Goudsche Courant, zaterdag 16 augustus 1890

r J van der Pool y T Scharleman en Joh Tak Ter villa en benoeming in eene volgende vergadering Be heer B van Daotzig alhier deed met gunstig gevolg te Amsterdam het akte examen voor hoofdonderwijzer Be prijs uit het D A Thieme fonds die elke drie jaar wordt toegekend aan den schrijver van het meest belangrijke werk op gebied van literatuur dat in dien tyd verscheen is thans toegewezen aan den heer Louis Couperus voor zynen roman Mline Fere De jury van beoordeeling bestond uit de heeren prof dr A Pierson dr G Kaltt en E A KoUewijn In de jimi Ct leest men Gisteren is het telephoonnet te Arnhem met dat van Amsterdam Haarlem Zaandam Zandvoort den Haag Botterdam Dordrecht en Schiedam voor het publiek verbonden Gisteren werd uit ons bureau met een ingezeten van Amsterdam gesproken even duidelijk of het gesprek met een stadgenoot gevoerd werd Be telephoon is reeds te lang in werking om bier eene bespiegeling aan vast ta knoopen ma r ieder voor zich voelt toch iets by de gedachte dat men twintig uren van elkander verwijderd met elkaar spreken kan zonder selfs zijne stem uit te zetten Sen bij het departement van koloniën ontvangen telegram van den gouverneur generaal van Nederbn£oh Indié bevat omtrent de expeditie op het eiland Florea residentie Timor en onderhoorigheden bet volgende bericht Ofschoon de hoofdman van het verzet zich overgaf ontmoette de expeditie bij het verder indringen in het binnenland van Flores veel tegenstand en terreinbezwaren en eene bevolking die vijandig was Do streek waar vermoed werd dat tin aanwezig zou zijn was nog niet bereikt Tot dusver geen verliezen van Europeanen behalve dat op zes dezer by een aanval op een onzer transporten gesneuveld is de tweedeluitenant der infanterie A J Diemont De gezondheidstoestand der troepen was gunstig Staatt Ct Onder voorzitterschap van luit gen Norman Mac Leod wer gisteren voormiddag ie s Hage de jaarIqksche algemeene vergadering gehouden van den AntiDienstvervanging Bond Vertegenwoordigd waren de Afdeelingen Amsterdam Den Haag Oudewater Rotterdam en Zwolle De voondttar heette do aaAweaigea wolkom maar drukte zgn leedwezen uit over de geringe opkomst Daarna werd het algemeen verslag uitgebracht Het voldoening ziet de Bond terug op het voortdurend streven om zyne beginselen by regeering en natie ingang te doen vinden Het deed het hoofdbestuur genoegen er op te mogen wijzen dat de regeering overeenkoAistig het rapport der staatscommissie het beginsel van den persoonlijken dienstplicht zij het dan behoudens enkele uitzonderingen in het aan de vertegenwoordiging aangeboden wetsontwerp tot reorganisatie onier levende strijdkrachten heeft opgenomen Deze gedragslijn der regeering wordt op hoogen prijs gesteld daar zy ten opzichte van het militair vraagstuk een standpunt heeft ingenomen geheel afwykende van de zienswijze van velen in de lande Het hoofdbestuur sprak den wensch uit dat de zwarte stof bepaalde waarvan alle krib was verwyderd veroorzaakte eene buitengewone sensatie jeugdige bewoners van Saint Aubin die hunne halzen niet verder konden uitsuekken klommen op stoelen om haar te zien Het gegons dat zich bij hare binnenkomst had verheven verstomde eeisklaps en werd gevolgd door eene stilte die door de fcgen telling iets plechtigs had daarop liet zich het gemompel der stemmen weder hooren menschen kwamen en gingen in de zaal en eindelijk hoorde men achter eene deur de gebraikelyke drie slageo Op dat oogenblik keerde Estelle die sedert eenige minuten iets buitengewoons vermoedde zich plotseling om en zag dat de ry stoelen achter haar geheel onbezet was De voorzichtige mevrouw Barrière en eenige andere niet minder verstandige moeders waren verhuisd eene veelbeteekenende tusschenruimta latende tusschen het schurfte schaap en de rest van de kudde f Mevrouw De Beaurand verroerde zijh met zy zeide geen woord tot hare tante Het concert ving aan zij verdroeg hare foltering geduldig Maar toen het eerste gedeelte was afgeloopen fluisterde zy mevrouw Montclar een paar woorden in hel oor Beiden stonden op en begaven zich naar den uitgang op hun weg schikten do dames op om haar vi en doortocht te laten Te midden van eene diepe stilte onder het vuur van aller blikken drongen zij door de menigte en bereikten weldra hare vertrekken Toen Estelle alleen was met mevrouw Montclar zag regeering in ie dooi de meerderheid der Vertegenwoordiging gesteotid moge worden er op wijzende dat met uitzondering van Belgié en Nederiand alle tatea tf bet vaataland van ËÜppa den peraoonlyken dieos ictU habbee ingevoeikl Herinnrtd werd aan het Ta8 Aiil in toestand tydena 1830 en n In dn tegenwaor4igen lyd waarinde oorlog snel w Adt beslist moeten allen die aan den stryd zullen deelnemen reeds in vredeatyd behoorlyk geoefend en aan de krijgstucht onderworpen zyn De gibeele mannelijke bevolking moet niet alleen tot den stryd genegen maar ook gereed zyn Xa in herinnering gebracht te hebben de gehate conscriptie tijdens de Prausche overheersching deed de voorzitter opmerken hoe de invoering van den persoonlijken dienstplicht en de afschaffing der plaatsvervanging de eer en de onafhankelykheid van het vaderland waarborgen Het hoofdbestuur brengt hulde aan de mannen van beteekenis die in den laatsten tyd zooveel ernstige pogingen hebben aangewend om de beginselen og welke de afschaffing der plaatsvervanging steunt bij de natie ingang te doen vinden Met lof wordt melding gemaakt van mannen als de Utrechtsche afgevaardigde Seyffardt mr Beekers en dr Kalff Aan de afdeelingen zijn dan ook exempUren van hunne brochures in ruime mate verspreid Uit het verslag bleek verder dat het aantal leden 10 284 bedroeg en weid over een saldo beschikt van 690 66 Mededeeling werd gedaan dat jhr Klerck zich bereid had verklaard ter vervanging van den overleden luit kolonel Brunings als secretaris op te treden terwijl jhr Boêll dank werd betuigd voor het tydelijk waarnemen van die betrekking Aan de beurt van aftreding waren luit generaal Knoop luit kolonel Verstege miyoor Baat dr De Graaf en jhr mr Klerck Genoemde heeren werden bij acclamatie herkozen Hierna deed de voorzitter mededeeling van bet besluit van het hoofdbestuur om tot de regeering een adres te richten waarby op de aanneming van de legerwet zal worden aangedrongen De afgevaardigde uit Botterdam luit kol Wilkens was van oordeel dat in het adres alleen moest gesproken worden van aanneming van persoonlijken dienstplicht Dit voorstel lokte langdurige discussie uit Het amendementWilkens werd ten slotte met 10 tegen 7 stemmen aangenomen De Amst afgevaardigde achtte het wenschelijk een beroep te doen op het volk Een woord van opwekking in deze tijden ou zeker zeer gowensoht zijn Spr werd aan het eind zyner rede luide toegejuicht De voorzitter gaf de verzekering dat de wenken van den afgevaardigde niet uit hel oog zullen worden verloren Nadat een der aanwezigen een woord van dank had gesproken tol den voorzitter over diens leiding en nadat ook den Amst afgevaardigde hulde was gebracht voor zijne kernachtige taai werd de vergadering gesloten Te Stadskanaal werd Dinsdagavond het lijk van den heer Waterman Smith onderwijzer uit het diepe kanaal opgevischt Onder een groeten toeloop van belangwekkende nieuwsgierigen werd dé drenkeling utt hel water opgehaald zoodanig dat de voeten van den ongelukkige zorgvuldig ran don wal in het water zy haar aan met oogen waarin geene traan te bespeuren was Welnu I zeide zij meent gij ook niet dat het Baymond s plicht was geweest aü hij my niet medewilde nemen te blijven leven om mij te beschermen XIV De vraag die opgelost moest worden waa thansdeze was het zaak zich terug te trekken ten einde nieuwe onaangenaamheden te voorkomen of zou men den lasteraars het hoofd bieden en hen met volkomen minachting behandelen Mevrouw Montclar was van het laatste gevoelen Hoe zeide zij zondt gij voor die kwaadsprekers willen vluchten f Zondt gij hen de eer willen aandoen van gewicht te hechten aan hunne praatjes Wat geeft gij om hun oordeel I Zy zyn met hun duizenden en wy zyn alleen Maar boe nu zeide mevrouw Montclar eenigszins knorrig wij zijn toch niet alleen op de wereld Wij hebben vrienden en zoodra wy te Parys terugzijn zullen wij hen om ons heen verzamelen Inmiddels komt het my voor dat mevrouw de Folrey diezich deiéu zomer ternauwernood om u bekommerd l eeft latenig blijk van sympathie kon geVen door 1 bij hjlr te noodigen EsleUe nam uit bare sohrijfportefeuille een den vorigen dag ontvangen brief en stelde hem hare tante ter band bleven hangen Op het geroep van eonigen aan deze zyde van bet kanaal trek hem er toch heelemaal uit werd van genen kant geantwoord dat mag niet I k Zal er wel voor oppassen 1 i aar staat boete op I en meer dergelijke phrasen Wanneer zal het toch nog in deze bijna lot duistenistoe verlichte negentiende eeuw zoover komen dat zulke oude wijven praatjes voor goed hebben uitgediend P P G C Onder het opschrift Bustverstoorder ia thani in BmU voor Allen de Open Brief geplaatst aan den Ministor van Binnenlandsche Zaken de Savornin Lohman gericht ter zake van zyn rede 4 Juli jl in de Tweiéde Kamer gehouden De heer Domela Nieuwenhuis herinnert de Zk Ct had in de interpellatie over de houding der autori iten te Enschede by de werkstaking aldaar o a gezegd dat ook de Minister evenals bij D N door velen beschouwd werd als een rustverstoorder De Minister weersprak openlijk deze beschuldiging en zeide o a Nu wil ik alleen constateeren openlyk en ten aanhooren van de gansche natie dat ik my nooit heb schuldig gemaakt aan eenige rustverstoring of aan het plegen van eenig geweld noch daartoe ooit geadviseerd heb hetzij mondeling hetzg in openbare hetzij in private geschriften dat ik mij daartegen steeds heb verzet en wel op grond van de beginselen die ik als Christen belyd zoodat ik altyd elk verzet elke gewelddadige handeling en iedere ruktverstoring ten strengste heb afgekeurd Ik constateer dit niet om daarvoor over in deze vergadering discussie uit te lokken wat tot niets zou kunnen leiden maar om ieder die meent het tegendeel te mogen beweren van hetgeen ik hier zeg uit te noodigen dit in zoodanigen vorm te doen dat de zaak kan worden gebracht voor den rechter om door dezen na getuigen te hebben gehoord te warden uitgemaakt Het betreft thans geen onverschillige zaak meer nu de laster die men steeds tegen myn persoon uitstrooit wordt aangewend om een Minister des Koninga in oen hatelyk daglicht te stellen Zoodra ik deze plaats zal verlaten hebben zal ik m evenmin storen aan hetgeen over deze zaak wordt gezegd als ik dit voor dezen gedaan heb maar zoolang ik mijne tegenwoordige betrekking bekleed acht ik my verplicht om wanneer ik een geschrift aantref dat er toe kan leiden de zaak voor den rechter te brengen dit laatste ta doen Niet om mij te wreken maar omdat ons tegenwoordig strafrecht de gelegeuheid aanbiedt den rechter te doen beslissen over de waarheid van een feit dat beweerd wordt lasterlyk te zyn Ik ontke i dus dat de spreker uit Schoterland h t recht heeft te zeggen dat wy op bedoeld punt elkander niets te verwyten hebben Ik wenschte integendeel dat by on alle socialisten het voorbeeld volgden van mij en myne vrienden die nooit tot eenig verzet noch Int eenige gewelddaad direct of indirect jegens de overheid hebben aangespoord on zelfs als het goed recht blijkbaar volkomen aanonzezyde was ons daar nooit aan schuldig hebben gemaakt In dezen Open brief herinnert de sohryver die zich een niet socialist noemt w t er op den 8 Januari 1886 gebeurd is in de Nieuwe Kerk te I Amsterdam en geeft het oordeel weer daarover geveld door verschillende personen van naam en gezag 1 Hy zelf is van opinie dat de Mioisler door de In antwoord op een brief waarin bare gewezen pupille bare vestiging te Saint Aubin mededeelde wenschte mevrouw De Folrey haar geluk dat zij een rustig plekje gevonden had waar zy zonder opzien de eerste zes maanden van hare weduwschap kon doorbrengen Ik zou a gaarne bij ons gehad hebben schreef zij ten slotte maar ons huis zal gedurende den wijnoogst vol met menschen zijn en daar de jacht vroeg opent zou er eene beweging en eene levendigheid heeischen die weinig in overeenstemming zouden zyij met i wen rouw Zeg dus aan mijne lieve vriendin mevrouw Montclar dat ik op u beiden reken bij wijze van vergoeding tegen het aanstaande najaar De oi de dame gevoelde zich verplicht twee of driemalen haar lorgnet recht te zetten om den brief ten einde te brengen baar bloed kookte in de aderen zoozeer wekte deze kalme onbeschoftheid haar toom op Men kan de menschen niet beleefder de deur wyzen zeide zy den brief aan Estelle teruggevende ik zal haar op mijne beurt doen gevoelen dat hel verkeerd is zich in onmin te brengen met menschen die m noodig kan hebben Hare drie dochters zyn nog niet gehuwd en zij zal meer dan eens behoefte gevoelen om mijne goede diensten in te roepen Zij zal de deur gesloten vinden dat beloof ik u Hadt gij haar op de eene of andere wijze het verlangen te kennen gegeven om haar te komen zien W irctt venolgi rede van 4 Juli jl de kroon zet op de gewelddaad van 6 Januari 1886 en hel verwondert hem dat geen enkel Kamerlid ach geroepen acktte om tegenover deze onbeschaamde en brutale verklaringen een krachtig woord van protest te doen hooren Voor mij aldus besluit hij die geaoht wordt tot de anti revolutionaire party te behooren wordt het by den dag duidelijker dat het streven harer gezaghebbende leidslieden Nederiand naar den afgrond voert Wel weel ik Excellentie dat de partydrift u eenmaal de woorden op de lippen legde dat de schoolstrijd door u en de uwen zou worden volgehouden al ging het vaderlanl ook te gronde maar veroorloof mij dergelijk dryven verfoeielyk te noemen En dal nu een der stralen van de majesteit van de kroon op uw persoon nederdaalt u niet ontziel met uw geheele verleden te breken en het niet beneden u acht om lot verminkinj der geschiedenis mede te werken waardoor tal van geloofwaardige personen in een zeer verdacht licht worden gesteld en het rechtsgevoel van geheel een volk wordt beleedigd dat alles doet my over alle zwarigheden welke uil het schrijven van dezen open brief voor my kunnen ontstaan heenstappen opdat er gelegenheid zy ter beantwoording van de vraag of gij Excellentie u al dan niet aan rustverstoring hebt schuldig gemaakt Welke gevoelens moeten by de overweging van die vraag zich niet meester maken van u Minister des Konings die u nooit zult kunnen vrypleilen van de beschuldiging u te hebben vergrepen aan het huis van den Koning der koningen f In de Hjd wordt door een inzender do aandadil gevestigd op de veroordeeling van een ambtenaar van s rijks belastingen door de Bre lasohe rechtbank lot twee jaren gevangenisstraf wegens meineed in strafzaken In de bedoelde strafzaak is gebleken dat kommiezen aan burgers geld beloofden om in België zout te koopen en dat frauduleus over de grenzen te vervoeren ten einde zich daarmede te laieu betrappen aan die bekeuringen uden de kommiezen tegen een uitgave ivan zee gulden twintig gulden verdienen Voor de rechtbank verried een smokkelaar de afspraak een nauwkeurige instructie volgde Waarvan het gevolg was dat de kommies overtuigd werd van onder eede te hebben gelogen Een treurige zaak voorzeker in velerlei opzicht zegt de schr Een duidelijk bewys voor de demoraliseerende werking van de zoutbelastlng op onze grenzen en daarom een sterk argument voor ver mindering van den zoutaceyns Immers het eenige afdoend middel om de fraude met haar treurigen aanhang te vernietigen is den accijns te doen dalen op een peil waarop fraude niet meer loopend is Ëetf veroordeeling van den zoulacajiu dus in zyn tegenwoordigeif vorm doch helaas Heer dan dat Een zware aanklacht levert de zaak tegen de administratie onzer belastingen Want even onbillyk als hel zou zijn alleen wezens deze veroordeeling op haar hel spreekwoord U e te passen tel maitre lel valet even onverantwoordelyk zou het zijn do oogen te sluiten voor dat haar behandeling ten opzichte dezer administratie aan het licht bracht Waar feiten spreken als deze precedure aan het licht bracht blijft het helaas niet mogelijk te gelooven dat de malversatién welke op onze grenzen aan het licht zyn gekomen uitsluitend aan gebrek aan toezicht zijn te wijten en valt derhalve de verontwaardiging die zy opwekten verdubbeld terug op de administratie welke in deze haar tegenover de contribuabelen spreekwoordelyke gestrengheid geheel schynt te zijn verleerd Zoo lang zij zich in deze zoo lankmoedig toont drukt op haar de verantwoordelykheid voor de wandaden harer minderen eu is het volk gerechtigd te oordeelen Zoo heer zoo knecht De redactie van de Tijd verklaart in een naschrift dat zij de verontwaardiging van den sohryver over de voor den rechter gebleken feiten volkomen deelt en met hem van oordeel is dal de aan hel licht gekomen schandalen op zóó ongezonde en bedorven toestanden wijzen dat dtórin alleen reeds voldoende reden zou gelegen kijn om tot en aanzienlijke verlaging van den zoutaocijns over te gaan Zij mag ephter den tw jfel niet onderdrukken of niet de rechtmatige gramschap over het gebeunie den schrijver tegenover de administratie der belastingen onbillijk doet zyn De Tijd houdt zioh overtuigd dat de administratie van de belastingen zeer veel in do bestaande toestanden ten strengste zal afkeuren maar niet zij alleen de wetgever kan in dit geval afdoende hulp verschaffen Zyn wy goed ingelicht dan istóoor den heer A PeUnock te Breda ondernemer der turnhotels eene vordering groot f 1200 ingediend bij de commissieder feestviering voor de turnfeesten De heer Fennock vermeent op die som alle aanspraak te kunnen maken door de belofte aan hem indertyd gedaan en die bestond in de mededeeling dat de eerste 800 turners welke aan het feest zouden deelnemen logies moesten nemen in een der genoemde holels Op dit gezesde heeft de heer Pennook voortgebouwd doch enkele weken vóór de feestviering toen door hem de hotels reeds gehuurd en de h den gedeelieljk gereed waren kreeg hy van de commissie bericht dat zij ds eenmaal gedane belofte niet gestand kon houden De commissie van logies beloofde echter op den eetsten feestdag als wanneer zy zitting zou houden op het gemeentehuis zyne hotels te reconunandeeren en voor hem gelden in ontvangst te nemen van die turners welke hun verlangen te kennen gaven in een der tumholels te logeeren By beloften is het echter gebleven dat ook hieraan niet werd voldaan De heer Fennock die inplaats van eiken nacht 300 personen door de concurrentie met de tenten op hel feestterrein onderscheidenlyk slechts 28 37 en 6 turners te logeeren kreeg heeft daardoor eene zeer groote schade geleden Hij vermeent dat op bovenstaande gronden de gevraagde som hem zal worden toegestaan als wanneerbij nog niet geheel zal zijn schadeloos gesteld voorde geleden verliezen Brei Cl Te Wihóries bij Bergen is een dyuamietaanslag gepleegd welke slechts door een toeval geen ernstige gevolge gehad heeft De heer Loon Chavalier lid van de provinciale regeering van Henegouwen was Zondag avond omstreeks 11 uur van een diner op zijn kasteel teruggekeerd en nauwelyks op zyn slaapkamer gekomen hoorde hij een ontzettende slag welke hel gebouw deed trillen By onderzoek bleek dat naast den hoofdingang oen dynamiet ontploffing had plaats gehad welke o a den vloer der daarboven gelegen eetzaal vernield had waar de heer Chevalier gewoon is s avonds voor hel naar bed gaan zich op te houden Ware hy Zondag niet terstond naar zijne slaapkamer gegaan de aanslag zou waarichynlijk doel getroffen hebben Wal het geval nog ernstiger maakt is dat deze dynamiet aanslag reeds de tweede is welke tegen het kasteel van den heer Chavalier gericht is terwijl de justitie er niet in heeft kunnen slagen den dader van den eersten aanslag op hel spoor te komen Door meting der reactie tijden heeft dr Dehio te Dorpat aangetoond in welk opzicht de geest opwekkende werking van koffie en thee zoowel ouderling als van die van atkohol verschillen Al deze drie genotmiddelen versnellen in de eerste plaats de hersenwerkzaamheid maar de alkohol oefent zijne aanvankelijk versnellende werking meer in het bijzonder uit op de bewegings effeoten op de uitvoering van wilshandelingen te wyl hij het waarnemingsvermogen zeer spoedig vertraagt Oafeine d i de in koffie aanwezige werkzame stof en in hooger graad thee bewerken daarentegen eene versnelde en tevens blyvende opname van uitwendige indrukken en bevorderen de vereeniging daarvan tot ingewikkelde voorstellingsgroepen zonder daarbij tot ontladingen in het spierstelsel aan te dryven Terwijl de alkohol hinderpalen en zorgen wegruimt ons moedig en overmoedig zelfs geneigd tot dolzinnige streken doch ongeschikt tot ernstigen gedachtenarbeid maakt houdt het gebruik van thoe bij aanhoudende geestinspanning ons wakker en opmerkzaam en verlicht ons de opname van anders vermoeiende bijzonderheden Bij aanhoudend misbruik van alkohol bespeurt men eene voortdurende verzwakking der gemoedsbozwaren en der zolfbeheersching een verval van het karakter en een dalen van bel zedelyk standpunt torwyl de gewoonte van theedrinken nooit dergelijke stoornissen maar in de ergste gevaHeu slapeloosheid en zinuwzwakte tengevolge heeft Balteolandscb Overzlcbt Een voor Belgié en Nederland leerzame brochure is dezer dagen in Italië versohenen een brochure die aUe voorstanders van aansluiting by het drievoudig verbond zeker zoo niet bekeeren dan toch tot ernstig nadenken stemmen moet Dit vlugschrift heeft tol doel aan te toonen dal dit verbond de ondergang is voor Italië Daarin wordf er op gewezen dat van 1882 tot 1887 de gezamenlyke uitgaven der drie staten Duitsohland Oostenryk en Italië hebben bedragen het aanzienlijk cijfer van 34 milliard 69 millioenen 121 138 francs zonder daarby te rekenen de 65 miUioen dtior Italië besleed om den gedwongen koers op te heffen Van die som zijn 7 milliard 643 mülioen 616 B66 francs besteed voor het leger zijnde 22 percent De ontvangsten derzelfde staten gedurende het zelfde tijdperk beliepen 33 milliard 271 890 944 francs zoodat er een tekort is van 797 millioen 230 194 fr Sedert 1882 zijn de uitgaven voor het leger toegenomen in Oostenryk met 42 80 in Duitsohland met 52 73 en in Italië met 51 02 percent gemiddeld alzoo 49 perc l por bondgenoot Frankryk heeftin die jaren uitgegeven K 760 000 000 fr zijnde twee millianl minder dan de drie bondgenosten samen Zyn lasten zyn vermeerderd met 6 46 pet in phiats van 49 pet en toch kan ook dat laud een zeer groote lóijgsmacht op de been brengen en wel 3 400 000 soldaten tegen 5 102 000 de drie bondgenooten samen Verder bedragen de cyfera respectivelyk voor paarden 500 000 en 653 000 kanonnen 4 422 en 6 784 ooriogsschepen van verschillende type 350 en 464 zeeofficieren 1 776 en 1 848 benevens matrozen 38 136 en 46 630 Frankrijk kan dus beschikken over een krijgsmacht grooter dan die van Italië en Duitschland gezamenlijk en de republiek verkreeg dit resultaat door eene vermeerdering van hare uitgaven met slechts 6 5 percent terwijl de drie bondgenooten hunne uitgaven zagen vermeerderen met 49 percent en hunne oorlogsbudgetten letterlijk zagen verdubbelen De schrijver nu vraagt wat Italië betreft of zyne bestuurders niet krankzinnig zijn om met zulke opofferingen voor ffogen het drievoudig verbond te bestendigen Een algemeene les geeft deze brochure levens nl of het geen tijd wordt tot eene algemeene ontwapening over te gaan En of keizer Wilhelm niet goed zou doen in die richting ooral krachtig werkzaam te zijn anders loopen alle ryken in Europa gevaar zich totaal te ruineeren De blijdschap der Fransche bladen over de Fran senEngelsche overeenkomst betreffende West Afrika wordt aenigszins vergald door de spottende wyze waarop lord Salisbury i hetf Hoogerhuis over het achterland van Algiers sprak Dit land zeid lord Salisbury spottend is wat een landbouwer zeer lichten grond zou noemen het is de Sahara De Franscüen hoewel zeer uil hun humeur door deze spottermj trachten zioh echter te troosten met den grooten omvang van hun nieuwe gebied De Temp geeft een kaartje waarop byna geheel noord westelijk Afrika tot Frankrijk wordt gerekend Alleen Marokko een smalle strook ten zuid westen van dit rijk voor Spanje de republiek Liberia en de Bngelache en Duitsche bezittingen worden vrygelaten Al het overige is of gelijk Senegal reeds een Fransche kolonie of het v ordt als de Sahata als gebied beschouwd d t aan Frankrijks invloed onderworpen is Het is ecBter zeer de vraag of de Spanjaarden die toch ook de nieuwe leer van het achterland wel zullen kennen met deze Fransche uitlegging tevreden zullen zijn immers Spaiye bezit de kuststreek ten zuii en van Marokko en kan derhalve volgens dezelfde leer ovenzeer aanspraak maken op het land dal daarachter ia gelegen als Frankryk recht heeft op hel achterland van Algiers Zonder iwyfel moeten de Franschen daarom ook nog rekening houden met Spanje s bezwaren voordat zij zioh als do rechtmatige bezitters van byna een vierde deel van Afrika kunnen beschouwen Aan groote plannen voor hel nieuwe gebied is geen gebrek De Fransche ministefraad heeft reeds besloten in het volgeude jaar by de Kamer een obtwerp in te dienen tol hel aanleggen van een spoorweg door de Sahara teneinde de Fransche bezittingen aan de Middellandsche Zee met de koloniën aan den Atlantischen Oceaan in gemeenschap te stellen Het plan is dit werk te laten uitvoeren door een maitsohappij onder waarborg van den staat Maar dit is gemakkelijker gezegd dan gedaan De consul generaal van San Salvador te Parijs heeft bericht an zyn gouvernement ontvangen dat het corps dlplomatit ue zijn bemiddeling voor den vrede met Guatemala heeft aangeboden op voor Salvador gunstige voorwaarden De troepen blyven inmiddels hun positien handhaven Uit New York wordt overigens gemeld dat Honduras op t punt is met Salvador in oorlog te geraken Uit Argentinië komen enkele minder gunstige beriohten Een tegen revolutie zou in de provinciën bepaald i i Cordoba beproefd worden De gouverneur van Cordoba is een broeder van Celmau die uit deze provide afkomstig is Wellicht betoekent de beweging niet veel INGEZONDEN Gouija 16 Aug 90 Aan de Bedactie der Goudêcke Courant Alhier I U bij voorbaat dankzeggende Voor uwe bekende welwillendheid verzoek ik dt beleefd opname van de volgende regelen in uw pkchl blad Na herhaaldelijk on het laatst by missive van 4 Augustus jl bij de Directie der IJselstoomtram a k verbelefing van rollend materieel en wèg ter veilipS held van het publiek Ie hebben aangedrongen onder opmerking ik in deze omstandigheden niet lan r de verantwoordelijkheid op my kon en wilde nemen 1