Goudsche Courant, vrijdag 22 augustus 1890

Zaterdag 23 1800 1 4 05 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad Door G uda en Omstrekem De InMndlng van adrertentien kan gescbleden tot édn aar des namiddags van den dag der uitgave De Baad der gemeente Zurenhuizsn heeft de Befcening over het jaar 1889 roorloopig vastgesteld in ontvang op 16966 91 in uitgaaf op 14466 37 en mitsdien het batig saldo op 1600 64 De kosten van ooderwgs bedroegen f 6178 66 die van armwezen ƒ 2460 Van den wedstrijd van den Nederl Sobaakbond is thans voor de eerste klasse de uitslag bekend geworden Da Ie prgs in die klasse werd verworren door den heer B J Loman van Amsterdam de 2e pr js werd behaald door jhr A £ van Foreeat Oscar Carré heeft te Botterdam een zijner beste springpaarden verloren In den stal is het door een ander paard zoodanig geslagen dat een voorpoot is gebroken Hat dier is daar het onherstelbaar was aan een slachter verkocht moeten worden en naar het abattoir vervoerd De heer Carré verklaarde dat het paard voor hem een waarde had van 6000 De uitslag van de eind examens der hoogere burgerschoolen met 6 jarigcn cursus is voor het gebeele land als volgt geëxamineerd werden 333 candidaten waarvan 294 slaagden en 39 bet diploma niet ontvingen Een raadselachtige Geschiedenis UU iet Fratuck xvni 24 Het fraaie zomerweder hield degenen die niet door hunnen plicht gedwongen of ter wille van hun genoegen te Fargs waren nog steeds uit de hoofdstad verwijderd Stilte en verlatenheid bleven in het hotel van de Beanrands heerschen met uitzondering van 1 eenige nederige vrienden van dezulken die zich door nooddwang of dankbaarheid aan het lot der voornameren gebonden voelen ontring mevrouw Montolar weinig bezoek Estelle ontving niemand Hare verwondering was dan ook groot toen men haar op zekeren dag kwam zeggen dat mevrouw De Polrey naar haar vroeg De eerste opwelling van de jonge vrouw was geweest belet te geven Zg veranderde echter snel van gedachte zg was nieuwsgierig te weten wat mevrouw De Polrey haar te zeggen had het zou misschien belangwekkend zgn Begeleid door hare twee dochters trad Mevr Polrey het salon binnen Lieve kind zeide zg nadat de onvermijdelijke Een oorlog tuuehsn Uondaru ea Saa Salrador wordt all onvermijdeHjk beaohouwd nadat de regoering Tan Honduras weigerde de regaering an preaident Esela te erkennen De wapenstilatanj tuaaohen San Salvador en Guatemala is weer verbroken en de strijd weer begonnen De twee andere repubhekjea van Gentraal Amerika vreeieo echter het overwicht Tan Guatemala indien dit land met behulp van Honduras San Salvador ten onder brengt en daarom tqn Nicaragua en Co ta Bioa voornemens zich met Sen Salvador te verbinden De gezant der Yereenigde sutcn te Guatemala heeft op laat van den minister Blaine aan de regaering der Vercenigde staten niet wenschte dat een der Eoropeesche staten in dezen strgd als bemiddelaar optreedt Ibdien beide staten een bemiddelaar wenscheo dan is de regeering der Yereenigde staten bereid als zoodanig op te treden maar de tusschenkomst van Europeesche mogendheden wordt in deze aangelegenheid door den minister Blaine niet wenschehjk geacht 334 Staats loteriJ 3e Klasse Trekking van Donderdag 31 Aug 1890 No 14360 1500 Prgzen van ƒ 45 138 SSSO 66S1 8823 11532 13799 16184 16802 163 3672 5809 9424 11746 13813 15290 17126 166 3861 6576 9510 11766 13994 15356 17201 S15 3873 6755 9670 11927 14102 15569 17486 318 4069 738110217 12556 14204 15804 17668 840 4607 7617 10423 12757 14390 16104 19633 662 4676 782410629 12894 14413 16205 19922 765 4797 8197 10612 13004 14433 16238 20022 1046 1069 847110614 13061 14547 16351 20062 1213 5196 8629 10695 13138 14636 16465 20560 1713 5471 8669 10824 13342 14751 16618 20590 1990 6474 8634 11084 13616 16039 16665 20784 2964 5509 8794 PËTROLËUN NOTEERINGËN van da Makelaara Caatzlaar Sebtlkwük te Rotterdam De markt waa heden onveranderd Loco Tankfust en Geïmporteerd fust 8 10 October November en December levering ƒ 8 15 MARBLTBERICHTBN Gouda 21 Augustus 1890 De kleine aanvoer ruimde heden tot hooge prezen vlug op Tarwe Zeeuwsche 8 76 a 9 Mindere ƒ 8 25 a 8 60 Polder 7 50 a 7 76 Kogge Nieuwe Zeeuwsche 6 a ƒ 6 60 Polder 6 25 a 5 75 Buitenlandsche per 70 kilo 6 30 8 5 50 Gerst Nieuwe Winter ƒ 4 50 a ƒ 6 Chevdier ƒ 5 25 a ƒ 6 60 Haver per Heet 4 26 k f 5 per 100 kilo ƒ 8 80 a 9 60 Hennepzaad Inlandach 6 40 a 6 60 Buitenlandsch ƒ 5 60 a 5 75 Kanariezaad 6 75 a 7 60 Koolzaad 9 30 a ƒ 9 60 Karweizaad 8 60 a 9 per 50 Kilo Maïs per 100 kilo BonU Amerikaansche 6 a 6 10 Cinquantins 6 26 a 6 60 Veemarkt Melkvee tamelijke aanvoer handel minder pnjzen stationair Vette varkens goede aanvoer handel vlag 23 ü 26 et per half Kö Biggen voor Engeland weinig aanvoer handel gewoon 19 a 20 et per half KG Magere Biggen goede aanroer handel ving ƒ 0 90 a 1 50 per week Vette schapen redelijke aanvoer handel flauw ƒ 24 a 30 Zooglammeren redelijke aanvoer handel vry wel 12 a ƒ 20 Nuchtere kalveren tamelijke aanvoer handel flauw ƒ 7 a ƒ 13 Graskalveren goede aanvoer handel flauw ƒ 32 a ƒ 50 Boter goede aanvoer Handel redelyk Goeboter 1 35 a ƒ 1 45 Weiboter 1 10 a 1 25 Burgerlijke Stand GEBOREN 18 Ang Johiaon oadsn F 6 BooMulul ea G C GoHclur Barben oidert P nn Uegwni D D de Gruyl 10 Msriigje JohiDM ooders N Bood M Sehoeiiittiker Sdsiddi oadm N laa der H g ea W NU wt ld Adnau ouden L vin der Togt ra H vai Rndr 21 Koritiun ouden i Beariiiu eo O vaa Erkel OVEKLEDEMs 18 Aug B Sanden hoiiir na A KeUUtpiier 64 j 19 i Verhoef bai r lau i Lone 27 J 11 m i de Reni wed H BeoDii 7 J U m 20 M Verwoerd hoiirr laa K Mtijer 83 j A de Jong 4 B W P vaa Uerzim wed i P DiekkoolT 74 A de JuBt 37 j GEHUWD 20 Aag W vaa Heaie eo C Bure J C Grocaeweg ea A Hatu Eeeuwljk GEBOREN Janaje oodera J aa der Heyden en I Wildackat Gyabert onden O Heij en P tan Dijk GEHUWD N tan Vliet en R tan Berk 0 Boot en i tan der Pol Oouderak GEBOBEK Pieler Comelii en Johanna Eliubelli onden H Scheygrood en N iroijt Comelii onden i Koolwyk en W Loeta Aallja ouden O de Brnijn en W Fgn GEHUWD A Loanderaloot en P da Brom ADVERTENTIEN Heden overleed zocht en kalm mgne geliefde Ecbtgenoote MARIA VERWOERD in den onderdom van 33 jaren K MEIJER Gouda 20 Aag 1890 Heden overleed na een kortstondig doch smarteiyk Igden myn innig geliefde Echtgenoot ALBERTÜS Oï QUANT in den onderdom vaa 37 jaar Wed D Dl QÜANTVAN Liiinr Qonda 20 Aag 1890 Heden overleed onze geliefde Moeder en Bebnwdmoeder W P va2i LEEKZUM Wed van J P Dickhooff in den oaderdom van 74 jaar J P DICKÜOOFF M DICKHOOFF DE Winte D Dg BRUIN M C A Dï BRüIN DicKHoow A H DICKHOOFF J M DICKHOOFF KiroAB C VAN HEININGEN G P VAN HEININGBN DicKHOop J W DICKHOOFF E E DICKHOOFF KiBCAN Gouda 20 Aagastad 1890 Mevrouw de Weduwe DIRK van HINLOOPEN LABUERTON betuigt haren dank voor de vele bewgzen van deelneming ontvangen by het overlgden van hare Dochter MATHILDE VA HINLOOPEN LABBERTüN Gouda 20 Augustui 1890 De Familie van KRIMPEN betuigt bg dezen haren innigen dank voor de vele en harteluke bewgzen van deelneming tgdene de ziekte en na het overljjden van den Heer J VAN KRIMPEN Jk ondervonden Gouda 21 Aug 1890 Allen die iete te vorderen hebben van verschnldigd zgn aan of stakken onder hnnne bernsting hebben behoorende tot de nalatenschap van wglen den Heer ADBIANVS COBNELIS aCELO ÜTEN in leven Koopman gewoond hebbende te Woerden en op den 16 Angastas 1800 te iSoiuia overleden worden verzocht daarvan vóór 5 SEPTEMBER 1890 opgave betaling of afgifte te doen ten Kantore van den Notaris H GROENEN DAAL te Soiufa Voor een Burgerheer en zgne Vrouw wordt Kost en Inwomg met hnieelgk verkeer GEVRAAGD bg R K mensehen zonder kinderen Adree letter A B Boekh R M SMITS Middelburg Zeer Uette Gesteendrukte NAAUSAASTJES worden GELEVERD door A BRIiXKMAlV en Zn Oonda Snelpersdrak tid A Bunkhan k Zoof Stoom1 oot Maatscliapp BOSKOOP WADDMSVEEN üOlJDi Dienst 1 SEPTEMBER 1890 UREy VAy VEBTBBK Van Boskoop naar Waddingsveen en Gouda ZONDAG en DONDERDAG 8 30 2 nar 6 50 Overige dagen 6 30 2 nnr 6 50 Van Gouda naar Waddingneen en Boskoop ZONDAG 11 nnr 5 45 9 40 DONDERDAG 12 45 5 45 9 uur Overige dagen 11 uur 5 45 9 nar De laatste VRUDAO van de maand alleen 6 30 van Boskoop en 9 nnr van Gouda Nieuwjaarsdag g een Dienst Namens het Bestuur C VAN NES Dz Dindtur Nieuwe Dassen A V OS Aza Eleiweg E 73 en73 Wordt gevraagd met l NOVEMBER a s eene VROUW Herv Godsdienst van middelbaren leeflgd en krachtig gestel genegen om onder nader overeen te komen voorwaarden bg eene 94 jarige vronw in te wonen en deze tot hulp te zgn Gegadigden kunnen zich daartoe dagelgks aanmelden des morgens van 9 10 are in de Peperstraat wgk K No 247 alhier IIKDOORNS Belthnobbels HowmvlUê Huideelt Wratten enz worden in 7 8 dagen tjjd geheel verwgderd zouder de minste pgn te veroonaken ook zelfi niet op de gevoeligste hnid Prijê per fleuson met penaeel SO eta AlUén eek bg B SCHOLTEN Coiffeur Eisch de handteekening van A v TDIJLL 1 Algemeen erkeod als het beste MONDWATER der wereld 40jarige roem iloDd en Tandziekten zooaln het loa worden der tanden tandpijn ont teking zweren bloedend taadvleesch onAangeDame reuk uit den mond kalkrorming warden zeker voorkomen en genezen door het dagelyka gebruik van het echte K K Uof Tandarta Dr POPP s Anatheria Mondwater in aanmerkelgk vergroote fleMchen voor 60 cent I ÏO en 1 76 hetwelk gelijktijdig aangewend met Dr I PP l Tandpoeder of Tandpaicta nteeds de tanden gezond en schoon hondt Dr POPP s Tandplomheersel Dr POPP s Kruiden Zeep tegen eiken buiduitslsg en voortreffelijk voor baden Veoiu zeep en Zonnebloemen zeep POPP s ClekrlsteUl eerde en Transparant Giycerinezeepen zijn de fijnste Toilet on gezondheidszeepen welkt ook een verwonderlijken witten tint te weeg brengts V De namaaksels ran Anatherln nondwater verwoesten de tanden binnen korten tijd WÊ Dr J G POPP Weenen Depots te GOUDA J C ZELDENRIJK Droost Verder in alle Drogist en Psrfumeriewinkel van Nederland De nitgave dezer Courant geschiedt dagelgkt met uitzondering van Zon en Feestdagen Da prgs per drie maanden ia 1 25 franco per post 1 70 AiioaderliJke Nomnen VIJF OEN TEN BINNENLAND GOUDA 22 Augustus 1890 Heden morgen is uit de Turfsingelgracbt opgehaald het lyk van J N die zoo men vermoedt een schipper heeft willen wekken welke hg moest jagen eo daartoe achter oen hek is willen heengaan dooh daaraf is gerallen zonder dat dit bespeurd is geworden Het Haarl Daghl ontvangt van officieele zyds omtrent het spoorwegongeluk dat nabjj Zandvoort is voorgevallen de volgende mededeeling De trein moet daar ter plaatse sins de Ign is overgegaan aan de Holl Spoerw Mpy rydeninll minuten terwyl dit vroeger 14 minuten was De rails zgn niet zoo zwaar als van de hoofdlgnen Botterdam Amsterdam en de biels of dwarsliggers zg n ook van mindere hoedanigheid Het zand is niet zoo goed als het zand dat gebruikt wordt op de andere lijnen en toen de machinist kwam aanrijden zag hij op de rails voor zich een klein boohtje daarom wilde hij remmen om te voorkomen dat de voeren door die bocht braken dooh vruchteloos De locomotief ging even links en sloeg toon rechts van den weg af De achterkomende bagagewagen stiet een stuk van de locomotief af juist op de plaats waar de stoker stond die daardoor doodel k werd getroffen Do heer S J baron van Psllandt te Ommen lid van Gedeputeerde Statea van Ovel sel is Dinsdagmiddag terwijl bg op de eendenjaolit was nabij zijn buitengoed Eerde uit eene roeiboot gevallen en in de rivier de Eegge verdronken Eerst den volgenden morgen werd zijn lijk gevonden De heer Van Fallandt was sedert een reeks van jaren als lid der Staten en als lid van het College van Gedeputeerden voor de belangen van zgn gewest werkzaam Hij wnd in 1874 voor het hoofdkiesdistriot Ommen tot lid der Staten benoemd en in 1880 in bet College van Gedeputeerden gekozen Voor zijne benoeming tot Gedeputeerde bekleedde hij vele jaren de betrekking van schoolopziener De overledene was den 17n Dec 1843 in Den Haag geboren Hg bereikte dus slechts den ouderdom van 46 jaar Een der ingezetenen van Westemieland prov FEVMLLETODi omhelzingen waren afgeloopen en men plaats had genomen ik heb geen oogen blik willen verliezen met n de tgding mede te deelen die onze woning met vreugde vervult Vva twee vriendinnen de gezellinnen uwer jeugd zijn verloofd met twee heeren van onze kennis de een is onze buurman buiten de ander is luitenant bg het 10e regiment huzaren mijne twee meisjes zijn tevreden mgno twee aanstaande schoonzoons zijn gelukkig en de twee huwelijken zullen op denzelfden dag gesloten worden Ik wensch u van harte geluk lieve mevrouw zeide Estelle Zg zag de gezellinnen barer jeugd aan die metterdaad tevreden met haar lot schenen te zijn en sprak haar hartelijk toe die jonge meisjes waren immers niet verantwoordelijk voor de overdreven voorzichtigheid harer moeder Hot verbaasde haar dat zg baar met eene vormelijke beleefdheid antwoordden die zeer verschilde van de oude gemeenzaamheid Een stroom van herinneringen daagde in Estelle s geest op Waren dit de vriendinnen die zij zes of zeven maanden geleden had verlaten in hare jongemeisjeskamer haar omringende om haar een bloem of een juweel aan haar bruidskleed te hechten eo zich verheugende in hare rol van bruidsmeisjes terwijl de oudste hare ijverzucht verborg onder den schijn van vriendschap Hoelang was dit alles geleden Al waren er twintig jaren verloopen zij zouden geen diepere kloof ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Genten GBOOTE LETTBH8 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verscbgni Gron die in het vooijaar van 1889 met een talrg k gezin op krediet naar de Argentijusche republiek vertrok deelt bij een schrijven van 17 Juli II mede dat hg woont te La Colina colonia La Fortune prov Buenos Ayres In zijne buurt wonen vele Nederlandera j vreemdelingen als Fransohen en Duitschers zijn meest vertrokken Een der zoons pi m l l jaar die hier te lande 12 gulden in een jaar verdiende verdient daar 12 peso s of 12 gulden in een maand Te paard gezeten met een bamboes m de hand doodon zij patrgïen die daar alleen of bij tweeën leven en nooit in koppels als hier Zij zijn veel kleiner dan in Nederland hoewel er ook eene soort leeft zoo groot als eene kip Voor de kleine ontvangen zij 6 cent voor de groote 10 cent cent ia daar centavos Hazen zgn er niet konijnen in groote massa Herten reeen vossen en struisvogels komen er voor Voor de struis eieren ontvangt hg oen kwartje Hij slaakt de verzuchting kon bü het gevangen wild maar in Holland verkoopen waar het duur is Maar ook daar nog kan hij er een cent mee verdienen en dat is hem hoogst welkom want voorschotten in geld ontvanijen wij niet Hij heeft 30 peso s in de maand krediet en kan daarvoor halen wat hij verkiest 17 paarden 2 melkkoeien 2 kalveren 1 vaars heeft hij in gebruik paardrijden valt daar mee maar niet alle paarden willen trekken Voor sloot en gracht blijven de dieren niet staan zoodat de melkkoeien soms verre moeten gezocht warden Met karren met 8 of 9 paarden bespannnen rijdt men door de rivieren De huizen zijn van zoden maar niet minder dan vele huizen in Nederland Hij heeft er twee te zijnor beschikking één ala woning en één als bergplaats 163 Hectaren land heeft hij op krediet Bij een goeden oogst zal het wel gaan maar wordt die zoo hebben aangeduid Even spoedig als zij was ontstaan schudde Estelle echter die gedachte van zich af en de droefheid die haar dreigde te overmeesteren maakte plaats voor eene ietwat minachtende fierheid Weest gelukkig lieve vriendinnen zeide zg het geluk is niet aan vaste regelen gebonden ieder regelt het zijne naar zijnen smaak ik hoop dat gg het uwe zult vinden en behouden Op elk der lieve gezichtjes verscheen als op commando een glimlach iedere mond uit e een paar onbeduidende maar toepasselijke woorden en de twee paar oogen richtten zich op mama die nog wel iets zou te zeggen hebben De huwelijken zullen den negen en twintigsten plaats hebben zeide mevrouw De Polrey min of meer onrustig het ia wel jammer dat uw rouw u zal verhinderen er bij tegenwoordig te zijn maar misschien zondt gg toch in do kerk kunnen komen 1 Hemel dacht Estelle wat is zij bevreesd dat ik de uitnoodiging zal aannemen Zij verdiende dat ik ja zeide Ik zal niet kunnen zeide zij mevrouw Montclar is ongesteld den 29ateD dat is over acht dagen meen ik Ik geloof niet dat zij reeds zoo spoedig de vermoeienis van zulk eene plechtigheid zou kunnen verdragen en ik ga nooit zonder haar uit Gij bobt volkomen gelgk zeide mevrouw De Polrey zichtbaar verlicht hoezeer het ons spijt wj kunnen het niet anders dan billg ken Zij stond op om te vertrekken Eensklaps zeide