Goudsche Courant, dinsdag 26 augustus 1890

♦ 7 boot met aodere ledtn der dub bemand aouden Tin het rifierbad uit naar de Westerbouwing iwemmao of althans mover den Byn af als huune krachten toelieten Drie hanner de heeran Jos Cattie Jr J M H ea W Gerritsen iwommen onafgebroken door naar genoemde aanlegplaats in den tijd van ongeveer 1 uur en 10 minuten en kwamen in de volgorde van de namen hier boven ter beatemda plaatse aan De twee andere heeren voerden hun plan slechts uit tot aan de Bosande spoorbrug waar noh in de boot begaven en lich aankleedden Do temperatuur van het water was 161 E dus in alle oplichten geschikt voor loo n tocht Na zich gekleed te hebben wandelden de drie genoemde leden der Arnhemache twemclub een kwartier in Hinken pas op en neer ter verlevendiging van den bloedsomloop om per stoomboot Weaterbouwiag tich hniawaarts te begeven Dergelqke tochten hebben voorzeker een groot nut omdat ig echt pnictisch lelfvertronwen opwekken en toonen dat men het Verraderlgke element meester is Voor loover ona bekend ia het de eerste maal dat een loodanige af tand in ona land gezwommen wordt J C De nieuwale uitvioding op het gebied der znivelbereiding Wg vernemen dat door de firma Boeke en Hnidekoper op de landbouwtentoonatelliog die 6 i September a a te Dordrecht zal worden gehouden ieta geheel nieuwa in werking zal vertoond worden Het ia deliaval aBoteraeparator een werktuig waar van boven veracbe melk in loopt en van onderen de boter in een voortdnrenden atroom nitlmmt De boter behoeft dan alechts gekneed en gesoaten te worden om voor het gebruik geachikt ta n Prof W Fleiachmano de bekende autoriteit in zuivdbereidingazaken heeft gedurende een paar maanden proeven met dit nieuwe werktuig genomen en zich in de Milchzaitung no 31 van dit jaar leer gunatig uitgelaten over de verkregen resultan P Q C Te Berlqn ia Woensdag jl in een der atadaecholen in de Friedenatrasse een zeldzame paniek ontstaan Breda aedert eenige dagen waa onder de kinderen het gerucht verspreid dat het in de eehool apookte en allerlei praatjea hierover waren in omloop Toen Woensdagochtend de onderwgzer Liltlolf met het gewone onderwija bezig waa riep een meiaje van twaalf jaren dat hij het venster lat plotaeling Help help het apook zit mq achterna Hel kind vloog de dear uit en ondanka de vermaning van den onderwgzer drongen ook de andere meisjes naar de deur De jongenaklaaae in een ander lokaal niet wetende wat er te doen waa werd ook door de paniek aangetast en zoo vlnchtten meer dan honderd kinderen in groote verwarring naar beneden Op de trap ootatond een groot galiang en eerat beneden in het portaal gelukte het den onderwqzen en den concierge de kinderen tot bedaren te brecgea Behalve eenige lichte kneuzingen die vele kinderen bij bet gedrang op de trap hadden ontvangen kwamen allen er goed af De politie ondenodit het lokaal en maakte uit dat het meiaje voor het openataaode raam vennoodelqk door een gordqn dat door den wind waa bewogen in het gezicht waa getroffen Het aardrqkakundig eongret te Waahington heeft meubel en het bureau zult gq denk ik allea vinden I wat V lieht kan verachaffen fk dank u bq voorWat en ik zal n boven op mqne kamer wachten Verlaat gq mij zeide Theodore verlegen de steateb aannemende Haar uwe tegeowooidigheid zon m ne handelingen rechtvaardigen Zq zag hem met baren kalmen blik aan Zoover als wij na gekomen lijn mqnheer zeide zij kunnen wij de gewone vormen niet meer in acht nemen Denk maar eena wq gij de vriend ik de TiDuw van den doode zqn hier te zamen om in zgn verleden naar eene zwakheid te zoeken die m in itaat moet ateUeo om mij in de oogen der menaehen vrq te pleiten van de misdaad waarvan men mq verdenkt Ik laat c bij nw onderzoek alléén Het uw verlof ik kan het bnneau niet open Ictqgen de alentel draait niet om Zq kwam terug boog zieh owr het bureau en dead met eenige moeite dra schoot Mmggaan de klep ging open en leverde het bewqa van den ordelqken aard van den doode in de methodische aehikking van de papieren en allerlei voorwerpen die Bolvin indertijd geëerbiedigd had Toen zq zich met een liehten zucht weder oprichtte viel haar oog op het zilveren lijatje waarin haar porbvt waa gewent Het stond op de gewone plaata maar ledig Michel had toen hg het hotel verliet om ala opzichter op het landgoed Beaursnd in dienat te treden alles op zgne plaata gezet en zgn opvolger zeer atreoge voorschriften gegeven Eatelle trad iet iOOO doUan baacUkliMr gesteld om proefnemingen te doen lot het rerkrggen van regen langa kunatmatigen weg De ondervinding heeft geleerd dat na een groeten raidalK vaak tegen viel men aohreaf dit toe aan de aaatoudende trillingen welke door het afvuren van kmonnec werden teweeggebracht Dr Birnouw wil Ue trilliogen doen ontstaan door met behulp vu lachtballona ontploffingen io de hoogere Inektlagao te doen plaats hebben Als het er maar niet mede gaat ala met de booze geeaten uit het sprookje die men toen ze eens opgeroepen waren niet meer kon wegjagen De theorie en de ondervinding geven recht dit te verwachten Het noodzakal k oomplemeot van de uitvinding zon dus altgd moetaa zqn dat men ook droogte kon doen ontstaan wat in dazen zomer althana in ona hind wel zoo hoog op prgs zou worden gesteld dan regen Afogelgk ook dat ala men in Amerika regen maakt Europa wat meer zonneachgn zal deelachtig worden Jrnh Ct Ieder heeft ongetwqfeld wel eena hooren apreken van het plan van dan Amerikaanachen ingenieur Ëada die geen groote acheapvsartkanalec meer graven wil omdat hg meer heil verwacht van de scheepaapoorwegen Hg wil de aohepen in een aoort van dok laten loopen en dan dok en al op apoorataven over land naar een ander water vervoeren De dokwagen zou maten op zes paar evenwgdige apoorataven en door zee locomotieven worden voortbewogen met eene anelheid van 20 kilometer in hot uur Toor de onvermqdelijke veranderingen van richting en voor het wiaarlen wilde de heer Eada gebruik maken van reuaachtige draai achgveo Volgens hem zouden de schepen minder Igden lan zulk een spoorreisje dan van een zeereisje zelfs bg kalm weer tërwql het in en uit het water halen even gemakkeIqk gaat ala bq de gewone dokken Een acheepsbouwkundig ingenieur te Aberdeen SchoÜaod da heer W Smith heeft het denkbeeld van den heer Eada nog eenigizina uitgewerkt De heer Smith verwerpt üe rechtlgnige wegen en de draaiachgven ala te kostbaar Do aoheepupoorwegen die hq ontworpen heeft zullen evenala de gewone poorwegen hun krommingen en zelfa hun hellingen kunnen hebben daak ig een vernuftig atelael van wagens met draaibaai onderstel dat denken doet aan de wagens waarop boomatammen vervoerd worden Een tweede wqsiging ran den heer Smith betreft het dok waarin het whip vervoerd zon worden De heer Smith aeht het schip daardoor niet genoeg beveiligd Hq wil het gedorende den ganachen overtocht doen maten op een bed van water Om t eena kort uit te drakken doet dit atelael denken aan een bak met water p wielen waarin een achip ligt Volgena den beer Smith zqn zes gewone locomotieven op den rechten weg voldoende voor t werk op de hellingen zouden er wel aehttiea noodig zqn De Chaaae et PSche vertaalt HoUandache amouahondjea door patita chiens de juib Hollandait I Bg de oefeningen vin het garaiioen van Krakau liet een der soldaten zich onbehoorlgk uit tegen een jeugdig luitenant die met het drillen der recmten was belast De officier werd driftig en gaf den wat verachrikt achteruit Mijn portret zeide z met veranderde atem wie kan mgn portret hebbeo weggenomen P Benoiat antwoordde niet De verkoolde overblijfaelen van het portret die hq sedert lang vergeten had kwamen in zqne herinnering terag en hij beefde ala hq dacht dat hq zich toch kon hebben roigiat en dat Eatelle miaachien niet onachuldig waa Maar het was niet meer dan eene flikkering Baymond bad m n portret op zqn bureau dat heeft hq mg honderdmaal verteld wij hadden hetIgstje samen gekocht in de me de la Paiz toenwqjuweelen uitzochten ik heb het hem gegeven Wieheeft mijn portret weggenomen Zij zag den jongen man aan terwql hare oogen door inneriqke ontroering zieh onnatuorlgk vergrootten Hq gevoelde dat hq moest spreken 66x dat hq stiwC zeide hjj zeer zacht heeftBaymond het vernietigd ik heb er eenige overblqfselan van in den haard gevonden HgoheerI riep Eatelle hartstochtelijk uit datkan niet waar zijn I Het is de waarheid zeide hq bewogen alaofhQ een doodvonnia had uitgesproken Zq bracht de hand aan het hoofd O Ood riep zq wat heeft men hem dan g zegd Welke grawai had zieh zoo van zqn geeatmeester gemaakt dat hq m j zulk een beleadigingkon aandoen mg Zg graep wankelend de leuning van den armstoel soldaat een slag met zgn sabel met het oogelukkw gevolg dat de soldaat ernstig gewond neerviel eo terstond overleed De officier wanhopig over het treurige gevolg van ijjn drUI doonlak ziok ttt stond voor het front der troepen Eergisteren werd op het eiland Helgoland etn jongen geboren dia WUhelffl Hausminu lal heelen Hq is de eerste aanstaande leeraut dien het eiland voor het Duitsche leger zal leveren Eenige heeren te Bremen hebben tor eere van dit feit bealoten de koeten voor de opleiding van dezen aanataanden Helgolander aoldaat op zich te nemen en hem in ataat ta stellen als eeigarige zqn dienstplicht te vervullen Kolonel SchSUena de commandant van het Duitaoha regiment waarbg dezer dagen zoovele aoldaten ziek werden ten gevolge van een zwaren marach in drukkende hitte ia teratond van zgn commando ontheven Het blgkt dat in het geheel 840 manachsppen moesten achterbigven s Morgens om vier uur moesten de soldaten aantreden doch het werd kwart voor zeven voordat de troep vertrok Dit lange staan had de soldaten reeds vermoeid voordat de marach begon Te Eiberatadt de eerste plaata die men bereikte 10 kil werd geen halt gehouden Zelb koodan de aoldaten daar nieta gebraiken Evenmin geschiedde dit in het volgend atadje Sommerhaosen Het regiment marcheerde door ofachoon nog wA een geneeaheer den commandant er op weea dat da manaohappen wel een oogenUik raat noodig hadden Eerst ta Oxenfurt werd een korte mat gegund Het verhaal dat deser dagen de ronde deed betreffende eene dienatbode die 36 galden uit Farqa had ontvangen enz blgkt zegt de Haarl Crt zrootandeela verzonnen geweeat te zgn door die dienatbode zelve Zg bad wel 15 uit Parqa ontvangen maar vaniemand daar geveegd dien zq gaarne wilde volgen Om hara ouden te mialeiden verdichtte zq het bedoelde varhaal toen haar vader de zaak niet vertrouwende onderzoek deed bleek het natuurlqkonjuist te rjn en het aohean alaof men bet meiajedoor eene advertentie naar Farqa had willen lokken De juatitie onderzoek doende naar den atelier der advertantia heeft thans de waarheid aan bet liehtgebracht Het ia bekend dat aedert Ung gewerkt wordt aan een wetaontwerp tot verplichte venekaring v n werklieden tegen ongelukken door de oannemera Met dien arbeid achijnt het echter niet best te vlotten daar nu het voornemen moet bestaan om eenTOadig voor wat rqkswerken betreft in de bestekken een verplichting tot zoodanige verzekering op te leggen ia navolging van bet voerbeeld door versohilleedc gameenten gegevon Daarmede had de regeering intusschen niet zoolang behoeven te wachten het denkbeeld moet reeds voor een paar jaar overwogen zqn maar toen bg sommige ministars geen bqval hebban gavondan Nu komt men van rqkswege we achteiaan hebben gemeenten als lumpen dia éan vso de eerste sas de eer Hen B n eer denken aan een Kampentreek van de z de dar regeering die een vroeger verworpen denkbeeld dat toch inderdaad zoo gemakkelijk te verwezenlqken ia nu eeoaklspa weer opvat enkele omdat hetgeen v Theodore stak de hand uit om haar te ooderstaunan maar durfde haar niet aanraken Zeg mq toch mqnheer wat heeft men kunnen ehrqvenf Wat dankt gq sedart gij niet meer gelooft dat ik Mevrouw leida hq vaatberadan nadat mg de oogen zqn opengegaan geloof ik dat mqn vriend De Beanrand het verstand verloren had anden had hq n niet zulk een verdriet kunnen aandoen Eene plotselinge rentandsverbqstering kan alleen zqne daad verklaren en verontschuldigen Eatelle had zich wat hersteld zH wierp een blik in da openstaande lade Arme Baymond I zeide zq eensklaps bedaard an ala gatrooat door de woorden die zg zooeren had vernomen er waa miaachien een geheim in zgnleren Zoek maar mqnh er wie weet of wq hemniet zullen beklagen ala wq de waarheid zullenweten K j ging Theodore vobrbij ham mat eene vorstelijka bewaging van het hoofd groetende verliet de kamer au deed da deur zonder gedroiach dicht De jong man die haar met de oogen had gevolgd zuchtte toen zq verdwenen waa in hare zwarte wollen kleederen ach n zij al het licht uit die aombeia Ktawkamar te lobben medegenomen Wordt verwlgi t f I eerst wilde niet wel in een wat sehqnt te belichamen Het oorapronkelqk plan der regaering met diewet moet wel zeer bgzonder zijn want de verplichting tot verzekering ia reeda ia vele andere landenbg de wet opgelegd men had dua die vreemdewatten tot voorbeeld kannen nemen doch wie weet welke veel hoogere denkbeelden onze miniatera bezi kouden omtrent de werkliedau verzekering Ala zg maar niet in hun brein opgeborgen big ven waarvoor wel kans is nu men eenmaal tot de beatekken zijntoevlucht heeft genomen De heeren bedenken danechter dat er nog duizenden andere werklieden zqn dan die aan rqkawerken voor wie op die wgza nieta gedaan wordt Mid Ct Te Hoevelaken bg Amerafoort ia een ematige poging tot vergiftiging gepleegd Iemand die met net hoofd van een gezin ongenoegen had gehad kocht de moid om het geheela gezin te vergiftigen Ala belooniag zou zg daarvoor twee gulden ontvangen De meid nam dit aan en deed muizentarwe in de apqzen Reeda onder het eten werden alle huiagenooten ongeateld en de meid die ongeruat werd begon de giftkorreltjea uit het eten te zoeken waardoor zg teratond in verdenking kwam Spoedig aangebrachte geneeskundige hulp deed allen heratelleu behalve bet jongste kind dat ematig ongeateld moet zgn De meid beeft ook reeds den naam van den hoofdaohuldige genoemd Stand Dezer di en heeft de rStaatacourant liefhebbers opgeroepen die bg het vergelgkend examen in October te houden voor de betrekking van klerk bg de rgkatelegrafen wenachen mede te dingen Sedert gemimen igd heeft zulk een examen niet plaata gehad vermoedelijk omdat bij de Regeering plannen aanhangig waren tot betere regeling van den toaatand der telegrafiaten De N Bolt Ct herinnert dat bg de behandeling der Staatsbegrooting de hr Heea in he licht heeft gesteld hoe verkeerd het is in den dienst der telegraphie te willen voorzien door het aanstellen van klerken van wie enkel bedrevenheid in de vakkeu van het gewoon lager onderwqs nog wel zonder do beginselen der aardrijkskunde en in de beginaelen der Franacha taal wordt gevorderd De miniater van waterstaat handel en nijverheid gaf toen uitricht op een betere regeling door aanatelling van jongelieden die middelbaar onderwga hebben genoten die drie vreemde talen kennen en de theoretiacho kennia bezitten noodig voor bet apoedig verkiqgen van piaotiache kennia Toch komt nu de oproeping voor de betrekking van klerk Voor het rgk ia dat zeker zuiniger want een klerk krggt alecbta een jaarwedde van 400 terwgl een talagrafist 2de klasse terstond 900 ontvangt De zuinigheid dreigt hier wederom de wijsheid te bedriegen Want het algemeen belang wordt door de aanstelling van onvoldoend gevormde ambtenaren benadeeld Bg den telegraafdienst zegt de N Bott Ct te recht meer nog dan bg den postdienst komt het op groote nauwgezetheid het vlugge en juiate oordeel en de kunde van den ambtenaar aan Een verminkt telegram kan groote schade berokkenen verkeerde aaniüaitiog of een misslag bij de keus van den verzendingaweg kan vertraging en geldelgk nadaal teweegbrengen Door allerlei oorzaken kunnen atoringen in den dienst ontataan die alleen door den techniich bekwamen anlbtanair ta heratallen zqn Voor handel ngverfaeid en bedrqf ia de telegraaf eene eerate levenabahoafta geweidea Aan de hooge en ateeda dringender wordende eiachen der publiciteit ia zonder da geatadige hulp der telegraaf niet te voldoen Voor de beatuurataak voor de taak van justitie en politie voor hondarderlil openbare belangen ia z j een volstrekt onmisbaar hulpmiddel Daarom is er alles aan gelwen dat deze tik van dienst in handen blqve van bekwame ambtenaren aan wie al die gewichtige belangen met volkomen gerustheid kunnen worden toevertrvftwd en die van het wonderdadige iustmment wMnver z j de baschikking hebben al het gebruik weten ta nuken dat er van te maken ia Vroeger werd dat ook door de Bageering aldus begrepen De betrekking van telegrafist der derde klasse die een lichter examen had af te leggen werd opgeheven en eea cunus ingestrid om jongelieden de gelegenheid ta geven rieh voor het ambt van telegrafist 2da klasse te bekwamen Die oursua ia aedert 1886 opgeheven en nu wil tsen zich weder behalnen door de aanatelling van klaèken Ook de hoogere ambtenaren hebben reden van klagen De bevordering gaat zeer traag De talegrafiatag Ut klaaaa kannen het tot een jaarwedde van ƒ IIOO brengen maar onder de 266 dier ambtenaren hebben afeohts 46 dat hoogate cqfé bereikt en Bï genieten 1000 al de overigen onder wie met 13 en 14 dieoa aren trekken alecbta 900 Hot de betrekking van telegrafist Ie klaaae voor de meeaten de b ton de maréchal ia het niet beter gesteld Onder de 168 ambtenaren van dien rang zqn er alechts 24 met 26 36 dienstjaren die do hoogate bereikbare jaarwedde van ƒ 1600 ontvangen even zoovelen trekken ƒ 1600 49 hebben 1400 28 f 1300 de overigen ataan nog op ƒ 1200 obchoon da meeaten 20 en meer jaren io dienat zqn De N Bott Ct voegt er bij dat van 1886 88 de ontvangst bg de rgkstelegrafen met bqna 210 000 is vermeerderd daarentegen de uitgaven metƒ326 000 verminderd voor een groot deel wegens bezuiniging op het personeel Onder deze omatandigheden kan waarlijk het belang der schatkist niet als grond worden ingeroepen om in plaats van goed onderlegde telegrafiaten half gevormde klerken aan te stellen en lotarerbetering der ambtenaren nog langer uittestellen Het ia waar dat in 1888 de gezamenlyke uitgaven der rgkatelegrafen met de renten der aanlegkoaten de ontrangaten nog met 274 000 overtroffen Dit mag echter geen reden zgn om den dienst in gevaar te brengen door aanatelling van goedkoop maar onvoldoend gevormd peraoneel en door verwaarloozing van de rechtmatige aanapraken der geoefende ambtenaren Een goed ingerichte telegraafdienat ia een offer uit de achatkiat waard Ën bovendien ia het middel om ala men dat in s lands belang noodig acht de rekening aluitend te maken niet gelegen in beknibbeling op de noodzakelijke uitgaven maar ie verhooging der inkomsten Niet echter op den weg dien de voorgaande Minister heeft ingeslagen met verhoogiog van het binnenlandach tarief maar juist door verlaging zoodat van do telegraaf een mimer gebruik wordt gemaakt Mogen deze beginaelen bg de behandeling der weldra iu te dienen nieuwe Staatsbegrooting bigken ok bg de Begeering op den voorgrond te staan De 17e algemeene vergadering van den Volksbond Veroeniging tegen Drankmisbruik werd deze week in de Congreszaal der Veiligheidstentooustelling in het Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam onder leiding van den heer mr Goeman Borgesius gehouden De a etreden hoofdbeatuurdera de heeren 6 Emanta en dr L P Walbriag Schmidt werden ala hoofdbeatuurdera herkozen Beaproken werden veracheiden rapporten Een voorstel Botterdam om het hoofdbestuur uit te noodigen bij de regeering aan te dringen op maatregelen tot wering van het rerkoopen van aterkon drank op de Maas aan de op stroom liggende en loaaendo achepen lokte eenige discuaaie uit De oonduale der Botterdamsche evaardigden waa dat z f geen middel kunnen voorstellen om aan het miabruik paal en perk te atellen Zg hoopten dat het hoofdbeatuur in deze meer bevoegd gelukkiger zal zgn Doch ook het hoofdbeatuur wiat voor het oogenblik geen afdoende maatregelen voor te atollen Maar het zal overwegen wat in de quaeatie te doen ia Op vooratel van Utrecht vereenigde Botterdam zich met het denkbeeld om niet uitaluitend te apreken van draukverkoop op de Maaa maar da atrekking van het vooratel meer algemeen te maken Ala plaats van aamenkomat voor de volgende algemeene vergadering werd Zwolle gekozen De Haarl Ct bevat de volgende particuliere correspondentie uit Maroed Californiè van 1 Aug Na regen volgt zonneachgn zegt een oudHol landach apreakwaord Dat echter na zonneachgn ook weder regen volgt daar denkt niet ieder aan W j kolonialen van Merced County hebben de waarheid hiervan de laatste dagen wel opgemerkt In den beginne waa allea goed en de Compagnie zoowel ala haar beatuurdera en directeuren oh zoo aecuur Bij aommigen verflauwde echter die groote ingenomenheid Dat gejaagde heen en weder reizen naar San Franciaco vertrouwde men niet en ook aommige handelingen wekten wantrouwen In éea woord men begon argwaan te krqgen Een onzer diu een wiaael te San Franciaco aan de Compagnie had gegeven om die voor hem te innen werd telkena en telkens met allerhande praatjea èn uitvluchten tevreden geateld Het lange wachten eindelijk moede telegrapheerde hg waarom het geld niet uitbetaald werd Tot zgn groote verwondering kreeg hg echter per telegraaf antwoord dat de wiaael reeda betaald waa Dit was ta veel Hq maakte er dadelqk werk van en liet beslag leggen op de goederen en bezittingen van da Compagnie Spoedig verspreidde zich de mare dat de Compagnie failliet was Deze had nog dit van de Compagnie te vorderen gene had de eigendomsbewijzen van zqn land nog niet ontvangen Nu waa het of iedereen het hoofd verloren had en onder het motto Het ia beter dat wij het doen dan een ander liepen veracheidenen onzer naar advooaten en legden beslag op da landen van hun me dekolonialen voor zooverre deze nog geen eigendomabewqzen haddon Het waa in éen woord een algemeen aauve qui peut Toch heb ik de peraooniqke overtuiging en ver scheidenen zijn van ditzelfde gevoelen dat in een zaak waar een man ala onze landgenoot Nqgh een der beatuurdera ia allea weer terecht moet komen en ook zal terecht komen Maar men heeft zooveel ophef gemaakt van deze zaak dat het m j niet zou verwonderen ala veraoheidene Nederlandera thans af zullen zien van het plan om aan de roepstem van de HoUandCalifornia Land Co gehoor te geren Men achrgft uit Biuaaal Hat schget nu waarlqk dat in België ook de atiereor gevechten moeten worden ingevoerd waarover in den laatsten tgd te Parijs zooveel te doen is geweeat Voor Zondag 24 en Maandag 25 dezer ia te Auderiecht eene der voorateden van Brussel oen atierengevecht aangekondigd dat plaata zal hebben in een groot lokaal waar Ihana eene landbouwtentoonatelling plaata heeft Een jjozolachap of quadrille zooala het heet met den torréador Etienna Pouly aan hel hoofd en nog 5 anderen zal met werkelijke Spaansche stieren eene voorstelling geven zooala die onlanga te Pargs plaata had en waarbg allea geachiedt zooala in Spanje gebruikelijk is met uitzondering van het dooden van den stier De prgzen zgn tamelqk hoog gesteld waardoor het te betwijfelen ia of deze zaak hier wel veel opgang zal maken Boltenlandscb Overzicbt De Duitache Keizer is nog ateeda de gaat van den Euaaischen Czaar Do politiek houdt zich geheel buiten dit keizerlgk bezoek want do groote bladen weten weinig mede te deelen wat Insschen de beide groote monarchen verhandeld is Alleen wordt melding gemaakt dat de Keizere de groote manoeuvre hebbeu bggewoond tooaten aan fueatmalen hebben gealagen en allerhande feativiteiten ter hunner eera bijwoonden Beuter aeinde giater alleen kortelgk dat dea middags de Duitache rgkakanaelier generaal von Caprivi met den Biiasischen minister Giers had geconfereerd en zich daarna naar Peterhof begeeft Near alle waarschijnlijkheid wordt de Duilacho Keizer den 28n van zijne Bussische rtis te Kiel terugverwacht Slechts een paar dagen zal de Keizer dan te Potsdam in den kring zgner familie kunnen doorbrengen want den 2n September moet hq te Kiel terug zijn waar den dag daarop een parade der OoBteargksche en Duitache vloot plaata vindt Met belangstelling slaat natuurlyk menigeen den blik naar de Borinage waar de werkstaking onder de mguwerkera zich meer en meer uitbreidt Volgena bericht bedroeg het aantal hunner dertien duizend straks zal waaraohgnlgk de telegraaf ona een grooter aantal noemen in ioder geval verwacht men deze week een aterke uitbreiding In verachillende kolenmgnen toch hebben de arbeidere kennia gegeven dat men deze week niet op hunne tegenwoordigheid mlit rekenen Allea toont aan dat wordt aan hun eiachen niet voldaan de grève algemeen zal worden Nog ia het niet j aan met de venaasiugen betreffende het nu in Frankrijk geheel verdwenen Boulangisme Voor eenige dagen is de Figaro begonnen met een reeks artikelen welke het opschrift hebben Aol ter de schermen van het Boulangiame In dit eerste artikel werd reeds een belangrgk nieuws verteld namelgk dat de heer Naquet eigenlijk de bloeddomtige man van de Boulangiatische leiders ia geweeat Generaal Boulanger Frankrijks eerste degen heeft zioh steeds vredelievend betoond en zich met alle kracht tegen het plegen van geweld verzet nUUir de hoer Naquet de vredelievende senator nu lid der Kamer steunde steeds de poging van den dichter Dëroulède om den generaal tot een staatsgreep in den trant van dien van Napoleon III te bewegen Deze pogingen werden reeds beproefd toen Boalanger nog minister van oorlog was Zelfs tgdea het bekende voorval Sohnaebelé bleef men aandringen o choon Boulanger verklaarde dat als nu de burgeroorlog uitbrak Duitschland daarvan onmiddellijk gebruik zou maken om Frankrijk aan te vallen Ook later bloven de vrienden vooral Déroulède aandringen en vooral was hun teleurstelling groot toen Boulanger den 27aten Januari na zgn verkiezing te Parga den groeten alag niet wilde alaan want allen waren overtuigd dat het leger en de politie ten minate onzqdig zouden zgn gebleven Van alle kanten werd teratond het huia van den heer Naquet beatormd door joumaliaten die wenschtea te weten ofdemededealingen der Figaro inderdaad juist waren Het antwoord van den heer Naquet luidde Ik ken den schrgver maar ik mag zgn naam niet noemen Ik heb het artikel gelezen voor dat het verscheen Het ia volkomen waar gedurende twee jaren heb ik gedaan wat in mgn vermogen waa om generaal Boulanger tot het plegen van een ataatagreep aan te aporen Zander twgfel zal deze bekentenis van den heer Naquet er niet weinig toe bgdragen om de tavreden