Goudsche Courant, vrijdag 22 augustus 1890

onmiddellijk daarop seinde hg naar Voorschoten om den sneltrein op te houden Dit gebeurde en werkelijk Tond men daar den opzichter hangende aan de treeplank Ug werd opgenomen en naar Den Haag teraggeroerd waar de geneeskundigen ccmstateerden dat zgn eene been betwolk langs de baan had gesleept erg had geleden De opzichter was zoo volkomen bg zgn bewustzgn gebleven dat hg bg zgne terugkomst aan het station den chef de hand drukte en bem verzekerde dat als niet te Voorschoten ware gestopt hg zich niet langer had kunnen vasthouden en dan bgna zeker onder den trein zou zgn geraakt Tcrandering in de gezindheid te wijzen Tan een belangrijk deel onzes volks Klonk nog voor korte jaren in de raadzaal onzes lands het woord ieder werkman behoort zgn twee borrels daags te hebben in den tegenwoordigen tijd gast van do werkliuden partij do eisob uit dat de werkman den borrel znl laten staan on don sterken drank zal gaan beatrijden In een der strooibiljetten van do volkspartij Friesland heet het een der eorste burgerplichten is strgd tegen de govaarigkste grootmacht sterken drank on voortdurend roepen de hoofden van die partij sluit voor geheel het Nederiandsohe volk Schiedam In deze vergadering mogen wij niet anders dan deze veranderiajj in de denkbeelden omtrent het al of niet oorbare van het drankgebruik ten zeerste loven on de veroenigingen gelukkig roemen die door haar aanhoudend streven door woord en daad deze zegenrijke omkoering bobben tot stand gebracht Vorder wordt in berinnering gebracht dat naar aanleiding van besluiten in de vorige algomeene vergadering genomen verschillende verzoekschriften zijn gericht tot de regeering o a betreffende de vraag moet er van regeeringswego roods iets gedaan worden tot voorbereiding der volledige uitvoering der drankwet op het tijdstip bedoeld bij art 26 Welke vraag door bet hoofdbestuur beslist toestommond is beantwoord De vrü onvoldoende uitvoering der drankwet noopte tevens het hoofdbesiuur zich omtrent deze quaestie te wonden tot de commissarissen des Konings Hel hoogst belangrijk antwoord daarop van den Commissaris des Konings in Gelderland ontvangen werd achterden beschrgviugsbrief afgedrukt Ten dorde richtte de Bond zich lot de hooge regeoring met het verzoek maatregelen te nemen waardoor een einde wordo gemaakt aan den in vele gemeenten bestaanden toestand dat in lokalen toebehoorendo aan uaamlooze vennootschappon sterke drank in het klein wordt verkocht door de verpachters dior lokalen terwgl niet aan dezen vergunning is verleend maar aan de uaamlooze vennootschappon O a is dit hel geval in de koffiekamers der stations der HoUandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij en van de Rijnspoor in de lokalen van het Koninklijk Zoölogisch Botanisch genootschap te s Gravenhago enz Voorts gaven de besprekingen op de vorige algomeene vergadering aanleiding tot bet instellen van oen onderzoek naar de in verschillende garnizoenen bestaande practijk betrekkelijk het geven van avond en nachtpermissie Een nieuwe plaat Het Kind van den Tapper lokte zeer tegenstrijdige meeningen uit maar uit den strijil daarvan het gevolg bl kt dat het onderwerp wel geschikt was tot het hart das volks te spreken Ook stelde het hoofdbestnar een onderzoek in naar den drankverkoop op de Maas aan de bemanning van op stroom liggende schepen Hot denkbeeld oonor belasting op ongehuwde mannen is thans verwezenlijkt en aangenomen door den te Caracas zotelenden Senaat dor republiek Vonozuela Elke vrijgezel van 35 jaar zal één of t ee percent van zijn inkomen aan de schatkist moeten offereo naarmate dit onder of boven de 5000 dollars bedraagt In den considerans der wet wordt gezegd dat alle burgers gelijkelijk moeten bijdragen in de lasten des lands maar dat hoofden van gezinnen behalve de belasting die zij betalen groote diensten aan den staat bewgzon door het opvoeden van nieuwe staatsburgers en door verheAiag van het peil dor zedelijkheid Door de musoumcommissije der Vereeniging tot bevordering van fabrieks en handswerksnijverheid in Nederland bestaande uit de hoeren dr W P Rnysch J M Elias en G D Nellenstogn is aan do inzenders der veiligheidstontoonstelling oen schrijven gezonden waarin zij verzoekt haar behulpzaam te zijn in hU vormen Tan een bigvend museum door het een en ander daarvoor af te staan Vooral modellen trekken de oommissie aan maar toestellen of boschrijvingen boeken of teekeningon zal g met niet minder belangstolling in ontvangst nemen Den 19en Februari van dit jaar werd door den Haarlemschon Gemeenteraad een hoogst belangrijk besluit genomen waardoor een einde zou gemaakt worden aan den voortdurenden overlast welken de overwogen aan den Jans en Kruisweg over dospoorbaan den ingezetenen aandoen Door dit besluit zou het mogelijk worden dat die overwegen zouden verdwijnen en vo angen worden door tunnels terwijl tevens de spoorbrug over bel Spaarn thanseen ligin den weg voor alle schepen die willen binnenkomen of weggaan zoodanig zou wordenverhoogd dat de hoogst geladen schepen er zoudenkunnen onderdoor varen Voor de uftvoering van dat plan stond do Rand ƒ 260 000 toe Hot werk zou worden uitgevoerd door de HoUandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij en vó 5r 19 Augustus alzoo gisteren zou die Maatschappij moeten berichten of zij genegen was de voorwaarden door den Baad gesteld aan te nemen Doch wat gebeurde De Minister Havelaar diende zijn Spoorwegwet in en de Maatschappij berichtte daarom den 22n Maart dat zij zoolang die wet niet was behandeld zich lot niets kon verbinden Na die wet is aangenomen schijnt het wel dat de Maatschappij er ooren naar heeft op hot gedane vooretel in te gaan althans gialeren was tegelijk met oen voorstel van den Heer Gallandat Huet om den termijn aan de Maatschappij gesteld tot I Januari a s te verlengen in den Raad aanhangig gemaakt oen brief van de Administratie der Holl IJz Spoorwegmaatschappij over ditzelfde onderwerp Gisteren had te Vmoterdam de jaarlgksohe algemeene vergadering plaats van den Volksbond ter bestrijding van het misbruik van sterken drank De vooR itter mr Goemau Borgesius heette de afgevaardigden hartelijk welkom hetgeen daarna ook geschiedde door dr Ruijsch voorzitter der tentoonstelling voor veiligheidsmiddelen Mr Goeman Borgeeius hervat daarna bet woord om te wijzen op de beteekenis dier tentoonstelling De veiligheid en de gezondheid in de fabrieken en van den arbeider hangen nauw samen met het streven van den Volksbond ter bestrijding van misbruik van sterken drank De drank is in velo gevallen oorzaak van ongelukkon in onze fabrieken en vati den min gunstigen toestand van velen onzer arbeiders De statistiek die ons nauwkeurig op de hoogte houdt van het aantal misdaden onder den invloed van dronkenschap gepleegd bet aantal krankzinnigen dat verpleegd wordt laat ons weliswaar onbekend met de verhouding der ongelukken in fabrieken in verband met het drankmisbruik doch de ervaring bewijst overtuigend dat hot verband tusschen beide zeer nauw is Het is sprekers overtuiging dat alle middelen door werkgevers genomen ter verbetering van do inrichting dea fabrieken enz slechts ten halve zullen dool treffen als daarmede niet gepaard gaat de moreele drang om het drankmisbruik bjj de werklieden togen to gaan Het lag dus wel op den weg Tan den Volksbond om mede to werken tot het welslagen der tentoonstelling van veiligheidsmiddelen en met fierheid wijst spreker er op dat de inzending van den Volksbond mot het gouden eeremelaal is bekroond Met groote waardeering getuigt hij van de uitnemende wgzo waarop de commissie uit den volksbond de inzending op do tentoonstelling heefi georganiseerd Bij acclamatie wordt daarna dank gebracht aan de leden dier oon missie de hoeren Walburgh Smidt Van der Voort en dr C B Janssen Tevens wg st de voorzitter op den belangrijkon arbeid door den heer Van der Voort verricht door de samenstelling van hot geschrift De ffeaciiedenü van deti Folkêbmd van lijn oprKhting af een geschrift dat onschatbare waarde heeft en alleen reeds eene goudon medaille verdient Ten slotte spreekt spreker zijne vreugde uit over de tegenwoordigheid van den heer Kooh den ijverigen voorzitter van de Veroeniging tot afschaffing van sterken drank eene vereeniging mot wier streven dat van den Volksbond zoo nauw verbonden is Na deze toegejuichte openingswoorden word door don waarnemend algomeeneu secretaris A van dor Voort Azn hot verslag uitgebracht van den toestand en de verrichtingen van den Bond gedurende 1889 90 Hg vangt aan met op do verblgdende BuUeolandsch Overzicbt Volgons dépêches uit Narva zijn de aldaar plaats gehad hebbende manoeuvres grootsch van opvatting geweest Vooral wordt gewag gemaakt van de manoeuvres waarbij het oostelijke legerkorps door hot voortrukkende westelg ke korps al meer en meer teruggedrongen werd en om zijn aftocht te dokken de brug over de Luga in do lucht deed springen hetgeen de gemalin van don czaar staande in een op een hoogto opgericht paviljoen bewerkte door een druk op eene electriscbo geleiding welke naar eene in de rivier liggende mgn van sibietkanon voerde Kolossale baikon werden honderden voeten hoog geslingerd on het water sprong als een reusachtige fontein omhoog Onmiddellijk daarna zette het overwinnende westolijte legerkorps deels op pon 3 Q Q 4 3 L Gan 3 3 D Sarluu2 4 J J eet i M Eliaa 0 3 N K 0 Bij de harddrarery te Woorden waren giiteren namiddag 8 ooncnrreerende paarden in de baan De nitkomst was dat da prgs van ƒ 200 word toegowezen aan den bruinen ruin De Prm eigenaar en berijder de heer P van Santen te Rotterdam en de premie a ƒ 75 ten deel riel aan de bruine merrie Marianne eigenaar de heer P Witteïeen te Baawerd berijder J Witteveen Bij de gisteren tentoongestelde renameling Tan rund en wolree ent te Woerden hebben de navolgende bekroningen plaats gehad Yoor de twee beste melkkoeien Ie prqs A C Tan den Akker te Hazervwoude 2e pr I Freqers te De Meem 3e pr I D Binnendgk te Alfen Voor de twee baste melksohotten Ie pr niet toegekend Voor de twee beste melkraarzen Ie pr niet toegekend 2e pr G Tan der Wind te RietTeld Voor de twee beste kalfraarzen Ie pr J S Vroege te BietTold 2e pr wed J Oskam te Linschoten Voor de twee beste kuiskaWeren Ie pr C de Jong Cl te RietTeld Voor den besten tweejarigen rijstier Ie pr I D Binnendijk te Alfen 2e pr H van Rgn te Harmeien bestuurepr I F de Gier te Woerden Voor den besten pinkstier Ie pr W den Hartog te Vleuten 2e pr C Strong te Barwoutswaarder Vooi den besten kal tier Ie pr C de Jong Jr te RietTeld 2e pr A Verweij te Langemigeweide Voor de twee beste lette koeien Ie en 2e pr C Christiaanse te Leiden bestuurspr C C Breukink te Voorschoten Voor de twee beste rette sebotten Ie pr G Tan Weide te Harmeien 2e pr I Freijers te De Meern Voor de twee beste ooischapen met lammoren Ie nr Van den Berg te Willeskop 2e pr wed I Oskaïn te Linschoten Voor den besten springram Ie pr W den Hartog te Vleuten 2e pr L Tan Blankenstein te Woerden bestuurspr P Ellebroek te Utrecht Voor den besten ram niet ouder dan I jaar Ie pr J Stolwijk te Snelrewaard it pr A Lekkerkerker te Sne rewaard Voor de Tier beate en Tetite schapen Ie pr C C Breokink te Voonchoten 2e pr L Tan Blankenstein te Woerden Voor de Tier beste lammeren Ie pr A Hoogendoom te Woerden 2e pr A Lekkerkerkor te Snelrewaatd Voor de beste zeng met biggen Ie pr H P C Boozendaal te Kockengen 2e pr J Tan Vliet te Linschoteu Voor den besten beer Ie pr H Verhaal te Baambrugge 2e pr J Ende te Barwoutswaarder Een spoorwegramp heeft Dinsdag middag plaats gehad De trein welke des namiddags te 4 29 tan Amsterdam naar j ndroort vertrekt is namelijk dien dag tosschen OrerTeen en ZandToorI op een kwartier gaans Tan dit laatste dorp ontspoord De locomotief werkte zich diep in het zand een goederenwagen werd geheel een waggon derde klasse gedeeltelijk Terbrijzeld De achterste wagens bloTen op hun plaats had beleedigd De vraag om vergiffenis zou immers eene nieuwe beleediging zgn Zij wachtte af wat hij zon zeggen bij was dus wel verplicht te spreken Mevrouw beraam hij met groote inspanning ik begrijp en bewonder uwe toewijdiug aan mevrouw Montclar maar het is niet alleen uw plicht voor haarte strgden ook voor u zelve O voor mg viel Estelle met een dankbaar handgebaar hem in de rede Indien ik hetongeluk bad mijne tante te verliezen zon het oordeelder wereld mg voortaan zeer weinig deren Men leeft toch in de wereld Zij schudde ontkennend met bet hotofd Ik zou naar een uithoek der provincie gaan zeide zij daar zou ik mg nuttig maken als ik kon ik zou den naam die mij zulk een twaar Terdrietheeft berokkend laten varen en ik zqa kalm leven onder den naam mijner moeder mejuffrouw Bronaire men zou mij eene oude juffrouw noemen Zij glimlachte maar er lag droefheid in haren glimlach en hij boorde haar ontroerd aan En degenen die u liefhebben P vroeg hg do dwaasheid van de iraag beseffende zonder haar tekunnen terughouden Maar die zijn er niet zeide zij Benoist zweeg een oogenblik naar een middel zoekende om baar zijn gedachten te Terklaren Gij hebt al vro g uwe illosién verloren leidehg eindelijk Er was reden voor dat zu t gg toeatemmen I De stoker der locomotief werd gedood de machinist Terkeerde in een toestand Tan verdooiing seTen of acht personen werden gewond het meerendeel gelukkig slechts licht Do gekwetsten worden per kar naar ZandToort gebracht enkelen waren ecfate £ in staat zich te Toet derwaarts te begcTon Door Dr Gerke werd geneeskundige hulp verleend De reizigers die met een volgenden trein van 6 uur naaiC Zandvoort waren Tertrokken moesten tuaaehen OTorveen en Zandvoort uitstappen daar het spoorwegverkeer gestremd was De gemeenschap per telegraaf en telephoon is gestoord doordien verschillende draden afgesneden en palen omvergeworpen zgn De oorzaak van het onheil i nog onbekend een uur na het ongeval was echter reeds Mr Rethaan Macaré officier van justitie te Haarlem ter plaatse om een onderzoek in te stellen Enkele reizigers die in den trein zaten deelden aan bet A U hun bevinding mede Eerst werd zoo luidt ile beschrijving een schok gevoeld Men begreep dat de trein ontspoord was doordien de wagens zeven of acht keer bonsden over de dwarsliggers Toen een harde sobok gekraak het knarsen Tsn gzer het splinteren van hout en stilstand De locomotief had zich rechts van den weg diep in het mulle zand gewerkt en was blyven staan De machinist woa er waarschgnlgk rechts van af gesprongen en bleef ongedeerd De stoker werd er links afgeslingerd of sprong er aan die zgde af en geraakte dus onder den goederenwagon die tegen de linkerzijde van de locomotief geheel te pletter liep Het onderstel van den goederenwagen werd godrongen onder den salonwagen tweede klasse die opgenomen werd en geheel achterste voren gekeerd werd Het voorste smalle compartiment van hot tweede klasse rytuig werd Terbrgzeld De personen die hier zaten werden allen gewond Het schynt een wonder dat geen hunner gedood werd Van het middenstuk Tan de tweede klasse de zoogenaamde salonwagen werd de eene zijde ineengedrukt tegen de locomotief nadat de wagen achterste Toren gekeerd was De reizigers die er door de renstera uitkwamen deden eerst eenige stappen naar de zgde Tan Haadem denkend dat ze naar Zandroort liepen Ze hadden Terdoofd door den schok niet opgemerkt hoe de wagen gekeerd was Van de twee derde klasse wagens die nu Tolgden werd een bgna geheel verbrgzeld De eerste klassen werden tegen de andere wagens aangedrukt met verbrijzelde balkons en gebroken vensters aan de zqde Tan de locomotief De denran aan de Toorzgden der wagens waren door 4f gebroken balkons onbewegelgk Tastgewrongen Toen de reizigers uit de wagens spongen of kropen was het een treurig chouwspel De arme stoker Bom die een weduwe en Tier kinderen achterlaat en na een paar maanden werkeloosheid juist weder den arbeid bad kunnen herTatten lag met gespleten hoofd onder den goederenwagen Vele reizigers lagen achteroTor op het zand uitgestrekt mot bebloede hoofden Sommigen omringddoor schreiende vro w en kinderen De menseben waren echter meer ontsteld en geschrikt dan zwaar gewond Twee conducteurs lagen ook kennend opden grond Reizigers die hen hielpen en onderzochten meenden dat de een enkel gekneusd was ende schouder van den ander uit het lid was Kenedame had een ernstige hoofdwond Derhalve mijnheer ik zal u innig dankbaar zijn Toor hetgeen gg kunt doen om mijne tante gerust te stellen en wat dat betreft had ik reeds bg mijzehe gedacht Maar ik moet een zeer ongnnstigen indruk op n maken Theodore doorstond den blik van Estelle die tot hem zeide Hebt gg niet reeds zonder reden tametijk ongunstig over mg gedacht Ishatmogelgk dat ik daar nog iets aan toevoeg Zijne oogen antwoordden Stapel geen vurige kolen op mijn hoofd 1 Ik heb gedacht hernam zij met kalmte dat wg een complotje konden smeden om mevrouw Montclar eenige vreugde te verschaffen Zij is zeer zieken ik vrees dat hare dagen geteld zgn Onze rouwen de staat barer gezondheid zullen haar waaiachijnIgk beletten dezen winter uit te gaan het zal uwe taak zgn hare betrekkingen met de buitenwereld te onderhouden Kunt gg haar niet zeggen dat er eenomkeer te mijnen ganste plaats grijpt of eenTondig dat men niet langer orer mg praat Datzal ongetwijfeld waar zgn De wereld houdt zichnooit lang met hetzelfde onderwerp bezig Mag ikToor dit waarlijk liefderijke werk op uwe medewerking rekenen De edele Trouw heeft het ongelukniet Terdiend dat haar Terplettert Gij ook niet mcTrouw zeide Benoist opstaande Zij sloeg de oogen neder om dat onTerwachte woord te genieten Voor mg zeide zg met bewogen stem komt Den heer had een wond in den hal aa een gebroken sleutelbeen Vele passagiers bodden bloedende wonden of bulten aan het hoofd doch vü gelooven niet dat er ernstige gewonden waren Naar de oorzaak van het ongeval wordt een andere zoek ingesteld Betreffende het geval met do dienstbode te Hosr lem dia op eene advertentie schreef waarin em R K kinaermei e te Pargs werd gevraagd lu het If D nader het volgende mededeelen De dienstbode eene knappe twintigjarige kteei toevallig een stuk van het blad in banden wasria zg do bewuste advertentie las Zg reflecteerdt daarop met zooala verlangd werd bg voeging vm portret en ontving hierop een brief in het Kederlandsoh gesteld met de vraag waar informatién omtrent haar waren te nemen en bg welken geestelijke zg geleerd had Daaraan werd door haar voldaan en ze kreeg toen tot bescheid dat de informatién over haar ingewonnen bg den pastoor Thunnisson het door haar opgegeven adres bevredigend waren en zg maar moest komen De brief bevatte 26 voor de onkosten van de reis Later ontving zij nog een brief met 10 opdat naar men haar schreef zg eerste klasse kon reizen wat bg hare onbekendheid met bet Fransch wenschelgker was Daar de zaak baar verdacht Toorkwam begaf zij zich naar den heer T en deze zeide haar dat er bg hem Tolstrekt geene informatién waren ingewonnen Natuurlgk was de zaak nu nog Tordaoiiter De heer T nam daarop da voorzorg bg onzen consul te Parga te informeeren naar den brlefschrgTer of schrijfster die zich noemde Cerla Tan Vlerkenstgn dus woarschgnlgk eene Trouw was Hg kreeg ten antwoord dat loor zoover kon worden nagegaan geen persoon vau dien naam te Parys bekend was maar tevens ried de consul aan om toch de dienstbode te laten overkomen daar man dan zeer woarschgnlgk de betrokken persenon op het spoor zou kannen geraken waarvoor de PariJscbe politie de noodige maatregelen zou nemen Men heeft dit middel echter niet te baat genomen daar de dienstbode togen dit uitstapje bezwaar had en zg al blqde waa gelukkig niet ia de val t zg n geloopen Dinsdagavond heeft een treinopziohter van het HoUandsche spoor aan het station Den Haag een bewgs gegeven van zeer groote tegenwoordigheid van geest waaraan hg zeker voor een deel zgn leven heeft te danken Bij het rertrek van des sneltrein Tan 9 27 was eene kolossale menschenmassa op het station aanwezig die met een daarop volgenden pleiziertrein in dezelfde richting moest vertrokken Verschillende pleizierroizigers gingen bg vergissing in den sneltrein en moesten dien glings weer verlaten Bij hot Tortrek Tan den sneltrein stond dientengevolge nog en portier open De terreinopzichter snelt toe om het dicht te doen maar wordt door den reeds zich bewegenden trein Toorovergeslngen en valt op de treeplank neer Een plotaeling gegil stijgt uit de menigte op het perron aanwezig op De stationschef daardoor opmerkzaam geworden zag nieta meer maar toen hem een oogenblik later de op den grond gcTallen roode pet met gouden band van den terreinopzichter werd overhandigd begreep hg den toestand Den pleiziertrein ophouden was zgne eerste gedachte en en bet er niet Teel op aan ik heb u gezegd Het komt er op aan Toor iederoen die u acht antwoordde hg met eene buiging Zij was ook opgestaan er was iets in haar keel dat haar belette te spreken Mijnheer zeide zij eindelijk zoo zacht dat hg het hoofd voorover moest buigen om haar te verstaan gelooft gij dus niet meer dat ik het ben geweest of dat hij om mijnentwille Hg boog zoo diep dat hij bgna voor haar knielde Mevrouw antwoordde h g met stokkende stem vergeef mg dat ik zulk een ellendeling ben geweest Onwillekeurig stak zg hem hare beide banden toe die hg aangreep en hartatochtelgk in de zgne drukte O mgnbeer zeide zij ik dank ui Nu al hetleven mij minder zwaar vallen Gedurende eonige oogenblikken bleven zij in vriendschappelijk gesprek maar wat zg tot elkander zeiden stond in geen verband met hunne innerlgke gedachten Wenscht gg dat ik terug zal komen vroeg hg Heeft mevrouw Montclar mg nog noodig Neen antwoordde de jonge vrouw Op ditoogenblik aarzelen wg u aan uwe moeder te ontrooTen Wg zullen u dezen winter we lerzien Zij namen afscheid in de breede gang zoo koud en zoo kil maar het was warm in beider hart Wordt vervolgd tons deels al zwemmende over de ririer Luga den tocht Toort De vijfde zitting van het Ëngelsch Parlement is naar men weet mot een vrij onbeduidende troonrede gesloten Onder gewoonte geeft de Tima een uitvoerig overzicht van hetgeen in het vorigs ziltingjsar is voorgevallen maar nu moot bet blad zelf erkennen dat zelden een zitting zoo onvruchtbaar geweest is als die welke nu is afgesloten En niet alleen ligt de schuld hiervan aan de tegenwerking der aanhangers van do hoeren Parnell en Gladstone Ook de regeoring hoeft er veel toe bijgedragen den arbeid van het Parlement onvruchtbaar te maken door de onhandige en weifelende wijze waarop zij den parlementairen arbeid hooft geleid Evenwel komt de hoofdsohuld voor rekening van het gewone obstructiouisrao der vereenigde Gladstonepartij Zoodra do parlementaire arbeid in November hervat wordt zal hetzelfde weer beginnen en daarom zijn de ministers er op uit een afdoend middel te vindon om dit zooveel mogelgk te voorkomen Even woinig als over do geëindigde zitting hebben de bladen te zeggen over de troonrede Naar aanleiding van de vermelding der overeenkomst betreffende Zwasiland verzekert echter de Standard uitdrukkelijk dat do Ëngolscho regoering deze overeenkomst volstrekt r iet als tijdelijk beschouwt Wie meent dat Engeland later geheel Zwasiland aan Transvaal zal afstaan vergist zich De Zuidafrikaanscho republiek heeft nu een eigen haven met een weg waarlangs zg een spoorweg lean aanleggen en daarmede zullen de Transvalers zich vooreerst tevreden moeten stellen Met een enkel woord spreekt ook do Standard over do beide qnaeslios welke nog onopgelost ign gebleven de geschillen met Frankrijk over NewFoundland en met de Vereenigde Staten over de visscherg in de Behringzee Het Tory blad vertrouwt echter dat ook deze beide quaestios in het volgende jaar zullen worden geschikt en der wereld de schande zal bespaard blijven dat grootostatentwistkrijgon over nietige geschillen waarbij i beginsel geen tegenstrijdigheid van belangen op het spel staat In geheel Frankrijk zijn do zittingen dor departementale raden zonder oenig belangrijk voorval geopend In eenige departementen hielden do voorzitters toespraken doch hierin word hoofdzakelijk over de plaalselgko aangelegenheden gesproken Zelfs de heer Jules Ferry dio tot voorzitter van den Raad in de Vogeezen werd gekozen bepaalde zich in zijn openingsrede voornamelijk tot de gewijzigde grondbelasting waarmede de raden zich in deze zitting hoofdzakelijk moeten bezig houden Hetzelfde deed de heer Bouvier de minister van financiën als voorzitter van den raad in het departement der Zoealpon en de minister van buitenlandache zaken Ribot te Atrooht Van den boer Ribot had inen een gewichtige politieke rede over de Pransch Engelsche overeenkomst betreffende WestAfrika verwacht en wel tot weerlegging van do spottende opmerking van lord Salisbury in het Engelsobo Hoogerhuis Niets van dien aard is echter gebeurd De minister van buitenlandsche zaken hield wel een uitvoerige rede maar deze was hoofdzakelijk aan handel en nijverheid gewijd Uitdrukkelijk deed de heir Ribot uitkomen dat de Fransohe regeering en do meerderheid in de Kamer landbouw en ngverhoid krachtig zullen beschermen blijkbaar een toespeling op do protectionistische handelsstaatkunde welke Frankrijk na het afloopon der tractaten voornemens is te volgen Het Egyptisch Regeeringsblad doolde het besluit mee dat de belasting voor hoerondiensten dit jaar niet zal worden geheven daar do Regeering de toestemming der mogendheden had verkregen om de bezuinigingen uit do conversie der schuld voortvloeiende tot de afschaffing daarvan aan te wondon en op zicb neemt de nog ontbrekende 70 000 p st uit eigen middelen te vinden De maatregel is echter slechts voorloopig in afwachting van een definitieve regeling betreffende het gebruik der jaarlgks te bezuinigen sommen Uit Zanzibar wordt aan de Times gemeld dat de Mohammedaanscho nieuwjaarsdag rustig is voorbijgegaan 26 Augustus zou een groote karavaan met 2800 dragers uit Bagaraoyo vertrekken ter begeleiding van priesters naar Nganda Zij nomen voorraden wapenen en oorlogsbehoeften mede voor de Katholieke stations onderweg Het schijnt dus dat het Christendom nu met militaire middelen moet worden ingeplant In Contraal Amerika blijft liöt nog steeds rumoerig Generaal Ezeta de president van San Salvador heeft der regeering van Honduras inlichtingen gevraagd over haie dreigende houding jegens San Salvador Het antwoord luidde dat de republiek Honduras da zuster on viendin Tan do republiek Guatemala zicb verplicht achtte voor dozen staat partij te kiezen Het antwoord van generaal Ezeta op deze formeele uitdaging wordt niet gemold ♦