Goudsche Courant, donderdag 21 augustus 1890

Vrijdag 22 Aognstus N 4304 1890 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De InMndlng van advertentien kan geschieden tot Mn unr des namiddags van den dag der oitgavé I De beele eo halve wljn0es§clien waarin BOLDOOT s Eau de Cologne yerkocht yfor i zgn steeds verzegeld met cachet i J dOLÜUUI Gpuda Snelpertdruk Ttn A Bbinkman k Zoox tqdige nunifestatiën io alle arrondusemeiitihoofdplutMD algemeene werkstslcing Aao de Tinut wordt nit Mouterideo onder d gteekening ran 18 dezer geaeind dat de toestand aldaar loowal in een staatkundig als financieel opricht iser gespannen is Men ia beducht Toor gebeurteniieen als waamn de Argentqasohe republiek het tooneel was Het rolk ia te wapen geloopen en see r Tertoomd op de regeering en den tegenwoordigen president ten gefolge der rampen welke de republiek sedert Maart jl onderrouden en de schandalen betrekkel k tot de Nationale Bank De president nam militaire roonorgsmaatregelen Blq ns de laatste berichten uit Japan is de eind uitslag Tan de eerste rerkiezingen Toor de Volksyertegonwoordiging op étn herstemming na bekend Van de 299 afgefaardigden behooron er 107 tot de onafhaukelyken die ot geen part kunnen worden gerekend 199 tot de radicalen 60 ledon der Kaisiiinto liberale party 9 leden ran de zelfbeatuurparty n 4 oonservatieren De Regeering moet zich by de Terkieringen geheel onzgdig hebben gehouden Eerst in Norember bij de opening ran het Parlement zal kunnen blgkeu of de Begeering in de verlegenwoordiging steun riadt Tot nog toe bestreden radicalen en liberalen de Begeering Naar men meent H U de Regetring Toomemens zyn hem te gemoet te komen door rerzachting van de wetten op het bewaren Tan de orde e vrijheid Tan pers en rorgadering SSA Staats loteHJ 3e Klasse Trekking ran Woensdag 20 Augustus 1890 No 7004 ƒ 25000 No 12421 ƒ 2000 No 439 2072 3039 en 16667 1000 No 6669 ƒ 200 No 1752 6298 13753 en 16073 100 Pryzen ran ƒ 46 145 2915 4896 7374 10323 12811 14913 18002 159 2919 4900 7394 10335 12835 14932 18045 203 2968 4946 7426 10342 12S76 15001 18069 302 2993 4993 7439 10352 12904 16066 1S155 309 3033 6019 7444 10363 12956 15062 18183 428 3045 5047 7448 10379 13049 15128 18196 466 3061 5058 7480 10452 IS075 15131 18204 506 3086 5061 7508 10469 13090 15171 18256 564 3127 6089 7632 10482 13118 16225 18276 591 3171 6180 7579 10489 13122 15236 1833S 654 3191 5254 7581 10615 13170 15258 18396 656 3297 5267 7616 10470 13174 16269 18410 758 3339 5266 7672 1 0728 J3182 15309 18415 782 3391 5270 7692 10780 13224 15362 18422 3417 5280 7701 10786 13227 15884 18433860 3425 5295 7884 10804 13256 15462 18469 3436 6319 7899 10857 13345 15600 18546931 3492 5344 7945 10913 13392 16505 18558966 3628 6369 7959 10919 13394 16514 18686 1059 3630 5401 032 10926 13463 15544 18651 1103 3693 5418 8136 10933 13578 15604 18674 1148 3701 5449 8282 10970 13595 15661 18697 1226 3708 5575 8326 I098S 13647 15772 18699 1284 3734 5594 8328 10998 13692 15873 18734 1314 3746 5612 8397 11031 13701 16023 18816 1441 3749 5656 8540 11046 13731 16103 18831 1463 3801 5688 8552 11100 13739 16291 18929 1465 3824 687 8583 11134 13821 16347 18934 1488 3837 602S 8608 11266 13839 16381 18936 1497 3918 6174 8783 11282 13909 16568 18980 1605 3989 6193 8881 11316 13944 16605 19114 1661 4026 6196 8 99 11335 13983 16637 19137 1690 4043 6264 8915 11354 f4013 16794 19214 1696 4050 6388 9006 11367 14015 16887 19389 1706 4059 6449 9009 11380 14052 16906 19418 1730 4075 6462 9063 11496 14097 16962 19463 1733 4142 6483 9160 11546 14131 17024 19473 1774 4148 6505 9171 11639 14151 17085 19514 1843 4168 6581 9281 11735 14160 17056 19632 1928 4176 6605 9287 11904 14272 17077 19676 1960 4200 6646 9382 12047 14309 17091 19748 1993 4206 6694 9677 12083 14368 17188 19764 2021 4282 6729 9590 12112 14386 17193 19839 2048 4288 6760 9660 12149 14437 17214 19865 2050 4310 6811 9674 12159 14443 17221 19936 2082 4364 6852 9708 12204 14479 17229 19995 2095 4367 6854 9739 12251 14492 17244 20067 2106 4373 6862 9748 12280 14536 17374 20072 2216 4410 6897 9763 12292 14563 17393 20089 2238 4413 6956 9781 12324 14675 17451 20106 2446 4420 7086 9795 12325 14690 17467 20177 2457 4477 7127 9801 12345 14716 17490 20376 2479 4523 7160 9824 12447 14742 17494 20413 2612 4564 7203 9859 12466 14743 17568 20439 2526 4677 7229 9879 12486 14756 17686 20475 2604 4658 7278 9969 12491 14798 17729 20518 2663 4780 7290 10096 12552 14809 17799 20621 717 4785 729110165 12571 14812 17803 20529 2734 4786 7320 10182 12726 14821 17844 20542 8745 4850 7383 10195 12729 14872 17976 20640 2873 4853 7366 lOSOl 1S739 14880 17977 S0991 8877 3e Klasse 2e Lyst No 16936 moet ign 16963 No 17848 m z 178B6 No 20847 m z 20857 PETROLËUM NOTEERINGËN ran de Makelaars Caotiiaar Sekalkw jki te RoUerdm De markt waa heden rast Looo Tankfust en Geïmporteerd fust 8 10 October Noremberen December lerermg 8 16 KEXXlSGEFiJMG INRICHTINGEN WELKE GEVAAR SCHADE OF HINDER KUNNEN VEROORZAKEN BÜEGEMEE8TEB en WETHOUDEES ran Gouda Gezien art 8 der Wet ran den 2n Juni 1875 SaattbUut No 95 Doen te weten Dat zy rergunning hebben rerleend aan A W ran Berkel en zyne reohtrerkrijgenden tot bet weder oprichten ran zyne door brand reruielde suikerbakkery in het perceel aan de Zengstraat geteekend G No 3 kadaster sectie C No 2376 GOUDA den 19 Augustus 1890 Burgen eester en Wethouders roomoemd VAN BEBGEN IJZENDOORN De Secretaris BBOÜWEE LUST ran BRIEVEN geadresseerd aan onbekenden orer de 2e helft der maand Juli 1890 welke door tusschenkonut ran het PostkaotooT te Gouda terug zyn te bekomen Hel Amsterdam A Tbooleos sGrarenhage Van ZEVENHUIZEN T Beunder Berkhont Gouda 20 Augustus 1890 De Directeur van het Postkantoor VOBSTER MARKTBERICHTEN Kaasmarkt ran 20 Aagustus Aangeroerd 114 partijen kaas Handel rry wel 1ste qualiteit ƒ 2f a 29 2de qnaliteit ƒ 23 a ƒ 26 Zwaardere 30 NoordHollandscbe 23 l 26 ADVERTENTIÊN Voor de vele bl keo ran belangstelling bjj gelegenheid on er 25 JABIGE ECHTVEB EENIGING onderronden betuigen wg mede namens onze Kinderen onzen hartelgken dank A FENNET J A FBNNET TAN DïB Pool Gouda 20 Aogoitoa 1890 McTroQw de Weduwe DIRK tan HINLOOPEN LABBEBTON betaigt haren dank Yoor de Tele bewgzen Tan deelneming ontrangen bö het OTerljjden ran hare Dochter MATHILDE TA eiNLOOPExN LABBEBTON Gouda 20 Angasta 1890 Er biedt zich aan een FATSOENLIJKE SümHDIENSTEODE goed kunnende koken en met de Wasch omgaan en Terdere werkzaambeden ran goede getaigen TOOTzien Adres franco brieven bjj den Boekhandelaar N A PETEBS Lange Warande 100 Rotterdam TE KOOP GEyBA AGD een gebmUcte doch in goede staat zgnde BrieTen met prgsopg utf en waar te bezichtigen onder No 2032 aan het Bnrean dezer Coarant PEAMBOZEN WIJN 50 centen per Flesch ƒ 0 90 en 1 50 de Flesch Roode Wijnen ƒ 0 65 ƒ 0 70 per Flesch en hooger Wed C van OIJE Kleiweg No 2 te GODDA Openlsaar Onderwijs Toeiatiig VBi LeerÜDgen op de Tosseheii scboo de Avoad of Herhaliogsseheol de Kostelooze eo de BewurscholeD De COMMISSIE ran TOEZICHT op het Lager Onderwgs alhier maakt bekend dat de JoscbriJviDg vao Leerlingen wier plaatsing men met den l OCTOBËB1890 op een der borengenoemde Scholen rertangt zal geschieden in de Schooilokalen op DINSDAG 26 AUGUSTUS 1890 des namiddags ten vgf nnr Voor Terdere bgzonderheden wordt rerwesseD naar de aanplakbiljetten Namens de Commissia de Secretaris Ma J FOBTÜUN DBOOGLEEVBE Gouda 14 Aognstns 1890 W P WAGTHO Oograrts W heeft zich gerestigd te ROTTERDAM Slatiomphi 5 nabU station Delflsche Poort SPBEëKUÜR dagelgks Tan 12 tot 2 nar Zon en feestdagen uitgezonderd Vöör minvermogenden a morgens van SV tot 10 uur NAAHLOOZK VENNOOTSCHAP Zuidhollandscli Landbouwcrediet ParkttroMt 9t s Oravenhage Directeur J G D WATELBB Commissarissen Jhr Mr El A KLBBCK E L Graaf tan LIMBUBG STIBUM Mr E N C Baron tan TUYLL TAh SBBOOSKEBKEN Jhr H G VBBSPYCK Verleent Credieten op solide en billijke voorwttarden Ontrangt gelden deposito Inlichtingen te bekomen bn de Correspondenten de Heeren A van VEEN Wgdstraat Gouda A KOSTEB Mz te Boskoop en D EIKBLENBOOM te Bodegraven De nitgare dezer Courant geschiedt dagelgks met nitzondering Tan Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per poat 1 70 Alzoaderl ke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 21 Augustus 1890 Heden morgen werd onze gemeente bezocht door Z Exc den Minister ran oorlog Z £ xc bezocht de Kazerne en de Infirmerie Zooals wü reeds kortelyk hebben gemeld riorde den 16n deler de parochie Haastrecht het zUreren priesterfeest ran den zeereerw heer M Nolet pastoor aldaar Aan de Tijd schryfl men daaromtrent nog het rolgendfl In den rroegen ochtend woei ran elk huis reeds de vaderlandsohe driekleur een bewijs dat de geheele gemeente deelde in het jubolfeest Tan den pastoor Geen wonder dan ook dat de kerk reeds lang 6ót de Hoogmis dicht bezet was en ook real Protestanten zich daar rereenigd hadden met de Katholieken om getuigen te zyn ran de plechtige feestriering De kerk reeds een sieraad door de aanhoudende zorg an den pastoor was nu een pronkjuweel door de rlytige bemoeiing der feestcommissie samengesteld uit eenige parochianen Indrukwekkend was de eenroudige intocht ran den jubilaris die afgehaald aan de pastorie door jeugdige Bruidjes onder den plochtigen zang ran de Veni Creator zich naar het altaar begaf om God zyn plechtig dankoifor te gaan opdragen Aan bet altaar werd hy geassisteerd door den weleerw heer C de Eruyn ran Velsen oud kapelaan der parochie als diaken en den weleerw heer A ran Aalst rector te Gouda als sub diaken Na het Brangelie werd door den diaken een opwekkend woord tot de feestrierende parochianen gesproken God heeft ons ireroepn rolgens Zijn raadsbesluit en genade zoo ring hij aan daaraan onmiddellijk de Traajf verbindend Waartoe zulk een feestriering op dezen dag P Daar moeten rrucbten rerzameld worden rruchten FEVILLETODJ Een raadselachtige Gfescbiedenis Uit int Frantch xvn 28 ó6 beminde hij haar meer dan in haren toom en hare rerontwaardiging zyn hart ried hom nu toegerendheid aan roor deze vrouw die zoo wreedaardig werd gestraft wegens een onzeker misdrijf en in elk geval buiten verhouding dat geloofde hy thans met de vreeselyke uitwerking die er op gerolgd was Dat Estelle zich eene onvoorzichtigheid eene onbezonnenheid te verwijten had dat zou bij kunnen aannemen Maar eene wE lijke fout Daar geloofde hij niet meer aan Welke ook hare dwaling mocht geweest zyn was zy niet wreed gestraft Kwam haar niet een weinig toegevendheid toe Die gedachten hadden den slaap Tan Benoist verontrust zyn ontwaken bracht hem het weldadig geroei aan dat ons de ochtend brengt na eene krachtige inspanning ran den wil Tegen zijne gewoonte kleedde hy zich zeer langzaam ontbeet en daarop ging hij uit en vond de lucht zacht de roorbygangers beleefd en Parijs bewonderenswaardig ran hoogachting ran liefii ran onbegrensd rertrouwen Zij bestaan alles geeft er het duidelykste bewys ran Doch wat bestaat kan uitgebreid en wat krachtig is kan nog krachtiger worden zij toch zullen rruchten s die een blyrend geschenk aanbieden waarin pastoor en parochianen zich jaren zullen rerhengen Verrolgens schetste hy den priester als den man ran Gods raadsbesluit en genade niet ran zichzelren doch goddelijk in zijn roeping gelijk Mozes goddelijk in zyn zending niet met het tweeroudig wonder ran staf en hand maar met een hoogere wondermacht begiftigd het woord der consecratie en absolutie Doch wordt de priester gelijk Mozes geroepen en gezonden dan zal ook in hem blyken het woord ran God i Ik zal spreken door uw mond en goddelijk zyn zijn arbeid zijn liefde zijn offers Daaruit besloot de redenaar dat da parochianen nooit genoeg hun pastoor kunnen hoogachten beminnen hun rol rettrouwen schenken wijl God hem riep hem zond roortdureud door hem werkte Ten slotte sprak hij een woord ran gelukwensch tot den jubilaris met het oog op diens rijfen twintigjarigen arbeid ter hy den wensch erby roegde dat het den feestehnff gegeren mocht zijn al zyn kinderen in het beloofde Land to brengen en ook zelf als loon roor zyn arbeid daar te mogen binnengaan Na den H Dienst kwamen dan ook alle parochianen hun pastoor gelukwensohen terwijl ook reel aanzienlijken uit het dorp gedurende den dag den jubilaris hun hartelijke deelneming kwamen betuigen Tairyk waren de geschenken die werden aangeboden o a zes heerlijk geschilderde ramen in de kerk een prachtige processie raan met de beeltenis der H Liduina Had de pastoor reeds rier jaar lang aan de rersiering ran zijn kerk gewerkt nu had hy bijzonder zijn liefde daarroor betoond maar met dat alles ook gezorgd dat alle armen der gemeente Haastrecht Op last van mevrouw Do Beaurand werd hij beneden ontvangen Het groote huis zag er recht treurig uit bij al zyne pracht de parketvloeren glommen als spiegels het schilderwerk en het verguldsel ter eere van het huwelyk vernieuwd schitterden in de stilte en de eenzaamheid Theodore gevoelde zich aangedaan toen bij de vertrekken wederzag zoo rol leven en beweging toen hij er het laatst was geweest onwillekeurig drong hy door tot in de kamer waar hij de laatste woorden met Baymond gewisseld had waar hunne vriendschap was bevestigd en vandaar wendden zyne oogen zich naar de plek waar Estelle had gestaan pratende met bare rriendinnen Waar hij haar had gezien in haar wit bruidskleed zag by haar nu tot hem komen in rouwgewaad Was zy grooter geworden Haar reeds zoo edele gestalte was zeker nog slanker geworden haar gang was raster en deftiger dan roorheecj men bespeurde dat de last dos lérens op die jeugdige schouders was nedergedaald zonder zo te kunnen nederbuigen Snel alsof hy begreep dat hij onbescheiden was geweest ging hij haar tegemoet Vergeef my zeido hij ik heb geen weerstandkunnen bieden aan de verzoeking om de plek nog eens te zien waar ik Beaurand voor het laatst heb gesproken Zy zag den jongen man vlak in het gelaat hunne oogen trachtten in elkanders ziel te lezen hij geroeide eensklaps dat hy haar roortaan niet meer ADVBBTBNTIBN worden geplaatst Tan 1 5 regels ii 50 Centen iedere ngal meer 10 Centen GBOOTB LETTBB8 worden berekend naar plaatsruimte BoTendien worden alle Adrertentien gratis opgenomen in het ADVEBTENTIBBLAD t welk des Maandags rerschgnc dezen feestdag met opgewekte blijdschap konden mederieren Algemeen is de wensch dat onze pastoor nog eenmaal in ons midden zyn gouden feest moge rieren I Te Boskoop zal op 28 Augustus ran 10 tot 4 uur eene EozententoonstelUng plaats hebben in het koffiehuis ran den hoer J Klaassen ran wege de aldaar gerestigde Pomologische vereeniging j Een der gymnasiasten die onlangs naar men weet het kamp bij Laren betrokken en daar geheel als militairen leefden zendt ons een rerslag ran zyn wedervaren aldaar Wy zullen dit in een volgend nr plaatsen doch de welwillende lezer zal by de lectuur wel in bet oog willen houden dat het een zestienjarig jongmensch is die aan het woord is en in wiens handschriit wy geen verandering willen brengen Wij ronden bet eigenaardiger dit onveranderd te laten Heden morgen ia te Nieuwerkerk a d IJsel eeo wagon waarop 6 rette rarkens by het afryden naar den Zuldplaspolder in de sloot by den landbouwer J ran der Pol terecht gekomen Door spoedige hulp zyn ds beesten gered doch de wagen ia beschadigd De wedstrijd ran den Nederlandschen schaakbond is thans gevorderd tot den volgenden stand waarin de cijfers róór den naam het aantal nog te spelen partyen en die achter den naam het aantiü behaalde winstpunten aangeven Eerste klasse 3 E J Loman B j 3 Jhr A E van Foreest 4 5 J P Malta 3 j 5 C Messemaker 2 i 4 J F Heemskerk 2 4 N N l j Tweede klasse 3 P Schipper 5 3 K Sushols 4 s 4 M A van Rhijn 4 4 N W van Lennep kon rerdenken zelfs niet ran de allergeringste fout Door schaamte en berouw doordrongen sloeg hij de oogen neder zonder iets te kunnen zeggen en volgde langzaam mevrouw De Beaurand die hem naar een ander vertrok terugleidde Mevrouw Montclar is niet wel zeide zij zich nederzettende en hem een stoel aanwijzende zij iste bed gebleven en verzoekt u haar te verontschnldigen overigens heeft zij u meen ik gisteren reedsgezegd wat baar kwelt Er is geen middel voor tevinden naar het my voorkomt Evenwel indien het mogelijk is iets te verkrijgen waardoor aan mijns tante de kalmte kan worden teruggegeven dan moethet beproefd worden wat het ook kosten moge maar alleen domoor Alleen rroeg Benoist getroffen door die zelfrerloochening waarvan hy al het smartelijke gevoelde En voor u zelve mevrouw Ik zeide zij zachter dan haar ongeduldig gebaar deed rerwacbten ik rerwacht niets ik hoopniets Waarom zou ik mijzelve kwellen met dingen die ik niet kan beletten Mevrouw Montclar heeftmij lief en acht my dat is my genoeg Theodore gevoelde zich gekwetst maar de hem toegebrachte wonde smartte hem zonder hem te vertoornen had hij dat niet verdiend niet honderdmaal meer verdiend Merrouw zeide hij met zachte stem Hy hield op Hoe was het mogelijk refgiffenis te vragen aan die rrouw die hy zonder eenige redea