Goudsche Courant, maandag 25 augustus 1890

1890 Dinsdag 2 Aoiastis m ir I W 1 ƒ 1 Cl 42m 1 S if B GOUDSGHEf Mey s boorden manchetten en voorbemdjes zijn uit een sterk perkajnentach ig papier vervaardigd on met een weefstof nvertrokkon dut hun wat het uitorlyk aangaat verrassende overeenkomst met linneui ood geeft luder boord kan bgna oene goheolo week lang gedragen worden men werpt het dan eenvoudig weg on draagt dientengevolge altyd oen nieuw boord Mey s boorden overtreffen echter do ünnenboorden door hunne buigzaamheid wiiarmedo zg zich om den hals zelfs zonder dozen ook in het geringste to drukken voegen en daar vandaan niet het lastige onaangename wrgven wat bg te weinig of te veel gestreken boorden hut geval is tewoog brougon Verder is het lichte gewicht van Oley S bOOrdOU eono eigenschap die zich in het dragen als voortreffolgk bewyst De linoopsgaten zgn z66 sterk dat hunne duurzaamheid bij jufst uitgezochte halswgdte niets te wensohen overlaat Mey s boorden mancbetten en voorbemdjes zgn wat possen on zitten aangaat 66aig in hunne soort en zgn afgezien van hunne elegantie en gemak welke Zij ons aanbieden buitengewoon goedkoop Zg kosten nauwolgks meer als hot waschloon voor linnengoed £ en dozijn beerenboorden is toereikend oor lO a is weken Voor jongens die zoo beel zindelgk niet met hunne zaken plegen om te gaan ii Moy s Fapierlinnen fabrikaat buitengewoon aanbevelenswaardig hetgeen iedere huisvrouw na het gebruik van een dozgn zal inzien Daar linnengoed gewoonlijk op de reis veel heeft uit te staan zgn Mey s boorden manchetten en VOOrhemdjeS voor alle reiziger van onwaardeerbaar nut Minder als één dozgn van een formaat en eene wgdte wordt niet verkocht Mey s tabrikaat is verkrggbaar in het magazqn van den Heo Si B T i e n d e w e g D 17 Wanneer het een of ander aldaar niet voorradig zoude zgn zoo kan men Mey s fabrikaat ook direct bg de Firma Mey b Edlich VersandGescb ft Leipzlg FIagwitz bestellen die op verlangen gratis en porto vrij een rgk geilluatreerden prgs oourant toezendt over Mey s DOOrden manchetten en voorbemdjes JNieuwS en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken De insending van sdvertentifin kan geschieden tot Mn unr des DMniddags van den dag der uitgave Koopt geene Naail aclline alvorens eene ECHTE SINGfEBi fabrikaat der 8INQER MAATSCHAPPU te New York op proef ontboden te hebben Eenig Depot te AMSTERDAM es kaLverstraat es Eenig Depot te ROTTERDAM Hoogstraat 346 Eenig Depot te s HAGE Lange Pooten 16 De heer Miquel word in Februari bij tweodo stemming gekozen mét eou meerderheid van 23 stommen Wadueer men de cyters vaa beide verkiezingen vergelijkt dan blijkt het dat de nationaal liberalen en conservatieven nu 1745 stemmen minder hebben uit gebracht Ook de liberalen brachten 1600 stommer minder uit alleen de sociaal democraten wonaen 378 stemmen Yan de kiezers kwam slechts 63 pCt ter stembus B j de tweede verkiezing zullen dus niet alleen de stemmen der sooiaal demooraten maar vooral die der thuis gebleven kiezers beslissen De uitslagl zal dan wel wezen dat het district hetwelk zoolang door den heer Miquel is vertegenwoordigd ook nu eer een zijnor partijgenooten zal afvaardigen Luide is de tevredenheid by de Ëngelsche pera over het tractaat dat Lord Salisbury thans met Portugal ten opzichte van Oost Afnka heeft gesloten luider en algemeener nog dan over hel vergelijk met Duitschiand Het eerstbedoelde tractaat bezit bovendien het voordeel dor actualiteit wijl het strekt tot het uit den weg ruimen van feitelijk bestaande geschillen moeilijkheden en gevaren terw l bij de overeenkomsten met Duitschiand en met Frankrijk veel meer bet oog was gericht op eene nog onbepaalde toekomst De inhoud van het tractaat met Portugal is in alle onderdeelen nog niet bekend doch moet in hoofdzaak op het volgende neerkomen Vooreerst bl fi de vrya vaart op de Zambesi en de Shire onvoorwaardel k verzekerd en niet alleen aan Engeland en Portugal maar aan alle natiën In de tweede plaata blqfl aan Engehind het hoogland van het Shlregebied waar de Schotsche zendelingen zich gevestigd hebben en over hetwelk onlangs de vinnige strijd met Portugal eigoulyk geloopen heeft En in de derde plaats is voor Engeland de weg of anders gezegd de sfeer van invloed tusachan lÜddenAËnka en Zuid A ika zoo wqd en zoo breed mogelijk opengehouden Minder duidelyk blijkt i it deze algemeene opgave wat de door Portugal verlfrogen voordeelen wel mogen zijn Te oordeelen naar den vergenoegden toon der Londenache bladen moeten die voordeelen tot een minimum beperkt gebleven zijn Het schgat echter dat de Bntsche leeaw zijnen zwakken mededinger toch wel een been heeft willen toewerpen Aan Portugal zou hq dan het achterland van Mozambique gegund hebben begrensd door deBovuma nooidelqk het Britsche hoogland westelijk en de Zambesi zuidwesteliijk en voorts aan de oveizqde het achterland van de Fortngeesche kolonie Angola tot aan de Zambeai ooetel k en het Duitache Damsralaud zuidelijk Over de beteekanis en waarde dezer concessiën zoo men de Portugeezen moeten hooren De Engelscheo meenen blijkbaar al bijzonder grootmoedig te zijn geweest De Senaat der Vereeni de Staten is begonnen met de behandeling van hot voorstel van den heer Quay tot sluiting van de diacussien over de tariefwet De senator Hoai stelde als amendement voor dat de zitting op 6 Sept zou gesloten worden Ka 30 Aug wanneer de beraadslaging over de tariefwet wordt gesloten blijft dan nog tijd genoeg over om ook de Federal Elections bill af te handelen Verscheidene sprekers voerden hot woord maar men kwam weer niet tot een beslissing Men vermoedt dat het voorstel Quay door den Minister Blaioa wordt gesteund De gezant van Guatemela te Pargs ontving van zgn Begeering een telegram waarin wordt meegedeeld dat de vrede met Salvador geteekecd is PETROLEÜM OTEERINGE van de HakeUars CaBtzlaar SchalkwUk te Rotterdaoi De markt was heden flauw Loco Tankfust en Geïmporteerd fust 8 10 October Novemberen December levering 8 10 Uouda Snelpendndc na ▲ Bbimcju V Zocn Advertentiën BE mm ENIFCÜfiSüS te GOUDA begint bg genoegzame deelname DINSDA O 26 AV008TUS snamiddagg 2 oren ook kan er nog een AVOND CDRSDS gegeren worden Damesvdie er over denken om nog van deze LESSEN te proliteeren geliere DINSDAG aanstaande er OTer te komen apreken Met achting MARGR EFË tfldeljjkbij de Wed t Lïïuw Botermarkt ATTEUTIE s 7 p Solide AFNEMERS gevraagd tot den verkoop van PUIKS BOSSCHE HOEK tegen niterst eonoureerende prgzen Fr br letter A 294 Centraal Ady Bnreaa van Wed J LOBETZ J owA OLIJF OLIE nj 3n e Taf elOlie KRUIDENAZIJN Wïjiiazïjii en Bierazïjii bU de Wed van OIJË TR Di MARK i JJt vao Gebrs SNEL Amsterdani Verkrggbaar te Gouda bg P ODOSHOORN Kleiweg en by O H LAKERVELD Goawe 0 96 te Schxmhovm b P PUN tab DRAAT AlbUuserdam bg de Wed J os BOER Oietendam bg Wed v o HEDVEL en Leerdam bjj A tan WUK Aêperen bg D VERUEIJ Anen bg Wed F G VBRDONK en J EOOLBN Oudthoom bn M TOM Probeert i t p de 80DCH0N THEB No 3 k 1 25 per küo ÜAMTTiËÖiËÊIi QJt de fabriek van G C REYMWIT te AN TW EBP ES m rerkiggbaar bg M PEETERS Jz Wgdstraat A 172 Gonwe C 13 Gouda Nieuwe Dassen A 7 0SAz ZleiwegE73en73 De oitgBTe dezer Coarant geschiedt dagel ki met nitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alzonderlgke Nommers TUF OEN TEN BINIJENLAND GOÜDA 2B AugurtuB 1890 Een tslryk publiek iroonde gisterouarond bet concert in den tuin der Sociëteit Ons Genoegen bq dat gegeven werd door het stafmuziekcorps ran het 4e Regiment Infanterie onder directie van den heer G Mann Wij z jn het bestuur der sociëteit dankbaar voor het ons telkens geschonken genot Wat wü gisterenavond hoorden deed niet onder voor het laatste concert van den heer Van der Linden dat de vorige veek plaats had Naar onzen smaak en m meenen hierin een groot deel van het publiek op onze z de te hebben was het programma van gisteren oordeelkundiger gekozen Van de door de Ned Bhynspoorweg aangeboden gelegenheid om des Zondags voor jverminderd tarief van Gouda naar den Haag te kunnen reizen maakten gisteren 289 personen gebruik Van de goedkoope gelegenheid om voor ƒ 1 04 naar Amsterdam te gean om de Tentoonstelling te kunneu besoeken maakten 60 handwerkslieden gebmik Aan het nieuwe programma voor da rqks hoogere burgerschool alhier ontleenen wij da volgende mededeelingen over het schooljaar 1889 1890 B de opening der leasen die na afloop van het onderzoek der nieuw ingeschrevenen en van do herexamens plaats had op Dinsdag 8 September 1889 telde de school in het geheel 64 leerlingen waarvan 66 voor het volledig onderwqs Zq waren over de klassen verdeeld als volgt Ie klasse 20 waarvan ééa enkele lossen volgde 2e klasse 16 3e klasje 12 waarbq twee die slechts enkele lessen bqwoonden 4e klasse 10 waarande drie voor enkele lessen waren ingeschreven 8e klasse 7 waarvan twee voor enkele lessen In den loop van het jaar verlieten negen leerlmgen de school óf wegens verande FEVILLETOM Een raadseladitige Qesdiiedenis XTX 26 Kortom myn jongen het deert mq weinig of men de vrouw die gq huwen zult heeft belasterd als jy maar aan de ibonschen kunt bewijzen dat bet niet waar is Daarom zeg ik en herhaal ik zoek en vind Gü spreekt als de wysheid n persoon moeder en ik dank u zeide TJieodoro eerbiedig de oude gerimpelde kleine hand kussende die de breinaalden weder had opgevat en de verloren minuten vlug inhaalde Ik ga dadelijk am het werk Eenige dagen later kwam Benoist andermaal bij de Beaurands Mevrouw Montclar had weder een vleugje van beterschap en ontving hem met vreugde De arme vrouw ging snel den dood tegemoet maar zy had er juaar f besef van Zy no9digde be dringer d uit tó omoii aine6ren Hy nam het aan hopende zoodoende gemakkelijker een afzonderlijk gesprek met mevrouw De Beanrand te kunnen hebl n zijne verwachting werd echter teleurgesteld Hij besloot nu aan Estelle te schry ven Sm ring in hunne bestemming ht wegens vertrek oaar elders Nieuwe leerlingen werden gedurende dezen cursus ton getale van twee opgenomen zoodat de inrichting bezocht werd door 66 leerlingen waaronder 3 meisjes By de sluiting der lessen waren dus nog 67 leerlingen aanwezig 16 in de Ie 16 in de 2e II in de 3e 10 in de 4e eu 6 in de 6e klaase Na afloop van het openbaar examen gehouden op 11 en 12 Juli zq verband met de aanteekeningen der leeraren gedurende het geheele schooljaar tot het volledig onderwijs der 6e klasse onvoorwaardelijk bevorderd 3 leerlingen voorwaardelp 1 4 leerlingen voor enkele lessen werden voor de door hen gevolgde vakken tot de 6e kl toegelaten Twee leerlingen voor het volledig onderwijs zijn niet bevorderd Uit de 3e klasse werden tpt het volledig onderwijs der 4e onvoorwaardelijk toegelaten 6 voorwaardelijk 2 leerlingen Niet bevorderd 1 Nog werd voor partieel onderwijs aan ééa leerling onToorwaardemk aan 3 K rwa Kleliik toegestaan de dqor hen gevolgde lessen verder bq te wonen in de 4e klasse Onvoorwaardelijk werden uit de ie tot de 3e klasse bevorderd 8 voorwaardelijk 3 niet bevorderd 4 Tien leerlingen der le klBsse werden tot het volledig onderwijs der 2e klasse onvoorwaardelijk bevorderd voorwaardelijk de 6 andere indien zq namelqk bij het b gin van den nieuwen cursus een goed herexamen in ééa of twee vakken afleggen Aan het eindexamen der II B in Zuid IIolIand namen de vijf leerlingen voor het volledig onderwijs der 6e klasse deel zy zyn allen geslaagd In het personeel der leeraren kwam dit jaar geene verandering de vacature voor Wis en Werktuigkunde werd niet vó 5r lo Januari 1890 vervuld door de benoeming van Dr H A W Speekman en haar een onderhoud te vragen Zg was zeer verrast over dien stap die haar wel wat ontroerde zij antwoordde evenwel door dag en uur te bepalen waarop zg wist dat hare tante gedurende langen tgd met haren zaakwaarnemer zou bazig zijn Haar hart klopte toen zij beneden naar het salon ging waar zy den jongen man drie maanden geleden ontvangen had die dag had een zoo gewichtigen omkeer in haar leven gebracht dat zij er niet aan kon denken zonder van vreugde te trillen Van die ontroering kou men echter niets op haar gelaat bespeuren of het ftioest een lichte blos zgn op hare wangen en eene glinstering harer oogen oen hy haar tegensoet trad en de hand toestak Hebt gij iets ontdekt F vroeg zij Neen maar mijne moeder heeft mij gezegd dat mgn plicht my gebood in alle richtingen te zoeken Uwe moeder P viel Estelle hem in de rede Heeft uwe moeder de goedheid gehad Mgne moeder aoht u mevrouw en heeft ulief zooals ieder rechtschapen mensch zal doen dieuw ongeluk kent Estelle sloeg de oogen neder Wat een verzachtende balsem lag er in die woorden voor haar gefolterd hart Wat ik noodig heb zeide hy en ik durf hetu ternauwernood vragen is de toestemming om nate zien of wij in de papieren van Saymond in brieven uil zjjue jeugdi i sfOiU kunnen vinden ADTBRTENTIBN worden geplaatst van 1 6 regels it 50 Centen iedere ngA meer 10 Centen GROOTB LETTKB8 worden berekend naar plaatsrDirat Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnc Naar het JT v W van goede zijde verneemt hebben ook in zake de vaartverbetering van Utrecht op Leiden Gedeputeerde Staten van Utrecht en ZuidHoUand het advies gevraagd van de veNeniging van steen en panfabrikanlen voor Woerden en Omstreken ter beantwoording van de vraag of de te verwachten voordeelen van dit werk zullen opwegen tegen de te maken onkosten In eene dezer dagen gehouden vergadering ia aan het Bestuur dier vereeniging opgedragen deze vraag zoo uitgebreid mogelijk te beantwoorden De toestand van den stationsopzichter van den Hollandschen Spoorweg wien in de afgeloopen week het bekende ongovfil overkwam is naar omstandig heden redelijk wel Naar aan de N R C wordt gemeld zou met de winterdienstregeling ook de avoudsnellrein van 8 67 uit Arnkem naar Utrecht in verbinding met Amsterdam Botterdam en Den Haag blijven loopen Te Zaandijk liet iemand een portemonnaie met 60 uit een venster op straat vallen Niettegenstaande de vinder door een der buren was gezien en door den verliezer om teruggave was aangesproken gelukte het eerst aan de politie om het verlorene op zolder terug te vinden verborgen in een ouden klomp Het mooiste van de zaak was echter dat de persoon die de porteraonaie gevonden had zoo brut was zich later in persoon aan de deur van den verliezer aan te melden met de vraag of er voor den aerigken vinder niet een kleinigheid overschoot Zaterdagavond te ongeveer 6 uren werd te Arnhem door eenige liefhebbers der zwemkunst eeu zwemtocht ondernomen die werkelijk een van ds lange baan mag worden geheeten Een vijftal leden der Arnhemsohe zwemolub vergezeld door eene roei van de eene of andere gebeurtenis Zg zag hem oplettend aan en sloeg toen de oogen neder geheel in hare gedachten verzonken Gy hebt gelyk zeide zy na eenigen tijd gezwegen te hebben Ik zal u in zgne kamer brengen Stevroiiw Ife Beaur8nd opende de éenr van het hooge sombere vertrek waar Eaymond den dood had gezooht en gevonden Alles was daar geb even zooal het toen was geweest de meubels van gewreven eikenhout blonken zonder een greintje stof de waskaarse stonden op de kandelaars op het bureau warenallf snuisterijen op hare gewone plaats Benoïst gevoeld zich beklemd toen hij den drempel van deze kamer der droefenis overschreed Hg volgde Estelle dia eenige schreden naar den sehoorsteen had gedaan daar stond zy stil de oogen op eene plank in de vloer gevestigd die blykbaar afgesphrapt was Daar heb ik mijne japon bevlekt zeide zg ap zaohten toon Dat bloed schijnt mjju gansohe leveliop mij te moeten kleven en God weet dat ik gaarneal het mijne zou hebben gegeven Zij eindigde den volzin niet maar verborg hare ontroering en ging naar eene kast die zg opende met eeu sleutel van den ring dien zg bg zich droeg z § nam er twee of drie andere sleutels uit en gaf zs aan Benoist Doe nw plicht mynheer zeide iij Ja dit ê h f h ih s mm fc