Goudsche Courant, donderdag 21 augustus 1890

neer men het districtenstelsel houdt eenheden te bigven Dat Groen van Prinsterer hetzelfde denkbeeld is toegedaan blgkt uit zgn amendement in 1850 ingediend om he roorloopig kiesreglement te behouden doch Amsterdam Batterdam en Den Haag ieder ééa distriet te doen uitmaken Tegenorer De Standaard die beweerde dat Groen alleen de organieke indeeling naar de provinciën wilde instandhoodun houdt de heer Blink rol dat Groen zgn amendement ingediend heeft om de historische organische eenheden der groote steden te handhaven Het ontwerp aldus besluit de heer Blink zal willekeur in plaats van natuur doen heerachen het zal ontbinden wat eenheid vormt verzwakken wat krachtig is Het wetsontwerp berust enkel op het beginsel dat de politiek uitsluitend ons rolk dient te beheersohen Onzalige gedachte 1 Terwgl dit niet het geral is en het rolk er meer en meer naar treeft om van dat knellend dwangjuk dat zooreel bederft en zoo weinig goeds geeft verlost te worden kan het ontwerp niet bevorderlijk zijn aan het hoofdbeginsel der vertegenwoordiging nl dat zij de volledige afspiegeling van het geheele volk moet zijn Het beweren dat men het in 1887 aangenomen stelsel van enkelvoudige districten consequent moet toepassen is niets dan een motief enkel op doctrinairisme en op verwarring van uitvoering en beginsel berustend Alleen dan wanneer de steden de natuurlijke aanleiding tot splitsing in zelfstandige staatsburgerlijke eenheid gaven zou dergelijk ontwerp te verdedigen zgn Doch deze bestaat hier niet en de willekeur der splitsing zou van de deelen der steden wettelijke ficties maken die de bevolking in baar staatsburgerlijk leven hinderden Als een vervolg op het artikel over de nieuwe partg formatie geeft de Wageninger thans de reden op waarom geen samenwerking met do Boomachen begeerd wordt Men zegge toch niet dat al ataan de anti revolutionairen en Roomschea op kerkelijk gebied lijnrecht tegenover elkander zg daarom zeer wel samen kunnen gaan op staatkundig terrein Want zij beide willen immers gansob andere geneesmiddelen aanwenden voor de nooden die bij ons volk worden gevonden De Boorasche partg verandert dan ook telkens van bondgenooten Z j houdt altijd haar doel in het oog en daar zg slechts vraagt hoe zij dit het gemakkelijkst en t duurzaamst kan bereiken is ieder haar welkom dien zg meent biertoe te kunnen gebruiken In het verbond tusschen het Katholicisme en de antirevolutionairen nelke laatsten bij uitnemendheid do vrgheid van geweten op godsdienstig gebied huldigen gelgk onze tgd het als t ware van ééne zgde met dichte oogen heeft zien sluiten zijn de partijen waarlgk al te ongelijk Het kan en mag niet bigven voortbestaan Overal toch waar de Boomsche kerk de vrijheid ontmoet zweert zij zoo zg de overhand verkrijgl die vrijheid te verwoesten En zg verwoest haar inderdaad Wg Venschen geen haat en ngd te prediken tusschen zonen van t zelfde vaderland maar het is onze plicht er op te wijzen dat elk Proteatant erkennen moet hoe Bome op den duur niet kan voldoen aan de hoogere behoeften des geestes Bome gvert voor gansoh andere zaken dan de kinderen der ware BeformAtie Hoort de noodkreten I die uit tVatikaan opgaan vanwege het gevaar dht Bome met ondergang bedreigt Verneemt de taal ran de Boomsche Kerkvorsten in alle landen van Europa om de geloovigen te vergaderen tot het gebed tot het gebed niet om de komst van Hem Wien te kennen het eeuwige leven is maar tot het gebed voor de wereldlijke macht van den Paus De Boomsche Kerk heeft dan ook alle eeuwen door slechts gestreefd naar het vestigen van eene gecentraliseerde wereld monarchie die slechts dan tot stand kon komen als de persoonlijke vrgheid der onderdanen was te niet gedaan Het absolutisme dat is zoodanige vorm van beatuur die het bijzondere slechts als deel van het geheel eenige waarde toekent maar zich zelfs steeds beschouwt als den vertegenwoordiger Gods op aarde zoowel in den staot als in de Kerk is het eenige wat naar Boomsche beginselen liestaanbaar is Bome s beginsel is door en door wereldscb maar het beginsel ran het Protestantisme is geestelijk Daarom geene samenwerking langer van twee parlgen die in den grond der zaak zoo weinig hebben waarin zg overeenstemmen Moge de dag spoedig aanbreken dat al wat den Heiland lief heeft zich vereenigt om het ongeloof en ook het bijgeloof van Bome te bestrijden Willem van Oranje sloot een verbond met den Potentaat dor Potentaten en daarom heeft h j overwonnen in Godes kracht Laat geen enkele Protestant langer heulen met gehouden onderzoek orer een groot gedeelte van de Vereenigde Staten en Canada als slotsom daarvan te kennen dat naar zgne meening alle bestaande wetten tot bescherming van de hnismiuoh moesten worden afgeschaft en precies uitgeloofd op het dooden van dit dier In het retslag ran dr C Merriam omitholoog bg het departement ran landbouw der Ver Staten ran N Amerika uitgegeren in 1887 geeft hg bgzonderhedep betreffende de schadelijke gevolgen welke het bestaan ran dezen rogel heeft en bereelt hij ofücisel aan de onmiddellgke afschaffing ran alle bestaande wetten welke de musch beschermen In 1888 verscheen een geschrift van professor C V Kiley Entomoloog b j bet dep v landbouw der V St V N A waarin wordt medegedeeld uit welke bestanddeelen de inhoud van musschenmagen zooals werd aangetoond tgdons eno vergadering van de Biological Society te Washington was samengesteld De titel van dit geschrift The British pest Worthleasness of the sparrow as an insectkiller waardeloosheid van de musch als insectendooder spreekt roor zich zelve In hetzelfde jaar sprak mr J Fletcher domeinentomoloog ran Canada op de jaarvergadering te Canada over de groote sdiade veroorzaakt door do Engelsohe muaoh wiens vernietiging door hom sterk werd aanbevolen toen de minister van landbouw hoofd van het landbouw departement van Ontario die de vergadering bgwoonde als bewgs van de mate van belangstelling welke de regearing in de werken van die vereeniging stelde daarop antwoordde Dat deze vernielzuchtige vogel niet langer was onder de vogelenwet en dat iedereen vr j was om het getal daarvan te verminderen Dit geschiedde 6 October 1888 In Zuid Australie werden prgzen uitgeloofd door de Kon Maatsch v Landbouw van dat land voor koppen van dit vernielend dier Miss Eleanor O Ormerod besluit met te zeggen dat zg op grond van de directe schade door deze vogels veroorzaakt en van hun verdrgven der enkel insectenetende vogels bepaald moet aanraden de musch uit te roeien maar geen der andere vogels want deze zgn alle meer of min nuttig In de Vragen v d Dag bespreekt dr H Blink het wetsontwerp tot verdoeling van de groote steden in enkelvoudige kiesdistricten In zgne beschouwingen zet hg o a uiteen dat wanneer w j voor de verkiezing der Volksvertegenwoordiging het stelsel van kiesdistricten aannemen en dat stelsel blgft in het ontwerp gehandhaafd de indeeling des lands in districten zoodanig moet geschieden dat ieder district zooveel mogelgk een staatsburgerlgk gehg een sociaal individu vormt Er zullen noodwüKg staatsburgerlgke minderheden daarbij t ndergaan doch dit is een gebrek dat met de minderheden niet is op te lassen Een dergelijke staatsburgelijke eenheid nu kiest hare vertegenwoordigers en deze kunnen voor zoover dat te bereiken is als de getrouwe afspiegeling van die staatsburgerlijke groep beschouwd worden Op dien grondslag alleen kan een indeeling in kiesdistricten rechtvaardig zgn Doch een dergelijke iudeeling is verre van gemakkelijk en dit ideaal is nog door de tegenwoordige tabel nog door de vroegere bereikt De Standaard ran 25 April erkent dit ook Doch z j trekt een andere conclusie dan de heer Blink Deze gaat ran de meening uit dat waar de bestaande kiestabel niet aan redelijke eischen voldoet men er naar moet streven deze zooveel mogelijk té rerbetoren dat zg daaraan roldoet De Standaard echter meent dat nu de kiestabel toch niet aan redelgke eischen roldoet dat ook niet behoeft in enkele gerallen waarin zij dat wel doet en rerdedigt een wetsontwerp dat juist dienen moet om die weinige ideale glanspunten in de bestaande kiestabel weg te nemen Als reden doarvoor wordt aangevoerd dat men het beginsel der enkelvoudige kiesdistricten consequent moet doorvoeren Doch dr Blink stelt hier tegenover dat op het platteland waar noodwendig verschillende gemeenten moesten worden samengevoegd organische eenheden moeilgker zijn te verkrijgen Voegde men zeer vele dorpen bgeen dan zouden wellicht te veel heterogene bestanddeelen samengebracht worden en daarom beperkte men zich tot den kleinsten omvang Het vormen van enkelvoudige kiesdistricten wss dus geen beginsel maar een proctisohe regeling De splitsing der steden is dus niet de consequente toepassing van het beginsel der onkeUoudige districten maar hierdoor wordt eene regeling welke de praktijk in bepaalde omstandigheden noodig maakte ook op gevallen buiten die omstandigheden toepasselgk verklaard De groote steden zgn echter natuurlgke individuen Geen wettelgke fictie doch de historische ontwik 8 maakte ze tot een slaatsburgeriijk individu n zij zijn aldus door de natuur aangewezen om wan ateedi beTonden i alleen in huo wateige£alte £ Hun bedrag aan spiritus wisselde af tusaohen 48 1 36 Tol pet Ghampagneoraer trenals de 8 na te noemen dranken in een andere gemeente gefabriceerd bevatte een weiiiig wqnitëeniuur en veel glonoso met eenige swaTeliuur ieaotie red salicyUuor en een spoor eener Truohtenaether Ook gemberbier beratte gloooae ea Teel salioylluur zoomede citroenlimonade framboKenlimonade hield dezelfde bestanddeelen in en rertoonde ook eene zwakke swaveUsuurreaotie Door d politie is een onderzoek ingesteld naar de geschiedenis ran de aan de Zut Cl en aan bet Dtl toegezonden telegrammen in zake merrouw Balkley Er is geconstateerd dat zq te Arnhem zijn aangeboden door een jongetje Tan omstreeks 10 jaren dat verklaarde ze te hebben ontrangen ran een heer die daar op den Singel liep De politie meent in het schrift Tan het oorspronkelqk telegraphisch bericht de hand te herkennen Tan een ingezetene der residentie Door de justitie wordt de zaak niet TerTolgbaar geacht omdat het zenden van het bericht geen strafbare daad oplevert Ta Waasenaar is een werkstaking Tan gemeenteraadsleden ontstaan Met 6 tegen 5 stemmen was door den gemeenteraad besloten een gemeenteambtenaar te ontslaan De burgemeester die het niet met do meerderheid eens was zou by den Koning Tcrnietiging vragen van het raadsbesluit Toen de bur r eester den Baad weer samenriep verschenen wel 5 leden die den ambtenaar wilden handhaven maar de 6 andere bleven weg Na een paar dagen werd weer een vergadering uitgeschreven maar ook ditmaal z n de andere leden afwezig gebleven Proefneming met beendermeel als bqbemesting van weilanden Onder dit opschrift beratten de mededeelingen van de Fr Lajidb Maatsch het volgende Deze proefneming is vanwege het Upofdluatuar der Maatsch in dit voorjaar begounen op ééne boerderij Nu was het de bedoeling daarmede op een tweede boerderij in het najaar verder te gaan maar intusschen beeft de gebruiker daarvan verklaard van de proef af te zien Ër wordt daarom og eene plaats gezocht wel hebben zich nog ver cheidene leden in verschillende afdeelingen bereid Terklaard maar de omstandigheden waren daarmeelendeels anders dan voor de proef gewenscht werd t Is nl bij deze proef uitsluitend de bedoeling om sa te gaan of de qualiteit der boter hierdoor verbeterd kan worden iets waarvan de waarschijnlijkheid reeds voor twee jaren op de algemeeue Tergadering te HaerenTeen door den heer van Lockeren Campagne is betoogd nl in zooverre de ondunrzaamheid wordt toegescbreveo aan een iwaar bemesten der weilanden met stalmest en terpaar e Wanneer er nu nog gebruikers Tan plaatsen zijn die in deze omstandigheden Terkeeren en die genegen zonden zqn een deel Tan hun land Toor de proef beschikbaar te stellen dan kunnen die zich aanmelden bg den consuljnt TOor zuiTelbereiding dr V d Zande Willemskade 61 te Leeuwarden die hun verder alle inlichtingen kan verschaffen welke zij mochten erlangen handigen zeide hij rergeef mij dat ik daarmede gedraald heb Het zijn de laatste papieren die Eaymood heeft aangeraakt m nam ze aan zonder de minste bering in haar Zg zgn mij ter hand gesteld door den rechterlgken ambtenaar verrolgde hij die getracht heefteene rerklaring te rinden ran de omstandigheden Zgne taak was ran zuirer rriendschappelijken aard iBaar hij is niet geslaagd Zg behooren u toe Zg restigde baren blik op het kleine pakje dat zooireel had kunnen bevatten maar in het geheel niets inhield en zag toen Benoist weder aan Is dit alles vroeg zg Hij schaamde zich voor dezen eerlijken oogopslag waarin bittere droefheid maar tevens onorerwinnelgke fierheid lag opgesloten Zijne vingers bewogen zich zenuwachtig over de portefenille en hij stond op het p nt ook de enreloppe er uit te nemen Maar de raad ran Bolrin schoot hem te binnen Bewaar haar het zou mij niet rerbazen als eenmaal de brief ran zelf er in kwam Hij stak de portefeuille weder in den zak en zeide Dat is alles Zij bieren nog eec oogenblik zwggende tegenorer elkander staan Ik dank u mgnheer zeide eindelijk de jongeTTonw En na een oogenblik aarzelens voegde zij er bg voor dit en voor den dienst dien gg mijne tante bewezen hebt Zg is ziek nog zieker dan zij vel Wat de kuoitmeit zelf betreft deie wordt geheel kosteloos verstrekt de eenige moeite dio men heeft is het brengen over het land Het is wel weosohelijk dat men zich zoo spoedig mogelyk aumelddei omdat dan alle byzonderheden beter te Toren geregdd kunnen worden Mr jr K vut Hall deelt in het Sociaal Wtekb Toechillande bövrnderheden mede omtrent de resultaten van het werk der vereeniging Kindervoeding te Amsterdam in den afgeloopen winter Op B7 openbare lagere scholen der 1 klasse te Amsterdam met een bevolking van in ronde cjjfers 20 000 leerlingen werd aan ongeveer 1600 kinderen gedurende Korter of laéger twee of meer malen s weeks warm voedsel verstrekt Het bestuur van Kindervoeding stelde als regel dat elk kind slechts tweemaal s weeks een warm maal zou ontvangen De geldmiddelen van de vereeniging lieten geen ruimer uitdeeling toe Verachillende hoofden van scholen verzwijgen niet dat het voor de meeste kindereu volstrekt onvoldoende is wanneer z j slechts tweemaal s weeks van de ykindervoeding kunneni genieten Die kinderen toch welke in de eerste pliiats in aanmerking komen z ju afkomstig uit gezinnen waarin z j in den regel geen warm voedsel ontvangen tenzij wellicht des Zondags Het versohgnsel doet zich dan ook niet zelden voor dat deze ondoorvoede kinderen het voedsel hun door de vereeniging verstrekt niet kunnen verdragen niet lusten Eerst hingzamerhand gewennen zij er aan maar dan ook gevoelen zij de andere dagen het gemis aan voldoend voedzaam eten dubbel Wil men derhalve geen half dat dat is slecht werk doen wil men inderdaad de armsten der armen onder deze kinderen voeden en hen daardoor beter geschikt maken om het onderwqs met vrucht te genieten dan moet men het zoover zien te brengen dat de kinderen uit de allerarmste gezinnen zoo mogelijk op elk van de zes schooldagen eenig warm voedsel ontvangen Men kent een der bezwaren welke tegen het verstrekken van roedsel aan de kinderen op de scholen worden aangeroerd het werkt de zorgeloosheid der ouders in de hand die ouders zullen datgene wat hun als een onverplichte gunst wordt toegedeeld gaan beschouwen als iets waarop zij recht hebben enz enz Welnu de ervaring door de meeste hoofden van de lagere scholen te Amsterdam opgedaan is een geheel andere Als regel schijnt men te kunnen aannemen dat de meeste ouders niet dan in den hoogiten nood van de bun aangeboden gelegenhoid gebruik maken Het is meermalen voorgekomen dat ouders wier zeer behoeftige toestand den onderwijzer bekend was en wier kinderen daarom door hem op de Igst waren geplaatst voor de gunst bedankten Sommige ouders verklaarden dat zg van wege het huiselijk verkeer bun kinderen s middags toch liever bg zich aan tafel hadden al konden zij dan ook hun niet veel geven Wanneer de man zonder werk ia worden vele ouders gedwongen voor hun kinderen het genot van de Kindervoeding aan te vragen maar telkens kwam het op verschillende scholen voor dat zoodra de vader weer werk had daarvau aan het hoofd der school werd kennis gegeven en verder voor de gunst werd bedankt Wanneer men nu bedenkt besluit mr t H zijne mededeelingen dat er in den regel aan elk kind slechts twee kaarten in de week worden uit schijnt wat te Saint Aubin is voorgevallen hoeft haar een geweldigen schok toegebracht Ik vrees dat zg niet lang meer zal leven Dan zal ik geheel alleen staan Maar zoolang zij leeft nu zij rriendschsp roor u heeft opgerat trees ook gij lief roor haar xvn Toen hg den rolgenden morgen ontwaakte rerkeerde Benoist tot zgne eigene rerbszing in eene opgeruimde bijna rroolgke stemming hetgeen hem sedert langen tijd niet was orerkomeo Die man met zijne zwaartillendheid bad eigenlijk gezegd zijne jeugd niet genoten Eene teleurstelling in de liefde op een leeftgd waarop dergelijke zaken een beslissenden inrloed op sommige karakters uitoefenen had eene zekere droefgeestigheid bij hem achtergelaten niet door bitterheid rerergerd maar Tergezeld door moedeloosheid De groote liefde en de eerbied die hg zijne moeder toedroeg hadden hem gered ran hot gevaar dat hg onder voorwendsel ran door een barer te hebben geleden alle nouwen ging haten maar hij had geen lust geroeid om de proefneming te herhalen en daar de liefde zelden tot iemand komt die haar niet zoekt had b j de jaren die zoo reel mannen aan uitspattingen of liefdesavonturen wijden in bgna volkomen onthouding doorgebracht Dit maakte tegelijkertgd zgne kracht en zyne gereikt dat de ouders zich niet dan noode aanmelden dat de meesten zoodra de rader werk heeft roor het roorreoht bedanken en men verneemt dan dat op de eene sohool aan 23 op een andere aan IS op een derde aan 10 kinderea da kaarten welke roor hen werden aangevraagd geweigerd moeeten worden omdat er niet genoeg beschikbaar waren dan zal men de orertaiging krggen dat met hoeveel ijrer de vereeniging Ënderroeding ook bezield moge wezen zg om met eenigen bigvendea uitslag werkzaam te kunnen zgn krachtiger dan totnutoe zal behooren te worden gesteund en dat een subsidie uit de algemeene kas hier zeker volkomen goed geplaatst zou zgn Men schrgft aan het UtrechUch Dagblad In de vergadering van da dorpslaudbouwvereeniging te Geldermalsen gehouden 15 Aug 1890 werd besloten een request te richten aan de regeering om de huismusschen te rangschikken onder schadelijk pedierto Naar aanleiding van dit bebluit is het wellicht dienstig mede te deelen wat in een Ëngelsch landbouvrblad aangaande de huismusschen voorkomt van de hand van Eleanor O Ormerod adviaeerend insectenkuudige van de Koi Maatschappij van landbouw in Engeland Dit komt hierop neür De hoeveelheid insecten welke blgkens post mortem onderzoek door musschen worden gedood bedraagt zulk een gering deel van hun voedsel en het overweldigend kwaad dat zg op den graanakker aanrichten is zoo in t oog loopend groot dat niemand die in de gelegenheid was zelve die schade in oogenschouw te nemen er aan twgfelen zal of er is weinig gedierte op het land zoo schadelijk als de huismusch Miss Ormerod zegt verder Het schgnt onnoodig om in bijzonderheden te treden van hetgeen onder landbouwers algemeen bekend is maar toch wil ik mededeelen dat ik zelve heb waargenomen dat een stuk tarwe zoodanig door de musschen werd gehjivend dat de oogst daarvan de kosten van bet inhalen niet waard werd geacht verder dat de gierzwsluwen die zich uitsluitend met insecten roeden door de musachen verdreven worden en sedert ik in mgn tuin de boom en andere vruchten tegen de huismusschen bescherm zeer duidelgk kan constateeren dat zulks zeer gunstig werkt wijl de gier en andere zwaluwen nu gedurig mijn tuin bezoeken En zeer zeker heb ik geen vermeerdering van insecten zulks terwgl mijne buren zich beklagen over hetgeen de huismusschen die zg hebben uitrichten Musschen gebruiken wel insecten voornamelijk in den tgd dat ze jongen hebbeu maar wanneer het nut dat ze te dezen opzichte aanbrengen slecht eenigermate opwoog tegen de schade die tuinen en relden door hunne strooptochten Igden zouden we roorzeker mogen rerwachten de tuin en reldrmchtea rondom erran in den regel meer berrgd te zien ran insecten dan andere plaatsen zulks is echter voor zoover mg bekend nergens gebleken Ieder jaar komen rapporten in over de groote schade door dezen vogel veroorzaakt berichten van bekende mannen aangaande verliezen waarvan het bedrag per hectare kan bo C ld worden en niet alleen bier maar ook in andere len wordt getuigd van de vernielingen door de huismusch Het comité van de Amerikaansche Vereeniging van insectenkundigen gaf den 21 April 1885 na grootheid uit Zonder twijfel was hg door het behoud van de frischbeid zijoer indrukken en de veerkracht van zgnen wil goed gewapend voor den strgd des levens maar hem waren rele hinderlagen onbekend en Tooral die welke men zonder het te weten zicbzelren stelt Benoist was woedend op zichzelf dat hij merrouw De Beaurand beminde Het wantrouwen was nog niet b j hem uitgedoofd Terergeefs had hij met zicbzelren gestreden gedurende den rustigen zomer die hij bg zgne moeder had doorgebracht de orertuiging dat Baymond zicbzelren om het leren had gebracht om het een of ander dat Estelle betrof had niet opgehouden zgn geest te rerontrusten Wel is waar had hij ziphzelren een paar malen afgerraagd of ie beweegreden voor den zelfmoord niet eerder uit Eaymond zelf was voortgekomen Maar waarom zou zgn vriend zoo tegen eene bekentenis hebben opgezien welke deze ook zgn mocht dat hij de roorkeur aan den dood had gegerenP En Benoist had dat denkbeeld laten raren De aanblik ran Estelle niet langer vertoornd en in Terzet komende tegen zgne rerdenkingen maar bedroefd bgna rernederd door de onbillgkheid der openbare meening had hem berrediging gebracht Wordt vervolgd hen wier voorraderen den sluipmoordenaar omkochten om onzen groeten Zwgger van het leven ta berooven De Midd Ct wil de Wagtnutger in haar goed vertrouwen omtrent de formatie eener nieuwe partg niet ontmoedigen en verstoort niet gaarne eens aodeis iUusiën maar acht het beroep op de macht der antirevolutionairen parlij niet gelukkig Dia partg dankt hare macht volstrekt niet aan haar zelve mwr aan haar samengaan haar begiuseloos heulen met de roomsch kathoUeke partg Doet zij dit niet of laat Bome haar los dan is zg geen macht meer En dan nog heeft zg een deel van hare kracht te danken aan de z g gematigden van het slag van de Wagminger dio altijd veel te zeggen hebben over dat bondgenootschap met Bome en over dat drgven van de Kuyper partg maar die in dagen van verkiezingen bij slot van rekening toch meegaan met die zelfde ultra s én precies doen als de anderen op wie zg in gewone tgden zooveel afgeven Daaruit ia tweeërlei op te maken of dat de partij van de Wageninger slechts luttel aanhangers telt öf dat die aanhangers bet nut niet inzien om den weg in te slaan reeds meermalen door de ff agenmger aangewezen en politieke berekening zwaarder laten wegen dan hun beginsel In beide gevallen hetzelfde resultaat dat dr Kuyper en dr Schaepman hun macht behouden Geen wonder daarom dat al die pogingen tot nieuwe partg formatie of tot verzet tegen den invloed van dat tweetal op ons vrijzinnigen weinig indruk meer maken en eenvoudig ons doet denken aan het rechten tegen windmolens al stemmen wij toe datzulk eene partij formatie gowenacht ware tot zuirering van de politieke atmosfeer waarin wij tegenwoordig leven Baltenlandscb Overzicht De Peteraburgacho bladen heetten alle den Duitachen keizer weer welkom op Buasischen bodem Van bijzondere politieke besprokingen die bij dit bezoek zouden worden gehouden wordt nu niet meer gesproken Ook aan de Newa wordt nu erkend dat ónder de tegenwoordige omstandigheden geen wijziging in de verhouding tusschen de Europeesche mogendheden te verwachten is Rusland en Oostenrijk kunnen ten opzichte van het Balkanschiereiland moeilijk bijeen worden gebracht en daarom zou Duitsohland alleen indien het verbond met Oostenrijk werd opgegeven iu een engere betrekking tot Busland kunnen treden Voor een verbreking van het Duitsch Oostenrgkscii verbond bestaat niet de minste aanleiding zoodat ingrgpende veranderingen in de politieke verhoudingen tusschen do Europeesche mogendheden evenmin waarschijnlijk zgn Evenwel hechten toch de Bussische bladen groote waarde aan het bezoek des keizers Zoowel gewone als de Grashdamn en de Swet als het officieuze Jouraal de St Peterabourg beschouwen de samenkomst van keizer en czaar van groot belang omdat daardoor weer wordt bijgedragen tot het bevestigen v der vriendaohappelijke verhoudingen tuaschen beide landen Vermoedelijk zal keizer Wilhelm een week in Busland vertoo en Van Narwa vertrekt czaar Alexander met zijn gaat naar het leger ten einde de oefeningen qg Krasnoje Selo bij te wonen Generaal Caprivi gaat dan echter niet mede Terwijl de keizers in het leger zijn gaat de rgkskanselier met den Duitscljen gezant generaal Von Sohweinitz naar Petersburg ten einde den heer von Giers den leider ran Ruslands buitenlandsche staatkunde een bezoek te brengen De Russische minister zal dan kennis maken met prins Bismorcks opvolger met wien hij voortaan bg den politioken schaakwedstrg d ia de eerste plaats te rekenen beeft De President der Fransche Republiek reist niet minder dan de Duitsche Keizer maar hg blgft altgd binnenslands Nu is hij weer naar La Roebelle om de inwijding der nieuwe haven van Pallice bg te wonen Ook bezoekt hij iet eiland Bé Morgen wordt hg op Fontaineblau terugierwacht Dejeuners banketten receptiën vuurwerk enz zullen de plechtigheid te Bochello opluisteren en de President heeft tal van aardige steeds complimenteuze gezegden gereed overtuigd dat zooals het leven in het algemeen de Fransche Eepubliek in bet bijzonder t meest b j vreugde bloeit De Algemeene Baad der Belgische Werkliedenpartij kondigt ten vervolge op de demonstratie te Brussel van 10 dSzer een Congres aldaar aan op 14 Sep aanst ten einde de beste middelen te overwegen om zoo spoedig mogelijk het algemeen stemrecht te verkrijgen Onder de voorgestelde maatregelen noemt de Baad in zgn oproepingsbrief het stichten van propagaodavereeniginges het organiseereu van een volksstemming bg elke verkiezing tegenover de stemming der censitaire kiezers gelijk