Goudsche Courant, donderdag 14 augustus 1890

N 4398 VrUdag 15 Angvstas 1890 GOUDSGHE COURANT JSieuws en Advertentieblad voor Gotida en Omstreken De Inieading van advertentifin kan geschieden tot eön nor des namiddags van den dag der tuj gave Gtébrt Stollwerck s Chocolade en Cacao Doelmatige door de nieuwste uitvindingen op machinaal gebied rerbeterde fabricatie en uitsluitend gebruik van fijne en fijnste grondstoffen garandeeren den verbruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao een aanbevelenswaardig fabrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud der resp Etiketten De Firma behaalde 27 Brevets als Hofleverancier 44 Eere Dlploma s gouden enz Medailles een bewijs van uitmuntend fijn fabrikaat Reeds 1874 schreef de Accademie national de Paris Nous Toua déoemons une Hedallle d or première elaaiie en consideration de votre excellente fabrication de Obooolat boDbons varlée etc etc Stollwerck a fabrikaat is verkrijgbaar bij H H Cunfiseurs Banketbakkers enz enz Generaalvertegenwoordiger voor Nederland r Jnlim Mattenklodt Amsterdam Kalverstraat 103 Gouda Snelpersdmk van A BaiüEiUN k ZooN deelgenomea irorden door den ootuul genoraal te dier stede en door die te Berligc en St Petersburg alsmede door twee gemachtigden der Amerikaansobe schatkist B j gebreke aan belangrijk politiek nieuws zyn het Toor het oogenblik tooral de werkstakingen die ds bladen berighouden Die op de New Yorker en op de Zaid Wales apoorwegen z jn zoker geen kinderspel De Amerikaansobe strike is wederom uitgebroken op berel der Bidders ran den Arbeid omdat de New York Central weigerde op hun aandrang 66 ontslagen werklieden weder in dientt te nemen Het geheele spoorwegverkeer werd gestremd omdat overal de lijnen geblokkeerd werden door treinen die niet verder gingen Intusschen konden met behulp van nieuwe werklieden en door middel van andera maatschappgen enkele treinen loopen Daarop eischten de Bidders van de Arbeid dat de anders spoorwegmaatschappijen de New York Central zouden boycotten onder bedreiging van een algemeene werkstaking Echter wordt betwijfeld of hun invloed oover zal reiken In Zuid VVales is de toestand voor de bevolking nog veel ellendiger De treiaen op Cardiif liepen de laatste dagen niet en daardoor was eensdeels alle vervoer van provisien naar deze zeer groote en zeer bevolkte havenstad afgesneden anderdeels de uitvoer van steenkolen utt het binnenland gestremd De wegen in dat bergland zijn zoo moedyk begaanbaar dat aan eeu vervoer van eenige beteekenis anders dan per spoor niet te denken viel Dientengevolge heerschte er onder de mijnwerkers die tot leegloopen veroordeeld waren en die geen crediet meer by hun leveranciers badden de grootste ellende en te Cardiff byna hongersnood Kchter genieten de werkstakende spoorweglui de sympathie dor mijnwerkers en van duizenden werklieden in de stad Zaterdag hielden zij een monster meeting en monsteroptocht de mannen aansporende vol te houden Als de directeuren bon plan volvoerden om met blacklegs den dienst te hervatten zouden de dokwerkers weii eren de goederen te ontladen en te verschepen Sir Edward Beed parlementslid voor Cardiff beloofde zijn bemiddeling De atryd loopt zoover ds spoorwegmannen aangaat voornamelijk over den werktijd wat de dokwerkers betreft over de betaling De strike is eerst begonnen nadat in der minne was onderhandeld en de directies der maatschappijen tot geen concessie genegen bleken wat maakt dat de werkatakers veler sympathie hebben Gisteren zouden 15000 mqnwerkers in optocht naar Cardiff trekken om hun instemming met de stnke te betuigen Ook van andere zijden hoort men van werkstakingen Op de lersohe spoorwegen begint de beweging ijisgelqks en in de Durham mijnen waar men reeds niet tevreden is met een werkdag van 8 uur zal t werk gestaakt worden als niet de dag van 7 uar wordt toegestaan Dat vinden de grootste werkliedenvrienden een beetje erg PETROLËUM NOTEËRINGËN van de Makelaars CaatzUar SebalkwUk te RoUerdan De markt was heden onveranderd Loco Tankfiist ƒ 8 10 Geïmporteerd fust ƒ 8 10 Septemberi October November en Decemberlevering f 8 15 APVERTENTI W Berallen T n een Beiaje C B IDENBÜEG geb Ypblaak Ha utrecM 12 Ang 90 Hartelgken dank voor de rele blaken Tan belangstelling mg betoond op 11 Angnstna C 8 VA VUBT Eenige en algemeene dankzegging BeUknobbéls BoomvUe MuideeU Wratten enz worden in 7 ii 8 dagen tgd geheel verwgderd zonder de minste pgn te veroonaken ook zelfs niet op de gevoeligste huid Prijs per flacon met penseel SO ets AlUén echt bg B 8CH0LTBN Coififenr Bisch de handteekening van A v TDULL BÜBOmTOmSOOL De COMMISSIE van TOEZICHT op het Middelbaar Onderwgs maakt bekend dat op DONDERDAG den 21 en VRIJDAG den 22 AUGUSTUS a s des avonds te 7 aren in het Schoolgeboavr op de Houtmanigracht INSCHRIJVING zal gehouden wordeifi van LEERLINGEN voor de Burgeravondichool op eerstgenoemden datam van Leerl4tigen van den vorigen Cursus op la4tstgenoemden van nieuwe Leerlingen Het TOELATINGSEXAMEN zal plaats hebben op DONDERDAG en VRUDAG den i en 5 SEPTEMBER des avonds U 7 uren Om aan het Examen te kannen deelnemen moet men den l2 jarigen leeftgd hebben bereikt en een beaijt van inenting kannen overleggen Het Schoolgeld bedraagt 3 Gulden voor twee oi meer Leerlingen uit één gezin 2 Gulden per persoon Onvermogende o iders betalen geen schoolgeld De Lessen zullen aanvangen op den 8 SEPTEMBER Be Secretarie der voornoemde Comn ieiie Dr F H G VA ITERSON FHAMEOZEN WUIf 50 centen per Flesch 0 90 ƒ 1 en 1 50 de Flesch Roode Wijnen ƒ o 65 0 70 per Flesch en hooger Wed C vao OME Eleiweg No 2 te GOUDA De Ood Cartbageoa s Bergplanten Oiie gaat het uitvallen der haren tegen versterkt de haarwortels en bevordert de groei der nienw nitkomende haren Prgs 60 et per flacon met gebruiksaanwgzing Wed N Sanders Leiden W liigthelm Toorborg A Bos Berkel Hoofddepot bg A BREETVELT Az te Delft en verder verkrggbaar bg Wed BoHüftn fioaHs A Prins Zevenhuizen Wed G Wilhelmus ttoerd Openbare Verkoopin te Ouderkerk aan den IJssel op WOENSDAG 8 SEPTEMBER 1890 bii veiling en op WOENSDAG 10 SEPTEMBBE 1890 bg afslag telkens des morgens te elf aren in de herberg van A BBOERE op het dorp ten overstaan van den Notaris G C FOBTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda van Bene kapitale BOUMANSWONING met 19 Hectare 42 aren 64 Centiaren Wei en Hooilandf in d exx Q eexpoia er te Ouderkerk aan den Ussel En zulks in 8 perceelen Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van voornoemden Notaris FORTDUM DROOGLEEVER te Gouda Openbare Verkooping te GOUDA ten overstaan van den Notaris G C FORTÜIJN DROOGLEEVER op MAANDAG 1 SEPTEMBER 1890 des morgens te elf uren in het Koffiehuis cHaeuoNii aan de Markt van No 1 Ben HUIS en ERF aan de Gouwe te Gouda Wgk C No 11 Het Huis bevat 4 Kamers Keuken Kelder Zolder en vele gemakken Terstond te aanvaarden No 2 Een HUIS en BRF in de Oode Gouwe te Gouda Wgk S No 47 Verhuurd bg de week voor 1 50 Nos 8 tot 8 Zes HUIZEN en ERVEN in de 4e of Baggnenkade te Gouda Wgk B Nn 414 tot 419 Verhuurd bg de week elk voor f 1 25 En Nrs 9 tot 13 Vgf HUIZEN en ERVEN achter de Vest langs de Turfsingelgracht te Gouda ingang Hooikade Wgk O Nrs 147 tot 151 Verhuurd bg de week Nrs 147 tot 150 elk voor 1 30 en No 151 voor 1 20 De perceelen zgn de 3 laatste werkdagen vóór den dug der verkooping van des morgens 9 tot des namiddags 5 uren en op dien dag des morgens van 9 tot 11 aren tebezichtigen Nadere inlichtingen geeft Notaris FORTUUN DROOGLEEVER te Gouda De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen Oe prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aizonderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 14 Angmtus 1890 De heer L de Vries te Moordrecht deed met gunstigen uitefag bet examen Fransoh luger onderwijs De uitslag van den wieler wedstrijd die bij het afdrukken van ons vorig nummer nog niet bekend was is aldus Ie prijs N C van Houweningen te fiotterdam 2e prijs J C Metz ie Zevenhuizen By de eergisteren gehouden verkiezing van een lid van den Baad te Gouderak is gekozen de heer A C van Houweninge met 54 stemmen tegen 87 op den heer K Verdoold Al was het weder niet uitlokkend de deelneming aan de ringryderij op eergisteren te Oudewater was toch zeer groot niet minder dan 21 paren hadden ziob aangegeren Sa priJB een fraai hoofdstel en en flacon met goud gemonteerd werd gewonnen door den heer A van don Heuvel en mej J ran den Heuvel van Willeskop de premie een reisdeken met zilreren armband door den heer P A Montqn en mej L Haentjes Dekker van Oudewater Voor de s namiddags te hoiiden harddi aver zag het ei slecht uitj de regen viel bg stroomen neer Slechts zeven paarden waren ingeschreven De pnjs ƒ 200 werd behaald door Prin van den heer F van Santen van Botterdam en de premie f 7B door Marianne van den heer A Witteveen van Bauwerd Na afloop der hirddraverij steeg zooals aangekondigd was de heer Bodenbof uit Amsterdam met zijn lachtballon op eventjes buiten Montfoort daalde de ballon terwijl het neerkomen niet zonder moeiIqkheden plaata had De afstand Oudew ter Mont FEVILLETOM len raadselachtige Qeschiedenis I Uit iet Frmuch XII 17 Deze merkte de nuance onmiddellijk op en legde ene hooghartige onverschilligheid aan den dag die op de nieuwe gast een zeer ongunstigen indruk maakte Die gewapende rrede duurde twee of drie dagen zonder dat merrouw Montclar het opmerkte zóó tevreden was zij weder iemand gevonden te hebben die dezelfde gewoonten had als zg Op zekeren avond echter ontging het haar niet dat de betrekkingen tussohen hare nicht en hare vriendin verre van ba telgk waren Vindt gg mevrouw Daubray niet naar uw smaak vroeg zg Estelle die zwijgende over het balkon geleund zich verdiepte in bet aanschouwen van den borizon Ik heb geen oordeel over haar antwoordde de jonge vrouw in het vertrek temgkeorende j daarvoor heb ik baar nog te weinig gezien Maar ik ben bot naar ik vrees die niet de eer heb van haar te behagen Maar hoe kunt gij nu reeds tgd gevonden foort ongeveer een en een half uur gaans werd door den heer Bodenhof in i minuten afgelegd Kaar wij vernemen zal te Schoonhoven lo September een nieuw Weekblad verschijnen Uit Stolwyk sohrqft men het volgende Uindelgk zal onze gemeente de vruchten gaan plukken ran een werk waaraan een paar jaren geleden ruim ƒ BOOOO besteed is Toen toch is de vaart die van Gouda door Stolwijk naar Berkenwoude loopt over hare gehaele lengte uitgediept van een rgftal gzeren ophaatt ruggen voorzien enz En in weerirU van al de gemaakte kosten kon geen enkel schip ons bereiken doordat enkele bezitters van landerijen aan de vaart gelegen niet wilden besluiten eenige hoofdeneinden en dammen uit bet vaarwater te doen wegnemen Wie moest die tegenstraren nu diringeo het bestuur Tan de Krimpenertraard of dat van den polder Stolwyk P Het heeft heel wat moeite en tijd gekost om die isak tot een goed einde te brengen daartoe is er eéï nieuw reglement op onzen polder tot stand gebracht en hebben er versohillende oonferentien ook met Oedep Staten pl£a s gehad Eindelijk is dezer dagen op last van het best uur der Krimpenerwaard de spade gestoken in die door menigeen zoolang reeds rerwenBchte dammetjes en bmnenkort zal nu Stolwgk tot boden zoo geheel ran alle publiek verkeer afgesloten rechtstreeks met den Usel verbonden zgn Het is licht te begrijpen welk roordeal ons dit zal oplereren als men weet dat tot nog toe alle goederen te Stolwgkersluis met groote kosten moesten overgeladen worden Er wordt in ons land nog steeds gepraat en ge chteren over de wensohelijkheid en de doelmatigste inrichting an landbouw syndicaten zonder dat het hebben om met elkander te twisten vroeg mevrouw Montclar zeer verwonderd Begrgpende dat bet oogenblik gekomen was om te spreken ofschoon zg innig medelgden met de oude vrouw gevoelde zag Estelle haar rriendelgk aan en streelde met hare hand de fraaie blanke hand die hare tante haar toestak Liere tante zeide zij gg hebt mij tot dusver met uwe bescherming ter zgde gestaan voortaan zal uwe taak zeer moeielgk worden Ik ben belasterd geworden zooals gg weet maar de laster is niet big ven stilstaan integendeel hij gaat snel veórt enuwe vriendin heeft er den weerklank van gehoord Dat is alles Dat is niet mogelijk 1 riep mevrouw Montclar uit in de hoogste mate verschrikt Vraag het uwe vriendin I Wat P verlangt gij dat ik haar zal vragen Lieve tante gij moet thans weten hoeveel iksedert acht dagen heb geleden en waaraan gij ublootstelt door eane woduwe zooals ik ben te geleiden Ik bid ik smeek het u vraag het haar Na een oogenblik geaarzeld te hebben klopte de oude dame aan de deur van mevrouw Daubray wier kamer op hetzelfde portaal uitkwam als de bare Zeg mg ronduit de waarheid lieve zeide zg hebt gij iets onaangenaams over mijne nicht hooren zeggenP Hare vriendin was niet slecht noch onoprecht zg begreep dat de staat van zaken ematig was en ADVBRTENTIBN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TB LBTTKBB worden berekend naar plantsmimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnc se vooralsnog behalre in de provincie Limburg ergens tot een begin van uitvoering komt Ten behoeve van velen die er desniettemin ernstig over nadenken vooral in onze noordelijke provinciën vestigt men de aandacht op een lijrig boekdeel dezer dagen verschenen te Parijs bij den sohrijrer zelf den heer Hautereuille rue de Vaugirard 177 onder den titel Annnaire des Syndicate agricoles et de rAgrioulture fran aise meer dan 1000 oompre gedrukte bladzijden berattende de opgave van 933 Fransche syndicaten alle opgericht na het in werking treden der wet van 1884 sur les Syndicats professionnels Dit Annuaire of jaarboek ia meer dan een naamlijst van bestuurders en andere leden Het geeft een overzicht van de organieatie en de werkzaamheden der rereenigingen en een schat ran inlichtingen voor die besturen als b v de tarieven ran in en uitgaande rechten in Frankrijk en in het buitenland de rraobttarieven der spoorwegen voor zoo ver een en ander de landbouw producteu en de benoodij dheden voor den landbouw betreft j een beschrgrenden catalogus van al de landbouw werken die gedurende het vorige jaar in Frankrijk verschenen zijn en ten slotte een hoofdstuk Benseignements divers zeer wetenswaardige bgzonderheden berattende Een eigenaardige feestuitgare heeft ter herinnering ran het rgftigjarig bestaan ran de boekrerkoopers koopersen auctionaris firma 6 Theod Bom Zoon het licht gezien namelijk de catalogus ran bet eerstdaags door bedoelde flrma te verkoopen munt kabinot van wijlea den heer Willem Elka Bijnbende Deze verzameling omvattende de Noord Nederlandsohe munten welke sedert de pacificatie van Gent tot in onze dagen geslagen zgn is ia haar soort wellicht de rolledigste die ooit onder den hamer i gekomen De firma G Theod Bom en Zoon heeft in de riering ran hatir vijftigjarig bestaan aanleiding antwoordde berestigend Wie heeft het durven wagen Iedereen zeide merrouw Daubray eenvoudig xni Het was niet dan met groote moeite dat mevrouw Montclar van hare vriendin de inlichtingen verkreeg die zij wensohte Estelle werd beschuldigd haren echtgenoot op den dag van hun huwelijk vermoord te hebben de dienstboden badden haar uit de kamer zien komen waar de misdaad gepleegd was met hare japon vol bloed Toen zij dit vernam verviel mevrouw Montclar in een zenuwachtig lachen dat moeielijk tot bedaren kon gebracht warden Men heeft u sprookjes verteld pide zg tot mevrouw Daubray en gij hadt er geen geloof aan moeten slaan in elk geval hadt gij mij kunnen rragen naar feiten die ik beter ken dan iemand anders daar ik mgne nicht niet uit het oog heb rerloren van het oogenblik af waarop wg uit de kerk terugkeerden totdat wg beiden tegelgk de kamer ran mjjn ongelttkkigen neef binnentraden Bg die herinnering trofmorr Montclar eene nieuwe aandoening der zenuwen die het haar eenige moeite kostte teloren komen Maar beste riep de andere uit ik heb nooit geloof geslagen aan die afschuwelg ke praa es Doch stel u eens in mgnejdaats Het is heel lastig om