Goudsche Courant, donderdag 21 augustus 1890

N 4303 Donderdag 21 Aggnstos 1H90 GOUDSqHE COURANT Nieuws en Advertentieblad hoor Gouda en Omatreken ie laaeladini van advertentisn kan Bfesclileden tot een uur des namiddags van den dag der uitgave ophangen indien hij bq zijn erzet blgft Tolbarden De Minister ¥ n Finanoiëa Lopes is intuaachon iJTerig bezig om orde te brengen in de ontredderde geldmiddelen De Nationale Bink heeft 30 000 000 dollars geleend aan aanhangers van President Celman en deze weigeren nu dit geld terug te ren Indien deze schulden niet binnen 14 dagen volgens de bg contract bepaalde termijnen vorden afgedaan zal de Eegeering strengere maatregelen tegen Celman s vrienden nemen De bevolking kenrt deze houding der Begeering goed aSA Staats loteriJ Se Klasse Trekking van Dinsdag 19 Augustus 1890 No 15387 ƒ 500 K No 8853 ƒ 1600 I No 6525 10275 en 13003 400 No 454Ï 11871 en 16276 ƒ 00 i No 917 1715 Ï90 7507 en 1 306 ƒ 100 Prijzen van ƒ 45 84 2920 5087 7516 9818 12825 15936 18468 134 2953 5092 7530 9987 12840 15948 18493 200 2975 5129 7547 10003 12918 15971 18503 246 2980 5195 7562 10062 12937 15996 18U 9 424 2994 5222 7594 10089 13025 16003 185B6 426 3050 5248 7595 10141 13046 16012 18591 437 8088 5287 7598 10258 13086 16042 18622 475 3145 6476 7604 10269 13104 1$114 18633 487 3172 5535 7690 10286 13134 16120 18636 546 3182 5539 7733 10318 13163 16133 18669 609 3186 5566 7742 10354 13179 16186 18722 737 3244 5641 7743 10463 13218 16196 18749 3269 5816 7758 10580 13Ï83 16348 18764 3326 5831 7830 10682 13322 16380 18805766 3329 5870 7890 10668 13462 16393 18841835 3423 5898 7909 1U792 13487 16420 18871859 34V8 5902 7938 10819 13497 16430 18905978 3548 6906 7947 10833 13581 16451 IS932 1038 3598 5917 7976 10836 13711 16463 18954 1069 3624 5964 8012 10842 13725 I65t3 18965 1072 3668 5971 8037 10 893 13811 16566 19038 1096 3747 5988 8069 10895 14007 16667 19130 3808 6026 8062 11089 14040 16585 19173 3886 6032 8069 11180 14147 16610 19174 1168 3921 6037 8349 11289 14168 16660 192541163 4006 6060 8408 11372 14189 16671 193211167 4070 6083 8419 11486 14274 16740 194191217 4080 6126 8464 11456 14379 16746 194231316 4110 6150 8530 11462 14395 16759 194871417 4133 6154 8700 11513 14426 16796 196371634 4269 6183 8702 11662 14456 16831 196781749 4275 6209 8812 11570 14470 16851 196681797 4351 6276 8827 11597 14497 17022 197831826 4381 6311 8846 11616 14604 17093 198461828 4390 6426 8923 11654 14608 17210 199731869 4394 6529 8942 11662 14520 17216 200601880 4427 6699 8965 11678 14578 17385 200921889 44Ï8 6762 8998 11701 14593 17444 201761901 4469 6780 9025 11716 14707 17611 201791906 4502 6804 9026 11774 14845 17515 201811952 4511 6829 9046 11777 14987 17583 202081982 4518 6843 9060 11967 15004 17604 202412046 4531 6861 9167 11975 15088 17638 20270 4560 6882 9161 12016 15108 17657 20361 4643 6900 9292 12032 15161 17715 20367 2083 4648 6926 9336 12048 15215 17740 204012208 4653 6943 9353 12203 15257 17764 204402241 4660 7029 9384 12223 15266 17841 20562 St68 4695 7114 9413 12247 15328 17845 205652104 4715 7142 9427 12269 15334 17881 206328428 4763 7179 9469 12272 15418 17987 20656 2438 4768 7263 9471 12320 16440 17967 20694 S524 4831 7269 9473 12353 16448 18073 206982678 4861 7287 9477 128 6 15605 18126 207372586 4862 7355 9488 12400 16616 18152 207722592 4886 7392 9625 12406 15667 18165 208352667 4893 7427 9694 12467 15768 18182 208442671 4936 7430 9738 12669 16784 18306 208472696 6013 7485 9761 12671 15801 18351 208662795 5027 7606 9767 12686 15917 18366 20868 2917 5060 7509 9807 12763 15925 18408 3e Klasse ie Lijst No 9657 moet zijn 9647 PËTROLËUM NOTEERINGEN van de Makelaars CaitzUar SelialkwUk te Rotterdam De markt as heden onveranderd Loco Tankfnat en Geïmporteerd fust ƒ 8 10 October Novemberen December levering ƒ 8 16 PATKNTEM KEXlMiSGEnXG BUEGEMEESTEK en WETH0UDEB8 der Gemeente Gouda brengen ter kennis van alle PatentfüchUge ingezetenen dat de PATENTEN voor het De ondergeteekende maakt aan zjjne geachte Stadgenooten bekend dat hg als Barlsier en Haarsnïjder zich heeft gevestigd aan de BIiXlXIKMBSSiyOSL R 19 a i G ider beleefde aanbereling en verzekeribg vaii Jeene nette bediening 1 ÜEd Dw Dr J W BINNENDIJK Opening ZATERDAG a s van tien centen woi vraagd i ordende hun hetzelve niet kunnei boete van vg Uen GOUDA den 18 Burgemeesteijfeni Wetho N beeg diens aar 1890 91 in gereedheid en op de Secretarie dezer Gemeente voor hen verkrijgbaar zijn wanneer zij zich daartoe PERSOONLIJK onder opgme ran W k en Nummer hunner tooMi n aanmelden van MAANDAG den 25n AUGUSTUS 1890 toten met ZATERDAG den 6n SËPTEMBEB daaraauvoU gendo des voormiddijgs van 10 tot des namiddags 1 ure de Zondag v eionderd zullende overeenkomstig Z M beslui van 17 October 1820 de binnen dien tgd door ie belanghebbenden niet afgehaalde PATENTEN Moor den Deurwaarder der Directe Belastingen ailn hunne huizen tegen betaling m uitgereikt Zij dif desge ATENT of een afiiiriftjm vertooneu vervalle9 in eene JNiep we Dassen i7 0SAS faiWE73en73 tl igustus 189 0 j Iers voornoemd IJZENDOJpKN e Secretaris BKOÜWER b tr K e K e xupljk Bt a n d Do A 5 MINCTtlüR inrlüke klear terng Of en wascht biet i ho pér fmeon ieeft de ifoogt L ierkröghaar l A afcnJ GEBOREN 17 log n li niu JH I mim ï Menleua en E Hipncl Johulk ouilAri I in der Kleij en K u Ameiljdr Coraelii oudin A Hooime er en W Keebeen 18 Mirge etha oaderi Uj Bodeubuh en W Hotun OVEKLKDëKi M an P in Euk S4 j h ï vu 1 ZeveD lalzen 01 sRIÈDKN A Bolau it B y GBeuffD Ph Kioei en A Kertiib m A D t E R T in iWeSinnen en But ranten worden dadeljk AdvertentieBnrean van ZOON te Oouda Til EN ndsche Cou Él ngezouden door het 1 BBINKMAN en Al VERTEPlTIËyr J Door Gode goedheidTiroorspoedig bevatleln van eeoe Zoon G y GOSSELAAB geliefde Echtgenoote van P G ElOOSBNDAAU 18 Aagastoa 1890 Voorspoedig berallen ran een Dochter A C VAM HEE8PiETisa tBertogenboKh 17 Angnitni 1890 Stollwerck sche Borstbdnbons gefabriceerd na voorschrift van den ïoiu Univeraiteits Prot Gehm Hofirad Beden overleed ten mgnen btiize de Heer ADEIANDS COBNELIS SCHOUTEN in den onderdom van bjjna 54 jaren Uit aller naam J W SCHOUTEN Oouda 16 Ang 1890 Dr Hariets Bojin hebben sedert 50 Jaren als verzachtend middel tegen hoesten heeschheid en aandoening der ademingsorganen uiteteekende dienstm bewezen Bedeu trof ons een gevoelig Terlies door t overiyden van onze geliefde Echtg noote Moeder Znster Behawd en Grootmoeder B KËTELLAFPEB Sahokbs Uit aller naam A KEÏELLAPPEB Oouda 19 Aug 90 Bij spoedige afwisseling van warme ea koade lucht is t bijzonder aanbevelens i wardig een bonbon te g nruiken Verpakking Geele palges 25 cent Alom verkrijgbaar OI iTVAKGEN S r ET BLANEE WITTE MES voor den innuuik Wegens vertrek naar elders TB KOOP aangeboden eene zoo goed als nieuwe SAfETT Engelsch fabrikaat Brieven onder motto cSArETT Burean van dit bUd 20 Ct per E=oza a J GERRITSEN Terstond gevraagd EEN FLINKE DIENSTBODE goed kunnende wedren Iniormatiën ter Boekdmkkerg van B A VBBZIJL Oouda Zeer ITette Gesteendrukte NAAUEAAETJES worden GELEVERD door A Bail KMAlM en Zn Gegarandeerd zuivere Roomboter Van licbtgeznnrde Boom wordt door ondergeteekende nit de Boomboterfabriek bjj Dokkum geleverd franco per post onder rembours tot VBIJDAG a s 4V KG netto 5 60 a 2V KG netto ƒ 3 30 B voomitzending van postwissel beide bedragen 15 ct lager DOKKÜM 15 Ang 1890 J HJELVEB Pm Fabrikant Gouda Snelpertdruk van A BaiwaiAii k ZooH De nitgave dezer oarant geschiedt dagel ljn met uitzondering an Zonr en Feestdagenl Qa pr s per dria maanden is 1 25 franco 1 per post 1 7 1 Aizoad rlgke Noj ers yiJF CENTEN I li BlfJNENÏiAND ÏOÜ iA 20 Augu t s 1890 Gietereni middag ten mim B uur dreef over onze stad de luchtballon Prinsea Wilhelmina met den Inobtschipper Leon Mari en oen passagier Heel statig dre f hü wer de stad en ten ongeveer 6 uur doelde de ballof te Sluipwijk Ten 8 uur waren de reizigers alhier Ier stede om naar Botterdsm te vertrekken waar zij ten 4 37 ffaren opgestegen In de zitting der Botterdamache Arr Beohtbank van gisteren stond terecht de SSjarige werkman P J wonende te Gouda Bekl had op 81 Mei den wisselwaohter Groenendaal uitgescholden Eisch 6 boete Uitspraak Dinsdag a st Gisteren middag is t Nieuwerkerk de 18 jarige ichipperszooD van A Jonken wonende te Andel toen hij in de roeiboot zijn voeten wilde schoonmaken om aan boord te gaan in den IJsel verdronken Heden werd het schip met den overledene aan boord naar Andel gesleept De gisteren te Woerden geopende tentoonstelling van zuivelbereiding landbouwgereedsohappen en werktuigen bloemen en sierplanten enz ia niet alleen goed geslaagd maar geeft op menigerlei gebied veel schoons en deugdelijks te aanschouwen De beide daartoe ingerichte lokalen kunnen te nauwernood de talrijke inzendingen bevatten De navolgende bekroningen hebben hierbij plaats gehad Welbeter Ie prys A Verweij Sr Langeruigeweide 2è prijs J T Boe te Woerden 3e prijs C de Jong te Rietveld FEVILLETOJX Een raadselaclitige Qeschiedenis iUü het Fraoêch XVI 22 ƒ 6Ü waart vroeger zoo vriendelflk voor mij toen ik te Saint Cyr was en als Rijmond miJ met de vaoantie naar u medenam en later en altijd Mijnheer zeide mevrouw iMoutclar de handvoor hare oogen houdende om ds tranen te verbergen die z f niet kon weerhouden het zal u vreemdklinken maar ik heb op dit oogenblik geen anderenvriend dan u En mijne nicbt heeft geen anderevriendin dan mij Gij moet ons met ons beidennemen ziet gij het is niet mogelijk ons te scheiden totdat de dood zich er mede belast I Zij viel in onmacht haar hoofd hing over de leuning van haar stoel VerschriJtt trok Benoist aan het schelkoord do kamenier snu üe toe en een oogenWik later kwam Eslelle binnen Het is niets mevrouw zeide Benoist haar geruststellend Estelle dankte met eene buiging van bat hoofd en ging naar hare tante die toen zij hare hand voelde de oogen weder opende Zonder nog te kun Dëjbykaas Ie prija D Sohonten te Nieuwerbrug 2e plHjs Z Baelde te Kamerik Gdudsche Meikaas Ie prijs J Straver te Snelrewaard 2e prijs Q van Dijk te Montfoort 3e prijs Z Bftelde te Kamerik Obudsche zomerkaas Ie prijs N Vroege te Kamerik 2e prijs C Kasteleijn te Kamerik Se prijs T Oskam te Rietveld Edammer kaas 2e prijs A Erik te Petten De beste toom eenden Ie prjjs Tonkius te Waarder 2e prijs W Stolwijk te Veldhuizen bestuursprns J J B Huber te Zwanunerdam De schoonste toom ganzen fe prijs J Bruut Pz te Woerden Verzameling landbouwwerktuigen en gereedschappen Ie prijs D Spoor te Bodegraven Ze prijs A Wilmeke te Vleuten j 3e prijs J van der Graaf te Lakkerkerk De beate verzameling hoefbeslag Ie prijs G Eoodvoet te Bunnik 2e prijs J de Zwart te Oudewater Verzameling bloemen en lierplanten ter opluistering la prijs mr O U fahri Suetblage te Woerden 2e prijs J van Kouwen te Montfoort De schoonste heesters 2e prijs T H de LoOs te Boskoop De fraaiste bouqustten la prijs J Griffioen te Woerden In den wedstrijd van werklieden werden bekroond A Broekhuizen A van Stavel en H C Schmidt allen te Wotrdsn G C Hoogendoom te Barwoutswaarder J van Stavel te Woerden G Versloot te Ouden BJjn A J Blok en N Karsdorp beiden te Woerden Voor het Merinnerinffialhim dat bij gelegenheid van het veertigjarig bestaan van het instructiebataljon zal worden uitgegeven zyn nu reeds ver over de vijfhonderd portretten ingekomen een getal dat spoedig tot een duizendtal zal stijgen wanneer de nen spreken gaf zij Benoist een teeken die haar verstond Mevrouw uwe tante zeide hij tot Estelle wonscht dat ik u zal zeggen welk vertrouwen zij wel in my wil stellen om mij dat waardig te betooneu moet ik verklaren da ik baar trouwe dienaar wil wezen en ook da uwe mevrouw Hy had zijn volzin ten einde gebracht zonder haar te durven aanzien thans sloeg hij de oogen op de jonge vrouw zag hem vast in het gelaat Ik dank u mijnheer antwoordde zy Geef hem de hand nicht zeide mevrouwMonklar met zwakke stem Estelle stak hare hand uit hare oogen zeiden Mijne oude vriendin wenscht dat wij vrede zullen sluiten ik stem er in toe om haar genoegen te doen maar gij blijft geheel vrq in uw oordeel In het oog van Benoist las zij eene droefheid die evengoed oen verwijt als leedgevoel kon beteekenen die veel meer inhield maar dat kon zij niet weten Wij zullen dit onderhoud later hervatten zeidede jonge man tot mevrouw Montclar Voor hedengeloof ik t u volkomen rust noodig hebt Als uhet mü toestaat zal ik morgen terugkomen Te zwak om te antwoorden stak zij hem hare vermagerde vingers toe die Benoist eerbiedig kuste Hij wendde zich daarop naar de deur Estelle ging dicht achter hem en trad evenzeer de kamer uit Toen zij in het aangrenzende vertrek waren en de deur achter ben dicht was stonden zy stil en zagen ADVBBTBN tlBN worden geplaatat van 1 5 regels it 50 Centen iedere reg meer 10 Centen GEOOTB LBTTBE8 worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt toezendingen uit Oost en West Indië die eerst in de volgende maand kunnen verwacht worden inkomen Alle officieren die geheel of gedeeltelijk hunne militaire opleiding tot dien rang bij het instructiebataljon volbrachten zgn voor zooverre bekend bij circulaire uitgeuoodigd hunne photographiache portretten visite formaat te willen indienen aan het adres van den Ie luitenant C A Engelbregt te Kampen De meeste adressen van ond officieren zijn echter den samenstellers van het album onbekend en het zou zeker te betreuren z jn wanneer de volledigheid van het album uit die oorzaak daaronder moest lijden Men mag daarom vertrouwen dat zij dia geen circulaire ontrangeu hebben daarin geene reden zullen zien om aan de commissie hun portret te onthouden Aan het uittreksel uit het aan B en W van Amsterdam door de inspecteurs voor do keuring van voedingsmiddelen aangeboden overzicht van het verrichte in Juli 11 is het volgende ontleend Van meelsoorten zijn 25 diverse monsters onder zocht Het watergehalte bedroeg in tarwemeel 10 20 tot 12 62 in roggemeel 13 20 in gerstmeel 12 14 in rijstmeel 11 40 in boekweitmeel 10 60 tot 14 04 en in aardappelzetmeel 19 pet Boekweitmeel bleek met rijstmeel tarwe of gerstmeel of ook met aardappelzetmeel vermengd te zijll De overige soorten waren zuiver In een monster gemalen zwarte peper kwamen zand en steentjes voor Na verbranding liet het 3 2 pet asch achter Een ander monster bevatte zand steentjes en aardappelzetmeel Gemalen foelie leverde na verbranding 1 8 pot asch Zij was met ruim 13 pet melksuiker en eeuig aardappelzetmeel verralscht 12 monsters jenever verschilden gelijk tot nog elkander aan Mijnheer zeide Estelle ik denk niet dat uwoordeel over mij wijziging kan hebben ondergaan als gij om mijne tante gemeend hebt eenige weiwillendheid jegens mij aan den dag te moeten leggen die gij niet gevoelt dan dank ik u om harentwille wees overtuigd dat ik mij er niet door om den tuinzal laten leiden Mevrouw zeide hij eene krachtige pogingdoende om vastheid aan zijne stem te geven mevrouw Montclar heeft mij haren wensch te kennengegeven om in mij een vriend te mogen zien ik zouniet aan hare verwachting beantwoorden indien ikmet onoprechtheid tot u kwam Zij sloeg de oogen neder en zij bleven beiden onbewegelijk staan vervuld van tegenstrijdige sma telijke onverklaarbare gedachten waarvoor zg geen opheldering wisten te vinden Wat hadden zij al niet tot elkander gezegd zonder dat een hunner het ooit gehoord had sedert de vier of vijf maanden dat zij onophoudelijk aan elkander hadden geaacht met hartstochtelijke vlagen van toorn die veel van haat had De herinnering aan die heftige stomme verwijten vormde een scheidsmuur tusschen hen en belette hen te spreken Eindelijk stak Benoist de hand in den zak en bracht de portefeuille te voorschijn Hij nam daaruit het hem door Bolvin gegeven pakje en bood het na eene onmerkbare aarzeling Estelle aan Ik had u dit reeds lang geleden moeten over m mmémgm me fmMtÊÊm