Goudsche Courant, maandag 18 augustus 1890

RESTAURANT ROIJAL IxoeDsz Kl32L© CLtercli5 k I iSu3CLg © T ij verToerg D E N H A A G Restaurant van den eersten rang DEJEUNERS è ƒ en ƒ 1 5Q DINERS a 2 50 en hooger Voor Zieken en Herstellenden De Port Sherry Madera Tokayer pnM SMen Malaga Wijnen van The Continental Bodega Company worden door alle Genees L f kundig e Specialiteiten ten zeerste aanbevolen maandag 18 Augustus 1890 Per Vi V9 flesschen verkrijgbaar te Oouda bp de Firma T CBEBA8 De MLTÜAL LevensverzekeriiLg Maatscliappij van ITew York OPGERICHT in 1843 JKICH ARD A MC CLRDY P resident Uit het JAARVERSLAG eindigende 31 DECEMBER 1889 Aantal polissen in omloop 182 310 met een verzekerd kapitaal van ƒ 1 414 874 834 80 waarvan alleen in 1889 zgn uitgegeven 44 577 met een verzekerd kapitaal van 379 006 208 43 Ontvangsten 77 797 549 05 of vermeerd laatste jaar 12 257 717 75 Betalingen aan Polishonders 38 001 520 95 1 182 645 40 Waarborgfonds 41 003 330 5 85 7 7 3 l5 Extra Reserve 24 143 121 10 4 292 962 03 Directie voor NEDERLAND en BELGIË 73 Rue de la Hégence Brussel 0 t Generaal AgentuOr voor NEDERLAND 747 Prinsengracht Amsterdam Vertegenwoordiger voor ZUID HOLLAND C DOLK 89 Nieuwe Haven Rotterdam nieuwe Echte Siiig6 Naaimacliiiies Fabrikaat van de Singer Maatschappij te New York voor Familiegfebruik en licht Confectiewerk Bijzondere Voordeelen Iloope arm en dientengevolge flinke doorgangsruinite onder don arra I e naald kan hooger opgelicht worden dan bg de gewone Singor Familie Naaimachines en is veel korter dan die van elke andere schuitje naaimachine Het gpoeltje ia l et eenvoudigste hetwelk er bestaat Do draad behoeft niet ingestoken to worden maar is alleen onder een veertje door te halen Elk gfaen kan aU ouderdraad gebruikt worden aangezien breken van den draad bijna onmogelijk is I De wrijfpanten dor hoofddoelen kunnen zoo noodig bijgedraaid worden Hierdoor wordt do machine grooto duurzaanilieid verleend en belangrijke reparation zullen wel nooit noodig zijn Hot naaldbreken komt in het geheel niet voor wegens den ronden vorm van het speeltje Elke bewegillgr is positief en zeker en niet eene is van oeno veer afhankefgk De ongehoord zachte irang der wachiBB is verkregen door toepassing van eene as ter venanging van de kamraderen waardoor de beste garantie gegeven is dat deze machines ook nog na jaren jacht zullen loopen i Eenig Depot t AMSTERDAM 62 KALVERSTRAAT 62 Eenig Depot te ROTTERDAM Hoogstraat 346 Eenig Dejiót te s HAGE Lange Pooten 16 Rijks Hoogere Burgerscliool te GOUDA De laatste IN8CBRIJVING voor het Schooljaar 1890 1891 heeft plaats op ZATERDAG 23 AUGUSTUS e k des voorm 10 12 aren in bet Schoolgeboaw Het tweede toelatingsexamen en de herexamens worden 1 SEPT te 9 uur s morgens afgenomen De Directeur B W JÜLIUa Gouda 6 Augnstns 1890 lüilÊAMDSÖir De COMMISSIE van TOEZICHT op het Middelbaar Onderwys maakt bekend dat op DONDERDAG den 21 en VRIJDAG den 22 AUGUSTUS a s des avonds te 7 uren in bet Schoolgebouw op de HoutntanêggacJU INSCHRIJVING zal gehouden worden van LEERLINGEN voor de Burgeravondschool op eerstgenoemden datum van Leerlingen Van den vorigen Cursus op laatstgenoemden van nieuwe Leertingen Het TOELATINGSEXAMEN zal plaats hebben op DONDERDAG en VRUDA6 den 4 en 5 SEPTEMBER des avond te 7 uren Om aan het Examen te kunnen deelnemen moet men dén li jarigen leeflfld hebben bereikt en een bewijs vatiMenting kunnen over Het Schoolgeld bedraagt 3 Gulden voor twee of meer Leerlingen uit één gezin 2 Gulden per persoon Onvermogende ouders betalen geen schoolgeld De Lessen zullen aanvangen op dén 8 SEPTEMBER De Secretaris der voornoemde Commissi Dr P H G viN ITERSON Nieuwe Dassen A V OS Az Kleiweg E73 en 73 Gouda Snelpersdruk van A Brinkman Zoos BINNENLAND GOUDA 16 Augustus 1890 Er wordt in Engeland nog steeds gesproken over de irenschelykheid om het rijwiel als middel van verveer ter gedeeltelijke vervanging van paarden in het leger te gebruiken Oeneraal sir Evelyn Wood is een van de voor taiHlers Hij zeide Hoewel ik nog niet zie febetiren dat militaire wielrijders alles zullen kunnen doen wat door onthusiasten van hen wordt verwacht zoo geloof ik toch dat zij zoowel in GrootBrittsnnié als Ierland van onberekenbaar nut zullen kunMn zijn wanneer wy het ongeluk hadden vyanMjike troepen in ons land te zien Kspitein Balfour heeft uitgerekend hoeveel er op fnlirden bespaard zon kunnen worden wanneer het rijwiel werd ingevoerd Bfwiel koopprijs per stuk £ 12 bruikbaar gemidéüi zes jaar dus £ 2 per jaar plus £ l per jaar voor reparatie olie enz maakt te zamen £ 3 per jaar Bqpaard lEoopprijs £ 36 bruikbaar zeven jaar dos £ 6 per jaar plus onderhoudskosten il £ 40 makt te zamen £ 15 Door de iiivoering van rijwielen zou dus eene besparing van £ 42 of 604 per man en per jaar verkregen worden Kapt Balfour schat het aantal wielrijden in Groot Brittannie op 800 000 Een korps van 36 000 militaire wielryders acht hij daaruit wol te werven De voordeelen van het ry wiel voor de soldaten zijn 1 de snelheid Een goed wielrijder kan dagelgks S2 a 46 Eng mylen afleggen 2 Bqwielen houden het langer uit dan paarden Ze zijn niet onderhevig aan honger dorst en ziekte en loopen minder kans dan paarden door een kogel onbruikbaar te worden Daarenboven vindt men tegenwoordig tot in de kleinste dorpen smeden die Verstand van rijwielen hebben en dus de noodige herstellingen kunnen doen 3 Het derde voordeel is dat het rijwiel geen gedruisch maakt Voor het overvallen van vporposten bij nacht zouden de militaire wielrijders onschatbare diensten kunnen bewijzey 4 Hel vierde voordeel is de groote bewegelijkheid van het korps wielrijders Zoo zouden onze militaire wielrijders bijv m een flink maal en een gezonde nachtrust op 20 lltrf mijlen van den vijand tegen het ochtend kriekefe An onverwacnten aanval kunnen doenop de achtertHMe of op de verbindingslijn van het vijanddijke lager en zulke onverhoedsohe aanvallen zouden OioOtlijk zijo af te slaan Kapt Balfour komt tot de slotsom dat het beste zou zijn indien de bereden wap neu voor de helfl van rijwielen en voor de helft van paarden werden voorzien Men zou van de voordeelen van beide iniddelen van vervoer hebben Voor den dienst langs gebaande wegen zouden de paarden gespaard kunnen worden terwijl de wielrijders zich niet langs deongebaaode tvegen zouden behoeven te bewegen Tot zoover kapt Balfour Hq verzuimt er echter bij te voegen dat rijwielen meer dan paarden afhankelijk zij van da aard der wegen en van het weer De snelheid van een rijwiel is zeker zeer groot doch alleen onder voorwaarde dat de weg bard en glad is op een drassigen of eenigszins muilen weg met tegenwind komt een wielrijder slechts door bovenmatige inspanning sneller vooruit den een voetganger Daar tegenover staat echter dat het smalste pad voor een wielrijder voldoende is Voor den dienst tusschen onze foften bijv zou een hard voetpad door de weilanden met een enkele plank over de slooten voldoende zijn om een vlug onderlmg verkeer mogelijk te maken Ook zjjn de voetpaden over de hei en door de bosschen byv in Gelderland zeer goed berijbaar Voor verkenningstoohW zouden ook daar wielrijders zeer bruikbaar zijn Indien man do berekening vah kapt Balfour op ons land toSost zal men vinden dat in tijd van vrede 666 000 jaarlijks bezuinigd zou worien indien de helfl der cavalerie paaröen op t oogenblik ongeveer 2800 door rijwielen werd vervangen Wij zoliden niet gaarne beweren dat hetgeen kapt Balfour wil ook voor ons land wensolielijk is Het scheen ons echter van genoeg belang er de aandacht op te vestigen Smdshilai Over een merkwaardig ziektegeval wordf in het Wiener Medic Blatt door dr Eobert het volgende gemeld Ik had onder myn patiënten een jeugdig krachtig en volkomen normaal gebouwd man ook geestelijk goed ontwikkeld die aan SeliophUte zonneliefde leed De patient kon zich in een door het daglicht sterk beschenen kamer bevinden en dan toevallig aan intensieve lichtinwerking blootgesteld z n zonder andere indrukken te verkrijgen dan juist physiologische Zoodra hij echter ergens een punt fond hetzij binnens hetzij buiteusbnis van waar bij de zon kon aanschouwen richtte hq onmiddellijk zijn blik naar de zon als door een onweerftaiMbare magnetische kracht daartoe aangetrokken opende hij met alle kracht e oogleden tot aan de uiterste grenzen hunner beweeglijkheid de pupillaH zatten zich uit als waren zij begeerig steeds meer licht op te nemen de trekken van het aangezicht verrieden een toestand van de hoogste verrukking terwijl het wezen een zalig genot uitdrukte Alsof het geheele geest en gevoelsvermogeu op de netvliezen der beide oogen was overgegaan bevoed zich het overige gedeelte van zijn invidualiteit in een toestand van algeheelo stoornis en stompheid hij hoorde niet en gaf geen enkel teeken van amart of pijn Gedurende den tijd dat hg de ton aanschouwde zette hij de voeten van elkander verwijderd om het voorovergebogen lichaam nleer steun te schenken Dj handen Wefilen tast en met den duim naar binnen gyloten evenals de lijders aan vallende ziekte dit doeh De voorarm was gebogen de bovenarm dicht aan het liohatiti gedrukt hetgeen blijkbaar door kramp veroorzaakt werd Indien een zoodanige zonbeschouwing niet gestoord werd dunrde zij acht tot tien minuten soms nog linger totdat de prikkelbaarheid der zenuwen was uitg t en het im pressievermogen der oogvlieien ophield Onder volkomen verslapping der spvsren en onder het verliezen van het bewustzijn stortte daarna de patient ter aarde In dinn toestand bleef hij eenige oogenblikken stond dan langzaam op en keerde tot Iret normale leven terug totdat hij opnieuw aan een aanval van zonneverrukking onderhevig werd BuiteDlandsch Overzicht Maandag a s wordt in Frankrijk de zitting der algemeene raden geopend In dit jaar heeft de zitting dezer departementale raden en b jsondere beteekenis wegens de hervorming der fftmdttflJHting Het bedrag der belasting op ongebouwde eigendommen is nn verminderd Ue raden moeten daarop een nieuwe verdeeling vaststelleg en wel zoo dat alle arrondissementen golijkel k gebaat worden door de verlaging welke de wet heeft toegestaan Men verwacht daarom in menigen raad heftigen strijd tusschen de vertegenwoordigers van elk arrondissement die natuurlijk ieder voor hun plaats opkomen Daarentegen zijn de raden voortaan ontslagen van de zorg over de belasting op bebouwde gronden Nu de regeering het quotiteitsstelsel heeft inge Behoudens deze belastingquaostie zullen de algemeene raden ook zonder twijfel hun meening zeggen over de aanstaande handelspolitiek welke de regeering na het vervallen der tractaten moet volgen Poutieko beteekenis hebben overigens deze raden wier voornaamste zaak is di begrootingen der departementen vast te stellen niet 7 Morgen wordt de Duitsche Keizer in Rusland verwacht Te Eeval wordt hy dooi een deel der Bussisohc vloot opgewacht en zal dadelijk langs den Baltischen spoorweg naar Narva vertrekken Te Narva heeft in den namiddag de ontmoeting oer beide Keizers plaats en aldaar lullen zij gedurende eene week zoo lang de groote ipunoeuvres duren des avonds verblijf houden De Maandag een feestdag is voornamelijk tot eene wapensohouwing over het regiment Freobiqenski dat dien dag ijjn jaar lijksch feest viert bestemd Dinsdag beginnen de groote troepenbewegingen welke tot Zaterdag moeten duren Volgeus de laatste berichten zal de ondentelling deze zijn oen leger in de nabijheid van Narva gelegerd trekt op 8t Petersburg aan om zich meester te maken vart de hoofdstad en een Bussisch leger llacht deze beweging te verhinderen Groote aandacht zal worden gewijd aan het overtrekken van rivieren in het bijzonder van de Narova waarbij de nieuwste uitvindingen op dit gebied in practijk zullen worden gebracht en de pontonniers eene zware taak zullen te vervullen hebben Aan de generaals die de heide legers aanvoeren wordt eene groote mate van vrijheid in hunne bewegingen gelaten zoodat zg bgv ook onverwachte nachtelijke aanvallen mogen uitvoeren en grootvorst Wladimir zal na afloop der manoeuvres als arbiter uitspraak doen Het is wd aan geen twijfel onderhevig of de Duitsche Keizer zal met groote bebingstelling deze troepenbewegingen gadeslaan hij zal in het bijzonder in nauw verband blijven met zijn regiment het Wiborgsohe waarvan een der officieren hem als ordonnans is toegevoegd Daar Keizer Wilhelm door de gedeeltelijke verlamming van den linkeram niet in staat is iqn paard op de gewone wgze te besturen maar ut hoofdzakelijk met de kuieén moet doen is er gedurende eenige maanden door een keizerlijken opperstalmeester een schoon paard op deze wijze gedreaseerd hetwelk ter beschikking van den boogen gaat zal worden gesteld De inhuldiging an prins Ferdinand van Bulgarije die den lldeji Aug 1888 te Tifnova den ed op de Bulgaaraohe Constitutie aflegde is te Sofia op feestelijke wijze herdacht In den middag hielden de tr epen een parade onder leiding van den ministeiv van oorlog generaal Mutkurotf en s av nds wentyde stad ientelqk verlicht AUes Hup in de beste orde af Prins Ferdinand was op dien dag nog niet te Sofia de prins vierde het Itwet te Widdin en vertrok eerst gisteren over Lom Falanka naar de hoofdstad Dat pnns Ferdinand of zijn eerste nrinistsr den Europeesöhen diplomaten in hun zomerrust noft een verrassing zullen bereiden wordt nu zelfs niet meer geloofd door het rJournal des DiSbati di anders ntet zeer vriendeohappelijk jegens den Coburj schen prins gezind is Vooral Ju de Porf de iera t aan de Bulgaarsche geestelijken heeft verleend ia het blad niet ongerust meer over de Bulgaarsche verrasaing Prins Ferdinand zal zich wel even rustig houden als voorheen rustende op de lanweren vKlke de heer Stambnloff og de onderhandeling tet de PöKe over de geestelijkheid beeft behaald PETROLEUM NOTEERIIVGEN van de Makelaars CantzUar ScrhalkwUk te Rotterdam De markt was heden vast Loco Tankfust ƒ 8 10 Geïmporteerd fust ƒ 8 10 October November en December levering f 8 20 WAARSGHGWING BÜKGEMEESTEB en WETHOÜDEBS van Gouda Gezien de Verordening op de Wqken en het doen iran aangifte tot het bijhouden der BevolkingBegisters Herinneren belanghebbenden dat volgens die Verordening Ieder die naar eene andere woning binnen de Oemepnte verhuist daarvan ten spoedigste altijd binnen DBIE dagen aangifte moet doen bij de betrokken Wijkmeesters on ter Plaatselijke Secretarie Bureau van Bevolking W de Hcnfden der huisgezinnen alsmede afzonderlijk t wonende personen gelpe aangifte behaoren te doen wanneer q dienstboden at andere penonen in hunne woning opnemen en voorts dat volgena bedoelde Verordening alle eigenaren van gebouwen of besloten erven verplicht zijn te zorgen voor eene bettOOrlQke IUnmering hunner panden welke nummering eveneens moet gesoMeden op aUOhQttiliSen bjj var y