Goudsche Courant, woensdag 20 augustus 1890

all tanwetigeo hsrtdük welkom toeriep in Sohoterland Hij hoopte dat eindelyk Algemeen Kieaen Stemrecht zou worden ingevoerd en dankte onder Inide toejuiohing n den hear De Tries die welwillend lyn land voor de betooging beschikbaar had gesteld Nadat het fVnfare Corps Semper Qrttcendo uit Amsterdam bot krggdied had gespeld begon de betooging Op v f versohilleade plaatsen traden de heeren dr Vitas Bruinsma A Rauverda Tj Stienstra 6 JL T d Zwaag A v Emmenes J A Fortoyn U T Zinderen Bakker v d Veer en W V i Helsdingen en mej M Drucker als sprekers op Door allen werd gewezen op de wenschelijkheid der invoering van Ali meen Kies en Stemrecht Geen verbetering is in den maalschappelijken toestand mogelyk zooder die invoering Mej Drucker eiachte tevens stemrecht voor de ontirikkelde vrouw waarover tuaaohen haar en eenige hoorders eenig debat ontstond Overigens werd geene discussie gevoerd De sprekers werden allen herhaaldelijk stormachtig toegejuicht In de pauze werden muziek en zangvitvoeringen gebonden Na afloop der betooging werd met de banieren en de muziek aan t hoofd een optocht gehouden waarna het terrein in de grootste orde werd ontruimd De s öravenhaagsehe boekhandelaarsvereeniging dringt bg adres aan de Tweede Kamer aan op eenige wijzigingen in het ontwerp tot regeling der brievenposterijen De vereeniging verzoekt in de eerste plaats dat onder de bepaling van art 1 niet alleen worden opgenomen alle ten minste eenmaal per week verschonende couranten en tijdachriflen maar dat deze rubriek worde uitgebreid ook tot de nieuwsbUden die hoewel niet eenmaal per week verschijnend toch geheel het karakter en de bestemming van een courant of een nieuwsblad bezitten onder anderen de modejournalen die meerendeels eenmaal in de veertien dagen de maandbladen als dat van de maatschappij van Landbouw tegen de prostitutie van de Evangelische Maatschappij voor de vereeniging tegen de kwakzalverij uitgegeven en enkele anderen die maandelijks verschijnen De bedoelde alinea na art 1 zou dan moeten loiden Alle nieuwsbladen tenminste eenmaal per maand verschijnend Ook oordeelt de vereeniging de bepaling in art 6 waarbij het port van nieuwsbladen met of zonder b voegsel boven de 35 gixm op één cent per 100 gram oT gedeelte van 100 gram wordt gesteld min ioi meer onbillijk tegenover enkele hier te lande Tersehijnende groote dagbladen De NKutce RoiUrdaiHscke Ccntrani het Handelen ilad Niemcs van dm Dag het Faderland en Dagblad Zoiulagttlttd en het Sporlilad zonden allen dikwgls boven de 100 gram wegende per nummer een port van 2 cents verschuldigd zijn zegt adressant er aan toevoegende Dat een milder tarief niet alleen die groote bladen doch tevens den boekhandel en ook het groote publiek zou ten goede komen zal wel geen nader betoog behoeven De Vereeniging verzoekt daarom flat bedoelde opvolging gesteld worde van 35 gram tot 150 gram of gedeelte van 150 gram te meer daar het port van de meeste geïllustreerde bnitenlandsche bbiden Dit allee werd op kalmen toon gezegd maar de stem trilde toch en het schoone gelaat der oude vrouw drukte eene diepe aandoening uit Theodore werd er door bewogen In weinige woorden verklaarde hg Bch bereid haar van dienst te zijn en vroeg haar hem te willen zeggen wat zy van hem verwachtte Zg verhaalde hem toen het gebeurde op het concert te SaintAtthin en de ontvangst die hare vrienden baar badden bereid Het is duidelgk zoo besloot zg dat wij ons ieiea winter niet in gezelschap zullen kunnen vertoonen maar ik zal niet dulden dat lasteraars mgbeletten mijne gewone levenswijze te volgen Vanmijne geboorte af heb ik altijd het hoofd hoog gedngen en zoo zal ik ook starven Men veriangt datik Estelle zal verlaten ik zal het niet doen zg iseene Beaurand zij draagt den naam van myn vader dat zon reeds genoeg zgn om haar mijne beschermingte verieenen indien zg om haar zelve niet mgneachting verdiende Wat verlangt van mg mevrouw Dat gij mij zult helpen om den laster den kopin te drukken en de onschuld van mijne nicht aanbet licht te brengen £ r moet toch een middel zijn Heeft men niet gezegd dat zg haren echtgenootbeeft vermoord en dat er bloed aan haar kleedkleefde Gij weet toch wel dat zg hem niet heeftvermoord Theodore maakte een afwgzend gebaar De versehrikkelgkheid van deze beschuldiging had hem ge het verhoogde port ran 160 gnm ovonohrydi Eindelijk verzoekt adressant nog aan de Kamer de aandacht van HH Ëxos de Ministers van KoloniSn en van Waterstaat Handel en Nijverheid te willen vestigen op art 26 en aldaar te doen openstellen de gelegenheid tot het incnsseeren van kwitantién op ouze Oost en West Indische Koloniën door de administratie der posteryen eene gelegenheid die tot nu toe zeer tot ongerief van den handel steeds heeft ontbroken en op het in overeenstemming brengen van bet tarief voor postwissels op onze Kolonièu verzanden uit het bnitenland met dat van postwissels verzonden uit Nederland Men zou kunnen zeggen merkt de Jsvabode in baar mailoverzicbt op dat met de afgeloopeo expeditie naar Edi een nieuw tijdperk is ingetreden in de wgze waarop da oorlog tegen de A ehers wordt gevoerd Wanneer men de verslagen van de geleverde gevechten leest dan is het alsof men nu eerst tot de ontdekking is gekomen dat artillerievnur een geweldig middel is tegen misschien met eenige overdrijving onneembaar geachte versterkingen en den vgand dwingt die te verlaten zoodat de infanterie ze kan beletten met heel wat minder verlies aan dooden en gewonden dan wanneer zij ze stormenderhand moet veroveren Aan generaal van Teyn was na het zenden van een geheel bataljon de grootste zuinigheid met zijne manschappen aanbevolen en daaraan is het misschien te danken dat ditmaal is a eweken van de in Indische oorlogen zoo gewone wyze van stormen au het plan van den staf is gevolgd buitendies had men ditmaal voor een deel tenminste voortreffeiyk geschut terwql tot nog toe meestal oudmodel iuinooaen te velde werden gebruikt en do nieuwere en betere in de magazijnen werden bewaard of voor oefeningen dienst deden Ook in andere opzichten begint men in te zien dat tegen vijanden aü de Atjeheis van de moderne wijze van oorlogvoeren met vrucht kan ivorden party getrokken men zint op eene verandering van het beaumont in een repeteergeweer men neemt proeven met een ballon captif en men doet de noodige opnemingen voor een telegraafkabel die Atjeh met Deli en dus met Batavia verbinden zal Men schrijft uit Is Gtavenhage aan de Ark Ct Heden treedt de inspecteur van het Oeneeskundig Staatstoezicht in Zuid Holland uit de betrekking die hg vele jaren beeft vervuld Hij was de oudste der inspecteurs de eenig overgeblevene van de eentbenoemden by bet in werking treden van de wet van 1865 en nog slechts een paar maanden scheidden hem van het vgf ea twintigjarig jnbilé zyn zilveren bruiloft met de officieele Nederlandsohe Hygièia Ofschoon dr Kgeling ontslag heeft gevraagd om gezondheidsredenen u het toch te betreuren cUt hij nu reeds zijn post verlaat want de geest is nog krachtig en belder en tyn yver voor de hem toevertrouwde belangen groot Men mag niet vergeten al heeft eene kiezersvergadering dezer dagen daarvoor een ander hulde gebracht dat hy het eigenlyk is geweest die de ongelukkige zomerspuiquacstie tot een bevredigend einde heeft gebracht want zijn officieel beklag over den toestand der Haagscbe wateren en zyue waarschuwing tegen de gevaren waaraan de zonderlinge houding van het Gemeentebestuur de Hagenaren blootstelde was nterieur aan alle adressen zelfs aan dat van de weldig getroffen Neen zij heeft hem niet vermoord dat kan ik bezweren zeide hij levendig Dit is werkelgk monsterachtig Ah Dns zult gij mg helpen haar te verdedigen Al de vroegere twijfelingen kwamen weder bg hem op Mevrouw De Beaurand verdedigen Met welk recht mevrouw Mgne tusschenkomsl zou zeernadeelige gevolgen kunnen hebben I Als gij vertrouwen in baar steldet zoudt gij wel een middel vinden zeide de oude dame eenigs zios bitter Ongelukkig behoort gij ook al tot hare vganden Met nw verlof zeide Theodore wensohendezich te verontschuldigen Ik had gedacht dat nw ridderlijke geest u dezonderlinge antipathie zou doen overwinnen die mgne nicht n schijnt in te boezemen ik zie dat ik mij bedrogen heb Mevrouw Montclar wendde het gelaat af en veegde tarsluiks een traan weg Lieve mevrouw zeide Benoist wees overtuigddat mijn rechtvaardigheidszin sterk genoeg is ommg van eene dwaling te doen terugkomen Ik erken dat ik geloofd heb dat mevrouw De Beaurand iets gewichtigs kon weten dat ons onbekend is en dat een nieuw licht over den geheimzinnigen dood van Baymond zou geworpen hebben Tot nu toe kan ik geneeskundigen dat de logge stedelyke administratie in beweging heeft gebracht Zyn optreden heeft aan deze manifestatie der doctoren den stoot gegeven en al beriepen burgemeester en wethouders zich in hun voorstel aan de Gemeenteraad mat de dwarsheid die tegenwoordig vele hunner handelingen kenmerki alleen op het adres van hen die de zieken te genezen hebben zoo was de eavêa mowm toch eigenlijk te vinden in do waarschuKing vao hem die geroepen is ziekten te voorkomen Dg afgetreden inspecteur zal dit zeker zelf wel weten maar het is goed het toch eens uitdrukkelijk te zeggen Zuiver water is altoos de echt hygiënische leer van Egeling geweest vandaar zyn ijveren voor de oprichting van eene behoorlijke bad en znreminricbtiug voor s Gravenhage dat aan het goed ingericht badhuis aan de Mauritskade het aanzijn geschonken heeft Het werk van den afgetredene heeft dus voor de residentie althans goede vruchten a eworpen menigeen is vyflig jaren in dienst en laat de helft niet aan goede resultaten na De kermissen in Limburg zyn in den regel van kerkelyken oorsprong en hebben eerst in den loop der tyden een wereldsch karakter aangenomen Het was ol gewoonte om de herinnering aan het stichten ener kerk door een gedenkd te vieren Bij die gelegenheid werd eene groote processie gehondeu en de plechtigheid door eene hoogmis in de kerk opgeluisterd Deze kerkmis kermis werd door vele vreemden en pelgrims bezocht en t was daarbij dat markt gehouden en handel gedreven werd Dientengevolge verloren deze feesten allengs hun kerkelyk stempel en werden dagen van bedrijvigheid en vermaak Toch is bet godsdienstig karakter der kermissen nog niet geheel verdwenen maar wordt nog gehandhaafd door eene processie of bronk die op den eersten dag der kermis wordt gehouden Zulk een bronk pronk is karakteristiek en voor den niet Limburger zeer eigenaardig De processie wordt ui opgeluisterd door een schuttersgezelschap waarvan ellc Limburgseh dorp er minstens een bezit Dir schutteryen onderscheiden zich gewoonlijk door hare uitrusting die aan lang vervlogen tyden doet herinneren Zie daar komen ze aan Voorop gaat de vaandrig met het oude eerbiedwaardige vaandel waarop de patroon der schutterg of een titfereel uit diens leven is afgebeeld Achter hem komen de tamboeft met bonte mutsen en om de heup gebonden linten geleid door den tamboermajoor die gewapend met een groeten kegelstatï in bet volle besef zyner waardigheid voorstapt en ieders verbazing opwekt door het opwerpen draaien en weder opvangeii van dien staf De tamboers hebben nog groote oude trommen en slaan daarc den marseh die hunne voorouders daarop geleerd he1 ben Nu volfren de bijlmannen Zy dragen eene soort strgdbgl op langen stok en hebben tot kleeding eene witte broek die bij sommigen veel te nauw is elk oogenblik dreigt uit den naad te springen en waaraan zich pypen bevinden zjió kort dat er een paar sous pieds van byna een halve meter lengte nogdig zijn om het omhoog kruipen te beletten voorts een buis waarin onze schutter als geperst zit eene groote berenmuts van zoehondavel ruim voorzien van pluimen en papieren bloemen somtgds ook een hoofddeksel dat men gemst tot de kleederdrooht van bet voor historische nog maar niet gelooven dat zij niets meer weet dan wij Maar dit verschilt nog veel van eene vrouw te veroordeelen en dat nog wel eene vrouw die zich in zulke moeiellHke omstandigheden bevindt Hij had Mi warm gemaakt terwyl hij sprak meende bijj de item zyner moeder te hooren diehem tot voorzichtigheid en billykheid aanmaande enin den strgd tusschen zyn eersten indruk en zijnenieuwe aandoening gevoelde hij dat kChiet aanging eene gelegenheid om meer licht te verkrygen van dehand te wyzen Wel mijnheer ik vraag slechts één ding vanu zie mijne nicht spreek met haar en tracht haarte leeren kennen Zy is niet zeer mededeelzaam maar de oprechtheid zelve en ik ben zeker dat ggdat weldra zult opmerken Wie weet Misschien als zij in u een vriend Idenkt te tien zfl zy dan onwillekeurig het een of ander zeggen dat ons dit afschuwelijk geheim opheldert Baymond had misschien redenen maar ik dwaal af Tracht haarvertrouwen te winnen ofschoon zeer jong is zg verstandig tusschenbeide verstandiger dan ik oude vrouw Vermoeid leunde zij in haar stoel achterover en toen zag Benoist eerst hoe de zorgen haar hadden doen verouderen Het zal mij moeite kosten zeide hy het vertrouwen van mevrouw De Beaurand te winnen maar er is niets wat ik voor u niet wil beproeven Wordt vervolgd tydperk mag rekenen Tusschen deze in gaat de pieper een schutter die op de maat van den hoorn zyne eentonigo deuntjes op eene dwarsfluit doet hooren By sommige schutterijen danst naast den pieper een boer in een narrenpak gestoken soms in een wollen deken gewikkeld die met schelletjes is bezet Met den generaal aan het hoofd en geleid door eenige officieren trekt nu de eigenlyke sohuttery met wapperende vanen door bet dorp De generaal als hebbende den hoogston rang is natuurIgk het schoonst Bij sommige sohuttersgezelsohappen zit hij te paard met een oude chapeau claque ruim voorzien van afhangende franjes en kwasten koorden galons en omhoog staande bouquetton Een bonte pluim bovenop is wel bet toppunt van chique in dit geval Wat de uniform betreft deze bestaat voor officieren en schutters uit een donkere jas bezet met oude militaire koorden kwasten epauletten bandelieren strikken enz Daaronder wordt gedragen eene zwarte witte soms vuurroode broek en het geheel bekroond met eene uniformpet die rondom weer met een krans van bouquotten is versierd By de onderlinge wedstryden der schutterijen wordt door den keizer veelal een zilveren plaat aan het gezelschap geschonken die van eene inscriptie voorzien aan de reeds voorhandene wordt toegevoegd Deze platen door zilveren kettingen verbonden dragen onderaan don vogel van massief zilveren bedekken soms des dragors borst en rug als met een pantser Over t algemeen kenmerken zich de Limburgsche schutterijen door vaardigheid in de behandeling der vuurwapenen Het zyn meestal flinke schutters metvaste lurnd en zeker oog Onze dienstdoende schutteryen zouden daarin een voorbeeld aan ben kunnen nemen Mocht ons ooit de eer te beurt vallen zittingte hebben in s lands vergaderzaal dan zouden wij in t belang van s lands defensie in de eerste plaats aandringen op eene flinke schutterijwet geschoeidop de leest der schuttery te De schutterij verleent dus door het organiseeren van wedstrijden het houden van spiegelgevechlen enz aan eene Limburgsche kermis eene barer grootste aantrekkelijkheden Eune tweede niet minder onmisbaar ingredient voor eene echt Limburgsche kermis is de onmisbare vla vlade op allo raogelyke en onmogelyke manieren toebereid en smakelyk P gemaakt Beeds dagen te voren doet zich uw reukorgaan te goed aan den geur die u uit de bakovens tegemoet komt Kinderen en dienstboden ziet men bijna bezwijken onder do enorme boeveelheid vlades die zy by den bakker gaan brengen en terughalen In geen enkel huis ontbreken zij jong en ond arm en rijk allen moeten zich tegoed doen aan dat gebak want zonder vla geen kermis Bijstenvla krentenvla appelenvla vla a la vanille vlaas a la dit en vlaas a la dat Wy wilden den geheelen voorraad vlaas die by eene Limburgsche kermis verorberd wordt wel eens op een hoop byeen zien liggen Wij gelooven dat zij dan eene barricade of wal zouden vormen die de best geoefende Limburgsche schutterij niet in staat zou zijn te beklimmen of te bestormen Doch de Limburgsche kermis is ook geen Hollandscbe Hier geen paarden en wassenbeeldenspellen gaene waarzeggers noch buiksprekers geeneleotriseermaohines noch krachtmeters hier geen panorama s noch diorama s geen scheepjes mallemolens noch schietteuten neen niets van dat alles De Limburger viert kermis door het houden vanoptochten en wedstryden door festivals feestooncerten en danspartgen door het drinken van veelbier en last not least door het eten van eenegroote hoeveelheid vla ZondagMad De jaarlijksche vergadering van den Nederlnndsohen Schaakbond werd eergisteren in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te s Qravonhage gehouden In de pkats van jlir A E van Foreesi die voor eene herbenoeming bedankte werd tot algemeen secretaris gekozen de heer J F Heemskerk van sGrarenhage Na afloop der vergaderint nam dadelijk de wedstrgd een aanvang In de Ie klasse nemen 6 spelers deel nl de heeren E J Loman en A E van Foreest van Anuterdaro C Measemaker van Gouda J F Molt van Eotterdam J F Heemskerk van sGravenhage en N N In de 2de klasse nemen 10 spelers aan den wod m ijit ® ® Amsterdam W van Lennep van s Graveland M A van Bhyn van Katwyk Binnen J J Speel van Breda K Susholz van Delft P Schippers van Oterieek M Elzas van Zutphen B Saarluis van den Haag N N on Q Q Een wieiryder van naam te New Haven Connecticut Ver St de heer H F Bacus is onlangs getrouwd in wielercostuum gekleed evenols zyn irnid Gedurende het lastste gedeelte van de huwelykspleohtigheid zat het bruidspaar op een tandem en zoodra zg man en vrouw verklaard waren reden zg pylsnel heen om een huwelijksreisje te doen naar verscheidde zeeplaatsen Ingevolge een besluit van het te Schwerin gehouden Vleeschhouwers congres is een deputatie van de Vleesohhouwersveresniging te Mainz op a udientie gegaan bg den Duitschen Bykskanselier om te klagen over den veelbesproken invoer van Amerikaansoh spek over Nederland en de schade welke de Duitsche ngverheidsmannen daardoor lijden De heer Von Caprivi verwees hen nadat zij hunne grieven hadden uiteengezet naar den Minister von Böttichor die zich langdurig met hen onderhield Hy deelde hun mede dat over deze zaak met de verschillende ministeriën onderhandeld wordt maar hoe de zaak geregeld zou worden daaromtrent ion hij nog niets zeggen Ook de Slachtersvereoniging te Freiburg heeft eetf adres aan de Byksregeering verzonden waarin uitvoerig wordt aangetoond hoe het verbod van den invoer van Amerikaansoh varkensvleesoh in het belang van de algemeene gezondheid genomen ontdoken wordt door het verboden goedkoope spek over Nederland in te voeren Zaterdagmiddag werd in do Houthoven te Amsterdam de door de Amsterdamsohe Zwemolub uitgeschreven zwemwedstrijd gehouden De baan was lang 600 M met éen keerpunt Uitgeloofd waren eerste prijs een lauwerkrans premie een gouden medaille aangeboden door de Hollandache DamesZwemclub en 2e premie een kunstvoorwerp met diploma Er hadden zich 12 deelnemers doen inschrijven waarvan evenwel vier niet uitkwamen De sterke wind maakte het zwemmen zeer moeilijk Het eerst gingen de heeren A M Harthoorn en Ferd Zeegers te water Harthoorn schoot zijn mededinger onmiddellgk vooruit en vergrootte voortdureild den afstand De uitslag was dan ook dat Harthoorn de baan had afgelegd in 11 min BO e spe en Zeegers in 15 min 13 sec De beide zwemmers vooral Harthoorn hadden zeer slecht de richting bewaard Dit vooral heeft veroorzaakt dat Harthoorn grooter tijd maakte dan verleden jaar toen hij de baan aflegde in 11 min 38 j sec Het tweede paar bestond uit de hh C J van der Poll en A W Slotemaker Dit was een belangwekkende race Beide kampioenen bleven elkaar bijna tot aan bet keerpunt gelyk toen Slotemaker na de boei genomen te hebben do ander was hem daarin vóór geweest den stryd opgof Van der Poll kwam aan in 11 min 47 j Hg had beter gezwommen dan verleden jaar hetgeen blgkt uit den tgd die toen was 11 min 5B sO Vervolgens zwommen de hh J D W Luning en J L Swets tegen elkaar De laatste moest het op ongeveer 60 M afstand reeds opgeven Liining legde de baan afin 11 min 64 j Ook hij is vooruitgegaan verleden jaar was Lüning s tijd 12 min 14 Ten slotte gingen de hh Bob van Gilse en G Vrugtman Van Gilse kwam het eerst aan in 12 min 33 De onder had 16 min 1 sec De uitslag van den strijd was dus dat de eerste prys werd toegewezen aan den Heer C J van der Poll de tweede aan den Heer J D W Luning beiden van Amsterdam en de derde aan den Heer Bob van Gilse van Utrecht Daar de Nederiandsche Zwembond aan dezen strijd verbonden had een wedstrijd om het kampioenschap van Nederland was door dezen uitslag tevens beslist dat dit kampioenschap hetwelk de Heer A M Harthoorn dit jaar te verdedigen had thans uit diens handen in die van den Heer v d Poll was overgegaan De heer van der Poll ontvangt nu da groote gouden medaille door den Bond uitgeloofd welke hij op zyn beurt na het volgende jaar zal hebben te verdedigen De wedstrijd werd van het begin tot het einde door een groote menigte belangstellenden bijgewoond Buitenlandscb Overzicht Het Engolsche Parlement is gisteren gesloten met eene troonrede waarin wordt verklaard dat de betrekkingen met het buitenland van vrodelievenden en vriendsobappelykon aard zyn Melding wordt gemaakt van de met Duitsohland en Frankrijk gesloten overeenkomsten en van de aanneming der akte betreffende het bedwingen van den slavenhandel door al de mogendheden behalve door den koning der Nederlanden Verder wordt verklaard dat het verschil betreffende Newfoundland de byzondere aandacht der regeering trekt en ten slotte een jkort overzicht gegeven van den wetgevenden arbeid in dit zittingtgdvak De telegraaf die t tegenwoordig niet druk heeft met de politiek heeft niet veel anders te seinen dan de aankomst van den Duitsohen Keizer te Beval en zyn vertrek naar Narwa En ook dit interesseert niemand want men wist eergisteren al dat het gebeuren zou Te Narwa is opzettelgk voor deze gelegenheid een station gebouwd van genoegzame afmeting om twee groote Keizers onder één dak te kunnen hebbeu Veel bgzonders is te Narwa niet te beleven maar de Vorsten zijn op de mooie villa s van den heer Polewzeff prachtig gelogeerd en het voornaamste genoegen zal bestaan in het militair spel dat op groote schaal gespeeld wordt Schoon de manoeuvres tot Krasnoje Selo worden uitgestrekt zullen de Keizers in de eerste dogen s avonds naar Narwa terugkeeren en by het aanbreken van den dag zich weder naar de troepen te begeven Heden betrekken deze voor het grootste gedeelte een kamp bij Gomantowo in den omtrek waarvan de twee Keizers den nacht zullen doorbrengen om zich verder naar Peterhof te begeven alwaar de Keizer den linkervleugel van het groote paleis betrekken zal Wilhelm zal zich derhalve niet te Krasnoje Selo ophouden en een wapeuschouwing over de gezamenlijke troepen aldaar zal niet plaats hebben Het geheele bezoek zal acht dagen duren 28 dezer zal Wilhelm zich des avonds van Peterhof uit tot de terugreis inschepen Te Petersburg komt hij in het geheel niet De Duitsoho Eeichs Anzeiger deelt mede dot onmiddellijk na de opening van don Pruisischen Landdag behalve het ontwerp van de volksschoolwet en een ontwe p voor do inrichting der landgemeeuten in de zeven oostelijke provinciën der Monarchie de voorstellen tot hervorming der directe balastingen den Afgevaardigden zullen worden voorgelegd De nieuwe Minister van Financiën dr Mlqnel zet er dus vaart achter wat lang niet alle Ministers van Financiën doen Hevige strijd heersoht onder de partijleiders over de politiek welke de sociaal democraten na 1 October zullen volgen De jongere leden door de laatste verkiezingen in den Bijksdag gekomen weigeren zich te schikken naar de oudere bezadigde leiders als Bebel Liebknecht en Singer In een bijeenkomst te Dresden werd de zaak besproken Het ging daar zoo heftig toe dat de voorstanders der ouderen die ook na de ofschafling dor wet op dezelfde gematigde wijze willen voortgaan handgemeen werden met de jongere heethoofden die nu den tijd voor een heftiger optreden gekomen achten Nog zal een poging beproefd worden om de beide uiterste vleugels der party bij elkaar te houden Tot dit doel zal den 12dec October te Halle een congres worden gehouden maar vermoedelijk zal daardoor geen duurzame vrede tussohen beide riohtingen tot stond komen Zoodro na 1 October alle beperkingen voor hot verspreiden der socialistische leerstellingen in woord en geschrift worden opgeheven zullen de jongeren tot dusver door te strenge wet belemmerd ongetwijfeld hun eigen weg gaan Een scheuring in de sociaal democratische partij en een splitsing der aanhangers in sociaal democraten en anarchisten schijnt dus onvermijdelijk Do tegenstanders der sociaal democraten in Duitsohland vinden dit gevolg van Bisraaroks ontslag natuurlijk niet onaangenaam omdat daardoor de kracht der sociaal democratie aanmerkelijk zal verminderen Niet alleen is het nu met de oude eendracht uit maar tot dusver werden de vervolgde en gematigde sociaaldemocraten tegen Bismarck ook door vele liberale niotsocialisten gesteund Nu echter nu het heftige element meer op den voorgrond treedt zullen de sociaol democroten spoedig aller sympathie verbeuren De oude leiders zien dit zeer goed in maar naar allo waarschijnlijkheid zal het hun niet gelukken ook no October de heethoofden binnen de perken te houden In het Oosten blijft Armenië nog steeds een bron van onrust De geest van verzet onder de Christenen tegen het Turksche bestuur neemt steeds toe en de Porte schijnt niet bij machte haar gezag te doen gelden Gelijk te Weenen wordt beweerd zouden de Turksche Armeniërs die zelf zeer vredelievend zijn nimmer in openlyk verzet zyn gekomen indien zg niet door hun Bnssisohe broeders daartoe waren aangespoord Der Turksche regeering blyft slechts een middel over aan don eenen kont krachtig optreden en de belhamels onschodelgk maken maar levens die vrijheden toestaan welke de Armeniers verlangen en waardoor alleen orde en rust op den duur kunnen hersteld worden De republikeinsche leden von den Amerik Senaat hebben beraadslaagd over het voorstel van den senator Quay om de discussies over de Mc Kinley wet 30 dezer te sluiten Van de 47 republikeinsche senatoren waren 40 aanwezig maar men kan niet tot een beslissing komen De broeder van den gewezen President dor Argentynsche republiek Celman gouverneur van Cordoba blijft zich verzetten tegen de Eegeering der Eepubliek Volgens den correspondent van de Times is de bevolking hierover zoo verbitterd dat zy heeft gedreigd den gouverneur in de deur van zyn woning te zullen