Goudsche Courant, vrijdag 15 augustus 1890

gwondw aan dezen oatalogus loowel vat het ailerIqk als wat den inhoud betreft een geheel bijzondere torg te besteden In qharto formaat op geachept hoUandsch papier met fraaie scherpe letter gedrukt maakt het uiterlijk ran den catalogus een hoogst aangenameu indruk en legt het een gunstige getuigenis af ten opiichte het werk der drukkersfirma Roelofizen en Uubner Omtrent den inhoud zq alleen medegedeeld dat de firma G Theod Bom en Zoon door da medetrerking van verscheiden nomiamatici daartoe in staat gesteld de lijst der te verkoopen nummers ran een groot getal vrg uitvoerige aanteekeningen voorzien heeft wdke aan dezen catalogus vretenschappelijke waarde geven en hem in menig opzicht tot aanvulling doen strekken van het groote bekende Muntboek van Verkade Wat het jubilé der firma G TheoJ Bom en Zoon nog merkwaardiger maakt is dat reeds vóór haar oprichting van 1756 af leden der familie Bom onafgebroken aU boekverkooper en auctionaris ie Amsterdam zijn gevestigd geweest De Halpin sava e torpedoboot Deze electrisehe aatomobile torpedoboot schijnt een dusdauig stadium bereikt te hebben dat er Ue kans bestaat voor haar invoering bij verschillende mogendhedeD Het voornaamste punt waarin zij zich van andere soortgelijke vaartuigen onderscheidt bestaat in eeu inrichting waardoor de torpedo van do boot wordt gelanceerd nadat deze in aanraking is gekomen met het net dat het vijandelijk vaartuig beschermt De richting waarin de torpedo dan gelanceerd wordt ia benedenwoarts zij wordt aangehouden door een ketting beschrijft zoo een half cirkelvormige baan daarbij onder het net doorduikende en springt naast of onder het aangevallen schip De boot is nabij de oppervlakte van het water ondergedompeld terwijl de richting waarin zij zich beweegt wordt aangegeven door gloeilampen die slechts van de achterzijde zichtbaar zijn Zij wordt vooribewogen door middel van een accumulatoren batterij die de schroef 2000 omwentelingen per minuut doet maken en bevat vijf mijlen kabel dienende bij het besturen Martneblad Uit Arnhem schrijft men aan het tfirechück Dagblad Iedereen die het zangersfeest bezocht is er vol v n dat dit feest zoo uitnemend geslaagd is De tweede groote uitvoering van Zondagavond war zoo talrijk bösocht dat er geen plaatsje hoe klein ook over was in de groote zaal van Musis Sacrum die omstreeks 2000 man kan bevatten De uitvoeringen der liedertafela Amstel s Mannenkoor Nijmeeg Mannenkoor en Oefening en Uitspanning van Bosch werden stormachtig toegejuicht Oosterbeek s Mannenkoor had geen gelukkigen dag Het scheen wel dat een soort van theaterkoorts de zangerea had aangegrepen Nu dat komt wel meer voor Men mag het prezen in eene dorpsvereeniging dat zij er toe wenschte bij te dragen het XVIIl Ned Nat Zangei eest met hare beste kracjiten te steunen Het publiek nam het van den vroolijken kant op Wq begrijpen nog niet goed waarom Filips van Artevelde het schoone toondicht van Gevaert word vervangen door een paar gedeelten uit Mann s onvoltooide opera Melaenis De heer Orelip zong het drinklied en een aria maar de meerderheid van het publiek zou liever de Artevelde hebben gehoord Was het omdat de heef Mann aanwezig was en mej zoo rechtstreeks omgang te hebben met ieman4 over wie iedereen Mevrouw Montclar viel haar in de rede Mijne nicht zeide zq thans met vaste stem ia reeds genoeg te beklagen Ik verzeker u dat er geen woord waar is van al hetgeen men verteld heeft dan alléén dat mijn arme neef in een plotseling aanval van verbijstering zeker want het ia anderv onbegrijpelijk dat mijn arme Baymond zich door een pistooUchot om het leven heeft gebracht Zonder de boosheid en het onverstand ran allerlei li en zou deze zaak voor eeu ongeluk hebben kunnen doorgaan maar als men geloof gaat slaan aan praatjes van dionstbeden Enfin beste ik hoop dat gij van mijne fenlrouwelijke mededeelingen gebruik zult maken om die arme Estelle te verdedigen die wezenlijk al te ongelukkig is Wees daar zek van lieve vriendin zeida mevrouw Daubray zeer uit het veld geslagen Mijn hemel indien ik had kunnen voorzien Wat zoudt gij dan gedaan hebben vroeg mevrouw Montclar driftig Dan zou ik niet te Saint Aubin zijn gekomen prevelde mevr Daubray die zoodra rij alleen wa in tranen uitbarstte en ziehzelve bitter over haarlet beklaagde Te Saint Aubin te komen om de zeelucht te genieten met goede vrienden en dan ih zulk eene afschuwelijke geschiedenis gemengd te worden Het was om er ziek van te worden Mevrouw Montcl keerde tamelijk ontstemd naar Wia Djkema nada ifet en air et aoène uit tijne opera op hef programma stond De heer Orelio oogstte met zijn heerlijk schoon bariton geUid donderende toejuichingen in gelijk sireeleud bewijs van waardeering genoot de heer Bogmans wiens tenorstem nog steeds krachtiger schijnt te worden Die avond werd besloten met een oonoert in het schitterend verlichte park door de ttafmuziek van het 5 reg inf te Nijmegen in garnizoen Duizenden waren in het park bijeen om daarvan te genieten Er was evenwel een bal aangekondigd en dit deed natuurlijk een groot deel van het publiek naar de groote zaal terugkeeren toen deze eindelijk ontruimd was en in eene balzaal herschapen Een balletmeester met ean steek geplooide jabots en lubben zwart zqden kousen en schoenen met zilveren gespen leidde het bal Vijf leden van het comité traden op als commissarissen Zelden zag men in Arnhem eeu zoo levendig bal Maandag 11 Aug een drukke dag Om half elf vertrok een aantal ex ra tramwagens met het comité de zangers en de muziek naar Wolfhezen Daar is eene buiteopartü gehouden zoo gezellig en dol prettig als zeker weinigen van de deelnemers zich zullen herinneren ooit bijgewoond te hebben Een talrijk publiek uit Arnhem en Oosterbeek was daar reeds aanwezig en verheugde zich met de feestvierenden Het ontbrak er natuurlijk niet aan speechen aan zang en gejuich Hot weder was warm en buiig maar dat hinderde niet Men toog mot de muziek voorop de schilderachtige beek langs naar den Schuinen Boom waar halt werd gehouden Uier maakte men groepsgewijs terwijl de muziek eenige opwekkende stukjes uitvoerde een rondedans in het groen op heuvels en valleien Het was een echt herderlgk vermaak De heeren J C van Veen uit Arnhem voorz van Euterpe en M A Caspera uit Utrecht voorz van het Ned Zangersrerbond waren de helden van het feest Onbetaalbaar waren hunne komische redevoeringen en de onvermoeidheid van hun atreven om gang in het feest te houden Ooic de voorz van het comité mr Everts sleepte iedereen mede door zijne geestige invallen Rijkelijk werden de zangers onthaald op wijn vóór en na de wandeling Ten S ure keerden de eitra tramrijtuigen naar Arnhem terug terwijl te Oosterbeek by de woning van den burgemeester en te Arnhem bq de aankomst muzielr werd gemaakt door 4e in den trein meereizende kapel Een feestdiner werd in Musis gehouden van vijftot balf acht De heeren Orelio Gaillard Kwast entwee directeuren van Musis zaten als gasten aan Het feestdiner had overigens een vertrouwgUb commissoriaal karakter W In het park werd des avonds eeu concert uitgevoerd door het orchest van het Paleit voor Vcrfksvlijt te Amsterdam directeur de heer Joh M Coenen terwijl daarna een vuurwerk werd ontstoken geleverd door de firma G i Ruisch uit Utrecht dat w l kort duurde maar toch zeer boeide door zijne verscheidenheid aan fiinke stukken Het slotstuk bracht hulde aan het Ned Zangersverbond Een concert door de stafmuziek van het 8 reg isf volgde De avond was schoon en tot laat in don nacht of liever tot den vroegen ochtend bleef men nog in feestelijke stemoMng bijeen om elkander voor de zooveelste maal te verzekeren dat het VIII zangersfeest boven vetwachting goed waa afgeloopen III Estelle terug Dat er gelasterd werd was onbetwistbaar in het oog der oude dame waren die praatjes zoo schandelijk dat zij bijna belachelijk werden en hunne absurditeit zelve deed haar onderstellen dat zij geen étand zouden houden Mevrouw De Beaurand wachtte hare tante onbevreesd af maar toch met eenige spanning zou zij Qu eindelijk vernemen waarvan men haar beschuldigde Deze vraag stond zoo duidelqk ap haar gelaat ta lezen dat mevrouw MontcUr haar oogenblikkelijk beantwoordde Mqn kind zeide zij men zegt niets meer ofminder dan dat gij uwen man hebt vermoord Het gelaat van Estelie vertoonde nog da verontwaardiging nog den abchuw die hare tante meende opgewekt te hebben maar eene minachting die de trotscbe oude vrouw in de ziel trof zij nam hare nicht bij beide handen au trok haar liefderijk naar zich toe Lieve tante zeide de jonge weduwe ik ben niet verbaasd kan men op het stok van sehandalijkhedan niet alles verwachten Gij zi t een dapper meisje I hernam Mevrouw Montclar haar een kus op het voorhoofd drukkende Maar weet gq wat man uitgevanden heeft Gij zoudt het nooit raden Men beweert dat uwe japon volbloed was Estelle zag ontsteld hare tante aan en list de armen zinken De syndicale kamer van fabrikanten vaa gnf kraoseit te Parijs heeft een adres opgesteld aaa den minister van koophandel en industrie protesteerende tegen de stelselmatige berooving van graven op de verschillende kerkhoven De fraaiste kransen en andere grafversierselen zegt zij worden voortdurend gestolen en voor spotprijzen weder aan den man gebracht tot gioot nadeel van de fabrikanten Bovendien worden de versierselen van de verlaten graven met medeplichtigheid der beambten opgekochten als materiaal vpor nieuwe verbruikt Een der personen dia daarvan hun bedrqf maken bezit verzekert de kamer op dit oogenblik 100 000 kransen 60 000 glazen voorwerpen en 20 000 kilogram kralen van zulke graven afkomstig Het r mi schrijft Als in nauw verband staande met het land t welk thans zoozeer de aandacht trekt nl Borneo deelt men ons het volgende mee omtrent de eigendommel kheden der inheemsche bevolking Do Dajaks zyn buitengewoon bijgnloovig iets waarmede ondernemers aldaar rekening hebben te houden Men vrage b v een alleen staandeu Dajak nooit naar zijn naam of dien zijns vaders Hij zou zich eer laten doodslaan dan daarop te antwoorden Maar staat er een ander bij dan zal deze voor den ondervraagde antwoorden De boeroeng kcto een vogeltje dat hier prendjak heet beheerscht geheel het doen en laten van di natuurmenschen Moeten zij van hun kampong of bivouac op marsch en vernemen zij het getjilp er van voor zich uit dan wordt van den tocht afgezien een ongeluk moet hun dan overkomen Verneemt men bet geluid van de rechterzijde dan is halt houden het gevolg en wel totdat men het vogeltje van de linkerzij of achter zich boort Zij zullen honger on dorst Inden doch geen vin verroeren alvorens de teekens gesproken hebben Berichtgever trof het eens dat hij 1 etmalen ia eeu boach moest bivakkeeren alleen omdat het vogeltje van den verkeerden kant kwam Daar zü alles ia mandjes met riemen aan net hoofd hangende dragen nemen zij geen zware vrachten aan Moet iemand gedragen worden dan zet men hem in een op de rug hangend krukje en 4 man dragen dan om beurten den reiziger die met zijn rug tegen ten drager leunt en telkeos even neergezet wordt wanneer van drager Terwisaeld wordt In het overbruggen van rivieren door een hangbrug van boomtakken en lianen zijn zij zeer handig Wat men hun het best kan toevertrouwen is hétvellen van bpomen kappen van takken en splijtenvai he hout tot sirappen Hoe meer in de nabijheié xan Chineesche en Maleiiche vostigingea hoe beter zij al werkvolk te gebruiken zijn Uit het Bildt wordt aan hot N v d D geseind Vijf landbouwers hebben de eischen der arbeiders nog niet ingewilligd Deze landbouwers wonen allen onder St Jacobi parochie De maréchausèes acht man sterk zijn bij een boer ingekwartierd Twee scholen dienen tot kazerne voor de militairen Sommige stakers liggen aan den weg en ontLoudan zich vrqwillig van sterken drank De werkende arbeiders steunen financieel die stakers Enkele boeren werken persoonlijk De vereeniging Broedertrouw welke ruim 600 mmm mÊmmm Zegt men dat vroeg zij met zonderling ontdane stem Men heeft daarin gelijk Mevrouw Montclar dacht een oogenblik dat hare nicht het verstand verloren had Men heeft gelijk hervatte Estelle het rei kleed dat ik dien dag droeg had door het bloedgesleept toen ik mij over hem heenboog Zij deinsde achteruit alsof het lijk vag Raymond nog vóór ha r lag Nicht zeide mevrouw Montclar zijt gij zekervan hetgeen gij zegt Ja Toen wij binnentraden herinneft gij tfniet ben ik naar hem toegevlogen ik wilde hemopbeuren Kón ik aan iets anders denken opdat oogenblilc Hij was mijn man ik had gezworenhem te zullen liefhebben en hem te volgen 0 waarom heeft hij mij mat met rich genomen waarhij nu is Dan zou ik minder lijden Zij trad nog meer achterwaarts en viel op de canape neder ten prooi aan eene hevige ontroering Mevrouw Mofitclar daarentegen scheeu al de kracht in zich op te neiSen die aan Estelle na zoo lange inhouding ontvlood Estelle luister eens Die japon Een grijs zijden kleedje dat gij mij hadt laten maken omdat Eaymond de kleur zoo mooi vond f Ja de japon was doortrokken van bloed da geheele zoom Ik had het niet bemerkt maarmjjne kamenier Betay heeft het mq eenige dagenlater gezegd Wordt vervolgd leden talt weert mondeling en schriftelijk vreemde arbeiders wanneer de boeren middelen aanwenden om die te krijgen Alles is zeer rustig Nog wordt gameid dat algemeen het inroepen der militaire macht door de autoriteiten ten zeerste wordt afgekeurd Verreweg de meeste boeren en arbeiders wenschton steeds het bestaande verschil op vreedzame wijze op te lossen en hebben er dan ook naar gehandeld iets dat ook bepaald door de nu nog onwillige boeren zal gedaan worden Men meldt uit Batavia hot volgende treurige voorval Een ingezetene uit de buurt van Bombang de heer B werd korten tijd geleden door eon hond gebeten doch ondervond daarvan in den aanvang geen bijzondere pijn Op een gegeven oogenblik begon hiJ evenwel ta begrijpen dat de quaeslie niet zoo onschuldig zou afloopen als hij wel gehoopt had en daarom vroeg on verkreeg hü verlof naar Soerabaja ten einde zich onder geneeskundige behandeling te stellen Door eene dame van zijne familie vergezeld aanvaardde hij de reis maar hij kon baar niet voleinden want onder weg werd hij plotseling door oen hevigon aanval van watervree aangetast en gaf bij schuimbekkende den geest Zijn nichtje kon slechts met groote moeite aan het gevaar van gebeten te worden onttrokken worden De volgende merkwaardige waarschuwing is door de politie in Bengalen aan elk station van den OostBengaalscheu spoorweg aangeplakt Reizigers worden hierdoor gewaarschuwd om geen spijzen of dranken van onbekende personen aan te nomen daar vele lieden van het vergiftigen van reizigers leven Eerst zoeken genoemde lieden kennismaking met hunne medereizigers aan te knoopon en dan het vertrouwen der medereizigers te verwerven terwql zij mededeelen dat zij i ar deioifde plaats gaan Zöodra zich eene goede gelegenheid voordoet vergiftigen zij water of spijzen bieden die hunne slachtoffers aan zoodat deze laatstan het bewustzijn verliezen en borooven ben dan Op de Spaansche kust niet ver van Bilbao is sedert kort een spoorweg onder water in exploitatie ƒ Daar ter plaatse is de branding sterk en de kust te vlak om schepen die wenschen aan te leggen om te laden en te lossen dioht te laten naderen In verband mot de groote ladingen erts dia uit de mijnen bij Bilbao ter verzending naar Hamburg voor Krupp bestemd moeten worden geladen aan boord van de stoomsohepen heeft men een spoorweg in de zee gelegd van de kust naar de plaats waar man voldoenden diepgang yoor de schepen heeft Op dezen spoorweg welke oogenschijnlijk goene andore bevestiging heeft als zijne eigen zwaarte loopt een waggon waarop zich ean hoog toestal bevindt dat weder als onderstel dienst doet voor aan tweeden waggon kunnende deze 2000 ctr erts bevatten door middel van een tip wordt deze wagen van de hoogte der strandrotsen gevuld Zoodra de vulling heeft plaats gehad glqdt het geheel langzaam over het spoor naar het voor anker liggendo schip Om nu de geheela inrichting weder nadat het erts uitgeladen is terug te halen is aan den waggon die den zoogenaamden ertsifragen draagt een ijzeren kabel bevestigd welke over een katrol loopt en met de kust in verbinding staat Dit laatste geheel op de wijze van kabel of draadspoorweg Naar men meldt moeten er dagelijks 50 ritten gedaan kunnen worden en zelfs bij onstuimig weder zoodat 100 000 ctr erts dagelijks kan worden getransporteerd Vrij algemeen zijn do regelen omtrent de eerste hulp aan drenkelingen verspreid Niet onnoodig i het echter de volgende wenken van den voorzitter van het bureau voor zeezaken te Hamburg dèn heer Teters meer algemeen bekend te maken omtrent het redden van drenkelingen Deze wenken zqn lo wanneer men een drenkeling nadert roepe men hem met luide flinke stem toe dat hij gered wordt 2o voor men in t water springt ontkleedde men zich zoo veel en zoo snel mogelijk Men sohenre desnoods de kleederen van t lijf en heeft men daartoe geen tijd dan make man in elk geval de banden van de onderbroek los Doet men dit niet dan loopt dat klsedingstuk vol water en belemmert den zwemmer 3o men grijpt den drenkeling niet zoolang hq nog sterk in het water te keer gaat maar wacht een paar minuten tot hij kalm is fiet is dolheid iemand te grijpen terwijl hij nog tegen da golven strijdt en wie het doet brengt zichzelf in groot gevaar Is de voron gelukte rusïig dan nadert men hem grqpt hem bij zijn haren of ooren werpt hem zoo snel mogelijk op zijn rug en geeft hem een plotselingen ruk om hem boven te houden Daarop werpt men zichzelf ook op den rug att zwemt zoo naar land terwq l men met beide handen hei lichaam van den drenkeling bij het haar vasthoudt en zqn hoofd natuurlijk met het gezicht naar boven zichzelf op het Iqf legt en bereikt zoo sneller en zekerder het land dofi op eenige andere wijze en een geoefend zwemmer kan zelfs 2 tol 3 personen boven water houden Een groot voordeel van deze wqza van handelan is dat men ijn eigen hoofd zoowel als dat van don drenkeling boven water kan houden Ook kan men op deze wqze zeer lang drijven wat van veel belang is wanneer man een boot of andere hulp kan verwachten Het is zeker niet overbodig bij deze gelegenheid nog eens te wqzen op het onverantwoordelijke an het te water gaan als men niet kan zwemmen Wat bereikt men er mee lo Dat men den drenkeling niet redt en zqn reddingj zelfs in den weg staat want die wel zwemmen kunnen blijven aan den kant staan in de mee ning dat er hulp verschaft wordt 2o Dat men ten slotte het reddingswerk dubbel zwaar maakt omdat ook de moedigste niatzwem mer niet zonder hulp van anderen weer uit bet water kan komen Die enkele maal dat de een of ander hoewel hij niet zwemmen kan toch iemand uit het water redt weegt niet op tegen de tallooza berichten dat de redders zelf met levensgevaar nog gered worden Alleen als er niemand in de nabijheid is en ook niet Verwacht kan worden kan het gerechtvaardigd zijn het waagstuk te ondernemen Het HU zegt het standpunt uiteen door ons ingenomen op de Brusselsche coaferentie Als antwoord op de vraag Waarom heeft Nederland geweigerd de acte te teekenen van da Brusselsche conferentie en zich daardoor afgescheiden van alle andere daar vertegenwoordigde Staten herinnert het blad aan de Congüakte van 26 ïebr 1886 waarvan art 4 aldus luidt Do koopwaren in dat gebied ingevoerd het groote bekken van den Congo en zijn uitmondingen in den Atlanttischen oceaan met het aangrenzende land tot aan d Indischen oceaan zullen vrq blijven an inkomende rechten en van doorvoerrêchten De mogendheden behouden zich voor na afloop van een termijn van twintig jaren te beslissen of de vrijheid van inkomende rechten al dan niet zal worden gehandhaafd Dat Nederlond verreweg de grootste belanghebbende bq don handel in deze streken er belang bij hoeft d aan deze bepaling van het verdrag de hand wordt louden zal wel niemand ontkennen of intwijfel trekken een betoog dat inkomende rechtenden handel belemmeren zal toch wel overbodig worden geac t Bij de stichting van oen onafhankelijken onzijdigen staat in Afrika op een wijze waarbij met alle oude tradities werd gebroken on metkloeken moed en frisschen geest een nieuwe wegwerd ingeslagen kwamen de veertien grondvestersvan het nieuwe rijk overeen dat er zou zijn vrijheid van handel geen monopolie geen privilege van welken aard of voor wien ook vrije scheepvaart voor ieder geenerlei heffingen dan als billqke vergoeding vpor uitgaven in het belang van handel en scheepvaart gedaan geen inkomende rechten geendoorvoerrêchten Zóó was het plan zóó luidde het programma zóó werd het bestek vastgesteld an het Congoverdrag geteekend in 1885 te Berlijn In 1890 Komt een andere Conferentie bijeen ditmaal te Brus l om maatregelen te bespreken tot onderdrukking van den slavenhandel en daar wordt tcgon het einde der bijeenkomst een voorstal gedaan dat de mogendheden die aan den Congo souvereioiteiterechten uitoefenen eeu uitvoerreciit zouden mogen heffen van 10 pCt der waarde van alle goederen Wü moanen dus schrijft hel HU dat onze regeering alleezins recht had rich tegen de heffing van invoerrechten in den Congostaat en aangrenzende lan eii te verzetten het verwondert ons in niet geringe mate dat zij in dit verzet alleen stond Hier staiin wij echter voor een geslotep deur Wat bewoog al da andere mogendheden ook Engeland om zoo spoedig m strijd met de uitdrukkelijke bepaling dar Congaakte juist terug te komen op den vrqSom van inkomende reghten en niet langs anderen weg aan den nieuwen Staat de onmisbare inkomsten te verschaffen P Dat weten wq niet en daarom moeten wij ons oordeel over deze zijde van de quaestie opschorten totdat het volle licht der openbaarheid over het verhandelde op de Brusselsche confbrentie zal zqn opgegaan Wij erkennen dat nood wet breekt in dat geval zou een regeering haar medewerking aan een wqziging van een internationale overeenkomst waartoe alle an jere mogendheden bereid zijn moeilqk kunnen weigeren maar dan mqet ook van dien nood blijken dan moet geen andere uitweg meer openstaan dan zou voor dit geval overtuigend moeten zijn aangetoond dat een anderen weg door heffing van uitvoer leobten b v geen inkomsten voor den Congo itaat te vinden zijn BDltenlandscb Overzicbt Dezer dagen vertrekt keizer Wilhelm na een korts nist naar Rusland Eerst zal de keizer eenige dagan bij czaar Alexander in hel veldleger doorbrengen en dan volgt weer ean bezoek te Peterhof waar ook de ciarina zich bevindt Voor deze tweede reis des keizers naar Rusland bestond eigenlqk geen grond Het eerste bezoek dat keizer Wilhelm na zijn troonsbeklimming in 1888 te Petershof bracht was volkomen gerechtvaardigd maar toen de czaar deze beleefdheid in het volgende jaar te Berlqn had beantwoord was aan de gewone vormen der hoffolijkheid tusschen de beide keizers ruimschoots voldaan Nu echter gaat de keizer ten tweeden male naar Rusland zonder dat daarvoor bijzondere aanleiding bestaat en daarbij wordt Wilhelm nu vergezeld door den rijkskanselier 3aprivi en eenige andera politieke mannen uit zijne omgeving Geen wonder du dat het bezoek aanleiding gaf tot allerlei gissingen Russische bladen begonnen met te beweren dat deze reis des keizers het sein zou geven tot groote wijzigingen in den politieken toestand van Europa en de Russische censuur liet de bladen bjj deze bespiegelingen rustig hun gang gaan Daardoor ontstond de schijn dat de Russische regeering niet ongaarne een dergelijke beteekcnia aan s keizers bezoek zag hechten Van Duitsche zijde werden evenwel dergelijke geruchten terstond tegengesproken Te Beriijn werd verzekerd dat van politieke bespreking bij dit bezoek geen sprake is Keizer Wilhelm blijft getrouw aan het drievoudig verbond en denkt er niet aan zijn staatkunde lo wijzigen Hel eenige doel van het bezoek is de vriendschappelijke betrekking tot EuslaUd te versterken hetzelfde doel waarmede Wilhelm Engeland bezocht en zijn andere reizen heeft ondernomen Deze opvatting zal wel da ware zijn Er bestaat niet de minste grond om aan la nemen dat keizer Wilhelm er aan denkt Duitschlands verhouding tot de andere Europeesche Staten te wijzigen Toch is hel voor den keizer van groot belang op goeden voet Ie blijven ipet den czaar en daarom is het zeer natuurlijk dal keize Wilhelm nu hel ijs tusschen beiden eenmaal gebroken is de vriendschap door een nieuw bezoek tracht te onderhouden lu allov bijzonderheden schqnt hel reisplan nog niel vastgesteld te zijn Zeker is echter dat de keizer te Narwa aan wal zal btappen Grootvorst Wladimir zal den keizer daar ontvangen en naar KrasnojeSelo geleiden waar de legeroefeningen notden gehouden Van daar begeeft de keizer zich met den czaar naar Petorhof waar een groot feestmaal ter eere van den gast zal worden aangericht In het geheel zal het bezoek ongeveer 10 dagen duren De verdeeling van Afrika is allhans op papier weder eene belangrijke schrede verder gebracht Na eerst met Duilschlaud te hebben afgehandeld kwam Lord Salisbury thans mol Prankrqk lol een vgrgelijk De overeenkomst door hem zelven en dtfn Frauschen ambassadeur geteekend en eergisteren doo hem in het Hoogerhuis Ier tafel gelegd behelst in hoofdzaak het volgende Xllereerst met belrekking tot Madagascar In ruil voor hot opgeven van Praafcrijk s twijfelachtige rechte in Zanzibar laat Engeland zijne ongeveer even vage pretentiên in Madagascar schieten gunt aan Frankrqk het onbetwiste protectoraat over dat eiland erkent dit en aanvaardt het exequatur voor de Britsche consuls aldaar door de bemiddeling van den Franschen resident Ziedaar dus Frankrijk zoo men de Hova s buiten rekening laat in hel bezit van Madagascar In dé tweede plaats wat betreft Afrika Hier la it Engeland aan Frankrijk de vrije beschikking over het Algerijnsche achterland met dien verstande dat er eene lijn getrokken worde van Say aan den Niger tot Barruwa aan het meer Tschad zoodat hel gebied der Britsche Niger Company zitfh zal blijven uitstrekken over geheel het koniükrqk Sokoto met inbegrip van hel grootste deel der westelijke oevers van het meer Tschad Lord Salisbury liet in zijne toelichting op min ofmeer ironische wijze uitkomen dat do bedoelde verdeeling voor hel oogenblik bezwTOrlijk in al hare onderdeelan zou kunnen geregeld worden aangezien zij landstreken betrof die noch door Franschen noch door Engeltchen wel echter door verscheideneDuitsohe reizigers tot dusver waren betreden ofonderzocht Het zou dus wel eenigen tijd duren alvorens Frankrijk s of Engeland s invloed zich in deze nieuwe bezittingen werkelijk gevoelen deed Maar in afwachting kon het geen kwaad teneinde mogelijke o Bngenaamheden in de toekomstte voorkomen asl maar op do kaart eene lijnte trekken t I i ê