Goudsche Courant, dinsdag 19 augustus 1890

N 4301 DiDSdag 19 Augustus 1890 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe InEending van adveirtentita kaïi geschieden tot dön nor des namiddags van den dag der uitgave EEN HANEELSASENT vele relatien hebbende prima referentiëo wenscht een PRIMA HUIS te vertegenwoordigen in GODDSCHE KAAS Fr brieven onder iett I O 681 aan UAASENSTEIN in VüGLEB A G ArmUrdam Terstond gevraagd EEN FLINKE DIENSTBODE goed kunnende werken Informatiën ter Boekdrnkkerg van B A VEEZIJL Oouda Zeer ITette Cfesteezidrukte mmAHTJss worden GELEVERD door A BRIi KMAIV en Zn bouwing of rei immering terwyl z j mede gehouden zijn om binnen acit dopen ta eene spliuin of vereeniging hunner perceelen nar an ter Plaatselyke Secretarie kennis te ge en opdat de vereisclite w jzigiug in de huisnummers kunne orden i obracht Geschiedende deze waaischuvring ter voorkoming Tan vervolging overeenkomstig ile bepalingen der borengenoemde Verordening ÜOUBA den 16 Augustus 1890 Burgemeester en Wethouders voornoemd VA N BERGEN UZENDÜORN Do Secretaris BKOUWEE Advertentiën k ATTENTIE s V p Solide AFNEMERS gevraagd tot den verkoop van PUIKM BOSSCHE ROEK tegen uiterst concnreerende pryzen Fr 4 r letter A 294 Centraal Adr Bareao ran Wed J LOKETZ tBoieh BETREKKING Een gehuwd net PËRSOUN welke alhier een winkelzaak heeft doch niet voldoende succes heeit om met zgn gezin van te bestaan zoekt een BETREKKING op Fabriek Magazgn Kantoor Reiziger of anderszins Een nette en dmkke werkkring met vooraitzicfaten wordt meer gezocht dan voorloopig hoog salaris Brieven franco onder No 2031 aan het Bareaa van dit Blad BESSEISSAP IVa n1 ozeii eijn en FRAIBOZENS FPEII half Frambozen en half Bessensap Citroeo en FrambozenW l C van OMË Kleiweg No 2 Oouda zoiver gearig en goed waterbondend van 80 ets tot en met 2 de 5 ons In het bgzonder wordt de aandacht gevestigd op ie van 1 en 1 25 van 60 80 en 1 T ORBBA S Oouda Snslpeitdrak vin A Bbuisiia t ZocM Mey s boorden manchetten en vcorhemdjos zijn jiit oon sterk porkamentach ig papier vervaardigd cii met een weufstof overtrokfon dat hun wat bet uiterlyk aangaat verrassen diovereenkomst met Hnnen ood geeft Ieder boord kan bijna eene geheele week lang gedragen worden raon worpt het dan eenvoudig weg en draagt dientengevolge altijd een nieuw boord Mey s boorden overtreffen eehtor do linnenbOOriJen door hunne buigzaamheid waarmede zjj zich om den hals zdfs ponder dezen ook in het geringste te drukken voegen en daar vandaan niet het ifttige onaangename wreven wat bq te weinig of te veel gestreken boorden hat geval is teweeg brengen Verder is het lichte gewicht van Mey S bOOrden eouo eigenschap die zich in het dragen als voortreffolgk bewijst De knoopsgaten zgn zóó sterk dat huijne duurzaamheid by juiSt uitgezoohtt halswijdte niets te wenschen overlaat Mey s boorden mancbetten en voorhemdjes zijn wat assen en zitten aangaat éénig in hunne soort en zyn afgezien van hunne elegantie en gemak welke zij ons aanbieden buitengewoon goedkoop Zij kosten nauwelijka meer als het waschloon voor linnengoed Een dozijn beerenboorden is toereikend voor lO n 12 weken Voor jongens die zoo heel indolijk niet met hunne zaken plegen om te gaan ii Mey s Fapierlinnen fabrikaat buitengewoon aanbevelenswaardig hetgeen iedere huisvrouw na het gebruik van een dozyn zal inzien Daar linnengoed gawoonlyk op de reis veel heeft uit te staan zqn Mey S boorden manchetten en voorhemdjes voor alle reizigers van onwaardeerbaar nut Minder als é n dozyn van een formaat en eene wijdte wordt niet verkocht Mey s tabrikaat is verkrggbaar in bet magazgn van den Heer 6t S T i e n d e w e g D 17 Wanneer het een of ande aldaar niet voorradig zoude zgo zoo kan men Mey S fabrikaat ook direct bij de Firma Mey Edliob VersandOesch ft LeipzigFlagwitz bestellen die op verlangen gratis en porto vrij een ryk geillustreerden prys oourant toezendt over Mey S boordon manchetten en voorhemdjes V R A A d GHOCOLAAD GROOTES Opovertr offen KWA LITEIT Geg arandeerd zuiver Ï ET OP DEN N A AM Patriek te Westzaan Opgericht 182 EBOLDOOT s rw AU DE COLOGNE JlJeEP IS BUZONDER VEEmSSCïïEin Elk stukje is gestempeld J C BOLDOOT Inlichtingen Attegten en Prgaconranten gratis UAAQBITTEItEOOMAifF uit de fabriek van G O REYIWVIT te ANTWBBPMN verkrggbaar b j M IPEETERS Jz Wpdstraat A 172 Gouwe C 13 Gouda ADVERTENTIËN in alle Binnen en BuUenlandëche Couranten worden dadeljk opgezonden door het Advertentie Borean van A BRINKMAN en ZOON te Gouda De nitgave dezer Coarant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ii 1 25 franco per post 1 70 Afionderlflke Nonuners VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 18 Augustus 1890 Vaf do door de Ned Bhijnspoorweg aangebodengelegenheid om des Zondags voor verminderd tarief van Gouda naar den Haag te kunnen reizen maakten giiteren W personen gebruik i De heer van Garderen ambtenaar bij de Ned Bhgnspoor Maatschappg werkeaMM an het station Oouda heeft eervol ontslag gevra en bekomen uit die betrekking en zal zich liiet 12 September a a naar de Transvaal begeven als zijnde geplaatst door de directie der Ned Zuid Afrikaansehe Spoorweg Maatschappg als ambtenaar bij de exploitatie in dienst der Maatschappij in Znid Afrika WeekU V Woerden Het moge al geen quaestie zgn van politiek be lang maar t is toch een belangr ke quaestie hoe zal men in de warme dagen vUeseli voot bederf vrijwaren P Het Maandblad tegen de vorvalschingen geeft hieromtrent eenige nuttige wenken In de eerste plaats geldt het de vraag waaruit bestaan de meeste conserveermiddelen Gewoonlijk zyn zg zegt bet Maandbl samengesteld uit meer of minder geconcentreerde oplossingen van dubbel zwaveligzure kalk of oplossingen van zwavelig zuur in water somtijds met geringe hoeveelheden borax of salpeter vermengd I In het algemeen worden van deze oplossingen ca 16 gram op 16 kilogr vleesch genomen of op 1 kilogr ca 3 gr Daar nu gewocmlijk het gehalte aan zwavelig zuur ton hoogste 7 pCt doch meestal 3 a B pCt bedraagt zoo zal één kilogr vleesch slechti pi m 0 210 gram zwavelig zuur als maximum kunnen bevatten FEVILLETOX Een raadselachtige CfescUedenis Uit M Frtmtch XIV 80 De in het zwart gekleede vrouw gleed tusschen de stoelen door en verdween in de duisternis zbnder te antwoorden Bstelle streek met de hand over hare brandende oogen en ging naar hare tante met wie O snel het kerkgebouw verliet Ge schijnt ontsteld leide mevrouw Montelar Ik geloof dat ik de kamenier myner moeder gezien heb zeide zij tenzy ik een haltncinatiebeb gehad V XV Dea volgenden dag riel er een fijne stofreg n die alle uitstapjes verbood Estelle begaf zich naar do kathedraal en ondervroeg en koster Wie was die vrouw Woonde ly te CoutancesP Kwam zy meermalen in de kerk De man wist er volstrekt nieU van hij had aan die vrouw niet meer opmerkzaamheid geschonken 4 n aan iedere andere vele vrome vrouwen kwamen Dat zwavelig zuur een uitnemend baoteriëu doodend middel is is bekend In het vleesch nu gaat het zwavelig zuur langzaam in zwavelzuur over dit zuur zal evenwel nooit ia vrgen toestand kunnen bestaan doch een equivalente hoeveelheid zwakkere zuren speciaal phosphorzuur afscheiden Dit laatste is b j inachtneming van bovengenoemde verhoudingen in geenen deele als schadelijk te beschouwen ja werkt eerder gunstig op de vertering volgens het oordeel van verschillende autoriteiten Ëen zeer geringe toevoeging van borax of salpeter wordt eveneens in Duitschland als onschadelyk besshouwd Een te sterke dosis van de conserveerende oplossingen zal wel nimmer voprkomen daar het vleesch daardoor oneetbaar zoude worileo De gezondheidspolitie te Berlgu heeft naar aanleiding dezer beschouwingen en van een analystiach rapport van dr Bischof besloten de aanwending der conserveermiddelen toe te staan natuurlijk onder conditie eener controle opdat de sterkte der bovengenoemde middelen niet overschreden worde en geen andere schadelijke bestanddevlen aangewend worden Hoe Stanley werkte vertelt de uitgever van Stanley s boek de heer Martson in het tgdschrifi Scribner Stanley koos Cairo als de eenige plaats tusachen Zanzibar en Londen waar hy kans had ongestoord te kunnen werken Hij nam er zijn intrek in het fraaie hotel Victoria dat gelegen is ia een der bekoorlijkste plekjes van Cairo Het hotel is bekend door zijn mooien tuin waar het water der fontein klisklast tusschen hoogopschietende waaierpalmen en oranjeboschjes vol gouden vruchten het oog gevangen houden in het groen Zoover mogelqk van de straat bad Stanley zijn kamers gekozen Ze naren gelykvloers en in Oosterschen stijl gestoffeerd in de kathedraal om de eene of andere gelofte te vervullen en gingen dadelijk weder heen hij kende haar niet Estelle kon niets te weten komen Evenwel als listelle er goed over nadacht dan was zg zeker dat zy nog gedroomd nog het verstand verloren had het was wel degelijk Bosalie die zij gezien had Voor ieder die de vrouw kende was er in hare bedevaart naar Coutanoes dan ook niets vreemds maar vanwaar die vreerade uitdrukking op haar gelaat Kon het wroeging zyn omdat zg haar in hare jeugd zoo geplaagd had P De onderstelling was waarschynlyk en daarom hield de jonge vrouw zich er aan ofschoon zij het bleef betreuren dat zij de vrouw niet had gesproken Nu haar vroeger leven haar in een nieuw lioht versoheen had zy Bosalie willen ondervragen omtrent honderde byzonderheden betrefTende hare moeder en zichzelve Zij vertrok van Coutances met het gevoel dat zy iets verzuimd had en de droefgeestigheid die haar eenige dagen had verlaten begon weder zwaar op haar te drukken Na gedurende drie dagen op verandering van weder gewacht te hebben besloten de beide dames hare reis in te korten en naar Parys terug te keeren Zoodra zij terug waren deed mevrouw Montelar onderzoeken welke harer vrienden te Parijs waren Zy maakte schikkingen om hen te zien Men ontving haar overal op de hartelijkste wijze en beloofde haar te komen opzoeken Ten opziohte van mevrouw De ADVERTENTIËN worden geplaatat van 1 5 regels ik 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTKB8 worden berekend aar plantsmimte Bovendien worden file Advertentiën gratis opgenomen in Iftt ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Stanley zijn secretaris en de heer Martson gebmikien gewoonlgk de malen te zamen Stanley at echter haast niets Zijn drinken bestond in een glas water met een lepel cognac er in en van ds gerechten liet hij de meeste onaangeroerd voorbijgaan Behalve het paar malen dat hy aan een feeetmaaltyd aanzat zette hij gedurende zijn verblijf te Cairo geen voet buitenshuis Gewoonlyk sloot Stanley zich op in zijn slaapkamer waar hy van s ochtends vroeg tot s avonds laat schreef Slechts hoogst zelden maakte hy een loopje in den tuin Met hart en ziel ging hy op in zijn boek Hij had zichzelf een laak gesteld en was besloten die taak af te maken t kostte wat het wilde Ik moet dagelijks zooveel bladzyden schryven zeide by Ik weet dait wanneer ik dit werk niet binnen een bepaalden tijd af heb ik er nooit mee klaar tal komen wanneer andere en meer diingende zaken afdoening eischen Als mijn boek af is zal ik Weer mot jullie praten lachen spelen en ryden zooveel ge maar wilt maar laat my nu in s hef naam met rust Niels hinderde hem dan ook meer dan g te worden Wanneer ik binnentrad keek m soms aan zegt de heer Martson als een tygei ge reed om op my af te springen hoewel ik ui den aard der zaak dikwyls binnen moest komen en myn bezoeken dan ook altijd het werk golden Voor zyn zwarten jongen Sali was hij een ware verschrikking in die dagen Als deze bev de aan de deur klopte riep Stanley hom reeds uh de verte toe dat hij niet gestoord wilde worden Ts maar t is een telegram waagde dan de knaap als verzachtende omstandigheid in het midden te brengen t geeu niet verhinderde dat Stanley opstoof met een lic haat telegrammen waarom blijf je maar altyd door die dingen binnendringen Beanrand was de houding verschillend naar gelang van de omgeving en van de karakters In sommigehuizen vroeg men naar haar met eene kwalyk verborgen nieuwsgierigheid in andere gaf men niet onduidelyk te kennen dat hoe minder over haar gesproken werd hoe liever men het had overal verkreeg mevrouw Montelar de zekerheid dat de goedC naam harer nicht zeer had geleden Luister nu eens goed had zij tot eene hareroudste vriendinnen gezegd die zy te SaintGermaiaeen bezoek had gebrsoht men moet my nemen zooala ik ben dat weet geloof ik sedert de veertigjaren dal wij elkander kennen Welnu ik ben met mijne nicht en voor myne nicht en dat zal ik blijven tot het einde toe Dus als gy mij liefhebt zult gij ons beiden moeten verdragen Lieve vriendin had de ander geantwoord ikzal oven openhartig spreken als gij gedaan hebt Als ik alleen was zou ik aan uwe zyde de wereld tarten maar ik heb een getrouwdenzoon en een schoonzoonik mag de twee jonge vrouwen niet blootstellen aan allerlei onaangenaamheden waarvan men de gevolgen niet kan voorzien ik zal u gaarne komen bezoeken als gy alleen zijt ik zal des avonds komen als gy uw jour hebt maar verlang nipt dat ik mqnedochter medebreng of mijne schoondoclilfcri Eu breng uw nicht niet mee Bbi6 en hernam mevrouw Montelar Een jaar of zéffi maar zea maanden geleden zou ik my door zulke woorden zeer beleedigd hebben gevoeld maar ik heb geleerd