Goudsche Courant, maandag 25 augustus 1890

REStAURANT ROIJAL D EJV H A A G Restaurant van den eersten rang DÏ JEIJNERS kfl en ƒ 1 50 DIVERS a 8 50 en hooger l 11 lil Maandag 25 Augustus 1890 NEB mjNSPOOm i Pleiziertrein voor de kfasse Reizig ers van Rolterdam I ieuwerkerlj Gouda Leiden AlfenOudshoorn Zwammerdam Bodegraven en Woerden naar EDE resp WAGENINGEN en op Donderdag 28 Augustus a s Zie AANPLAK en STROOIBIUETTEN mimmi MAiTmrnj m landbouw Algemeene Tentoonstelling te ord r©cl Lt van ZATERDAG 6 tct en met VRIJDAG 12 SEPTEMBER 1890 Veedagen WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG PbiimgeiHerte WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG Aangespannen Paarden DINSDAG Zuivelbereiding Entree 25 Cent in werking dageljk Tribune op het Terreia 25 Cent Voor de Loterij die zonder eenig voordeel Toor de MaatêchappB wordt gehouden zön reeds aangekocht Een DTRECHTSCH WAGENTJE fabrikaat Ikgbuhom Boimswïo i Co te De Büt met Paard en Tuig Een TILBÜBY 1 Prgs Tentoonstelling van Bandwerksarbeid te Leiden met Paard en Toig Een Smith s 10 rgen ZAAIWEBKTÜIG Een eOOISCHüDDBR Boby Een PAARüBNHOOIHARK tBissouiss Een CHATWOOD 9 BRANDKAST Een volledige verzameling Werktuigen voor de Zuivelbereiding met koperen beslag LOTEN alom verkrögbaar en bg den Secretaris der Maatschappij te Looiduinen 4 f i per stuk 11 Loten a ƒ 10 110 Loten a f 97 50 Onovertro ffen KWA LITEIT Alom verkr gbaar in bassen van 1 60 0 85 en ƒ 0 45 Fabriek to Westzaan Opgericht 182 CACAO SROOTES Openlare Verkooping te GOUDA ten overstaan van den Notaris G C FORTÜIJN DROOGLBEVEH op M AANDAG 1 SEPTEMBER 1890 dei morgens te elf uren in het Koffiehuis BashoN aan de Markt van No 1 Een HDIS en EBF aan de Qoowe te Govuia Wjjk C No 11 Het Huis bevat 4 Kamers Keuken Kelder Zolder en vele gemakken Terstond te aanvaarden No 2 Een HUIS en ERF in de Oode Gouwe te Gouda Wyk S No 47 Verhuurd bfl de week voor 1 50 Nos 3 tot 8 Zes HUIZEN en ERVEN in de 4e of Baggnenkade te Gouda Wgk R Nrs 414 tot 419 Verhuurd bg de week elk Toor f 1 25 En Nrs 9 tot 13 Vgf HUIZEN en ERVEN achter de Vest langs de Torfsingelgracht t Gouda ingang Hooikade Wgk O Nrs 147 tot 151 Verhuurd bg de week Nrs 147 tot 150 elk voor 1 30 en No 151 voor 1 20 De perceelen zgn de 3 laatste werkdagen vóór den dikg der verkooping van des morgens 9 tot des namiddags 5 uren en op dien dag des morgens van 9 tot 11 oren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft Notaris FOBTÜIJN DBOOGLEEVKR te Gouda Openbare Vrijwillige Verkooping A ten overstaan van den Notaris G J SPBUIJT resideerende te Ouderkerk a d IJtel bü veiling en verhooging op MAANDAG i den 8 SEPTEMBER jgg en bn afslag en toewgzing op DINSDAG I den 16 SEPTEMBER beide dagen des voormidd gs ten 10 nre ten huize van PAULUS STOPPELENBURG Herbergier te Stolwijk van eene BOÜWlIANSfONINQ met SCHUREN verdere GETIMMERTEN TUIN BOOMGAARD ERF WEG en WATERING benevens diverse perceelen Wei Hooi Bouw en Qriendland te zamen groot 22 Hectaren 13 Aren 47 Centiaren alles staande en gelegen in de gemeente Stolwijk in het Beijersche breeder omschreven bg boekjes te bekomen ten kantore van genoemden Notaris en bg HENDRIK BLONK in het Beijeriche onder Stolwijk waar ook nadere inlichtingen worden gegeven zullende laatstgenoemde des verzocht aanwgzing doen Gouda Snalpersdruk v A Beiukman Zoo BINNENLAND GOUDA 23 Augustus 1890 In den Isatstan tijd is de aandacht gevestigd op den verbouw van de rhsbarber die als sierplant in menigen tuin prykt doch ook soms als groente gekweeït wordt In Engeland en Amerika wordt zij reeds lang als e n lekkernij gewaardeerd in t groot gvteeld op alle markten aangevoerd en goed betaald terwjjl lij bg ons nog veel te weinig op pry s wordt gesteld De bladstelen die in t voorjaar ta Londen ea te New York bij waggonladingen worden aangevoerd geren niet alleen een zeer goed smakende groente maar daaruit kan ook een zeer lekkere en verkwikkende wijn bereid worden Een berichtgever uit Kassei van een Duitaoh landboawblad deelde meda dat bq van een oppervlakte van i vieriisnte meter die met rhabarber beplant nu in Jnni 60 en in Juli 50 liter sap geoogst had De soort was de Rheum Queen victoria Trekt men nu voor verlies bij gisting 10 liter af dsa blijven 100 liter die hq om de buitengewoon foede hoedanigheid op 1 20 den liter meende te Ksgen schatten Doch nemen we slechts de helft aan dan levert ééa vierkante meter nog 30 brnto op el Bgeveer 18 netto Da kweeking van rhabarber is zeer eenvoudig als men gooden grond heeft on dien goed mest de grond i aHMi aa M oentimatar dia aBdan omgespit op de plak waar men de plant zei Beeds in het twueda jaar geeft zü bruikbare stalen daarb houdt de plant het als ze jaarlijks met aalt of gier gemest wordt IS tot SO jaar uit Alleen moet man de zaadvorraing voorkomen want deze belemmert niet ileohts da ontwikkeling der bladstalen maar vermindert ook den lavansdunr der planten De bloem levert als bloemkool toebereid sen smakelijke groente de bladoppervlakte is verder als veevoeder te galffniken Behalve da bovengenoemde soort verdient da Ebaum Paragon taagakweekt te worden Tan deze soort zqn bij Kassei reeds versoheidena hectaren beplant Zij onderscheidt lich door styf rechtop staande stalen die rood bmin g stiptm9BiM Ka a praohtigen goudgelen w jn leveren Aan het ütr JJagU wordt uit Amaterdsm gesehrevaa Het T ger ia Beili scbijnt hier wat al te veel gebruik zelfs misbruik te maken van de vrqhaid die het gegeven de bescherming die het verleend wordt Nu maakt het zich in een van zijn lokalen aebuldig aan burengerucht dat alleen schijut geduld ta woidao omdat bat onder den dekmantel van godsdienst gemaakt wordt maar anders tekar nergens door de politie zou geduld worden Die vrijgevigheid jegens de soldaten van het Heilsleger gaat na achter wel wat ver Dat zij eiken avond hunne gewone godsdienstoefeningen houden waar het toch alt d bijzonder Inidruchtig toegaat daar ia niet aan te doen al is het nog zoo hinderlijk voo de buren De zondige meusch die zich de weelde van buren veroorlooft moet zooveel drtigen Wegens ziekte heb ik mgn buren eens moeten verzoeken hun pianospel te staken waaraan zeer beleefd onmiddellijk voldaan erd waarom ik dan ook Uter van het herstel wederkeerig dadelijk kennis gaf t Was op aan Zondagmorgen en te 12 oren begon boven mg een serafien orgel beneden me een piano rechts van my boren een pianino en beneden een pianino links boven en beneden hetzelfde allen tegelijk en ik vluchtte met mijne geheela familie naar Dieman waar men goddank nog geen ander instrument kent dan een kerkorgel Dus ik wil maar zeggen dat ook de buren van de Heilsoldaten die godsdienstoefeningen maar in berusting moeten dragen of ook maar naar Diemen gaan Sdooh nieuwe uitvindingen die het Heilsleger gelieft te doen en die eer aan een negerdorp in het har a van Afrika dan aan eene beschaafde be slkiog eener hoofdstad van eau beschaafd land 1 ia helAeaaliBafd Europa zoudenidosn idenken daarbij behoeven dunkt my de buren zich niet neder te lenen De HeiboldateB sohijnen nu tot de ontdekking te zyn gekomen of een hunner hoofdlieden heeft bet hun verteld dat de duivel in hoogst eigen persoon hunne godsdienstoefeningen bijwoont en dan allerhande kwaad sticht door bekeerin en tegen te iiouden of eenmaal bekeerden weef van het pad der deugd te brengen enz enz In Utrecht heb ik vroeger jaren ook dergelijke geloovigen gekend Daar kwam de duivel ook in buis en verstoorde den huwelyicsrrede en wel door in het lichaam van een der twee van het echtpaar persoonlijk zitting te nemen Maar daar was raad op Met een eind hout werd er in den nacht op het naakte lichaam van den betrokken persoon geranseld dat sinjeur den duivel in letterlijken zin uit zijn vel sprong en maakte dat hij weg kwam Toch kwam hij telkens weer en zonderling was het dat hij nooit in bet lichaam des mans maar altyd in dat der vrouw zich huisvestte welke vrouw boe gaarne ook van satan verlost onder de slagen niettemin vervaarlijk gillend door het huis vloog Dit verdroot den aan hun slaap gehechten buren en de wakende politie die op een nacht aanklopte het was in de Elisitbethstraat en het sprookje van den huiszittenden duivel volstrekt niet aannam doch zeor nadrukkelijk rust en kalmte voorschreef Wat zou de Utrechtsche politie wel doen als zij biJ het Leger des Ueilsi handelend moest optreden waar honderden buren eiken avond geplaagd worden en des Zondags van dos morgens 7 uur tot midderunacht door de heilsoldaten dia zich al dien tgd onledig houden om den duirel te verjagen Het i nu n woord om rasend te worden Verbeeld u een muziekcorps van beilrecruteni die geen noot muziek kunnen lezen al was zij zoo groot als Daniel de Lange zelf Denk in handen ven die musici instrumenten als tnba s sohniftrompetten waldhoorns turksche trom koperen bekkers au dergelyke zwara geluiden voortbrengende dingen meer Die heeren loopen door de zaal en blazan en slaan ar op ieder op zijn eigen gelegenheid geen quaestie is er van een melodie geen wijt geen maat op niets wordt acht gegeven I En op die wijze maken zy eene muziek dia naar myue innige godsdienstige overtuiging juist zeer bijzonder in deu smaak van den duirel moet vallen Ik heb my dezen beer ten minste nooit anders voorgesteld dan lust hebbende in al wat leelyk en wansmakig is en ik meende dat de uitdrukkingen duirelsch lawaai en een helsoh spektakel ook al uit dezelfde meening vooitvloeiden Maar het Leger iet HeiU weet hel beter Dat vaijaagt hem of poogt hem te verjagen door zyne eigen liefhebberijen Voorloopig echter met zeer weinig succes Eiken avond precies op hetzelfde uur is hij weer present en begint de antimuzikala jaoht weer De vrouwelijke soldaten zingen of liever brullen om de muziek te overstemmeu inmiddelt hunne gewone blijgeestige liederen en laten zich niet van de wij brengen Ook hier zal ongetwijfeld de politie tuasohenbeide moeten komen Die schijnt echter byzonder veel respect voor de godsdienstvrijheid te hebben al openbaart de vroomheid zich ook op voor anderen hinderlijkste wijze en aangezien die dus misschien wat lang op zich laat wachten beginnen de buren maar vast zelven de hand aan bet werk te slaan en bombardeeren met steenen het terrein der werkzaamheden des legers Ben verslaggever van de Pali Mall Oatette heeft een bezoek gebracht aait Davis Dalton die dezer dagen op den rug over het Kanaal zwom Hy vond den held van den dag in een treurigen toestand te bed met verbonden oogen te zwak om te praten en omringd door ernstige doctoren en weenende vrouwen Toen hij den volgenden morgen terugkwam vond hy Dalton veel beter en kon hij het volgende gesprek net hem voeren Ik ban een Amerikaan van geboorte zei Dalton hoewel mijn vader een Duitscher en mijne moeder een Italiaaaache was Zy lieten my een klein fortuintje na dat ik aan reizen besteedde Ik zwom in vale wateren in de Atlantische en Stille Oceaanen in de golf van Biscaye en in de Mississippi Het Kanaal is echter hat moeilijkste zwemwater de atraomingen zyu er antiagliyk hinderlijk Waarom deedt u het eigenlijk Om leta te doen dat nog door niemand was gedaan Twee jaren geleden kwam het denkbeeld by mij op om iets dergelijks te doen en daarmede naam te maken Drie weken geleden sproug ik van de Ostenderboot en werd ik byna tegen de schroef gezogen Wat de tocht van gisteren betreft zoo hinderde mij het meest de afwisselende warmte graden van het water nu eens 46 gr dan 60 55 en zelfs 60 en dan de groote hoeveelheden kwallen die mij erg staken Als ik een uur in het water ben geweest voel ik my veel krachtiger dan by den aanvang Waarom zwemt u op den rug Ook omdat niemand dat nog gedaan heeft Ik wilde den menscheu toonen dat zij volkomen veilig zijn op hun rug Ik ondervond dat het een zeer aangename en gemakkelijke wijze van zwemmen is wanneer men de armen op den rug houdt en er dus als t ware op rust Op alle Eogelsche iobolen moest men den kinderen het drijven op den rug leeren en bun aan het verstand brengen dat zy zich zoodoende zoolang zy maar willen boven water kunnen houden Ik heb reeds meenigeen die wyze van zwemmen geleerd Mevrouw Dalton die bij het gesprek tegenwoordig was viel haar man hier in de reden om te bevestigen dat zij en haar dochtertje op die wijze leerde zwemmen Min zal zeggen vervolgde de heer Dalton dat ik niet op den buik kan zwemmen maar ook op dat punt ben ik een der beste zwemmers der wereld al zeg ik het zelf Al de doctoren verklaren dat ik bijzonder krachtig gebouwd ben Gedurende elf maanden oefende ik my twaalf uren per dag Eiken morgen at ik een pond rauwe bi uk en ik onthoud mij nagenoeg geheel van sterke dranken Gedurende myn zwemtocht vond ik veel baat bij hovrtl op een byzondere wijze toebereid Warme koffie had ik natuurlijk ook kunney nemen maar geen sterken drank Be storm hinderde mij niet integendeel hy hielp my vooruit s Nachts zwom ik op de kustliohten Ik deed in het geheel zestig mylen Ik zag alles wat er om mij heen gebeurde en kon praten met de menschen in de boot Van tjjd tot tijd rustte ik door onbeweeglyk op mijn rug te blijven liggen zonder die rustpoozen had ik het niet kunnen doen Indien ik niet geslaagd ware was ik in zee gebleven Deze eerste proef is erg overhaast gegaan omdat ik van den eersten den bosten mooien dag gebruik moest maken Is het niet eigenaardig dal ik gedurende mijne training elke week 2 pond in gewicht toenam f De doctors beweren altijd dat een mensch in gewicht verliest als hy lang in t water is Jk zou van een Trans Atlantische boot die 26 knoopea in het uur loopt in t water durven springen Ik weet waarlijk niet wat vrees is Ik heb nog giootschere plannen uit te voeren Gelukkig was er ditmaal weinig zon dat was in mijn voordeel Toch zou ik gerust 20 mijlen zonder begeleiding durven zwemmen Het was een hevige schok toen ik uit het water kwam Ik wist niet wat ik deed toen ik land onder de voeten voelde Ik hoop dat ik velen zal aanmoedigen zwemmen te leeren Duizenden verdrinken omdat zij niet weten hoe zy lich drijvende moeien houden Dat is myn voornaamste doel niet om een dol waagstuk te begaan gelijk Webb in de Niagara Ik bon steed bereid de Londensche pers in te lichten over miju methode Spoedig hoop ik het lersche kanaal over te zwemmen Dat wordt een tocht van 36 uren Buitenlandscb Overzicbt Tengevolge van het optreden van den heer Miquel den gewezen burgemeester van Frankfort on lid van den üyksdag voor Kaiserslautern als minister van financiën in Pruisen moest in dit district een lid van den £ yksdag worden gekozen Namens de nationaal liberalen en conservatieven de oude JTorfeU partij trad één candidoat op terwy l tevens de liberalen en de sociaal democraten elk een oandidaat stelden De uitslag was dat de nationaalliberaal 8363 de liberaal 6354 en da sociaal democraat 2037 verkreeg De KarteU canAiin t bleef dus nog 27 stemmen beneden de volstrekte meerderheid zoodat een tweede verkiesing moet plaats hebben