Goudsche Courant, donderdag 28 augustus 1890

N 4310 VrUdag 29 Augustus 8 0 ri r GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe inmnding van ad7ertentiön kao gesobleden tot Mn nor des namiddags van den dag der nltgave 2 m Zuivere Bordeaux Wijnen van af 60 cent per Flesch UITMUNTENDE KWALITEIT van af 0 90 per Flesch Verkrygbaar bg Wed C van OiJË KLEIWEG GEVRA AGD QemeuMleerde Kamers met Kost en Inwoning tegen 1 September Conditiëtt mondeling te bespreken Brieven onder letters G K aan de Boekhandelaars J VAN BENTUM EN ZOON Openbare Vrijwillige VERKOOPING M van den KOOHNMOLEN d e BljeanJsorf met ToUedig toebehooren SCHUREN ERVE en GROND aan de Gouwe en Noordkade onder Waddinxveen om te aanvaarden 15 SEPTEMBER 1890 op Donderdag 4 September tS90 des Toormiddags ten 11 nre in de cHasmonif op d Markt te Gouda ten overstaan van den Notaris MAHLSTEDE te Bergambacht OpenTmre Verkooping ten overstaan van Mr C J BOBRLAGE Notaris te Uithoorn op WOENSDAG 17 SEPTEMBER 1890 voorm 10 unr in het Becbthuis te Uithoorn van DRIE KAPITALE BOEEENHOFSTEDEir waaronder twee onlangs nienw gebouwd met ruim 82 Hectaren bg uitstek vruchtbaar Wei of Hooiland en Dijkgrond naast elkander gelegen nabij het dorp Uithoorn in het gunstig bekende Waterschap de JBerate Bedijking der MiJdrechUche droogfnakerij onder Miidreclu aan en ten zuiden der Mgdrechtsche Znwe ryweg tusschen MijdTeclit en Uithoorn Alle soliede verhuurd samen voor 6135 s jaara grootendeels met recht voor den Eigenaar tot afkoop van hunr Geringe lasten Uitmuntende geUlgenheid tot degelgke geldbelegging Nadere inlichtingen worden verstrekt door en notitiën met perceelsomachrgving hoofdvoorwaarden en aanwjzende kaait zijn van 3 September 90 a 25 ets verkragbaar ten kantore van de Notarisspn H GROENEN DAAL te Gouda en BOERLAGE te Uithoorn waar de veilingsvoorwaarden eigendomsbewijzen hunrcoutracten en kadastrale stukken intgds ter lezingen inzage zullen liggen Onder hartelgke daokbetaigiag aan mgne gtadgenooteu en begunstigers berichtikdat heden avond en morgen voor het laatst gebakken wordt Wed J C SIBBES Bestellingen van WAFELEN aan huis worden aangenomen Gouwe C 80 door toevallige omstandigheden een splinternieuwe PIAHINO prachtig van toon Adres franco brieven onder motto Piasiho bjj den Boekh J de VEN Markt Gouda OUDEN en JONGEN MANNENl wordt de zooevon verschenen bekroonde nieune uitgave aanbevolen van den Med Eaad Dr Muller over Verstoorde Zeouw en Geslacht Stelsel roet opgave voor radicale genezing Na ontvangst van 60 cent in postzegels toe 1 zending onder couvert Ednardt Hendt Braunschweig Harddra ve rij Vereen ig ing TE BODEGRAVEIV op Woensdag 3 September 1890 des Damlddags 1 uur DOOR PAARDEN VAN ZESSEN KLAAR bereden onder den man volgens bet Reglement der Harddraver op korte baan in Nederland Prijs f 225 Ie Premie f 75 2e Premie f 2S Keuring en loting om 11 unr in het Hotel tVAN HAAFTEN te Bodegraven Aangifte tot deelneming vóór 3 September schriftelgk en portvrg of op den dag der Harddravery vóór s morgens 11 nnr by den Secretaris den Heer VAN GHBSELGEOTHE te Bodegraven ENTREE 0 23 en f 0 80 Het Bestuur voornoemd W LOTSY Voorzitter J A VAN GHESBL GRÜTHB Secrttari ei ts Cm a Vi CS n o o H COCOS NOTEN Onder referte aan onze Advertentie in de N R Courant van 19 dezer hebben wy hiermede de eer aan H H Verbruikers te berichten dat de monsters gearriveerd zgn o O COCOS NOTBy zjjn onontbeeriyk voor H H Chocoladefabrikanten COCOSNOTEN zgn vb enorme beteekenis voor H H Koek en Banketbakkers COCOSNOTEN zgn van het grootste belang voor H H Confisenrs C0C08N0TEN zgn onmisbaar voor H H Fabrikanten in 01ucose MaM artikelen zg geven het artikel den zniversten en fijnsten smaak COCOSNOTEN zgn gegarandeerd zuiver zonder toevoeging van Suiker of Stgfsel en daarom voor H H Cuisiniers niet te missen COCOSNOTEN geven het fijnste Aroma en zgn goedkooper dan Amandelen De detailpryzen zgn per Ko in alle 4 merken 39 c bü afname van minstens 5 kilogram van ieder merk Bngrosprgzen belaugryk goedkooper Bakproeven ter inzage hg de Generaal Agenten Ons voor uwe geerde orders minzaam aanbevelende teekenen Hoogachtend UEds Dw Dienai n MAX FEErmrGEH Co Generaal Agenten der Hlnriclugche fabriek ter preparatie van Coeosnoteo ROTTERDAM Augustus 1890 Plaatselijk Agent voor GOUDA en OMSTREKEN C T B O Agentuur en Commissiehandel NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP ZuidhoUandscli Landbouwcrediet Parkstraat 97 a Oravenhage Directeur J G D WATBLBE Commissarissen Jhr Mr B A KLEBCK E L Graaf van LIMBURG STIBÜM Mr fl N C Baron van TUYLL van SBBOOSKEBKEN Jhr H 6 VEBSPYCK Verleent Credieten op solide en bülljke voorwaarden Ontvangt gelden d deposito Inlichtingen te bekomen bg de Correspondenten de Heeren A van VEEN Wgdstraat Gouda A KOSTER Mz te Boskoop en D BIKELENBOOM te Bodegraven Gouda Snelpersdruk van A BaiMUUJ ii ZocN De uitgave dezer Courant gesohiedt dagelgki met uitzondering van Zon en Feestdagen Da prgs per drie maanden ii 1 25 franco per post 1 70 Wzoaderlgke Nommers vijF CENTEN BINIJENLA ND OOUBA 28 Augustus 1890 Met den Flekiertrein van Botterdam Nieuwerkerlt Gouda Leiden Alfen Oudshoorn Ztrammerdam Bodegraven en Woerden naar Ëde en Arnhem zijn uit Gouda 820 personen medegegaan Een ruim 2jarig knaapje is eergisteren te Nieuwerkerk a d Usel in het water gevallen en erdronken Bij de gisteren te Woerden gehouden verlotingbij gfllegeaheid der aldaar gehouden Tentoonstelling ziju de 20 eerste prijzen behaald door Frijsnummer Lotnummer No 1 een equipage bespannen met 2 paarden 6613 2 Paard 14078 S 10168 Hit Sohot 4027 6 Koe 4867 6 ff 14736 jt T 0 w tf t 16867 8iv r 12289 9 f I 17288 tt XO o g 1806 11 TUburry 20917 12 Kaubrik 21349 18 Nanetuig 17968 14 Hooihark 16819 16 Tilbunytuig 1362 K 16 Heerenzadel 622 17 II Kaaspers 6172 e IS II Span tuigen 3773 19 Kam 12869 30 Uarddravershoofdstel 14079 Begende het Dinsdagavond te s Hage hevig boven Scheveningen ontstond er eene soort van wolkbreuk het water viel met stroomen neer zoodat FEVILLETOM Een raadselachtige Giescliiedenis Uit iet fratuci XXII 29 Verbeeld je dat ik te voet ben gekomen te voet en geheel alleen zonder kamenier Ik die nooit mijn neus buiten de deur mocht steken zonder dat iemand mi vergezelde I Eu het is erg vermakelijk Ga je ook wel eens alleen en te voet uitP Neen zeide Estelle bedenkende dat zij zelfs nooit naar zulk eene vrijheid had verlangd Maar met mij is dat anders Ja dat is waar Zeg eens Estelle is het waar wat men vertelt Wat dan lieve P vroeg mevrouw De Besurand wier hart weinig klopte Dat uw man zich den dag van zijn huwelijk om het leven heeft gebracht P Dat is waar Toen gij uit de kerk kwaamtP Iets later En weet je niet waarom Neen De kleine mevrouw d Anlmoye zag verlegen voor de riolen niet in staat waren het te verzwelgen De meeste huizen in de Keizer Prins Willem Westerstrateu en Havenkade enz liepen geheel onder geen kelder die vr bleef In de Prins Willemen Keizerstraten liepen de paarden der tram tot d knieën in hot waterf zoodat de dienst niet geregeld kon plaats hebben aan het Kurhaus verzakten de voetstukken waarop de bekende honden staan eenigszins een der honden nam zelfs een verkeerden stand aan In den strandweg ontstonden op verschillende plaatsen vooral vóór het Kurhaus diepe gaten Een kastelein o a in de Keizeistraat zag zich verplicht mot vrouw en kinderen den nacht op het biljart door te brengen bij eene familie in dezelfde straat werden slapende kinderen op de toonbank geplaatst bij een bakker liep het water onder het bed terwijl de vrouw beviel by een ander dreven de flesschen vaten en wat dies meer zij door den kelder dien men gistermiddag nog bezig was met eene scheepspomp ledig te pompen b o n drogist dreven af zijne waren door derkelder en werden natuurlijk meest alle bedorven oan den öeveita Deynootwag was de waletsinMrd zóó erg dat enkele bewoners de brandwacht alarmeerden die wel kwam maar er nog meer water inbracht Men zegt dat het riool hetwelk by de kerk ligt en waarop alle riolen uitloopen eene te nauwe uitmonding heeft waardoor het water niet flink kan wegloopen De aanvraag om plaata naar New York op de schepen der N A S M is zoo groot dat de directie beslaten heeft de volgende maand ook het stoomschip Zaandam een extrareis te laten doen Dus zullen in September 7 schepen naar New York varen De Fereeniging tegen de kvaiialvery hield gisteren hare jaarbjksche algeraeene vergadering De voorzitter mr L Zegers Veeokens opende de zich Weet je wel dat men veel kwaad van je zegt Ik weet hot Ik heb hot nooit geloofd ik heb je nog altyd lief my n moedertje n kus zette kracht bij aan dezen volzin daarop zeide Odette haar mof om en om draaiende en zonder hare vriendin aan te zien Maar dan is het evengoed alsof je nooit getrouwd zyt geweest Zoo ongeveer Arme Estelle 1 je hebt niet anders dan verdriet gohad Als ik Hubert verloor O Zij rilde en haar gezichtje werd bleek Dus je bent gelukkig P hernam Estelle om een anderen loop aan hare gedachten te geven Gelukkig In hot paradys Dat is het hu wolykl Ik weet niet of mijne zuster er ook zoo over denkt Ik weet niet of haar knorrepot van een echtgenoot hij is kaal verbeeld je met bakkebaarden Hy ziet er uit als een notaris een notaris die niet veel te doen heeft l Maar hy heeft geld hij is veel ryker dan wy Hij is wijnboer wijnboer in Bourgogne Je moest hem eens hooren zeggen Ik ik ben wynboer Dat klinkt In Bourgogne is hot heel deftig om wynboer te zijn Ik houd moer van het leger Maar nu moet ik weg Verbeeld je eens dat myn man tehuis kwam en mevrouw gevlogen vond Niemand weet waar ik ben ADVBBTBNTISN worden geplasitt van 1 5 regels i 50 Centen iedere i g meer 10 Centen O BOO TE LETTKBB worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVBBTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgni bijeenkomst met eene dankbetuiging aan de leden welke ten nutte dor Vereeaiging werkzaam warea geweest sprak over de oprichting van eene afdeeiing te Dordrecht wekte de leden in andere plaatsen op zich te vsreenigen en wees op de diensten door hei Maandblad der Vereeniging in het belaag dw zaak verricht Ten slotte werd geconstateerd dat ofschoon met de wet in de hand veel tegen de kwakzalverij kan uitgericht worden de uitvoering der wet toch veel te wenschen overliet Na eenige mededeelingen van het bestuur werden achtereenvolgens bg acclamatie goedgekeurd het verslag der algemeene vergadering gehouden in 1888 het jaarverslag over 1889 alsmede hot rapport der commissie voor bet nazien der rekening over 1889 welke met een voordeelig saldo van 47S 8S sloot Het periodiek aftredend bestuurslid dr G P Kortenhorst te Weesp werd met algemeene stommen herkozen en op voordracht van het bestuur als commissie tot het nazien der rekening over het loopende jaar aangewezen da heeren dr J da Vrij te Botterdam Van Elk te Dordrecht en h f Trien te Amsterdam By eene beraadslaging over de middelen die tot bereiking van hot doel der Vereeniging kunnen by dragen bleek men het eens te zijn dat deze voornamelijk in het oprichten van plaiitselijke afdeelingen en in den steun der pers en der politie moeten geacht worden Uit het Bildt schrijft men aan de Anuterdammér Het is met de werkstaking een vervelende geschiedenis De stakers vervelen zich de soldaten verveelden zich ze zijn thans afgelost de politie ver eelt zich en de marechaussees vervelen zich Uit het laatste blijkt reeds dat er van wanordelykheid geen sprake is Zul je hem zeggen waar je geweest bon vroeg Estelle eensklaps ernstig wordende Ja ja riep de jonge vrouw zonder nadenken Myn dejeuner heb ik besteld ik hoop maar dat ds keukenmeid de eieren niet in het water zal hebbengedaan vóórdat ik tehuis kom Tot weerziens moedertje Ik kom spoedig terug Ik zal nu oen rytuig nemen Dat zal aardig zyn Ik heb van myn loven nog geen koetsier betaald Zou ik nu mijn portemonnaie verloren hebben Ne n daar is zij t Zy zocht mot grappigen angst in haren zak Op den drempel bleef zij staan en liet haar oog nog eens door het vertrek gaan Arme Estelle altyd alleen Ik zon sterven van verdriet als ik nu alleen moest blijven Maar jy jij hebt in het geheel geen man gehad Twee of drie uren getrouwd geweest te zyn en in dien tijd elkander niet eens do hand te hebben gegeven dat tolt niet mee Ja zeide Estelle ernstig Hot is vreeselijk 1 En dan niet te weten Hij was gek niet waar Ik hoop het antwoordde de weduwe maar da jonge vrouw hoorde haar niet meer Toen haar vriendinnetje Langzaam ging zy naar hare scbryfiafel en nara