Goudsche Courant, zaterdag 16 augustus 1890

1800 Zaterdig 16 Aüustos N 4 99 GOUDSGHE COURANT n ISieuwS en Advertentieblad voor Goiuta en Omstreken De inzending van advertentiön Ion gesclileden tot Mn uur des namiddags van den dag der nltgave De Zwits ersehe Pillen van den Apotheker Rich Brandt M t u Jann taot tttet mona pMUMeiuUU OeuwliMnB laat het FabUek ubnotoii ala oedkoop tMannaua kn werkend i ouwhkdelljk Geneea ea HiiliniilddfL Beptoeia t m Prof Dr T Freriehs a riijn t V Seanzonl wanburg C Wltt CojtMihaow Zdekaoer at PMwamirg Soedentadt iu ui Onderbulks organen b lJ Bf tr ami BtoelVMif voort T lt TOortkomende onreflteld ll tli ld b uiiwdbold koTtad IChott Olnok MW ootlsat lu tólZirluejielie puien van den Apotheker Blebard Brandt wordea om bare saehte eiUilc door nonvul raatu lafeaomen en aljn M TerUexeB boren de lebetr werkende Zouten Bitlervalei Droppelen Henfiele eu Om Eleh by den aankoop t beMhermen m tecen Haffeaaaakte preparaten Trare men In de apotheken ateeda naar de alleen eektc Cwltaemche Vaitm vaa dea Apotkeker Blekard Braadt Prra per door net lebmlk aamrijalni 70 Cent en lette naawkenrlg er op dat het blerbowen affedrnkte door de wet beiehennde handelimerk o tlket het Witte hrnU an ket raade veld en de kaadteekenlBK Behd Brandt iteh op leder dooije boTinde S Hoafddepot V E van Santen KoMT te Botterdaa M Oouda Snelpersdruk van A BanntiiAk i ZocN Orer dea loop der werkstaking ia Zaid Walea zqn de berichten nog tegenstrijdig De directeuren der maatschappijen hebben de bemiddeling van Reed geweigerd maar lioh bereid verklaard met den leider der werkstakers in onderhandeling te treden Hij heeft in last geen langer werktqd dan 60 uur per week toe te staan De openbare meening is zeer op de hand der werkstakers wat te vertrouwen geeft dat zij wel zullen winnen In Amerika is het anders geloopen De tyrannieke wijze waarop de Eidders van den Arbeid werkstakingen trachten teregelen en te beheerschen heeft al meermalen verzrf uitgelokt bg de arbeiders zelf en hen een groot dfel van hun invloed doen verspelen Toen nu hun leider Powderly zag dat de meerderheid der werklieden weigerde zich ngar zijn bevelen te schikken stelde hq aan de directie van den New York Central voor het geschil door een scheidsgerecht te doen uitmaken maar de directeuren weigerden natuurlük zich daaraan te onderwerpen Ten gevolge vm het in dienst nemen van andere werklieden kon de directie de personentreinen weer doen loopen en ook is reeds weer een goederentrein te New York aangekomen Ongeregeldheden kwamen alleen voor te Syracuse waar de werkstakers het station bezetten en door de troepen verdreven moesten worden De kracht der werkstaking is thans geheel gebroken Voor den Amerikaanschen Senaat is nog steeds de tariefwet aanhangig nl de tweede Mac Kinley bill de regeling der invoerrechten bevattende Aangenomen is daarentegen sints eenigen tjjd een eerste Uac Kinleybill die de w jze van inning dor invoerrechten en de daarbij in acht te nemen formaliteiten regelt De voorschriften dier wet zijn zoo ingewikkeld en zoo drukkend dat in Ëuropeesche handelskringen tal van bezwaren rezen waarop van Amerikaansche zqde besloten werd dat de consuls generaal in Europa te Parijs zouden byeenkomen om te beraadslagen over de maatregelen bg de toepassing dier wet Deze conferentie heeft kennis genomen van bezwaarschriften uit Lyon Bordeaux H vre en elders en is tot de conclusie gekomen dat het wenschelgk is verschillende bepalingen bij de toepassing te verzachten Er is beslotei door tusschenkomst van den Amerikaansohen gezant te Parijs aan den Franschen minister van buitenlandsche zaken mededeeling te doen van de door de vergadering genomen besluiten en aan den consnlgeneiraal te Parijs den heer Ralhbone die den stoot gegeven heeft tot het honden der conferentie is de dank der aanwezigei voor zgn werk betuigd Xaar men verneemt zal er nog een tweede oonferentie Tolgen en wel te Frankfort Daaraan nl deelgenomen worden door den consul generaal te dier stede en door die te Berlgn en St Petersburg alsmede door twee gedelegeerden van de Amerikaana he schatkist De heer Celman de ex President der Argentijnsche Republiek gaat zijn ondankbaar land verlaten en in Europa een matigen ouden dag zoeken In do hoofdstad werd een grooto volksbetooging gehouden waaraan 60 000 personen deelnamen ter eere van de Union Civica en haat president Alem die het verzet tegen qjn bestuur begonnen De straten waren versier en overal heerschte een feestelijke stemming MARRTBEBICHTBN Xï oada 14 Augustus 1890 Jarig graan komt hier bgna niet moer voor en daar van het nieuwe gewas uitgezonderd Koolzaad ook nog weinig aangevoerd word is de handel gering Tarwe Zeeuwaehe 8 60 a ƒ 8 90 Mindere dito ƒ 8 10 a ƒ 8 40 Pulder 7 50 a ƒ 7 75 Rogge Buitenlandsche p 70 K 5 3a a ƒ 6 50 Gerst Chevalier ƒ 5 25 a ƒ 6 50 Haver per Heet ƒ 4 25 a f 5 per 100 kUo 8 80 a 9 50 Hennepzaad Inlandsch 6 40 i ƒ 6 50 Buitenlandsch ƒ 5 60 a 6 60 Kanariezaad 6 75 a ƒ 7 60 Koolzaad ƒ 9 a V 9 0 Karweizaad ƒ 8 50 a 9 per 50 kilo Müs per 100 kilo Bonte Amerikaansche ƒ 6 Hik 6 10 Cinquantine ƒ 6 25 a 6 60 Veemarkt Melkvee weinig aanvoer Handel en prijzen gewoon Vette varkens tamelijke aanvoer Handel vlug 22 a 25 et jer half KG Biggen voor Engeland tamelgk aanvoer Handel gewoon 19 a 20 et per half KG Magere Biggen goede aanvoer Handel vlug ƒ 0 90 a 1 50 per week Vette Schapen goede aanvoer Handel flauw ƒ 20 i f 32 Zooglammeren tamelijke aanvoer Handel flauw 12 a 20 Nuchtere Kalveren eenige aanvoer Handel minder dan geweest Graskalveren goede aanvoer Handel vlug ƒ 36 4 55 Kaas Aangevoerd 101 partgen Handel vrij wel Iste qualiteit ƒ 26 a ƒ 28 50 2de qualiteit 23 a ƒ 26 Zwaarte hooger in prijs Noord HoUandsohe ƒ 22 a Bot r matige aanvoer Handel vlug Goeboter 1 40 1 1 80 Weiboter ƒ 1 15 a ƒ 1 30 PETROLËUM NOTEËRIINGËN van de Makelaars Cantzlaar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden onveranderd Loco Tankfust en Geïmporteerd fust 8 06 a ƒ 8 10 October November en December levering ƒ 8 10 BurKerlljke Stand GEBOREN 11 Aog Gcrrit Johsnoci Iiaak oudiri nn Leeuwen va B E tm der lu Cornell ouden C Schenk en C II een Vliet CoroelJi Mirie ouden L H Hol en A M Deudt Soienne oude T v o der Louw en F Zorg li Sgtje Megdelene ondert J rin Triet en M tao der Ku Hendrik Mirinue ouden H na den Reotel en E S Funielje Agalhi HuberU WillemiM ouden B Honter en i Biddtrbof 13 Cornell ouden C Oomt en F W Mn SH el luk ouden J G Arentz en E J A SmKen OVERLEDEN Aig tin den Hondcl wed Tin F l Uoogeri 84j 13 U M van Vuuren 3 m U A M de Jong 12 w GEHUWD 18 Asg E Redii ei M n Beenwijk C Foeluoe en H T de Voi K A den Oudenen M W Blok a de Koning en A Sebiedon I Bik en M de Jong StolWtik ONDERTROCWO 8 Oroenenduk eo A W Blanken GEHOWO F J Beta en T E Burger Reeuwijk GEBOREN Ugje ouden R Begen en H B Begen Adriaoa ooden K VermeuLea en M Stootharf Gouderak GEBOREN Trijntje ouders P Kalkman eo A Zwart OVERLEDEN J Dekker 37 j A O deJiaj Ud ADVERTENTIEN ♦ Geboren IZAK Zoon van Joh G ARENTZ en ECHTOKNOOTE Gmda 13 Aag 1890 TBBSTOND een gevraagd niet beneden de 15 jaar Adres Westhaven B 198 W P WAQTEO Oograrts heeft zich gevestigd te ROTTEBDAM Stalumtplein 6 nabg station Deutsche Poort SPRËEKOUR dagelgks van 12 tot 2 nar Zon en feestdagen nitgezonderd Voor tninvertnogenden a morgens toeccpaat a wuBberolai ala co Prol Dr R Vlrehow aertijn T Gletl MOnchw fl Bwlani LtfpiiB t V Nussbaum MOnchwi Herti Ai i d i i T Korezynskl Kr iua Brandt KlauMnburg by StQringen In de kw l B der tover U t vaa heden aooali koofapljB dnlM van 8 U tot 10 uur StoUwerck s Hart Cacao HooBSte eiwit hoogste iheobromlB gehilie l Vo ordeeligl Hart Oaoao i ajnste Piwde Cacuo In kart vorm geiientd Spoedige oplosbaarheid fijne geur dolicioose smaak steeds gelijkmatigheid des dranks In blikken busien i 25 Cacao harten = 45 oent 1 1 Caeio hart = 1 8 mi = 1 kop Cacao Verkrijgbaar bij H H Conflaenrs Banketbakkers ens Engros Expeditie JuUua Mattenklodt Amsterdam Kalverstraat 10b Nieuwe Dassen A V OS Az Kleiweg E 73 en 73 Ol TVAKGEN mm WITTE 7ITJES voor den inmaak 20 Ct per E en J GERRITSEN Zeer Uette G esteendrukte NAAEMTJES worden GELEVERD door A BaLMiMAN en Zn De nitgare dezer Gonrant geschiedt dagelgks met nitzondering van Zon en Feestdagen De pqjg per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alaoaderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 16 Augustns 1890 In de hedenmiddag gehouden vergadering van den gemeenteraad die door 11 leden werd bijgewoond afwezig waren de hb Noothoven van Goor Prince ven Iterson Lotsy Oudük en van Veen de beide Uateten met kennisgeving werden goedgekeurd de Bekening der Gemeente dienst 1889 endeKekening en Verantwoording van den Kassier der Stedelgke Bank van Leening Voorts werd vastgesteld de begrooting der Stedelijke Gasfabriek voor 1891 in ontvangst en uitgaaf op een bedrag van 76353 Bij de behandeling dier Begrooting werden de volgende punten ter sprake gebracht Bij den post nGamerhruik huiten de atraatverlicitittg deed de heer Jager de vraag welke motieven do Oommissie van beheer er toe hadden geleid om geen verlaging van den gaspri J8 voor te stellen die thans naar man weet 8 et bedraagt De Voorzitter Mr van Bergen IJaendoom antwoordde daarop dat de Commissie zich gelukkig rekende geen verlooging Tan den gaspr s te moeten voorstellen zooals in andere gemeenten het geval is geweest ten gevolge van de hooge kolenprijzen doch dat van eene verlaging h i geen sprake kon zijn De fabriek toch is bezwaard met een aanzienlijke schuldenlast en zoowel met het oog daarop als om de hooge kolenpryzen terwgl men steeds in de toekomst bedreigd wordt met een sterke concurrentie het electrisch licht meende de Commissie den prijs bij vorige begroetingen aangenomen te moeten handhaven Bij den post nMeterhuur bracht de heer van der Post de vraag ter sprake of het niet wensohelijk zou zijn de meterbuur te doen vervallen als men b V door des zomers geruimen tijd achtereen uit de stad te zgn geen gas verbruikt doch verscnil FEVILLETOIM Sen raadselachtige Geschiedenis Uit het Frameh XIII 18 Wat hebt gy er mede gedaan vroeg mevrouw Montclar AUes wat gevlekt was heb ik laten verbranden de rest ik weet het waarlqk niet meer Die heb ik aan Eetey gegeven geloof ik O Baymond Raymond Wees kalm Estelle Het is een ongelukkig toeval maar waardoor iemand als gij zich niet laat ontmoedigen Niemand kan beter de waarheid wetendan ik want ik heb u op dien afschuwelijken dagniet verlaten Wat deert het u of g j beschuldigd wordt daar alleen ik het uit naam van dendoode kon doen en juist ik bereid ben u te verdedigen P De gedachte aan Theodore Benoist ging als een dolksteek door het brandende hoofd van HBtol é met toenemende smart rukte zij zich van de oudederae los Tante zeide zy gg kunt verzekq dat ikEaymond niet vermoord heb en misschien Zal menu gelooven Maar gy kunt nooit bewgzeo dat hy lende sprekers als de Voorzitter de Wethooddr Koning en de heer HoogeiAoom beantwoordden die vraag ontkennend waarop de heer van der Post verklaarde geen voorstel dienaangaande tei willen doen De heer van Vreumingen bracht het denkbeeld ter sprake by de meterbuur een uniform tarief in te voeren hetgeen echter volgens den Voorzitter minder wenschelgk was Bij den Baad kwamen de volgende stukken in 1 De begrooting derdd Schuttery dienst 1891 Wordt gesteld in handen eener Commissie tot leden waarvan wordtn benoemd de bh Hoefhamer Lotsy en van der Post 2 De begrooting van de Volksgaarkeuken dienst 1891 Wordt gesteld in handen eener Commissie tot leden waarvan worden benoemd de bh Straver van Iterson en van Vreumingen 3 Een voorstel van B on W om het bouwenvan een woning voor den concierge van het Gymnasium te gunnen aan den Jaa sten insofarijwr denheer Amesz voor 1780 Do oorspronkelijke raming bedroeg 15 a ƒ 1600 By de eerste aanbesteding was die raming te laag gebleken de laagste inschry ving toch bedroeg 2184 Daarop waren het plan en de bestekken voor de bouw vereenvoudigd en bij de daarop plaats gehad hebbend inschry ving werd de raming toch nog overtroffen Van een berbeateding zyn volgens B en W geen gunstige resultaten te wachten en zy stellen daarom voor het werk aan den laagston insobryver voornoemd te gunnen Op voorstel van den heer Jager werd deze zaak dadelyk in behandeling genomen De heer Hoogenboom verklaarde zich tegen het voorstel Toen de raadsleden het gebouw bezichtigden werd er van gesproken dat die woning voor den concierge 7 a ƒ 800 zou moeten kosten dit zich niet om mynentwille heeft gedood Niemand kan dat bewijzen en er zijn er die het gelooven 1 Welnu ik verklaür u dat ik nog liever had dat men my in staat rekende hem te hebben vermoord dan als een meineedige hem huwelykstrouw te hebben gezworen De toon waarop zij sprak was zoo warm eene zoo smartelyke oprechtheid klonk uit hare gemartelde ziel dat mevrouw Montclar moeite had zich goed te houden Welk een afkeer zij ook van buitensporige gevoelsuitingen en bartstochtelyke uitrbepen had sloeg zij hare beide armen om de jonge vrouw Mijn kind zeide zy ik had u beloofd dat wij te zamen zouden zoeken ik heb mijne belofte slecht vervuld j ik ben zwak en traag geweest God straftmij er voor door u te treffen Maar ik zal mijnverzuim herstellen Indien er iemand is die qnskan helpen dan is het Theodore Benoist Estelle maakte zich los uit de armen die haar omhelsde Indien gij op hem hebt gerekend zeide zij dan steunt gij op een zwak riet De anderen belasteren mij uit domheid hy beschuldigt mij omdat hij my haat En waarom zou hij u haten myn kind zeide mevrouw Montclar ontroerd Ik weet het niet maar hy haat my hernamEstelle in tranen uitbarstende Den volgenden avond zou in de gïoote zaal van het voornaamste hotel van Saint Aubin een welda A 0VEQTENT1BN worden gq IaM t ▼ an 1 5 regels ÖO Centen iedere regel meer 10 Centen 6BÖ0TE LETTSBB worden berekend naar plaatsmimte BoTcndien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags Terschgnc bedrag werd later verdubbeld en thans werd al wederom een hooger bedrag voorgesteld Spr kon zich met dat bedrag niet vereenigen De Voorzitter beantwoordde den vorigen spreker dat die som van 7 a ƒ $ 00 niet door hem genoemd was en dat ieder die ook maar eenigszins kennis van bouwen had dat bedrag te laag zou achten Er was sprake van geweest om in de benedenverdieping van het Gymnasium een woning gereed te maken voor den concierge en wellicht was daarby die som genoemd Dit was echter niet doorgegaan om de bekende betwaren Het voorstel van B en W wordt daarop aanfgnomen met 10 tegen 1 stem die van den heer Hoogenboom Een voorstel van B en W om aan de wed Fentenga geb van der Heijden moeder van het Bestedelingenbuis een jnarlyksche gratificatie te verleenen van 7B sjaars Ter visie Een vooratol van B en W om over te gaaatot het bouwen van een provisiekaiiier met kelder in de Volksgaarkeuken hetwelk wordt geraamd op eea bedrag van ƒ 1800 Ter visie Een rapport van B en W op het in hi nnahanden gestelde adres van Mej G P M Schieveen geb van Xeunen om eervol ontslag met toekenningvan pensioen B en W stellen voor bet gevraagdontslag eervol te verleenen tegen 1 October enadressant een pensioen Ie verleenen van ƒ 33S sjaars Ter visie Een adres van C Fortuin vertoekende ontslag als brugwachter van de brug op de Gouwebij de Turfmarkt Wordt eervol verleend tegen den dag waarop in de betrekking zal zijn vooorzien 8 Adressen van de volgende personen verzoekende in aanmerking te komen voor brugwachtervan gemelde brug Chr van Baaien C Bos J vander Helm C de Jong J Keiler I van der Kley digheids concert plaats hebben ton voordeele van een vissohersgezin Velen hadden welwillend hunne medewerking tot dit goede werk aangeboden de eenen als artisten de anderen ala toeschouwers en voor de entr kaarten was het dubbele van den gevraagden prijs betaald Mevrouw Barrière en hare dochtera hadden een eèdeelte van de zaal gehuurd met het doel om de plaatsen daar zoo duur mogelyk te verkoopen en ds uitslag had hare verwachting overtroffen André Bolvin dien men tot commissaris van orde had benoemd bewees reeds den vorigen dag aan iedereen een aantal kleine diensten en men bewonderde zijn goed humeur en zyne handigheid die hem de grootste moeielijkheden met gemak te boven dedea komen Het rumoer in de zaal had veel van de muziek van een bromtol op hot oogenblik dat mevrouw Montclar en hare nicht die honderd francs voor hara plaatsen betaald badden binnenkwamen vergezeld door mevrouw Daabray die zeer verlegen met hara houding was De plaatsen waren genummerd Estelle en har tante zochten hare stoelen op die op de eerste rn stonden de tweede ry was reeds ingenomen door mevrouw Barrière hare dochters en èenige van har gewone volgelingen naast mevrouw Montclar zatea twee of drie autoriteiten van Saict Aubin De binnenkomst van Estelle en hare tante in haar rouwgewaad dat zich voor dcte gelegenheid to 9 r ¥$ Wy j gA J ütffl