Goudsche Courant, maandag 18 augustus 1890

Toorta allerlei Truchtboomen U appelen Tooral paren pruimen en keraen met die welke geplant iqn in de versohillende boomgaarden ten getale van meer dan 1400 stammen en die nu reeds veel vrucht geven Allerlei groenten zelfs de fijnste wden in de tuinen van de weeshuizen verbouwd Groote Tolden mot tuin en andere boonen erwton bieten kool aardappelen en daarbij uitgestrekte korenvelden waar rogge tarwe haver klaver enz geteeld worden z jn rondom of nabij de weesinriohting gelegen Tien groote weeshuizen zijn gebouwd en op de tweede verdiepingen zijn de slaapzalen ton getale van 16 Toor de bijna 1000 wezen De beneden gedeelten der huizen bevatten schooUokalen eetzalen naai en breischolen voor de weezen Behalve deze weeshuizen vindt pien er nog geboawen voor eone uitgebreide drukkerij letterzettery stereotiepinnchting een grooten timmormanswinkol meubelmakerij boekbjnderij smederij en ververy terwijl ook een metselaar aan de inrichting ia verbonden om de jongens in dit vak op te leiden Op deze werkinrichtingen zijn thans 200 jongens geplaatst die een handwerk leeren Ook de boerderij is groot en belangrijk uitgebreid Zes paarden zijn er noodig voor den landbouw De veestapel is uitgebreid tot 60 stuks hoornvee met 32 varkens en 120 kippen De tuinderij is op zeer uitgebreide schaal ingericht en voorziet de bevolking van moer dan 1000 personen van de noodige groenten Op de scholen gailn nu 500 kinderen De weeshuizen vormen te eamen een dorp waartusschen de woningen zijn gelegen van den directeur en het helpend personeel 3e weezenkapel bevat groote kelders die tot berging van winterprovisie zijn ingericht en waarin 2000 HL aardappelen kunnen worden geborgen Ook al ovencfrkt De bijen zijn met de mierende vertegenwoordigers van den arbeid Maar inonzen bezigen tijd krijgen ook zy het druk danklij de uitvinding van het elecirisch licht Een ijmker wonend in de nabijheid van een groot hotel in aanbouw te Kingston op Jamaica vond op een keer zijn korven in deerniswa rdigen toestand en oen aantal bijen doodop en uitgeput Bij den bouw vanhet hotel word electrisch licht gebruikt en dat brachtze geheel in de war Hun klok was van de wijs Zij meenden dat het dag was en vlogen uit Maartoen zij thuis kwamen ging de zon op en begonnenzij opnieuw met dat gevolg dat ze van vermoeidheid neervielen on sommigen hnu yver met den dood moesten boeten E H De studenten in de rechten en ook vele jonge advocaten van Kopenhagen zijn lid van een gezelschap dat up bepaalde tijden vergadert en zouder eenige vergoedioi raad geeft ten opzichte van elke rechtsgeleerde moeielij kheid De eenige die betaling krijgt is de secretaris zijn salaris wordt door contribatios bijeengebracht niet van de raadvragenden maar van de leden van het geiclschap Verleden jaar werden er twintig duizend adviezen gegeven Dit stelsel zegt Etyea Haard werkt bijzonder gunstig Behalve dat het de armen helpt oefent het de jeugdige rechtsgeleerden en dikwijls leeren zij door de zaken waarvoor advies werd aangevraagd andere lieden kennen die later betalende cliënten worden Daarenboven stelt het de leden van het gezelschap jn de gelegenheid zich te onderscheiden eeu voordeel Zoo bezochten zij oude kasteelon Bomaanscbe kerkgebouwen ruinen van allerlei aard waarmede Normandie als bezaaid is en vervolgens trokken zy naar MontSaint Micbel nu eens per spoortrein dan in een rijtuig al naar de gelegenheid zich voordeed of hare phantasio het haar ingaf Op zekeren namiddag reden zij in eene oude calèche over de groote vlakte van Lessay de prachtige abdij die zij een bezoek hadden gebracht lag thans achter hen en zij waren op weg naar Coutanees De lande breidde zich rondom hen uit naar alle zijden bedekt met groene golvende riethalmen Estelle snoof met welgevallen den doordringenden fijnen geur van de heide en den wilde tijm op Ik weet niet waarom zeide zij plotseling mij eensklaps Eosalie de kamenier mijner moeder voorden geest komt de herinnering aan haar staat inverband met landes zooals deze die ik nooit gezienheb maar waarvan zij mij heeft verhaald Woonde zij hier ergens in de buurt vroegmevrouw Montclar Neen zij was in Brotagne geboren maar waarweet ik niet Ik ben het vergeten want zij heefthet mij wel gezegd maar ik heb zooveel dingen uitmijn jeugd vergeten ik dacht er niet gaarne aan Eindelijk was men de lande doorgetrokken en de torens van de hoofdkerk van Coutanges vertoonden ch als donkere schaduwbeelden tegen den door des ondergaanden zon vergulden hemel Na de onvermijdelijke beslommeringen van eene installatie in een waarop zq wanneer het enkel van de kansen van het beroep afhing tot op don laatstsn dag misschien zouden kunnen wachten Eeno belangrijke uitvinding welke ander gunstige omstandigheden bestemd is eene wezenl ke omwenteling teweeg te brengen in de moderne verhittingsmethoden deed de ingenieur De Ferrari ta Genua Aan dezen ingenieur is het gelukt de moeiolijkbeden te overwinnen welke tot nog toe eon omvangrijk gebruik van petroleum voor verhitting m den weg stonden De langzame verbranding de vette vochtige vlam van de steenolie hare moeielijke oxydatie verhinderden tot uog toe in het bijzonder geval van ketelverhitting een hoogen stoomdruk te bereiken zoodat proeven daarmede genomen als zonder resultaat werden opgegeven Dit geldt ook van de door de Italiaausche regeering op verschillende stoomschepen mot steenolie genomen proeven De onderzoekingen van De Ferrari bereikten na proeven gedurende 14 jaren genomen het doel Zijn systeem berust op het gebruik van geraffineerde steenolie in plaats van de ruwe olie waardoor ondanks hoogere kosten een veel grooter verhittings effect bereikt werd De inrichting tot nog toe toegepast op de ketelverhitting op stoomschepen bestaat uit twee ter zijde van den ketel aangebrachte stookkameis waarin zich een poreus tegen het vuur bestand materieel bevindt wat de eigenschap bezit de vloeibare olie door zijn capillariteit op te zuigen en in de verbandingsplaats te voeren Het materiaal is een slecht warmtegeleider zoodat ofschoon do vlam zich aan zjne oppervlakte vormt de onderzijde waar de olie toevloeit tengevolge van deze isoleering koud blijft De zoo verkregen vlam zou intusschen geen hooge verhittingskracbt en slechts een stoomdruk van hoogstens 3 atmosfeeren kunnen opwekken daar de vlam vochtig en te weinig geconcentreerd is De Ferrari kwam dit gebrek te boven door het gebruik van bijzondere reöectoren welke de vlam drogen en samentrekken waardoor deze niet alleen het hoogste verhittingseffect ontwikkelt maar ook in vergelijking met steenkolen belangrijke besparing geeft Bovendien behooren tot de uitvinding eene verkoelingsinnohting en een zelfwerkende regulator welke zeer volkomen werken Het eerste bestaat in een met de vloeibare verhittingsstof gevuld vat dat rondom met zeewater omgeven is Dit circuleert niet alleen voortdurend maar treedt ook dicect onder de olie welke op het zeewater drijft en dbon de drukking van de stoomboot in den régulateur gedreven wordt die het zijnerzijds aan do branding toevoftt Daar ae olie voordurend met het water in aanraking is kan eene door gebrekkige afkoeling ontstane gasvorming in ontploffing hoogstens hot water uit het vat dryven eene inrichting ontwijfelbaar eenvoudiger en zekerder dan kranen of luchtgaten welke de uitvinder omdat zij wegens oxydatie onvertrouwbaar z jn geheel wilde ontgaan IJeze uitrinding van den ingenieur De Ferrari is door technische autoriteiten zeer gunstig beoordeeld en ook voor stoomketels op het land ware deze uitvinding van veel belang Uit New Orleans wordt gemeld dat aldaar een Engelsohman op zijn laal te ziekbed een katholieken priester heeft medegedeeld dat in 1857 in Engeland zekere Blagg veroordeeld egens moord op éia hotel begaven Estelle n hare tante zich naar de fraaie kerk In weerwil van bot late uur stelde dè koster haar voor den toren te beklimmen ten einde den zonsondergang te genieten mevrouw Montclar was vermoeid en weigerde maar zij moedigde hare nicht aan het te doen en deze volgde den raad op Langzaam do nauwe trappen opklimmende in de muren aangebracht volgde zij langen tijd haren gids Eindelijk stond zij op het plat Hel was haar alsof zij door een vleugelslag in den azuren hemel was opgenomen In haar bereik niets anders dan een steenen balustrade onder hpre voeten d ji M d8 half verborgen in de nevelen der riHHSK kyon haar het prachtige blauwe hemelg elf raïïlH j @ de donkere horizont waar de bosschcn en de wolken onbestemde lijnen vormden en vóór haar in het westen een gloeiende oven met reusachtige roode strepen Zij vergastte hare oogen en haar hart op dit ongewone schouwspel maar zij diende weg te gaan als zy niet in den doolhof van trappen door de duisternis overvallen wilde worden mot spijt wendde zy zich om en na eene daling die haar eindeloos toescheen bereikte zij eindelyk den vloer van de kerk Met de luister van den hemel nog voor den geest scheen de kerk donker Het kostte l stelle eenige moeite mevrouw Montclar te vinden die op een stoel half was ingedommeld Een geschilderd kerkraam vertoonde een troep van in angst verkeerende zielen jaohtopziohter is opgehangen maar dat deze Blagg aan de misdaad volkomen onschuldig was en hij die bedreven heeft Blagg is veroordeeld hoofdzakelijk op grond dat z jno schoenen met volkomen naawkeurigheid pasten in de voetstappen op de plaats der misdaad de stervende verklaarde dat hy bij die gelegenheid zich met opzet en buiten diens weten van Blagg s schoenen bediend had De priester heeft de overheid te Cheshire van deze betekenis mededeeling gedaan de dwaling i niettemin onherstelbaar Een 44 jarig gepensioneerd onderofficier thans zonder beroep wonende ta s Gravenhage stond gis teren voor het gerechtshof aldaar terecht ter zake van oplichting Hij was nl op 9 Mei jl in een winkel aan de Spuistraat gekomen te kennen gevende dat hij met nof vier andere personen een cadeau voor een goudon bruidspaar wilde koopen ter waarde van hoogstens 100 gulden Zijne keuze viel toen op eone pendule met candelabres waarvan deprys gg was Deze voorwerpen werden hom op verzoek thuis bezorgd aan den Z Buitensingel waar zo alvorens betaling plaats had door de personen die gezamenlijk met bekl zouden koopen moesten worden bezichtigd De quitantie die er bij gevoegd was word niet voldaan daar volgens bekl s opgave de mede koopers nog niet verschenen waren om de goederen te bezichtigen Eene daarna gezonden nota bleef eveneens onbetaald terwijl de pendule met candelabres den volgenden dag door bekl voor éO verkocht werden aan een derde bij wien ze later in beslag zijn genomen De Haagiche rechtbank verklaarde de feiten bewezen doch niet strafbaar weshalve bekl van het hem ten laste gelegde misdryf werd vrijgesproken De officier van justitie die veroordeeling tot 3 jaar gevangenisstraf had gerequireerd kwam van deze uitspraak in hooger beroep Thans werden voor het Hof acht getuigen gehoord hoofdzakelijk verklarende dat de aan bekl afgegeven voorwerpen op zicht waren gevraagd terwijl bekl beweerde ze reeds in den winkel te hebben gekocht volgens vroeger afgelegde verklaring zou h j bereid zijn ze later te betalen Het geven van een cadeau was in duigen gevallen door oneenigheid met de personen die daaraan deel zouden nemen terwyl bekl weigerde de namen dier personen alsook die van hot gouden bruidspaar te noemen Adv gen mr Telders wees er op dat bekl reed eene straf heeft ondergaan wegens bedriegelgke bankbreuk en bekend staat als iemand die behoort tot de zoogenaamde zwarte bende en trad daarna in eene uitvoerige bespreking der zaak zelve Het requisitoir strekte tot vernietiging van hot vonnis schuldigverklaring van den beklaagde aan oplichting ea veroordeeling tot 3 jaren gevangenisstraf Jhr mr W Th C van Doorn trad als verdediger op Uitspraak 27 Aug uurserlljke Stand OEBOEKN U Aug Caiharioa Hendrikl ouden H blok ü C H Bok 16 Wijnend Frednk Gerrit oideri G i C Uoberi ven Auenratd en K H Heeeher Hcodnos Helene Mena oudere P Schurloo en H M Verhoef OVBKLBDBN 15 Aug M Boot 62 j 16 A C Schouten 5S j 11 m ONDERTROUWD 18 kaf H Smit 26 j en E J 0 Clemeu 22 j I Sirre 26 j en C C Wslfoott 23 j Naakt stonden zij hand aan hand voor de poort van het Paradijs hunne vermagerde gelaatstrekken drukten zulk eene smeekende benauwdheid uit dat Estelle s hart er van samenkromp Toen zij de oogen neersloeg viel haar blik op eene knielende vrouw op twee schreden afstand van haar Het was eene oude vrouw naar de mode van Bretagns of van Normandie was zij geheel gewikkeld in een mantel met plooien de geplooide kap groot en zwart omvatte haar hoofd en viel half over haar voorhoofd Getroffen door de eigenaardige kleederdracht op die van een kloosterling gelyken e bleef Estelle staan Het door dè zwarte kap omlyste gelaat werd opgeheven en de jonge vrouw zag twee sombere oogen zich op haar en haar rouwgewaad vestigen de uitdrukking van die oogen terwijl zij haar uitvorschend aanzagen werd eensklaps woest de gelaatstrekken trokken samen en werden zóó gelyk ean die van de rampzalige zielen op het kerkraam int mevrouw De Beaurand beangst werd Het uur en de plaats vervulden haar met eene aoort van heilige vrees en terwijl zij op dat wanhopige gelaat trachtte te lezen verscheen eene lang vergeten figuur voor haren geest Bosalie I zeide zy zeer zacht en stak de handn r haar oib Wordt vervolffd Haastrecht GEBOKEN Cornell en Heintje onderi J de Graaf en E Veerman Magdalena Jacoba oudere J C Ideoburgen C E Upelair Adrianne onderi W Verboom en A van Dgk OVERLEDEN C de Graaf 8 d H de Graaf 4 d ONDERTROUWDi C P Tiele te Uiden en A S Rnycbaver Vlist GEHOREN Hoiberta PieterncUa ondera G Boer en C Zuidbroelt OVERLEDEN W van den IJisel 26 j ADVERTENTIEN Ondertrouwd HENDRIKÜS SMIT ELISABETH JOHANNA CATHABINA CLEMENS Gouda 15 Augustus 1890 Keoeptie 17 Aug Kleiweg E 9 Heden overleed ten mijnen huize de Heer ADRIANU8 CORNELIS SCHOUTEN in den ouderdom van bgna 54 jaren Uit aller naam J W SCHOUTEN Gouda 16 Aug 1890 ♦ Hartelgk dank voor de vele bewjjzenvan vriendschap en belangstelling ondervondenbg ons ZILVER HUWELIJKSFEEST P W KAMPHUIZEN M W KAMPHÜIZENGouda 16 Aog 1890 Snoe hartel keu dank voor de menigvuldige bewyzen van belangstelling vooral tjjdens de ziekte en bÜ h t overladen betoond G H LAKERVBLD E LAKERVELD Vebhoep M LAKERVELD F n mmmi 8 Gravenhage NOOBDEINIiJE 13 Alle wei kdagen van 10 11 en 1 2 te consulteeren voor ziekten van Maag en Ingewanden COMMISSARISSEN van de STRAATWEG van Gouda naar Bodegraven zullen op DINS DAG den 9 SEPTEMBER 1890 voormiddag 11 uur in het Logement van ESVELD te Bodegraven voor twee jaar aanvangende 1 NOV 1890 verpachten De beide Tollen op den Straatweg van Qouda naar Bodegraven De voorwaarden liggen ter lezing ten kantore van den Notaris dk RIDDER te Bodegraven PUIKE OUDE SCHIEDAMMER GEHEVEE Merk NIGHTCAP M N B Verkrygbaar tfij PEETERS Jz Als bewijs van echtheid is cachet en kurk steeds voorzien van den naam der Firma p goppE Openbare Vrijwillige Vcrkooping ten overstaan van den Notaris G J SPRÜUT resi eerende te Ouderkerk a d IJiel bü veiling en verhooging op MAANDAG 1890 den 8 SEPTEMBER en bij afslag en toewüzing op DINSDAG den 16 SEPTEMBER beide dagen des voormiddags ten 10 ure ten huize van PAULUS STOPPELENBURG Herbergier te Stolwijk van eene met SCHUREN verdere GETIMMERTEN TUIN BOOMGAARD ERF WEG en WATERING benevens diverse perceelen Wei Hooi BoTiw enGriendland te zamen grpot 22 Hectaren 13 Aren 47 Centiaren alles staande en gelegen in de gemeente Stolwijk in het Beijersche breeder omschreven bij boekjes te bekomen ten kantore van genoemden Notaris en bij HEf DRIK BLONK in het Beijersche onder Stolwijk waar ook nadere inlichtingen worden gegeven zullende laatstgenoemde des verzocht aanwijziBg doen OpenlDaar Onderwijs Toelating van Leerlingen op de Tusschen school de Avond of Herhalingsschool de Kostelooze en de Kewaarsdiolen De COMMISSIE van TOEZIQHT op het Lager Onderwas alhier maakt bekend dat de Insclirijving van Leerlingen wier plaatsing men met den In OCTOBER 1890 op een der bovengenoemde Scholen verlangt zal geschieden in de SchooUokalen op DINSDAG 26 AUGUSTUS 1890 des namiddags ten Vflf uur Voor verdere bijzonderheden wordt verwezen aaar de aanplakbiljetten Namens de Commissie de Secretaris Me J FORTUIJN DROOGLEEVER Gouda 14 Augustus 1890 normaal ondergoederen het beste vooibe mvnfw hoedmiddel tegen verkoudheden en tegen onvoldoende bniduitwaseming Alleen echkranneer met nevenstaand waarborgmerk ae stempeld met Set opschrift W BengerSöhne en onder de taaudteekeiilng Tegen namaj wordt dringend gewaarschuwd Depot by D Hoogenfeoom Cz Wydstraat te Gouda Openbare Vrijwillige Verkooping TE REEUWIJK en GOUDA ten verzoeke van het R K KERKBESTDOB van Reeuwijk ten overstaan van Mr I M 0 L E N A A B Notaris te Waddinxveen ïen Eerste Op Maandag 1 September 1890 ten 10 ure des morgens op het terrein van de Oude R K Kerk en Pastorie in Sandenburg ta Reeuwijk van ongeveer 70 beste lEPEBOOMEN geschikt voor Wa genmakers en Klompmakers 2 ESSCHEBOO MBN 11 LINDEBOOMEN 1 bruine BEUK LINDEN en lEPENHAKHOUT enz enz alles staands en groeiende op gemeld terrein Ten feede By afslag P Woentdag j September 1890 ten 11 ure des morgens in t Verkooplokaal van het Café het Schaakbord aan de Kleiweg te GOUDA VIN PERCEEL BEN Voor Afbraak De oude R K Kerk van Reeuwijk in Randenburg met Toren en Schuur PERCEEL TWEE Voor Afbraak De oude R K Pastorie van Reeuwijk staande naast perceel Een PERCEEL DRIE Het geheele Terrein waarop thans nog die gebouwen staan zonder die gebouwen met Tuin Laan 4f aldaar gelegen verderen grond strekkende vah halve wegsloot tot t voormalig Kerkhof en tot de halve achtersloot PERCEEL VIER De gemelde Pastorie zgnde deftig Heerenhuis met 11 Kamers voorzien jin vele gemakken nog niet lang geleden nieuw gebouwd benevens het geheele Terrein sub perceel drie vermeld De kooper van dit perceel 4 is niet verplicht tot afbraak der Pastorie en heeft het recht van naasting der bovenbedoelde op het terrein groegende Hoornen enz Betaaldag op 15 October 1890 onder borgstelling Breeder in biljetten Bezichtiging dagelgks met uitzondering van Zond ig en Dinsdag Aanvrage daartoe aan de Pastorie Nadere informatiën ten kantore vad genoemden Notaris Mr MOLENAAR te Waddinxveen HULSTKAMP s OUDE GENEVER UXBESBA HOOGE GOUWE 255 Te KOOIFGEVBAAGD een WAGENTJE of STOEL geschikt om een gebrekkig persoon te rjjden Franco brieven letter S ter Boekdrukker van B A VERZIJL Gouda