Goudsche Courant, donderdag 28 augustus 1890

4309 Donderdag 26 AÉgostus 1890 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe inzaading van advertentien kan gescbleden tot éön nor des namiddags iran den dag der uitgave samenkomsten welke de heereg Vos Qiers en Caprivi te Petersburg hielden Natuurlgk zullen de beide ministers b j huu kennismaking wel an gedachten gewisseld hebben oyer de gewichtige politieke quaeslien Tan den dag maar wijzigingen in de rerhoudingen tusschen de Europeesche mogendheden is Tan dit bezoek des keizers in Kusland evenmiu te Terwaohten als ran het vorige Ook in Rusland is men het daarover nu eens Een artikel van de Petersburgsche Novoati oTer het bezoek des keizers wordt algemeen gehouden roor de uitdrukking van de meeuing der Russische diplomaten en daarin wordt betoogd dat het bezoek alleen kan bijbreugen tot Terzoening van beide landen Meer is er niet Tan te Terwaohten zegt het blad niet alleen geen wijziging iu de politieke rerhoudingen maar zelfs geen kleinere concessie gelijkb T Jhet herstel van de oude bepalingen ran hetBerlijnsche traciaat ten opzichte Tan Bulgarije Figaro heeft een Terrolg geleverd op het artikel Het Boulangiame achter de schermen Daaruit blijkt hetgeen trouwens reeds lang rermoed werd dat de vermaarde en ruim voorziene Boulaqgistiiohe kas gestyfd werd door de royalisten die in het a ontuttr heil voor hunne zaak zagen hoewel Boulanger steeds verklaarde de republiek en niets anders dan de republiek te willen Koning Humbert Tan Italië zal in het begin van September te Spezzia het van stapel loopen van een nieuw oorlogsschip bijwonen De Fransohe ministerraad heeft besloten het Middellandsche Z eeskader naar deze havenstad te zenden ten einde den Italiaanschen Koning namens President Carnot te X ten Dit is een antwoord op de beleefdheid de Italiaansche rogeering in het begin van dit jaar aan President Carnot bewees toen zij hem bij zijn bezoek te Toulon door eenige Italiaansche schepen liet begroeten Men ziet de verhouding tusschen de beide Romaanscbe landen is veel verbeterd tot groot genoegen zeker van de Italiaansche fondsenhouders Aangaande de Engelsoh Portugeesohe overeenkomst kan nog worden meegedeeld dat Portugal het recht heeft van vrije gemeenschap tusschen zyn Westelgke I en Oostelijke bezittingen Mozambique en Vngola evenals Engeland dat tusschen zijn ZuidelgkeenNoordelijke Afnkaansche bezittingen Alles tenWesten van het Njassameer is Britscbe grond behoudens Portugals recht om langs de Zambesi degemeenschap tusschen zijn oostelijke en westelijkebezittingen te onderhouden d i het recht om wegen spoorwegen telegraaflijnen aau te leggen op eenstrook van 10 mijlen ten zuiden on 30 mijlen tennoorden der rivier Zijnerzijds behoudt Engelandzich het recht voor om hetzelfde te doen tusschenhet noordoostelijk einde van zijn gebied ten zuidender Zambesi tot een pnot tusschen de Mazoe en destroomversnellingen van Caroa Bassa een strook terbreedte van 10 mijlen De Zambesi en hare bijrivieren zullen vrij zijn voor de vlaggen van allenatiën on alle waterwegen binnen het geheele in dezeovereenkomst afgebakende wederïijdsch grondgebied zullen vrij zijn voor de vaartuigen van de twee oontracteerende mogendheden Alle geschillen welketusschen haar mochten rijzen zullen door schcidsrechterlijke uitspraak worden beslecht Verder bepaalt het verdrag een en ander omtrent de doorvoerrechten op Portugcesch gebied Over het geheellaten zich de Portugeesche bladen gunstig omtrentde overeenkomst uit als alles behelzende wat onderde tegenwoordige omstandigheden redelijkerwijze teverwachten was Do Engelsche bladen betuigen ingenomenheid met de overeenkomst vooral omdatdaardoor een einde wordt gemaakt aan de ipaoningtusschen de twee landen en de kleine quaesties dien5g bestaan daarmede vatbaar worden voor arbitrage Dus zijn ook hier weer beide partijen tevreden ofhouden zich althans zoo KSleuKotHMen van de Makelaars Caotzlaar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden vast Loco Tankfust en Geïmporteerd fust ƒ 8 06 Januarilevering 8 15 September levering ƒ 8 October Novemberen December levering ƒ 8 10 Bargerlijke Stand GEBOREN 24 Aog Wilhelmina Gcertrnida ooden C fia WiUig D CD M taa Dintcr Maarten JohtDoes Tbeodoras ouders L Breederland en C C Arta JohanoeB CorDeliB ooderi H C T Jaassen ea A H Vergoed Jan Johamies oadera T vso Ëijk en i an Mallen Abraham oodeia A Vingerling en k Hazebroek WiUemina Johanna ondera D den Held en L P lan der Sloot Abraham Haarten ndera C Fente en P Knsae Johannca Jacobna ondïrTM J to Jong en J C Prlnsenberg OVERLEDEN 22 Ang H H lagerenberg 6 w 28 J Sanerbicr 63 j 24 J tan Vliet 6 m J Vo wed C GUdbaeh 76 j C Poldermao 2 j ADVERTENTIËN Heden overleed plotseling onze geliefde Echtgenoot Vader en Behuwdvader de Heer JACQUES SAUERBIËR in den onderdom van raim 63 jaren E SAUERBIËR Kkwzïe J P SAUEKBIER M A SAUERBIER Saukrbiis F SAUERBIËR F J SAUERBlEBRuK J DB LA RIVE BOX Sauisbikb J G D LA RIVE BOX A UTERMöHLENSaübebiee C F UTEBMöHLEN J G SAUERBIËR Oouda 23 Augustus 1890 sirniTiistfraB te GOUDA Het tweede Admiasie Examen zal plaat hebben den 1 SEPTEMBER e k Aanmeldvng bg 4en Rector D A tak IJSENDIJE vóór den 29 Angustaa a B Ah men naar AMSTERDAM gaat is het beste adres voOr een lekker Diner a L bg GBBABD PINKaUlf Kalverstr 23 Restaurant dk Kab81boom Nieuwe Dassen A V OS Az keiweg £ 73 en 73 W F WAGTHO Oograrts beeft zich gevestigd te BOTTERDAM SlalioHtplem 5 nabij station DelfUche Poort SPREEKUUR dagelgks van 12 tot 2 uur Zon en feestdagen uitgezonderd Voor minvermogenden s morgens van 8 tot 10 uur Goede wijn behoeft geea krans Lofspraak of aanbeveling zonde geheel overbodig zgn voor de reeds lang gerenommeerde Abshaubbins of Anti Rhumatische WATTEnJ Dezelve worden steeds met het meeste succet aangewend tegen alle Rhnmatische aandoeningen Verkrggbaar a 30 ets per pakje bg T A G jan Deth C B Verheul Oudewater JA Bos Berkel J van Dorp Zoetermeer A Kauiing Alphen Gobr Kauiing Bodegraven K Oosteriing Haastrecht Gebr Kauiing Woorden IG v d Geur Waddinxveen HeJ de Wed Boginui Gouda W F J den Uijl Schoonh A Prins ZevenhuLsen M J Goudkade Boskoop O Hoogendijk Cappelle S V d Kraats Bleiswijk Men zij gewaarschuwd tegen namaaksels en lette vooral op de onderteekening van elk pakje j A BREETVELT Oanda Suelpersdruk van A Bbinkma ik ZocN Gegarandeeid ZUIVERE ROOHBOTER Van lichtgeznurde Room wordt door ondergeteekende uit de Roomboterfabriek bg DoUum geleverd franco per post onder rembours tot VRIJDAG a s 47 KG netto 5 95 2V KG netto 3 60 Bg vooruitzeuding van postwissel beide bedragen 15 et lager J MELDER Pxn Fabrikant DOKKÜM 22 Aug 1890 Met 1 SEPTEMBER gevraagd een DAGMEID Zich aan te melden Mej HAAGSMAN Westhaven B 150 Geen grïjs Haar meer De nieuwe LOffDON ii InSk de beste van alle bestaande pary fumeriën om het grgze haar binnen enkele dagen te doen verdwjjnen Maakt het haar glansrgk en zacht en verft niet Prgs 8S cent per flacon en f 1 50 per dubbele flacon Alleen verkrggbaar te Gouda bg 1 A CATS en J H C HUINCK F Hz Openljare Verkooping te Ouderkerk aan den IJssel op WOENSDAG 3 SEPTEMBER 1890 bg veiling en op WOENSDAG 10 SEPTEMBER 1890 bg afslag telkens des morgens te elf uren in de herberg van A BBOERE op het dorp ten overstaan van den Notaris G C FOBTÜLJN DROOGLBBVBB te Oouda van Eene kapitale BOïïWMANSWOimi met 19 Hectaren 42 aren 64 Centiaren Wei en Hooiland d on 3 ©erp ol ei te Ouderkerk aan den Ussel En zulks in 8 perceelen Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van voornoemden Notaris FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda Alom te bekomen DE mim Mil of de beschrgving der beroemde geschilderde Eerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Ooude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der carton teekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlijk levensbericht der beroemde Qlasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabctb DOO CHRI8TIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der AcademievanBouwkunde te Utrecht P r ij s 80 Cents A BRINKMAN De uitgave dezer Conrant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ia 1 25 franco per post 1 70 Aizonderlgke Nomnen VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 27 Augustus 1890 VEEGADEEING van den GEMiCENTEEAAD op Vrijdag den 29 Augustus 1890 des namiddagsten 1 ure Aan de orde Het adres van Mej O F M Schieveen van Leunen houdende verzoek om ontslag als Hoofdonder wijzeres aan de Ie Openbare Bewaarschool en pensioen Het voorstel betreffende het toekennen eener jaarlijksche gratificatie aan da Wed Pentinga van der Heide Het voorstel betreffende den bouw eener provisiekamer met kelder enz bg de Volksgaarkeuken Aan deo voorbereidenden practisohen cursus der Militaire School te Haarlem zijn o a geplaatst de leerlingen der ryks hoogere burgerschool K W de Bock en C H Wyokhuijse die onlangs eindexamen aflegden Hedenmorgen omstreeks 12 uur geraakte op den Turfsingel alhier het paard van den schepenjager D V d L op bol in zijn vaart een drietal kleine kinderen omverwerpende welke daardoor nog al ernstig verwoud moeten geraakt zyn Gisteren morgen is een kind van den heer H doordien zy schrok van een hond voor de school van den heer Cittert te water geloopen De beer B redde haar oogenblikkelijk In de zitting der Eotterdamsohe Arr Eechtbank van gisteren werden veroordeeld P werkman te Gouda bekl van eenvoudige beZeodiging In deze zaak werd de officier van justitie nietontvankelijk verklaard FEVILLETOM Een raadselachtige Geschiedenis Pit het FrmuD t XXI 28 Mevrouw Montclar had Benoist uitgenoodigd des avonds te komen als hy daar lust toe zou gevoelen Op een Zondag meldde hij zich aan maar hü gevoelde zich zoo volkomen een vreemdeling onder de aanwezige gasten dat hy er verlegen door werd en weinig op zyn geraak Estelle kwam naast hem zitten praten eensklaps bemerkte hij dat men naar ham zag en een donkere blos overtoog zijn gelaat Zou hij door de oene of andere onvoorzichtigheid het geheim verraden hebben dat hij zichzelven ternauwernood durfde bekennen Hadden die koude onverschillige zoo niet vijandige wezens bemerkt dat ny smoorhjk verliefd was op de weduwe van Eavmond de Beaurand Dit denkbeeld werd zoo ondragelijk da hij er om zoo te zeggen door verlamd werd Estelle verbaasd van geen antwoord meer te krijgen zag hem oplettender aan hij meende dat zij zijn geheim had doorgrond wondde eeno gewichtige zaak voor en ging heen De geest van Benoist verkeerde in een onoplosba 3 S sigarenmaker te Gouda wegens mishandeling tot 3 dagen gev Vervolgens stonden terecht J E arbeider te Gouda bekl van op 2 Jan aldaar Jan Borst voor loondief uitgescholden te hebben Vrijspraak Wd geëisoht BiJ verstek erd behandeld do zaak tegen de 12jarige H B zonder beroep wonende te Schoonhoven Dit jeugdige meisje had op den 12 Juni jl te Schoonhoven uit de toonbanklade in den winkel van B aldaar één gulden en één rijksdaalder weggenomen Daar zij zich aan meer dergelijke diefstallen schuldig maakte doch volgens het O M niet gebleken was dat zij daarbij handelde met oordeel des onderBcheids vorderde deze bare plaatsing in een rijksopvoedingsgesticht tot haar 18e jaar Over 8 dagen uitspraak Door de directie der Nederlandsche Ehijnspoorwegmaatschappij is beslaten de uitgifte van de zoogenaamde excursiebiljetten ven Arnhem Utrecht en Amsterdam naar Scheveningen die voorloopig tot lo September zoude plaats hebben eerst te doen eindigden met de sluitmg van het badseizoen zoo ook om met de uitgifte van de werkmanskaarten van de stations Eotterdam den Haag Leiden Utrecht Arnhem Wageningen Gouda Ede Veenendaal ZeistDriebergen Woerden on Nieuwerkerk naar Amsterdam bij gelegenheid van de veiligheidstentoonstelling aldaar voort te gaan tot de sluiting van die tentoonstelling Door mevrouw de douairière Klerck geb van Hogendorp zal met 1 October a s te s Hage een huis worden geopend waar vrouwen voorloopig verblijf kunnen vinden en waar tevens geschikte gelegenheid zal zijn voor dienstmeisjes uit de residentie om s avonds den tijd aangenaam en gezellig ren tweestrijd Sedert hij vrede had gesloten met Estelle en met zichzelven vooral sedert zijne moeder zoo vertrouwelijk met hem had gesproken had hij de zorgen aan een kant gezet Tot zichzelven inkeerende bemerkte Theodore tbans voor de eerste maal dat zijne ingenomenheid tegen Estelle niet zooals hij meende was voortgesproten uit een ongelukkigen samenloop van gebeurtenissen on uit zijne vriendschap voor zijn wapenbroeder maar uit eene soort jaloezie woede en wrok die op hunne beurt voortkwamen uit eene onbewuste liefde voor haar die Eaymond tot zijne vrouw had gekozen Ik heb haar altijd bemind zeide hij tot zichzelf als Beaurand was blijven leven zou ik haar even sterk gehaat hebben als zij hem zou hebben bemind Maar zij beminde hem niet Een schitterende straal verlichtte de duisternis waarin het geweten van den jongen man worstelde Zij had Eaymond niet bemind deze zelf had het hom gezegd en het noodlot had gewild dat jij weduwe bleef en maagd eene blanke ziel zonder herinneringen onschuldig en belasterd vrij om zich te geven aan dengeen die zich door haar zou weten te doen beminnen Estelle s beeld vertoonde zich voor den geest van Benoist in hare onbevlekte reinheid tot in het diepst zijner ziel geroerd gevoelde hij eene neiging om de handen te vouwen voor deze uitntmende vrouw en haar vergiffenis te vragen voor al zijne belecdigiugen Daarop verdween de betooveriog en Benoist stond ADVERTENTIBN worden geplaatat van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTBE8 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnc door te brengen Als directrice van deze inrichting zal optreden mej J Van Wijk Agema Naar aan de Zw Crt wordt gemeld is de 18ja rige dochter van mevrouw Sofie de Vries naamgenoote van haar moedor geëngageerd bij het Nederlandsoh Tooneel Op eenvoudige wijze werd gisteren het huldeblijk gewijd aan de nagedachtenis van Carel Vosmser een sierlijke drinkbron in de Soheveningsche Bosohjes voor het publiek opengesteld Het monument bestaat uit een ongeveer 2 meter hooge kolom van wit marmer rustende op een hardsteenen onderstuk en afgedekt met een wit marmeren steen waarop in gouden letteren de woorden Bembrandt Homeros Op dezen deksteen staat eveneens in marmer uitgehouwen de welgelijkende buste van Vosmaor met diens naam er ouder Vóór de fontein bevindt zich een metalen bekken waarin het water dat door oen smal koperen straalpÜpje toevloeit wordt opgevangen en afvloeit Tot hen die da plechtigheid bijwoonden behoorden de heeren Mesdag Israels dr Ten Brink Gerard Keller Smit Kleine prof Blok uit Groningen en vele vrienden van den overledene Ook dr Mouton wethouder van s Gravenhage was aanwezig Prof A G van Hamel van Groningen hield een gevoelvolle zinrijke rede waarna aan de weduwe en da kinderen van Vosmaerheteerstde drinkbeker werdaangeboden Dr G C J Vosmaer dankte allerhartelijkst namens de betrekkingen voor de hulde aan de nagedachtenis van zijnen vader bewezen Men meldt uit Koudekerk a d Eijn Gisteravond waarschuwde de kapitein van de stoomboot De Volharding de politie te dezer plaatse dat te uithoorn was ingebroken en de vermoedelijke daders door hem waren gezien op weg naar hier tegenover do werkelijkheid hij aanbad eene rijke tot de aristocratie behoorende vrouw wie hy zonder eenigen twijfel volkomen onverschillig was eene door de openbare meening gebrandmerkte vrouw die zyue eigene moeder nooit aan haren haard zou toelaten zoolang de waarheid niet aan het licht was gekomen en hij gevoelde den last van zijn bestaan weder op zijn hoofd vallen als het deksel eener doodkist Daarop kwam er een volkomen nieuw donkbeeld in zijn geest op Tot nu toe had hij in Eaymond nooit iets anders gezien dan een slachtoffer voor de eerste maal vroeg hij zich af of de ongelukkige niet schuldig kon geweest zijn Door plotseling van het wereldtoonoel te verdwijnen had hij zich aan een aantal plichten onttrokken waarvan de eerste was aan zijne vrouw eene barer waardige positie fe verzekeren Verstandsverbijstering alleen kon alles verontschuldigen zooals hij reeds meer had gezegd maar Eaymond was niet gek nooit was hg zicbzelvea meer meester oweest in zijne gedachten zoowel als in zijne woorden dan bij hun laatste on lerhoud Een felle toorn begon langzamerhand in het hart van Benoist wortel te schieten Zijn vriend had verraad gepleegd aan de vriendschap verraad aan de liefde door het leven te verlaten zonder een woord van opheldering na te laten dat zjjne verdwijning kon verklaren hij had gehandeld als een lafaard een lafaard Benoist die koortsachtig door zijne kamer heen en weder liep verborg hot hoofd in de handen en