transvaalsche regeering te bewegen de voorgestelde schikking goed te keuren President Kruger gaf toe en zoo werd de overeenkomst van weersxijden geteekend Blijkbaar hechtte de heer Kruger de meeste waarde aan bet verkrijgen der haven in de Kosi baai De Transvaal krijgt nu een eigen spoorweg naar een eigen haven met een voldoend grondgebied en de Engelsohe regeering verbindt zich deze haven in tijd van oorlog te beschermen Tegenover deze concessie verbindt de Transvaal zich haar gebied niet uit te breiden aan de noordelijke en noordwestelijke grenzen en de Engelaohe maatschappij zooveel mogelijk voort te helpen Tegen deze laatste bepaling aeli nt vooral het verzet in Transvaal gericht te zq n Reeds sedert gernimen tqd hebben do boeren hun oog naar Matabeleland gericht en zqn expedities naar deze zijde op het getouw gezet De Transvaalsche regeering heeft zich nu verbonden dergelijke trekken naar het noorden niet te steunen een verplichting welke de erkenning van de aanspraken der BritsohAfri kaansche maatschapfiij op dit land in zich sluit Als afdoende wordt deze overeenkomst ook te Ijonden niet beschouwd omdat de souvereiniteits kwestie daardoor niet wordt opgelost Ten opzichte van Zwasiland wordt feitelqk de bestaande toestand gehandhaafd Alleen wordt daar ten opzichte van Engeland en Transvaal een einde gemaakt aan de gevaarlijke regeeringloosheid welke zoolang in Zwasiland heeft geheersoht Het voornaamste doel dezer voorloopige schikking is de verstandhouding tusschen Engelschen en Hollanders in Zuid Afrika te verbeteren CORRESPONDENTIE Het isgczondcn stak vap Etil bezoeker isa Gouda ii niet foor plaatiiog geschikt De RzoicriE BurKerllJke Stand OEBOKEN s g Aog TeuDi ouden B Wout en M laa der Stiirre 7 Johanna ouden J Nieawteld en J Brinkman Johanna Catharina oodfTS A KerrebiJQ en O van dor Uan Barbcra ouden W Hoth en B de Graaf Wilhelmoi Johanoei onden J Streeflaod en E Adriianie Johanna Maria oudera I van den Broek en S P van Vleuten Heodrika ouders 6 Schouten en C de Brain OVEKLEDEN i 8 Aug J A Sanden 2 m ONDhKTROUWDi 8 Aug J C Grooneweg 24 j en A Matse 23 j ADVERTENTIEN Den 25 Augustus b s hopen § onze gelietöe Ouders AUGUST PENNET EN JOHANNA ADRIANA tan deb POOL hunne 2S JABIOJSECHTVJER BBNIOING te herdenken Hunne dankbare Kinderen Voor de vele bewezen van deelneming ondervonden gedurende de ziekte en by het overlgden van onze geliefde Ecbtgenoote Moeder en Behuwdmoeder KLAZINA van LEEUWEN betuigen wg onzen innigen dank Uit aller naam L KOOIMAN Voor een JONGELING van buiten die de H B School zal bezoeken wenscht men te Gouda in een net gezin GELEGENHEID tot huiselijk verkeer van 12 2 uur en voor 2 ONTBIJT Brieven met opgaaf voorwaarden franco onder No 2029 aan het Bureau van dit blad Voor den INMAAK Rozijn Wijn Azijn BORDEAUX AZIJK Azijn Essence KRUIDEl AZIJN P SAUERBIER Nieuwe Dassen A v 0SAz KleiwegE73en73 STEENKOLEN Bouwmaterialen HOUTSKOOL BRiaUETTEN Gednrende tien dagen in LOSSING eene lading prima GBOVE Kachel en Macliiiieliolen waaruit w LEVEREN tegen concurreerende pros A lonker Zonen GOUDA Kantoor Vest Een burger JLFFR op leeftyd zag zich gaarne OBPLAAT8T in een stil gezin om daar behulpzaam te zyn in de huishouding met eenige tegemoetkoming zg heeft haar eigen beddegoed Brieven Fr onder No 2U27 aan het Bureau dezes Er biedt zich aan om zoo spoedig mogelgk in dienst te treden liefst io Gouda eene fatsoeniyke BURGIRDOGHTER voor TWEEDE MEID of als MEID ALLEEN Adres onder No 202B aan het Bureau van dit Blad mm immm te GOUDA begint WOENSDAG 13 AÜG des voormidte 9 uur Dames die er aan wenschen deel te nemen worden beleefd verzocht zich op het bepaalde uur te vervoegen bjj Mej M NEFEN adres Wed VAN LüExiWBN Botermarkt Dames die nog aan het nuttig en degelgk onderwijs tw felen kunnen informaties verkrügen b de dames van dke POST Hoogstraat HERMAN DK GROOT Tiendeweg MEURS Haven terwql ook andere oudleer lingen bereid zgn zoo noodig inlichtingen te geven WOENSDAG 20 AUGUSTUS wensch ik alle oudleerlingen van de morgencursus te spreken van 2 4 uur die van de avondcursus van 5 7 uur M 1 EFE1 Meiufvrouw DERSJANT GOUWE VRAAGT zoo spoedig mogeiyk een DAGMEISJE UAAOEITTESEOONESAUF uit de fabriek van G C REYMWIT te ANTWERPBN verkrflgbaar by M PEETERS Jz Wgdstraat A 172 Gouwe C 13 Gouda