Goudsche Courant, maandag 25 augustus 1890

1890 Maandag 25 Augostus CS 4306 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Inzending van advertentien kan geschieden tot dön nor des namiddags van den dag der uitgave hunne belangstelling te doen blpen indien zij daaraan behoefte gevoelen t £L i o Jumbo Foetspomade ia de berte en goedkooprte der Wij vestigen de aandacht op den goedkoopen trein die a a Donderdag blgkens achterstaande advertentie naar Arnhem loopt Een gehoelen dag in Arnhem en omatreken door te brengen is voor ons die het vbikke weiland gewoon zijn op zich zelf een genot terwyl velen daarenboven voor dien éénen gulden in staat worden gesteld familieleden te bezoeken die zij anders weinig kunnen zien De Mannen Zangvereeniging Amicitiae te Amsterdam heeft den heer S Yan Milligen het directeurschap aangeboden De hear Van Milligen heeft dit aangenomen fl Men schrijft uit Moordrecht am de T jd dd 20 Auguatus Heden was het 40 jaar geleden dat onze zeereerw horder pastoor Van der Drift voor de eerste maal plechtig bet H MisolEir had opgedragen Hoewel de beminde pastoor het verlangen had te kennen gegeven dat men voor deze gelegenheid geen manifestaties zou houden is toch de dag volstrekt niet onopgemerkt voorbijgegaan wij durven integendeel verklaren als een hooge feestdag gevierd Men weet toch hoe de edele priester reeda meer dan 32 jaren voor onze belangen gewerkt heeft en welke vruchten zijn verdienatelgk en werkzaam leven nog dagelijks voor onze parochie draagt Welsprekend en diep treffend heeft dit da i ook dezen morgen de zeereerw ileken van Gouda P C Th Malingré aangetoond toen zijneerw na het Evangelie den kansel beklom en luid verkondigde wat in ons aller binnenste werd gevoeld hoe pastoor Van der Drift alles roor zijn parochianen is tot heil hunner zielen hoe hij alles aan hen beeft gewijd zijn onvermoeiden ijver zijn mannenkracht en bedaagde Zij verwijderde zich een paar schreden van Odette en wendde zioh daarop tot mevrouw De Polrey die naar haar toekwam Woorden en nogeena woorden leugenachtige beleefdheden en mevrouw De Beaurand verliet het huia barer jeugd Toen zij alleen zat in het rijtuig gevoelde zij zich zoo aangedaan dat zij in tranen uitbarstte maar terwijl zy zioh het vriendelijke beeld van haar klein meisje weder voor den geest riep vertoonde zich daarnaast de beeltenis van Theodore Benoist xa Het huwelijk van de Polrey s had met groote pracht plaats gehad Mevrouw Montdar en hare nicht zonden kaartjes in antwoord op de communicatie brieven en een telegram op den trouwdag den avond te voren bad Estelle hare kleine vriendin een kostbaar geachenk gezonden De jon e paartjes togen naar het Zuiden en mevrouw De Beaurand vond dat Parijs nog jets vijandiger werd toen de jongste met baren man de stad had verlaten Benoist was na eene langere afwezigheid dan gewoonlijk teruggekeerd Zijne moeder had zich zeer vermoeid gevoeld door de drukte van een buitengewoon overvloedigen wynoogst en daar hij haar te vergeefs verzocht had om eenige weken te Parijs door te brengen was hij bij haar gebleven Dit offer was zeer spoedig beloond geworden de rust van den winter en de kalme vreugde van haren zoon bij zich Sit wu eignilglc de luttte dag dat we all aooialistea met elkander leefden Ër is geen ondencheid in stand geen ondencheid in godsdienst Waar zou men took aan kunnen sien of iemand ran deftigen huiie is of ran eenToudige komaf Ieder draagt liier detelfde pet dezelfde uniformjas en tija oudste pantalon de wapenen en het leergoed dat wil leggen geweer ransel patroontasch schop en koppel iqn Toor allen gelijk Naar het haar en de handen kan men niet oordeelen want wie kapt zioh hier a la mode of heeft na al dat aardappelen jassen nog fijne blanke hancijes t Zelfs de meerdere of mindere rnilheid ran de boordjes kan hier niet als maatstaf dienst doen daar dia niet gedragen worden Er ia slechts verschil in graad We eten allen hetzelfde lederen middag brengen de tentcommandanten vier groote pannen in de compagnieatraat gCTuld met vleesoh jus aardappelen en groente Ieder schept maar op wat hy hebben wil Honger is hier werkelijk een niet te rersmaden j saus Toen we eens gehakt aten liep menige lekkerbek met een balletje in ign handen naar zijn tent Aardig is het op te merken hoe ieder zijn roordeel met het kamp wilde doen Behalre de arme menschen die om onze tenten zwierren in de hoop wat eten te krijgen kwam er een boer met melk een rent met aardbezién een kerel met brood een paar boerinnen met aalbessen en eindeljjk een goochelaar dio zichzelf Bamberg noemde en zeker de slimste van allen was Dinsdag nacht stonden roor het laatst eenige kampeerenden op postj een dienst die zich looral kenmerkt door een herig gerecht tegen zakken volgestopt met lekkernijen wiarbij de tegenpartij i eigen zakken altijd deerlijk geplunderd den aftocht mocht blazen Den rolgenden margen trokken allen hun donker ite pantalon aan om zoe oe ea mogelgk Amsterdam binnen te rukken Ieder bracht zgn eigeu koffer e naar deOooiache stoomtram die ons te half een opnam en naar Diemerbmg rerroerde Van daar maroheorden we naar de Beurs Uier legden we de wapens en het leergoed af en kregen een pluimpje ran luitenant Lanadorp roor onzen ijrer De heer Wertheim noodigde ons uit met Üem naar Krasnapolskj te gaan een rerzoek waaraan we gaarne Toldeden Lang lere de rriendelgke onthalerl We zongen eenige raderlandsche liederen en zonden een telegram aan onzen luitenant Het was mij werkelyk rreemd toen ik zander ranael en geweer op straat liep Alles wendt toch zelb het gewekt worden door een trompet want de laatate ochtenden had ik de nreille niet gehoord Ook aan de stilte die er in het kamp heerschte was ik gewoon geraakt ik rond het erg druk in de stad Toen ik thuia was gekomen reegde ik wel driemaal mijn roeten voor ik de kamer durfde binnengaan Wat zag alles er netjes uit en nergens zand Zelfs als er iets op den grond riel zat er geen zand aan dat waren we in het kamp anders gewoon Zij dachten thuis dat ik roortaan alle knoopen die ran mgn goed af waren zelf weer zou aanzetten en dat ik lederen ochtend schoenen zou poetsen en de meid helpen aardappelen en groenten schoonmaken Ik denk er echter heel anders over Mijn miliuir tenue het eenige stoffelijke dat mq nog aan het kamp bindt is netjes weggeborgen om uit te rusten ran haren tiendaagschen veldtocht Misschien wordt haar zachten slaap nog wel eens rerstoord door kinderstemmen en kinderhandjes die Papa s uniform als rerkleedgoed gebruiken Verrallen grootheid ü welwillende lezer dank ik roor uw aangenaam gezelschap en verzoek U vriendelijk op echt militaire wijze van elkander af te gaan door nog eens te roepen l ere de Koning Lere het Kamp PETaOLËUM l OTfiERlNGËN van de Makelaars CaotzUar SehalkwUk te Rotterdam De markt was heden onreranderd Imo Tankfust en Geïmporteerd fust 8 10 October Norember en December lerering ƒ 8 10 Bargerlijke Stand Moordreotat GEBORKN Fieter Jacobu en Jacobiu Fitter onden l m Tilboig en 1 n der Vooreo Leu oadert K t d Vliet en G de Wit OTBKI EDEN A tin dst Kl g 1 m Slobbs 18 j D BnaniiM 3 m Gouda Snelpersdruk ran A Bsinkman ie ZcoM ADVERTENTIÊN V De Familie tan KRIMPEN betuigt bg dezen haren innigen dank voor de rele en hartelijke bewjjzRn van deelneming tgdena de ziekte en na het orerlgden van den Heer J TAN KRIMPEN Jr onderronden Gouda 21 Ang 1890 BE 7IEIISE msm te GOUDA De onderget ekende betuigt haren hartelgken dank Toor de Tele blgken Tan belangstelling op den 15 deser ontrangen Wed R Dl JONQH ▼ 1 0 Gouda Aag 1890 begint bg genoegzame deelname ÜINSDAG 26 AUGUSTUS s namiddags 2 oren ook kan er nog een AVOND CURSUS gegeTeu worden Dames die er OTer denken om nog Tan deze LESSEN te proflteeren gelieTe DIN8DAO aanstaande er OTer te komen spreken Met achting MARGB NEFE W F WAOTHO Oograrte heeft zich gereatigd te ROTTEBOAM Slationiplei S naby station Delftsche Poort SPREEKUUR dagelgks Tan 12 tot 2 nnr Zon en feestdagen uitgezonderd Foor minvermogenden ê morgens van tot 10 uur tgdelgk bg de Wed t L kuwisn Botermarkt Zeer Uette Gesteendrukte NAAUEAMES worden GELEVERD door A BRINKMAN eo Zo ADVERTENTIEN wereld Alom Terkrggbaar in doozen it 5 7 en 12 Cents Chemische Fabriek Zevenaar in alle finnen en BuUenlandache Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bnreau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda fiENERAL STEAI NA I6ATI01f GOIPAIT HOLLANDSCHE Stoomboot Maatschappij AMS TEEDAM LOITO EU De ligplaats Tan alle Stoomscbepen Toor LONDEN is te AMSTERDAM aan de Handelskade orer de Kattenbnrgerbmg De Schepen Tertrekken Tan Amsterdam en Tan Londen vtermeuU per week vaD AMSTERDAM Handelskade lederen Dinsdag Woensdag Zaterdag en Zondag van LONDEN Theems oabU den Tower iederen Woensdag Donderdag Zaterdag en Zondag Goederen aangenomen door de Agenten der beide Maatscbappgen zullen ToorzooTer de mimte dit toelaat per eerstrertrekkende Boot worden verscheept De schepen laden steeds den aan het vertrek Toorafgaanden dag NEE BHIJNSPDflSW Eg Pleiziertrein voor 3e klasse Reizig ers van Rotterdam IVieuwerkerk Gouda Leiden AlfenOudshoorn Zwammerdam Rodegfravenen Woerden naar EDE resp WAGENIN6EN en op Donderdag 218 Augustus a s Zie AAKPLAK en STROOIBIUETTEN De nitgare dezer Courant geschiedt dagelgks met nitzondering Tan Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ia 1 25 franco per post 1 70 Aizoaderlgke Nommers VIJF CENTEN B j deze Courant behoort een UUvoeesel BINNENLAND GOUDA S3 Augustus 1880 Hen Ter oekt ons te melden dat in plaats van Ds Gunning die plotseling tot het vervullen eener predikbeurt in den ring is opgeroepen Zondagmar on ten tien ure hoopt voor te gaan Ds H Wildeboer van Oudewater De Nieuwe Goudsche Courant herinnert in zijn nummer van heden aan het ZS jarig bestaan der Bijks hoogere burgerschool alhier en acht het gepast dat onze stadgenooten dit feit niet onopgemerkt laten voorbijgaan Do Hoogere burgerschool heeft in die jaren veel goeds te Gouda gesticht en is zeker een sieraad van de stad geworden Wij zijn dit geheel eens met dit blad doch meenen in herinnering te moeten brengen dat de hoogere burgerschool eerst op 17 October a s een kwart eeuw zal hebben bestaan Het koninklijk besluit tot oprichting dateert van 1 Sept 1866 waarbij gelijktijdig enkele leeraren werden benoemd doch de opening der school bad plants op 17 October 1866 Indertijd is het 12 jarig bestaan dan ook gevierd op 17 April 1878 Het bericht in de N G Ct zal het gevolg zijn van het door ond Ieerlingon genomen besluit om heden over 8 dagen aan het gebouw der school eene Bennie te houden tot welker bijwoning directeur leeraren en oud jeeraren zgn uitgenoodigd Zü vonden het eigenaardig het einde van den 26sten cursus feebielgk te berdenken ook door in Ons Genoegen een rounie diner te houden doch het komt ons voor dat voor onze stadgenooten de juiste datum van 17 October meer geschikt is om van WÉVlLlTEfÖW Een raadselachtige Geschiedenis PU iét Franteh XVIII 5 O ja Je zult mijn bruigom zien hij ia heel I aardig I Ik houd veel van hem hij is heel knap gij zult ook van hem houden Je zult bij ons komen ontbijten niet waar Zie eens als je komt zal ikdat servies gebruiken zeide zij naar een tafeltjewijzende waarop allerlei zilverwerk en damast tafelgoed lag Het is miju fraaiste Estelle zag om zich heen aan het andere einde van de kamer waren mevrouw De Polrey en hare oudste dochter in ernstig gesprek met de naaister Estelle sloeg de armen om het jonge meisje heen en kuate hartstochtelijk het lieve gelaat Je bent eene lieve meid zeide zij fluisterend en ik zal je altijd liefhebben om hetgeen je daartot mij hebt gezegd God zegene u myn kind voor we barmhartigheid en vergelde het u honderdvoudig Dus kom je antwoordde het kind slechts half begrijpende Wy zullen elkander zien ja later telkens alsgij het wilt ADVERTENTIEN worden geplaatst Tan 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTS LETTERS worden berekend naar plaatsruimte BoTendien worden alle Advertentieu gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags versclignt ondervinding hoe hy in priesterlijke heiligheid ea hartelijke vaderzorg voor hen een Engel des Heeren blijft op den Tevensweg in één woord hoe hij een priester is naar Gods hart die f ijn volk met God verzoent en als trouwe herder ziJn schapen leidt en bemint Zichtbaar maakten de woorden van den redenaar uit het hart geaproken en tot het hart gegaan diepen indruk Vervolgens werd in de feestelijk versierde kerk het H Misoffer met assiatcncie ran de weleerw heeren J Graaf eu pater C De Wildt en in tegenwoordlgbeid van bijna alle heoren geestelijken uit bet dekanaat door den jubilaris voortgezet waarbij het zangkoor zich op hoogst verdienstelijke wijze van zijn taak kweet Met een keurige feestcantate aan alle eischen van goeden smaak en technische kunst heantwoordend en geheel aan het feest geëigend werd de heerlyke ochtend besloten Veel blijken van erkentelijkheid en hulde bood men in den loop van den dag den jubilaris aan De parochianen hadden hun geachten pastoor een prachtige communiebank vereerd terwijl andere gezindten met den edelaohtbaren heer burgemeester en de wethouders aan het hoofd bewijzen hunner hoogachting gaven door gelnkwenschen en een keurig bewerkt geschenk beataand in een tafeltje met sierlijken rand en een middelatuk voorstellende in paarlemoer kerk en pastorie van MoSrdreeht volgens deskundigen een waar kunststuk van teekening en uitvoering Vóórdat men het bemerkte was ds a ond van den onvergetelijken dag genaderd Met een plechtig Lof waaronder de weleerw heeren P L Deaaens en pater H H Geevers aasiateerden namen de feestelijkheden een einde Vóórdat men echter huiswaarts keerde zongen alle aanwezigen in de kerk den jubilaris nog een feestlied toe waarin beloofd werd nooit den pastoor van Moordrecht ta vergeten en dankbadr zijn weldaden te gedenken te hebben hadden op de wangen der oude vronir weer de gezonde kleur te voorschijn gebracht har bruine oogen schitterden en blonken weer als van ouds eu de kalme glimlach die zooveel aantrekkelijkheid aan haar gelaat gaf verscheen telkens weer als zij den dierbaren zoon gewaar werd Een koude Decemberdag tooverde ijsbloemen op da ruiten van de hooge vensters Theodore las in zqne leuningstoel gedoken de courant en vrouw Benoist breide vlijtig aan een paar wollen kousen voor haren zoon Theodore zeide zij terwijl zij een van bars breinaalden in haar linnen muts stak Hij sloeg de oogen op Je ziet er tevredener uit jongen zeide zij zonder haar werk te staken Gaan de zaken zooolsje wenacht Hij kon niet nalaten te glimlachen en zijne moeder ving met vreugde dien glimlach op Ah gij mijne zorgen bedoelt ja dan gaan dezaken beter Een glana van tevredenheid verapreidde zich over het gelaat van de onde vrouw Zooals zij daar zat wos zij het toonbeeld van den huiselijken vrede Weet je nu waarom je vriend die slechte daadheeft gedaan Neen P En toch ben je welgemoed Wat is er dJin gebeurd Ik hob over uwen raad nagedacht moeder en ik heb dien goed bevonden de persoon van wie ik u geaproken bob heeft mij mijne dwaasheid wel