Goudsche Courant, donderdag 28 augustus 1890

♦ Een pur uren daarna had de burgemeester met een paar veldvaohters het genoegen het gesignaleerde drietal aan te houden en achter slot te brengen Heden werd het drietal per stoomboot naar de plaats waar de inbraak gepleegd ia teruggebracht Naar wij vernemen bestaat b het departement Tan oorlog het voornemen de miliciens der liohtiDgen 1886 1887 en 1888 behoorende tot de Ie divisie infanterie beginnende met 13 October a s bjj opvolging elk 12 dagen onder de wapens te doen opkomen teneinde in de behandeling van de gewijzigde uitrusting en het nieuwe geweer te wordeu geoefend Omer de bestellers van de Rjjkstelegraaf circuleertton opwekking tot deelneming van een adres te richten aan den Minister van Waterstaat waarin zalwordeu verzocht om hun tegenwoordigen mantel te doen vervangen door een jas De gronden waarop dit verzoek berust n de volgende lo do korteongevoerde mantel van zeer ordinairs stof beschutniet tegen de koude £ o dit kleeilingstuk beschermtbqna niets tegen den regen maar houdt integendeelden man tot aan zijn midden min of meer droog om hem van onderen zoowel door den regen als door het ongelooflijk lekken uit den mantel in de zoomenwaarvan zich het water verzamelt doornat te maken So vermits de mantel slechts tot aan het dijbeenleikt is deze vooral bij sterken wind hinderlqk in het loepen voortdurend moet de man dan zorg dragen dat de wind er niet onder komt en hem do pelerineover t hoofd werpt m Ct Omtrent de te Hoevelaken plaats gehad hebbende vergiftiging verneemt men nog dat al de huisgenooteu herstellende en buiten gevaar zijn De daderes nl de dienstbode hield zich eerst bg de ontdekking alsof zij van niets wist en ried haar meester aan naar de waarzegster te Amersfoort te gaan opdat deze den dader zou aanwezen Hij vond deze evenwel niet thuis maar deelde zijn verdenking op de dienstbode aan de politie mede die haar spoedig tot bekentenis bracht Zij is reeds in verzekerde bewaring gebracht Haar vermoedelijke medeschuldige ontkent tot W toe alle medeplichtigheid Dat de opbrengst der belastingen in Frankrqk tot nog toe merkbaar hooger is dan in 1889 dat dit in tbqzonder geldt voor de Juni en JnVimaanden die toch de vergelyking met de zoo drukke tentoonstellingsmaandeu van 1889 hadden te doorstaan wordt o a toegeschreven aan de groote stijging in de opbrengst der successierechten in verband met het hoog terftecijfer in den a loopen winter gevolg derinflnenza Daar in Frankrijk van alle erfenissen ran af 3 pCt in de rechte lijn tol over de 10 pCt wanneer de erfgenaam niet door bloedverwantschap met den erflater verbonden ia successierecht moet betaald worden en dat wel 6 maanden na overlijden zoo was de opbrengst dier belasting juist in Juni en Juli die met de maanden December en Januari helaas zoo rijk aan sterfgevallen correspondeerden zeer aanzienlijk Volgen een sta tieke opgave medegedeeld door den Hongaarscben ministor van landbouw wordt de opbrengst van den graanoogst in de geheele wereld vroeg vergiffenis aan zijn gestorven vriend Ik ben e n ellendeling zeide hij maar ver r f mij want ik lijd verschrikkelijk Nu beleedig u omdal ik hét ongeluk heb van uwe vrouw te beminnen l if xxn Op een ochtend tegen tien uur zat mevrouw De Bc anrand voor hare schrijftafel bezig met het nazien van de rekeningen der maand Het was nog ongewoon werk voor haar en dientengevolge legde zij er zich op toe met vlijt en de stiptheid van een nieuweling de kleinste bijzonderheden werden opgezocht en nagerekend alsof het staatszaken gold Estelle leed aan groote zwaarmoedigheid Zij was jong en zij was vroolijk geweest maar waartoo de jeugd als men onder grijsaards heeft Waartoe de aangeboren vroolijkheid als men tot altijddurende eenzaamheid veroordeeld is P Wie zou haar beminnen Wie zon haar willen huwen Een blos bracht eensklaps leven op haar gelaat en 1 hervatte hare optelling boven aan de kolom en haastte zich alsof de cijfers geen tijd hadden om te wachten De deur van hare kamer ging open zonder dat z j er acht op sloeg meenende dat hare kamenier wat kwam opruimen plotseling bedekten twee gehandschoende kleine handen hare oogen en werd zij door een welriekende geur van viooltjes omgeven Wie zeide iemand met vruchtelooze poging dit jaar geiohat op 716 000 000 hectoliters De landen wier eigen koren niet voldoende is en die door van elders ingevoerd graan in hun behoeften moeten voorzien hebben 123 000 000 hectoliters noodig en hiervoor zqn 148 000 000 heotoliters beschikbaar De minister w jst ar op dat het overschot niet zeer groot is vooral wanneer men daarbvj in aanmeiking neemt dat de hoeveelheid graan dia nog in voorraad il niet zeer groot is Zooals reeds met een enkel woord gemeld werd ia door eenigo heeren te Rotterdam het plan opgevat eene inrichting in het leven te roepen om jongens op te leiden voor de handelsvloot In Kngeland heeft b jna elke havenplaats van beteekenis haar Sckool of TtMningtkip en deze instellingen genieten aldaar groote sympsthie en leveren jaarlijks tal van jongens aan de handelsvloot Het Matrozen instituut der Kon en Ned roeien zeilvereeniging te Amsterdam heeft aan hetzelfde denkbeeld zyn ontstaan te danken Als men bedenkt dat in elke groote gemeente met hare omgeving knapen z JD wier hart nèar zee trekt en dat aan den anderen kant nog ongeveer é a vierde gedeelte der bemanning van de Nederlandsche handelsvloot uit vreemdelingen bestaat dan mag met recht worden gezegd dat hier sprake is van de vereeniging van twee belangen Het opleidingsschip moet als het ware de brug vormen voor den knaap om naar zee te komen D aan boord ontvangt hg het eerste onderricht in verschillende zaken waanloor later als hg naar zee gaat hem de handen minder verkeerd staan d r wordt hg gewend aan zindelijkheid orde en tucht zoo noodzakelgk bg het leven aan boord Het gemeentebestuur heeft reeds zgne medewerking toegezegd door eene goede ligplaats op de Maas aan te wgzen met vrijstelling van havengeld voor het vaartuig waarop de commissie zich voorstelt do knapen te doen verbigren Omtrent de keuze zelve van dit vaartuig is nog niets beslist uit den aard der zaak hangt dat eenigszins samen met de geldelijke hulpmiddelen waarover te beschikken zal zgn Het is natuurlijk dat dit laatste een belangrijk deel van het vraagstuk vormt Toch is de oplossing dezer moeielg kheid in zooverre vergemakkelgkt dat een ingezetene van Rotterdam is voorgegaan door eene belangrijke gift beschikbaar te stellen welk goede voorbeeld verschillende belangstellenden heeft bewogen door schanking van een bedrag in één als oprichters toe te treden Kan op grond dezer schenkingen het slagen der zaak alzoo vrg wel als gewaarborgd worden beschouwd aan het oprichtingskapitaal dat de commissie gaarne tot stand zag gebracht ontbreekt nog eene vrij belangrijke som Zij is evenwel vol moed dat ook die zal gevonden worden De commissie bestaat uit de heeren J V Wierdsma directeur der N A 8 M C C Vermeer havenmeester J M Burger firma Boutmy k Co Jb Hus oud gezagvoerder expert der Ned Vereeniging van assur mr W Suermondt Lzn J P Vasaeur gep oif van admin bg ds marine en Ph van Ommeren Jr Zn Wij twijfelen geen oogenblik of eene zaak tan zooveel beteekenis voor onze handeldrgvende stad zal krachtigen steun en medewerking vinden en alzoo de commissie worden in staat gesteld op eene om hare stem t veranderen Qg Odette Lieve riep Estelle aangenaamverrast uit zoo vroeg Waar kom je van daan Zij omhelsden elkander en gingen naast elkander zitten op eene kleine kanapé de handen ineen gestrengeld De jonggehuwde zag haar voormalig moedertje aan en zeide met bewondering Wat ben je mooi Veel mooier dan vroeger En jij dan zeide Estelle glimlachende O Ik dat doet het geluk hernam de jongevrouw gedachteloos Wg zgn overal geweest teRome ta Florence to Venetië te Arles te Dgon op het kasteel van mgne schoonouders Nu daar ishet ten minste niet vroolgk in den winter gelukkig was mgn man bg mg Zij sprak do woorden mgn man met eene kluchtige deftigheid nit die Estelld deed lachen Hij is alleraardigst mijn man I henmm zij hg aanbidt mij En jg Ik ook natuurlijk I Maar ik zeg het hemniet Maar ik zie wel dat hg het toch weet Hij is zoo slim Zij proestte van het lachen en zag om zich heen Het is hier heel mooi veel mooier dan bij ons maar hoe klein het ook zg men is er heel prettig Mijn Aan weet je is jong hg is zevenen twintigjaar hij is heel mooi in zijn uniform van Initenantder huzaren het uniform der huzaren is heel lief Ik wilde mij eene japon van blauw laken laten maken onbekrompen en Rotterdam waardige wgze haar uitmuntend denkbeeld tot uitvoering te brengen N R a Terwgl het in de provinciesteden en op het platteland van Frankrgk verboden is to bedelen wordt dit te Parys te meer gedaan Ën dat was in de vorige eeuw reeds zoo De gewone en lastige bedelarg waarmede wg io ons land lastig worden gevallen keut men daar niet Daar ter stede bedelt men met het grootste rafinement Wie recht is van Igf en leden laat zich een bochel of houten been maken en zienden vervullen de rol van arme blinden Maar het schandelijkste is zooals te Parijs kinderen het bedelen wordt geleerd Er bestaat in de Rue Mecradet een ondernoming dis door kinderen welke zg van hunne oudfirs of verplegers huren en wel tegen een zeker dagloon en gros laat bedelen De kinderen worden des avonds met mandjes bloemen naar de promenades gezonden en elk kind moet eiken avond een zékere som aan de onderneming afleveren andera wordt het niet meer aangenomen on de ouders verliezen de huur Dese innchting heeft meer dan honderd kleine meisjes in dienst die ieder haar door elkander drie francs zuivere winst opbrengen Een dergelgk bureau bevindt zich in de nabgheid van het Pantheon in eene smalle straat Dit sluurt jonge meisjes met muziekinstrumenten harp of viool uit die van 9 uron in deu avond tot 2 uren a nachts de nachtlokalen moeten bezoeken Des daaga geeft een verarmde muziekonderwgzer den kinderen onderwgs De bloedverwanten halen de kinderen na afloop van do zaak van het bureau af en ontvangen geIgktgdig de huur van ongeveer 3 francs 50 centimes De kinderen verdienen op een avond 6 tot 7 francs Op een ander bureau wordt aan 160 jongens in den leeftgd van 8 tot 10 jaron werk verschaft Zq moeten op de straat bedelen en eindjes sigaar oprapen Een ander bureau is specialiteit in zuigelingen Deze gehuurde zuigelingen worden in bakerpakjes gestoken en dan armoedig gekleede vrouwen met hen op d i bedel gezonden Deze vrouwen gaan aan de hoekea der stralen staan en vragen den voorbijgangers geld Het meest ontvangen z j bg regen eii sneeuwweer want dan is het medelgden der voorbijgiingers grooter Voor olk kind wordt twee francs betaald ook de draagster krggt twee francs terwgl het bureau het overschot van ongeveer v jf francs opsteekt Dat de zuigelingen bg deze schandelgke bshandeling in korten tgd het leven verliezen kan geen verwondering baren Maar de groote kinderen zgc er nog erger aan toe want zg gaan meerendeels zedelgk ts gronde Den Istan October zal t Berlgn een brochure verschijnen waarvan 600 000 exemplaren wordon gedrukt en die voor 6 centen verkrijgbaar zal worden gesteld De titel luidt Aan do Duitsche werklieden en het doel is de denkbeelden van keizer Wilhelm over do sociale quaestie ingang te doen vinden bg de werklieden Naar men zegt is ds brochure geschreven door dr Hinzpeter den gewezea leermeester des keizers De thans geëindigde zitting ran hel Engelsehs Parlement bestond uit 240 vergaderingen Tgdens de bijeenkomsten werden aan t Lagerhuis voor ds Men 70 000 telegrammen bezorgd of verzoadet circa 12 000 brieven per dag afgeleverd en 8700 van dat blauw met zwarte brsndebourgs eene marketenster om de kleuren van het regimen to dragen Maar hij laat zich overplaatsen bij de jagen dan komen wij te Pargs wonen Ben je al lang terug vroeg Estelle bewogen zooder dat zg wist waarom Gisteren Mama wachtte ons op aan het station met papa vandaag eten wij bg hen Zoodrs wij waren opgestaan van ochtend is Hubert naarde Place geloopen weet jij wat dat is de Place Ik heb het hem niet durven vragen Ik heb bedzooveel gevraagd dat ik mg nu schaam Hij beweert dat ik hem heel malle vragen heb gedaan Ik weet hot niet ik vroeg hem alles wat m jin het hoofd kwam hg lachte dat de tranen hemover de wangen rolden Nu ben ik voorzichtiger ik tracht elders mijn licht op te steken Alzoo hgging naar de Place en intnaschen ben ik jou eenbezoek kom brengen Mijne znster is in Spanjemet haar man zg bevriezen er I Dat doet mg g noegen Ik houd niet van mijn schoonbroeder hgis pedant en onder ons ik geloof dat hij zoo domis zoo dom Hg zal wat te stellen hebben motmijne zuster Estelle hoorde glimlachende dien woordenvloed aan afgebroken door kinderlgke lachjes Nu uw beurt zeide het kleine vrouwtje opnieuw een kus op de wang van Estelle drukkende Ziedaar een ruiker viooltjes dien ik voor je gekocht heb Wordt vervolgd aangenomen ter verzending 7S77 postwissels werdenaan t hulpkantoor der posterijen in het gebouw uitbetaald of ontvangen en er werd voor ruim 18 000 aan postzegels verkocht In de Psrloments restauratie werden aan de leden en hun gasten 16 000 diners 10 000 dejeuners voorgediend en aan geïntroduceerde vreemdelingen 2730 diners en 2789 dejeuners Ofer ook reden is om te beweren dat the House of Commons ia the best club of London i Onlangs Js te Munster een anthropologisoh congres gehouden de leden zouden een bezoek brengen aan een boerderij nabg Osnabruck welke kon worden beschouwd als een merkwaardigheid van ouden plattelandachen bouwtrant De boer was verscheidene weken vooruit verwittigd van het bezoek van de geleerde heeren maar deze hebben een vergeefsche reis gemaakt De boer nl die zgn gasten de noodige eer wilde aandoen had timmerlieden schrijnwerkers stukadoors en metselaars aan het werk gesteld die zich hoastten een nieuwen schoorsteen te zetten het oude houtwerk langs de wanden te verwgderen en de oude hoeve in een fraaie moderne woning te herscheppen Naar aanleiding van het tooneelstuk van Arthur Jones Judah waarin Ae helil een jong predikant om het meisje dat hij lief heeft voor schande en straf te bewaren flinkweg liegt werd te Londen de vraag druk besproken of het goed was zoo iets op het tooneel te brengen of een noodleugen geoorloofd was enz enz Het gevolg was dat de directeur van het Shaftesbury theater den geestelgken van alle kerkgenootschappen dezer dagen een uitnoodiging zond om te komen zien Vele honderden hadden de uitnoodiging aangenomen en het spel bleek algemeen te behagen De directeur Willard hield ten slotte en rede waarin hg voor de opkomst dank zeide en er op wees dat 20 jaren geleden een bgeenkomst als nu niet kon hebben plaats gevonden Het zou ¥ 0or hem en zijn collega s directeuren van schouwburgen een aansporing zijn om te volharden in hun pogingen om den standaard van het tooneel hoog te houden Op de 1200 brieven die hg tot antwoord op zgn uitnoodiging van geestelijken en predikanten had ontvangen waren er slechts acht die het tooneel en wat daartoe behoorde geheel en al veroordeelden maar veneheideno deelden mode dat zg Judah reeds meer dan eens hadden gezien en dat zg een goed tooneelstuk altgd patroniseerden Buitenlandsch Overzicbt De toestand in hot Belgisch ngverheids district Borinage is verergerd sedert de werkgevers Zaterdag ook maar de geringste tegemoetkoming in de eischen der mgnwerkers geweigerd hebben In hoofdzaak betreffen de grieven der werkslakers ditmaal de strenge toepassing van uit het atof opgerakelde oude draconische reglementen Vtór alles eischen zg ophefling van de korting op hun loon ingeval van verwijdering en intrekking van de gewoonte om in strgd met de wettelgke voorschriften hun livreta ouvriers te eischen Na van hun grieven kennis genomen te hebben had de gouverneur van Henegouwen graaf van Ursel zich bereid verklaard als bemiddelaar tusschen de ontevreden arbeiders en hun patroons op te treden Volgens de Belgische bbden bleven echter zgn bemoeiingen vruohteloos dank zij de halsstarrigheid der mijnbaronnen Toen de arbeiders gedelegeerden van de weigering der werkgevers tot inwilliging hunner grieven kennis hadden ontvangen keerden zij gisteren te Frameries terug waar zg in een druk bezochte vergadering in la Maison du Peuplo verslag deden van hun ervaren tevens de arbeiders krachtig aansporend in hun houding te volharden Deze woorden werden met een salvo van toejuichingen begroet Alle berichten komen hierin overeen dat do werkstaking zal aanhouden In de steenkolenmijnen waar de werkstaking ia uitgebroken hebben vele werklieden die nog aan den arbeid waren hun livret teruggenomen Men verwaQht een aanzienlijke toeneming van het aantal werkstakers Geen enkel middel van verzoening schijnt kans van slagen te hebben althans niet op de grondslagen waarop de werkstakers hunne eischen gesteld hebben De directeuren willen gewapend zijn met een reglement tegenover hun personeel Van hun kant hebben de voorstanders van het algemeen stemrecht den werkstakers aangeraden elk reglement van welken aard ook van de hand te wgzen Naar de Post meldt hebben de Pruisische bisschoppen zich in hun bgeenkomst te Fulda verklaard voor een vergelgk met den Staat omtrent de beschikking over de indortgd van Staatswege ingehouden toelagen aan de Katholieka bisdommen Volgens dat blad komt de door hen verlangde schikking hierop neder de helft van het opgezamelde kapitaal wordt ten volle aan de bisdommen uitbetaald en naar verhouding van het bevolkings fer der Katholieken over de bisschoppelijke besturen verdeeld terwijl de renten der andere helft jaarlgks in overleg tusschen de regeering en het episcopaat zouden worden uitgekeerd De Post voegt er bg dat de bisschoppen een memorandum hebben opgesteld waarin de rechtspunten zijn aangegeven die huns inziens voor zoodanige oplossing pleiten Men verzekert te Berlijn dat de Pruisiaohe Landdag reeds in November zal worden bgoengeroopen Do Fransche minister van koophandel heeft besloten een groote enquête in te stellen naar alwat betrekking heeft op den arbeid Met dat doel zal hij een reeks vragen aan de fabfikanton en hoofden van groote nijverheidsondememingeu ter beantwoording doen toekomen De duur van den arbeid de arbeid bg dag en bij nacht de arbeid van mannen en vrouwen van jongens ea Jnei8Jes de wijze van betaling bij het stuk per uur per da per week per veertien dagen of per maand het gemiddelde loon de nationaliteit der werklieden de participatie en het premiestelsel de voorgekomen ongelukken in een gegeven tijd het economisch leven der werklieden zooals het wonen in bgzonder ingerichte arbeidswoningen het deelnemen aan voorzorgkassen onderstand werkstakingen dit alles en nog meer zal in de enquête begrepen zijn De uitkomsten dairvan zullen door de afdeeling statistiek aan het ministerie van koophandel en ng verheid bijeengebracht en gerangschikt worden en tot grondslag dienen tot regeling van de arbeidersquaestie waarmede men zich bezig houdt Do minister zal bij de Kamer een krediet van 400 000 fr aanvragen tot beatrgding der kosten van de enquête In Centraal Amerika is nog niet alles rustig Wel is reeds gemeld dat de vrede tusschen Guatemala on San Salvador was hersteld maar daarentegen is nu weer de kloppartg tusschen San Salvador eu haar noordelgken buurman Honduras begonnen Het leger van Honduras dat ter sterkte van 4000 man bij do grenzen was samengetrokken rukte Donderdag jl het grondgebied van San Salvador binnen Generaal Molina de bevelhebber der daar gelegerde San Salvadorianen trok den vijand te gemoet en dreef hen na een gevecht van vijf uren met groot verlies over de grenzen terug Volgens een telegram dat de NeK York Herald uit San Salvador ontvangt hebben ook de traepon van Guatemala deel genomen aan dezen strijd Niettemin worden toch de vredesonderhandelingen voortgezet De groote moeilijkheid is dat president Ezeta van San Salvador geen lust gevoelt zijn ambt neer te loggen en dit wordt toch Ijoor president Barrillas van Guatemala als eerste voorwaarde voor het sluiten van don vrede beschouwd Ondanks de tegenstrijdige berichten hierover in omloop schijnt er toch nog kans te bestaan dat aan hot vruchtelooze bloedvergieten eeu einde komt De bekende leider der jong Czechen in Bohème Eduard Gregr heeft te Chotzen een redevoering gehouden Vaarin hij zich ten hevigste tegen de DuitachCzeohische overeenkomst verzotte Zelfs het gebruik der Czechiscue taal ala officieele taal in Bohtme kon den Jong Czech niet met bet vergelijk verzoenen want in geen geval zeide Gregr mogen de Czechen er toe medewerken dat hun koning een vasal van Pruisen wordt De oud Csechen en do Oostenrijksoho regoering meenden dat zij don tegenstand der jong Czechen konden overwinnen door hun de Czechische taal ala officieele taal toe te staan Het lilijkt dus dat deze verwachting ongegrond is eu de kans op een schikking tusschen Duitschera en Chechen in Bohème nog zeer gering blijft INGEZONDEN Mynheer de Redacteur I Voor het onderstaande wordt beleefdelijk plaatsing verzocht Op de Nieuwe Haven voor de school van den heer Clttert staat ten einde ongelukken te voorkomen een hek doch in dat hek is eene opening gelaten voor de bewoners der nabijzijude straat om water te scheppen binnen een niet lang tijdsverloop zijn reeds een tweetal meisjes bg het achteruitloopen daardoor in het water te recht gekomen Kan die opening niet gesloten worden ten einde ernstiger ongevallen te voorkomen P b v door het aanbrengen van een deur die wanneer men water wilde scheppen door de bewoners kon worden opon i gedraaid en dichtgemaakt Ik voor mij geloof dat de bewoners dier straat zoowel voor hunne eigen kinderen als voor anderen steeds die aan te brengen deur zullen sluiten Onder dankzegging blgf ik UEd Dr B G Radicaler geneesmidd tchgnt om de geheele iluiiing der bedoelde opening In het algemeen belang moeten de omuonenden zich da eemge mterdere moeiit getrooaten en hun Kater wal verder hale IFat de gebeurtenis zelve betreft die totüfckrifn aanleiding geeft het komt on voor dat het vry late rondlcope van zulk een grooten hond te midden va een troep jonqe ichoolhnderen altgd bedenkdyk it Red PETROLEUM NOTEERINGEN van de Makelaars Caotzl ar Schalkwijk t Rotterdam De markt was heden vast Loco Tankfust en Geimporteeixl fust ƒ 8 05 Januarilevering ƒ 8 15 October November en Decemberlevering f 8 10 Burgerlijke Stand ZevenhuiEen GEBOREN Gerne ouders J Buk en Q Bosteiibi Coraelia ooders J Enthoven ca P W Lieviart OVERLEDISN C van im Bos 2 m S Oosthoek 7 m ADVERTENTIÈN Heden overleed alhier tengevolge van een noodlottig ongeluk onze oudste lieveling EISSO 7 jaren oud Zgne diepbedroefde Ouders A viN IJSENDIJK E VAN IJSENDIJK Posi Winschoten 25 Aug 90 Verzoeke van rouwbeklag verechoond te blijven EEN GEMEUBILEERDE BOVEN VOOEKAMEE met ALKOOF te huur op het mooiste gedeelte der stad Pr brieven onder letter A bö den Boekh J de VEN te Gouda Een E E Fatsoenlek MEISJE biedt zich aan om terstond in dienst te treden als of om in een WINKEL behulpzaam te zgn hetzjj voor Noodhulp of voor Vast Brieven letter P ter Boekdrnkkerg van B A VEfiZIJL Korte Tiendeweg Openbare Vrijwillige Verkooping 1890 by veiling en verhooging op WOENSDAG den 3 SEPTEMBERen bji afslag en toewyzing op WOENSDAG den 10 SEPTEMBER beide dagen des voormiddags ten 10 ure tenhuize van C OOMS Herbergier te Gouderak van Een Heerenliuis met TUIN ERF en DIJK twee HUIZEN waarvan één ingericht tot twee Woningen mede met TUIN ERF en DIJK eene EOÜWUANSWONIKS met SCHUREN STOEPHUIS en verdere GETIMMERTEN TUIN BOOMGAARD ERF en DIJK en voorts diverse perceelen Wel nooi Boüw enGriendland WEG en WATERING staande en gelegen in de gemeente Gouderak in den polder Middelblok nabg het dorp te zamen groot 17 Hectaren 08 Aren 68 Centiaren Alles breeder omschreven bg boekjes welke te bekomen zgn ten kantore van den Notaris G J SPRUIJT te Ouderkerk aan den JJtel waar ook nadere inlichtingen worden gegeven zullende des verlangd aanwgzing geschieden door den fleer W OOMS te Gouderak