Goudsche Courant, maandag 11 augustus 1890

SSTAURANT RQIJAL fa 4d95 Dinsdag 12 Aosnsto 1890 GOUDSCHE COURANT JMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken D EIV HAAG Restaurant van den eersten rang DEJEUNERS k ƒ 1 en ƒ 1 50 DINERS a 2 50 en hooger i mi De Inzending van advertentiön kan geschieden lot eón uur des uamiddags van den dag der uitgave SCHADËéBVYSING BRANDERS DISTILLATEURS Fijnste merk op untte flesêchen Kruiken en halve Kruiken altmede oaverralgchte prima JSNEVKE en BRANDEWIJN Verkrygbaar bg den Heer A DAM Kleiwegf Gouda Ag nt de Heer I C G DUTILH GAGiO Onovertro ffen KWA LITEIT Alom verkrygbaar in baAwn van 160 0 86 en ƒ 046 6R00TES i Hay s boorden manchetten en voorhemdjes zyn oit een sterk perkamentachtig papier verfaardigd en met een weefstof orertrokkon dat hun wat het uiterlyk aangaat verrassende orereenkomst met hnueugood geeft Ieder boord kan bijna eene geheele ireek lang gedragen worden men werpt het dan eenvoudig weg en draagt dientengevolge altyd oen nieuw boord Mejr 8 boorden overtreffen echter de linnenbOOrden door hunne buigzaamheid waarmede zij zich om den hals zelfs zonder dezen ook in het geringste te drukken voegen en daar vandaan niet het lastige onaangename wrijven wat bij te wemig of te veel gestreken boorden bat geval is teweeg brengen Verder is het lichte gewicht van Meiy S bOOrdau eene eigenschap die zich in het dragen als voortreffelyk bewyst De knoopsgaten zijn zM sterk dat hunne duurzaamheid bg juist uitgezochte halswqdte niets te wenscben overlaat Key s boorden manchetten en voorhemdjes zijn wat passen en zitten aangaat é nig in hunne soort en zijn afgezien van hunne elegantie en gemak welke zg ons aanbieden buitengewoon goedkoop Zg kosten nauwelgks meer als het waschlooa voor hunengoed Een dozijn heerenboorden is toereikend voor lO 1 12 weken Voor jongens dia zoo beel zindelijk niet met hunne zaken plegen om te gaan is Mey s Fapierlinnen fabrikaat buitengewoon aanbevelenswaardig hetgeen iedere huisvrouw na het gebruik van een dozijn zal inzien Daar linnengoed gewoonlijk op de reis veel heeft uit te staan zijn ISey S boorden manchetten en voorhemdjes voor alle reizigen van onwaardeerbaar nut Hinder als ééa dozgn van een formaat en eene wijdte wordt niet verkocht Hey S fabrikaat i vOTkrggbaar in het magazgn van den Heer 8i A M B WTEIMêM f Tiendeweg D 17 Wanneer het een of ander aldaar niet voorradig zoude zijn zoo kan men Mey s fabrikaat ook direct bij de Firma Mey Edlich VersandGeschëift LeipzigFlagvitz bestellen die op verlangen gratis en porto vrij een rijk geiUustreerden prgs courant toezendt ovar Mey s bOOrden manchetten en voorhemdjes Gouda Snelpersdruk van A Bumiuian k Zoo SEINPOST SGHEVËNIKGEN DINSDACf ïTmUSTUS 189o S7MFnONIE CQNCEIlT door het Orkest van het Amsterdamsch Concertgebouw onder Directie ran den Heer W K£S f Aaovang 7Vi uor Entree 49 Ceots PlaatMD zgo te bespreken ad 26 Ct tu Zondag tot Dinsdagnamidditg 3 uren Na afloop van het CONCERT Tranu e Stoomtrams diiponibel V Gelegenheid tot rertrek Tan Sehevenitigtn per Ho 1 IJz Spoorweg Mg naar Bei t Séhiedam en Rotterdam 10 48 en naar Ltidtn Haarlem en AmtUrdam per E XT BATREIN 11 80 Op dezen Extra Trein zgn de gewonti Plaatsbiljetten geldig Rijks Hoogere Bvgerscliool te GOUDA De laatste IlffiCBRIJVlNG voor hetBchootP jaar 18901891 heeft plaats op ZATERDAG 23 AUGUSTUS e k de voorn 10 12 I in het Schoolgebouw Het tweede toelatingsexamen en de herexa mens worden l SEPT tf 9 nnr s morgens afgenomen De Directeur D W JÜLIÜS Oouda 6 Angnstns 1890 GEOFEirDlAïïa 1890 Hotel Rijnstroom Cafê Rdaaraot met GBOOTEN TUE ALPHEN ajd R Lage ZUde Zeer geschikt tot ontrangst Tan groote GEZELSCHAPPEN nitnemend gelegen Toor Heeren Boetere Zeüera en WielriJders Aanberelend C J DE WIT MALAGA is een heerlijke en versterkende WUN voor Bleken en zwakken bijzonder aanbevolen per flesch f 1 25 Wed C van OUE Kleiweg No 2 Gouda De nitgaTe dezer Coarant geschiedt d eljjks met nitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 11 Augustus 1890 Zaterdag 9 Augustus werd in de zaal Kunstmin van do Sociëteit Ons Genoegen onder leiding van den Districts Sohoolopziener Mr de Oook door den heer C W Hoenkamp daartoe uitgenoodigd door de Begeering eene voordracht gehouden over het elementair teekenonderwije in do lagere school De Arrondissementa schoolopzienor Dr D Terpstra 15 onderwijzeressen en 98 onderwijzers woonden deze voordracht bg De inleider begon met eene vergelijking van het verleden en het heden mot het oog op de kunstontwikkeling van ons volk waarbij het tegenwoordige ongunstig afstak bg het verledene maar waarbg in den Isatsten tgd vooruitgang was te bespeuren Omdat bg de laatste wetswijziging het teekenen als verplicht leervak was opgenomen en vele onderwijMrs niet in hot bezit lijn eoner akte voor het tefkefiaa meende de Begeering door het doen houden van voordrachten de onderwijzers bekend te moeten maken met doel en richting v n dit leervak De 30 stellingen door de coiAniirie gesteld werden achtereenvolgens besproken en toegelicht terwglten slotte door enkelen inliohtingen werden gevraagde en 4oor den inleider welwillend werden verstrekt Bg den gisteren te Leiden gehouden rwem wedstrgd is door den heer C Prince alhier de l prijs behaald bij den tobben wedstrijd Van de door den Ned Bhijnspoorweg aangeboden gelegenheid om des Zondags voor verminderd tarief van Gouda naar den Haag to kunnen reizen maakten gisteren 288 personen gebruik Wg vestigen de aandacht op achterstaande advertentie van Mej Nefen Zg die bare lessen volgden FEUILLETON Ee raadselachtige Geschiedenis Vit het FroMch X 14 Dus moeder hernam Theodore kent gij het vreeselijk uiteinde van ifiijn armen vriend Ja Ik begrgp mijn jongen dat het je verdriet doet maar De moeder eindigde den volzin niet hare heldere oogen spraken voor haar en zeiden duidelijk genoeg Maar uw gelaat draagt de sporen van zwaarder leed dan do dood zelfs de tragische dood van een vriend kan veroorzaken Ziet gij moeder er zijn dingen gebeurd Mer vreemde dingen Vrouw Benoist maakte eene driftige beweging en vroeg Waarom heeft uw vriend zich om het leven gebracht De eene of andere dwaasheid uit zijne jeugd die op een ongelegen oogonblik aan het licht kwamP Neen Beaurand was een man van eer Er was dus eene vrouw in het spel Ik weet het niet Eene vrouw ja getuigen gunstig omtrent Vet nut dat deze afwerpen en bevolen haar gaarne aan Uit Oudewater schrijft men f Van wege de harddraverij vereeniging Voorwaarts alhier zal op Dinsdag 12 Ang des morgens ten 10 ure een ringrgderij voor dame en heer in tweewielige rgtuigen om kunstvoorwerpen als prijzen worden gehouden Ook zal dien dag een hardrijderij met paarden van zessen klaar toebehoorende aaa Nederlanders onder don man en onder het reglement der harddraverij op korte baan in Nederland plaats hebben waarvoor een prijs van 200 en eene premie van ƒ 7B is beschikbaar gesteld Na afloop der harddraverij zal de heer H Hodenhof van Amsterdam metdenluchtballoni Jupiter op8tggen Uit Oude Pekela schrgft men aan do A Or Ct Als een der nuttigste inrichtingen van het departement Fekela der itaaüciappp tot Nut van t Algemeen kan voorzeker de idsteUing bekend onder don naam van Tuinkampen gerakend worden Op verschillende plaatsen in die gemeente zgn door het departement stukken land deels aangekooht deels gehuurd en geschikt gemaakt en ingericht voor tuinen die aan minvermogenden voor een zeer matigen huurprijs per jaar worden verhuurd Ieder huurder die op tijd zijn huur betaalt blijft voortdurend eigenaar van den tuin Deze is van zoodanige grootte dat een rii tairgk huisgezin de noodige tuinvruchten vooral ook den wintervoorraad kan verbouwen In den afgeloopen winter is door de zorg van het departement een stuk land aangekocht en zijn daarop 16 tuinen aangelegd zoortat het getal tuinen thans 204 bedraagt verdeeld over eene oppervlakte van 6 H A t A en 49 c A Eens in het jaar worden de leden van het departement uitgenoodigd eone wandeling naar de zoogenaamde Tuinkampen te waarschijnlijk wel Weetje het niet Neen ik weet niets Maar je vermoedt iets De jonge man scheen te aarzelen maar plotseling nam hij een besluit Ik zal het u vertellen moeder zeide hg dg hebt zulk een holder versUnd en zulk een juist oordeel dat ik schier bij niemand beter raad kan krijgen In korte woorden deelde hg haar mede wat er gebeurd was wat men daarna had godaan zijn laaUte bezoek aan den rechterlgken ambtenaar on hoe men hem papieren van den doode in bewaring had ge Hebt gij die papieren bewaard En de enveloppe Waarom heb je die niet dadelijk aan de weduwe ter hand gesteld Theodore zag zijne moeder met een verlegen bliKs aan zonder te antwoorden De weduwe behoort zelve al dio zaken in haar bezit te hebben mijn kind Je moet ze haar zenden Tamelijk onbeholpen legde de jonge man haar uit waarom de omstandigheden hom tot nu toe haddon verhinderd mevrouw Beaurand over die enveloppe te sproken Maar mijn beste jongen zg was de eerste die er kennis van behoorde te dragen Theodore het verhaast mij werkehjk dat je daar niet aan gedacht hebt ADVEBTENTIEN worden geplaaUt van 1 5 regels ii 50 Centan iedere i g meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsroimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnc maken Eea aantal heeren voldoden gisteren aan die nitnoodiging en bezochten achtereenvolgens de verschillende tuinen De weersgesteldheid in aanmerking genomen stonden de vruchten over t geheel vrij goed en beloonden de vlijt en zorg der huurden Zeker is deze zeer bloeiende inrichting die al 35 jaren oud is een der middelen om het pauperisme tegen te gaan en de sociale toestanden te verbeteren De Gerechtshoven der Vereenigde Staten hebben thans uitspraak gedaan in de nalatenschap van Thomas H Blythe die in 1883 te San Francisco stierf een vermogen van vier millioen dollars nalatende Br waren 197 personen opgekomen dio meenden aanspraken op deze erfenis te kunnen doen gelden waaronder zelfs eenige Zigeuners dia Blythe s afkomst van Sir Walter Scott s Jean Gor don meenden te kunnen bewgzen Het grootste gedeelte der erfenis is thans toegewezen aan Florence eene natuurlgke dochter van Blythe Zij zal in San Francisco aan eigendommen alsdan alleen en inkomen hebben van 11 000 dollars per maand Voorts krijgt zij 80 000 acres land in Californie 360 000 acres in Mexico een gedeelte van 1 100 000 acres in Mexico en mijnen in Arizona Florence werd in 1873 te Londen geboren en is opgevoed door hare grootouders een waarvan is Dr J C S Perry die als een réfugié van do Londensche politie te boek staat De bloedverwanten van Blythe waren eene familie Williams ta Liverpool woonachtig Herbaalde malen is in den laatsten tijd de aandacht gevestigd op de vooral in Zweden Noorwegen en Denemarken tot bloei gerakende richting in het onderwijs wnarbg naast den herseWhrbeid de oefening der hand en van het oog m a w de vorming niet alleen van kamergeleerden maar ook van degelijke ambachtslieden werd nagestreeft Op dese belangrijke quaestie valt thans nog eens Moeder zeide hg levendig zg is geene weduwe zooals gij Wil je zeggen dat zij eene onwaardige vrouw is Neen neen zeker niet Maar beminde Beaurand niet zooals gg mijn vader hebt liefgehad Dat doet er niets toe mijn jongen Niemand weet wat er in het hart van eene vrouw omgaat als zij den man dood voor zich ziet liggen dien zg gezworen had te zullen volgen eerbiedigen en beminnen tot aan het graf Men moet eeue vrouw zijn om die dingen te begrijpen Sk Hij boog het hoofd aangcdalm maar niet overtuigd Weet je wat die vrouw gedacht heeft Weet je wat zij geleden heeft Zie je niet dat zij als zg aren njan ook maar een weinig heeft liefgehad zeer frfSük is getroffen en als zij hem niet beminde é ij zichzelve zal verwijten tTjfe forom vroeg Benoist levendig 4 dat zg hem niet genoeg heeft bemind opdat hare liefde hem behoede ijjoor het kwaad dat anderen hem konden toebrengen zeide de moeder met bgna plechtigen ernst Geloof mij die vrauw is zeer ie beklagen Hg antwoordde niet Zijne moeder sloeg hem gade zonder dat hij het bemerkte Zij waren voor het huis aangekomon een wit net en eerbiedwaardig huis ouderwetsch maar met vervallen groot zonder veel vertoon de achtenswaardige woning van eene familie 0 i