Goudsche Courant, vrijdag 29 augustus 1890

Rat taatal stakers bedraagt 133 Trouwen ivÉinderen medegerekend Terdeeld orer 9 boerde en S boeren daar en der onwilliga landbouvars i boerdergen bebonwt De strijd om Tan elder Tolk aan te verTen wordt met afwisselend geluk Toortgezet Vgf werklieden uit ïrtneker die tegen 16 et per uur met den kost bg een der boeren aan den arbeid waren da stakers aisekeu 12 ot zonder den kost hebban dien na één dag werkans reeds weder neergelegd naar zg rerUaarden omdat zij zulk slecht Toedaal ontringeD Het bestuur Tan iBroedertrouw heeft hen met een Toermanswagen thuis gebracht Het Treemde werkTolk Teroonaakt den boeren zeer groote kosten Zoo komt het trekken Tan twee stukken Tlasland dat door arbeiders uit JubbegaSchu rega Schoterland rerrieht is den gebruiker op 120 gid te staan terwgl het Tolgens de Toorwaarden Tan Broedertrouw ongeveer 34 gld zou gekost hebben Daar deze aangeroerde arbeiders by lange na niet talrqk genoeg zijn om het hoog noodige werk te Tarrichtea zijn rele reldmchten reeds rolkomen waardeloos geworden hetwelk door bet aanhoudende Tochtige weder sterk berorderd is Eeae oommissie heeft ran wege de eigenaren de schade reeds opgenomen teneinde orereenkomstig het contract tusschen de eigenaars gesloten de schade aan de boeren t vargoeden Het laat zich begrijpen dat er in iea dagen rrq wat rerbittering tuaechen partyen gezaaid wordt De onwillige boeren laten zich dan ook geregeld wan aer ig uitgaan door rijksreldwachters vergezellen Jammer mag het heeten dat door rolslagen gemis Tan eenige weigering op dit gebied de zaken lot Blik aan uiterste moesten komen Een onpartijdige commissie uit boeren en arbeiden zon allicht tot een berredigeude beslissing geraken Wanneer men bedenkt dat het aantal losse arbeiden wsarorer hier hoofdzakelyk het geschil loopt tusschen de 40 en BO bedraagt en het aantal boerderijen ongereer eren groot is dan zal men moeten toegeren V dat een nraodus rirendi niet tot de onmogal kh den behoort Borendien zijn er onder de boer n die de eischen na Broedertrouw hebben ingewilligd sommigen dia bqr op 96 morgen lands 23 werkliedeq in dienst kabben terwijl er onder de onwillige boeren zqn welke op 40 morgen slechts 4 arbeiders gebruiken In een correspondentie uit Atjeh van het Soer Bhl lezen we Haar tegen ons artiUarie niur was niets bestand De Tijand waagde het zeMs niet zich boren de borstwaring te rertoonen en zijn geweerschoten erden gelM terwijl hij het wapen met beide handen boren t hoofd hield en dan nog werd menigeen aan handen of armen door ona runr getroffen Doch hoe ook geslagen do dweepzucht zal hem telkens wter naar de ewang doen grijpen en zeker is het dat ook in bet Edische bet laatste gerecht nog niet geleverd ia qui rirra rerra Wat stoort zich de Atjeher aan onderhandelingen of bondgenootschap Was niet de Torst ran Oleh Gadjah nog roor eenige maanden in schgn een onzer trouwste onderdanen an had hij aan onze regeering niet veel te danken Toch schaarde hij zich in Mei bij de partij der opstandelingen Immers tegenorer zulk een rolk moet de oorlog we tot in het oneindige voortduren Vechten is haar kasboek weder ter hand De aangerangen optelling scheen niet ten eindo te willen komen de weerspannige gedachten der jonge rrouw wilden zich niet tot de cgfer bepalen en rolgden Odette naar het kleine rertrek zoo sierlijk en opgesmukt als een bruidakorf waar een luitenant der huzaren zoo aanrtonds bij haar zon komen Zg zag hem binnentreden met schitterende oogen half geopende Kppen hg lachte nu hij zijn rrouw e zoo rerwaaid rond door hare morgenwandoling op de tafel van de eetkamer stond een bouquet dat de man had medegebracht het water en de wgn schitterden in de karaffen getroffen door een zonnestraal die juist door de wolken brak zij namen lachende samen plaata voor een paar eierdopjes met wie weet harde rieren en zij lachten nog meer Estelle stiet het kasboek ran zich legde hare beide armen op de tafel rerborg haar hoofd in hare armen la een klein wanhopig kind on begon bitter te schreien xxin De rouwdienst ter gedachtenis ran den kapitein De Boaurand werd na Tcrloop ran een jaar met groote staatsie gevierd in de kerk van Sint Thomas m Aquino Mevrouw Montclar had met eene aan kranken eigene halsstarrigheid doorgezet dat uitnoodigingskaarten zouden gezonden worden aan al hare oude kennissen en zij zelve wilde er bij tegenwoordig zijn wat hare Trienden ook daartegen aanroerden borendien zqn grootata genoegen Om het minste of geringste gnjpt da A ahar naar zgn klewang of ran ng Op den passer t Edi kragen kortaling twee rriandan twist met elkaar om aan paar duiten In minder dan geen tgd waren de klewangs getrokken en het gerecht eindigde eant bg den dood van een dar atrqdenden Te Pedawa moet zelfs hat geral ach hebben roorgedaan dat Iwaa Trouwen elkaar met de klewang te Igf gingen trouweni het moet te A eh geen zeldzaamheid zgn dat ook het zwakke gaslaeht t n zaken met de blanke wapens beslecht Eindelgk ia nu aan den dag gebracht wat er eigenligk schuilt aohter de roorgëdragen militiewet Het wordt ons heden geopenbaard in De Maasiode en wel in een ingezonden stuk ran Peel den Peelboer uit Peeldorp Die heeft het niet zelf ontdekt maar het is hem en anderen Peelboeren rerteld door Manils een rgfentaobtiger nog rap ter been éa knap ter kop een man die reel heefi gelezen real gezien en reel onderronden en loowat da vraagbaak van het gansohe Peeldorp En wat is nu volgens dezen dorpa nestor de diepere zin ran de tnieuwe soldatenwet f Eenvoudig dit Men wil ona land allengs ongemerkt rijp maken om het evenals dö Zuidduitsohe staten in het Duitaohe rgk te doen opgaan Daartoe moeton we eerst op militair gebied naar de Pruisische leest geschooid en door een soort ran Euatfreuer gedrild worden De wgze Manus haalt er ook ons oarige Koningskieud by ons prinsesje die wel eens aan een Duitschen prins rerloofd kon worden Om nu dat doel aansluiti ig alias annexatie bg Duitachland gemakkelgker te bereiken dient men eerst een brug te bouwen orer die kloof die ons Tan Duitachland scheidt En dat is de geprojecteerde legerwet Begrepen AUus Manus Hg geeft echter torens het middel aan de hand om het kwaad af te wenden Het rolk moet de rapreaantantan die het zoo kwaad niet meenen helpen en zich zelf reppelen HoeP Wel door in elk dorp en elk gehucht een Igst ter onderteekening te doen rondgaan met een protest tegen dat ongalukaroorstsl En dan moet het rolgende gewhieden Die protesten worden naar Den Haag gebracht door eene deputatie ran b r 2 of 3 der grootste en starigsta kerels uit elke gemeente dat boetemt ontzag in en dat wel ran het geheele land te galgk op aan en dei elfdeu dag of wel wat misschien nog beter zou wezen achtereenrolgens en wel op éa en denzelfden dag slechts ran 6 of 6 gemeentes Op deze laatste manier zou het eene monster processie worden ran een half jaar lang die den Minister met zgn militaristen het ruur aan da schenen zou leggen en dan zou ik wel eens willen zien of nog iemand de courage zou bezitten diq wet te rerdedigan of door Ie drgren St MaaAoie wier steun de inzender Toor dit plan inroept ia er eenigszins meé rerlegen Wel acht zij het rtiet geheel onmogelgk dat de legerwet die onze rolksweerbaarheid moet rerhoogeu onze annexatie aan Pruisen ten gerolge zou kunnen hebben Maar zoo rerraderlyice gevoelens als Manus er in leest kan zg niet bg het Ministerie ran het christelijk jbewustzijn onderstellen Zg acht in ons raderland niemand iM onrader A JT i H ïï fl x k Iw heni du laatata blgk ran genegenheid rerschuldigd Aj woonde derhalre met haren nicht den dienst bg zg werd al dadelijk onaangenaam getroffen toen zg bemerkte hoe klein het aanUl was ran degenen die Haymond dit laatole blgk ran genegenheid en haar eene rerzekering hunner achting haddon willen betoonen hare gewone gasten de lereranciers ran h ar hnia en een tamel k groot getal nieuwsgierigen rormden het gehoor De oude bloedrerwant die het Tonge jaar de familie rertegenwoordigd had was Toor deze gelegenheid weer opgezocht en bezette de eerste plaató met het voorkomen van een man die zieh lijdelijk kwijl van een rerrelenden last Door eene geheime onrust gekweld sloeg Benoist de menschen en hnnne aangezichten gade er werd reel gesproken onder dit onrerschUlig gehoor hü S pitale de ooren maar kon slechts enkele brokstukken er gesprekken opvangen Eindelijk was de zegen uitgesproken en hg trad op merrouw Montclar toe om haar rergunning te rragen haar naar het rijtuijt te geleiden torwyl de oude bloedrerwant indien het noodig was de begroeüngon in ontrangst zou nemen Tan het gezehwhap dat orerigens reeds roor drie Tierden rertrokken was De oude dame betuigde hem haren dank maar in stade ran zich door hem te laten geleiden rolgde zij den ceremoniemeester en plaatate zich bg de groote deur Tante zeide Eatello ik bid u laat ons heen landalierend dat hg opzettelijk een ntk ton iadienen om zulk een doel de genoemde annexatie te bereiken De miniatar ran oorlog zal het katholiek orgaan ran Hottardam zeker dankbaar zgn roor deze getuigenia Het houdt hem niet voor zóó rerdorven dat hg door zHn legerwet opzettelgk onze annexatie bg Doitaohland wil bewerken Maar wel roor zóó dom dat hy niet inziet hoe die legerwet de annexatie in de hand kan werken De Minister heeft waarlgk geen gemakkelgke taak Laat hg onze legerinrichting in hoofdzaak onveranderd dan houdt hg s lands weerbaarheid op een reel te lai peil en maakt het raderland tot een lichten prooi roor inlgriugslustige naburen Verhoogt hg daarentegen de weerbaarheid door ons werkelgk een rolksleger te rersohaffen dan rerpruisd hg de natie en maakt daardoor de inlgring gemakkelgk I Vermoedelgk zal h j ran oordeel zgn dat de natie door inroering ran persoonlgken dienstplicht wel ta onderscheiden ran dan algemeenen dienstplicht die in Duitachland bestaat nog lang niet rerpruiat zal worden maar dat een weerbaar rolk meer kans heeft zgn zelfstandigheid te behouden dan een dat tegen het brengen ran offers voor zijn weerbaarheid opziet Na De Maaihoit bet geheim der sohandelgke legerwet wereldkundig heeft gemaakt annexatie met of zonder boos opzat moet zg er ook wil ran hebben Zg juicht elk wettig middel ran bestrijding toe en dus ook het aanberolen monsterpetitionnement aangeboden door sterige kerels die ontzag inboezemen Zouden daarroor ook sterige kerels te vindenzgn dia zalf hebben moeten dienen omdat zg nietgelgk de meeigegoaden een pUatsverranger konden stellen P BandeMUid Omttont den Delagoabaai spoorweg leest men in de Barberton Herald Het bericht doet de ronde dat het oontract ttti schen de Nederlandsche Spoorwegmaatachappij en van Hattum ti Co laatotgenoemde termen geeft ongehoord in de geschiedenis van eeuig ingenieurswerk d i zQ ondernemen het werk roor geen bepaalde som maar krijgen terug de som door hen uitgegeven met tien percent daarop Indien dit waar ia zon het ds rreemdsie handeling denkbaar z jn en aDa premie plaatsan op duur werken want hoe maar de contractant uitgeeft hoe meer roordeel trekt hg daarran Mrwgl de Transraal roor allea betaalt Gelukkig echter is zulks geenszins het geral De Nederlandsche Spoorweg maatschappij en Van Hattum k Co zgn als het ware rennooten in de oonatructie ran dat gedeelte ran de Ign waarorer het contract gaat en hebben een soort ran rarieerende sohaal ran winsten op uilgares daargesteld Indien de totale kosten roor hel maken ran de 100 kilometers niet boren een zekere som gaan dan ontvangen da contractanten een zekere som als profijt en naarmate de uilgaren hooger of lager zgn dan een rastgesleld cgfer zullen de winsten roor Van Hattum minder zijn In ééa woord do prorgten ran de contractanten zullen berekend worden in eene omgekeerde ratio naar hunne uilgaren en indien naar des heeren Verwey s meening de contractanten alle redelgka perken orerschrijden dao rerliezen zij niet alleen alle profijten maar moeten daarbg nog inschieten gaan Merrouw Montclar weigerde beslist en bleef staan Gedurende het défilé dat slechts kort duurde hield zy het hoofd opgeheren en telde niet de aanwezige rrienden maar de afwezigen met bittere fierheid Aller oogen waren op de twee rrouwen gericht men sprak slecht fluisterend in hare nabgheid Estelle leed onduldbare folteringen maar liet er niets ran blijken Eindelgk waren de laatste nieuwsgierigen rertrokken de oude bloedrerwant trad op merrouw Montclar toe die in het met zwart behangen tqoiportaal met zachte stem tot hem zeide Ik dank u neef Daar sprak een meiije nil het rolk in hare oomiddellgke nabgheid deze woorden uit Zeg moeder is het de oude of de jonge diahaar man rermoord heeft P Hare stem had als eene metalen klok door het gewelf weerklonken allen die het hadden gehoord wendden zich nieuwsgierig om Benoist had driftig het meisje bg den arm gegrepen en haar barsch gebisl heen te gaan Snel liep hg daarop weder naar de twee rrouwen toe Merrouw Montclar klemde zich aan den arm ran haren bloedverwant Estelle zag met onuitaprekelgke smart naar het onschuldige kind dat haar zoo doodelijk had beleedigd Neem mijn arm merrouw zeide Theodore met luider stem Hg bracht de jonge vrouw naar hetrijtuig Wor4t vervolgd Het moet duidelijk rerataan zjjn dat de heer Verwey hoofdingenieur der Nederlandsche Spoorweg maatsohappü ToUe controle heeft over alles en allen in verband met de Ign ran Van Hattum Sc Co af tot aan den kleinsten auboontraotant en alles de hoofd contractanten doen is onderworpen aan zgno goedkeuring Dat zijn de roorwaarden De volle supervisie van de geheele lijn is absoluut en zonder eenige reserve den heer Verwey toevertrouwd en onze correspondent spreekt van hem met den hoogsteu lof als van iemand ten volle bekwaam om de verantwoordelijkheden te dragen die op hem rusten Er was verleden Vrijdagmorgen zoo leest men in de Transvaalsche Volksstem Tan 28 Juli heel wal ontroering in de Volksraadzaal toen hel bekend werd dal onze huisraderen met op twee na algemeene stemmen in beginsel de wenschelgkheid aannamen om zoo spoedig mogelgk over te gaan lot den aanleg ran een spoorlijn ran de Komalie poorl naar de Lage Velden En roorzeker daartoe waa reden te orer I Want niet enkel het feit dat thans roor het rgke district Zoutpansberg een zekere nooit falende gemeenschap met een zeehaven verzekerd is geworden geeft stof lot blijdschap doch niet hel minst de flinke wijze waarop onze volksraad de disoussien over dit allerbelangrijkst onderwern aangeval heeft boezemt vertrouwen in het beleid van ons hoogste staatslichaam Voorwaar het is een gunstig toeken dat de Igden voorbij zijn toen onze meest vooruitstrevende bewindslieden niet dan schoorvoetend en langs allerlei zijpaden en omwegen het woord spoorweg durfden uilspreken en toen hel noemen van dal woord voldoende was om van alle kanten stemmen te doen opgaan ran lieden die kleine belangen en belaogetjes in geraar gebracht achtten en zich om welke redenen dan ook hardnekkig Terzetten legen de invoering van een onmisbaar rerroermiddel Hel Vnjdag gerallen besluit zal ongetwijfeld meer bijdragen om bel prestige onzer Begeering en ran onzen Volksraad te rermeerderen dan een reeks ran andere maatregelen had kunnen doen en de dank welken de heer Voraler namens het door hem rertegenwoordigde district aan de rergadoring bracht was welverdiend en zal naar we hopen weerklank vinden in de harten der geheele natie Woensdag 9 Juli werden door de hoeren Middelborg en Verweij van de Z A Spoorwegmaatschappij de werken by Komatiepoort bnooht Bg die gelegenheid werd de eerste steen der Komatiebrug door den heer Middolberg gelegd Hel plan beslaat om later nog oflioieel den hoekateen der brug e leggen Uil oen particulier schrijven van een vriend die via DeUgoa baai een reis naar Europa aanvaardde ontleent de Volksatem hel rolgende We reisden in gezelschap ran den heer Smit ingenieur der Z A Spoorwegmaatschappij per ossenwagen bespannen met 8 ossen uit Barberton weg Den derden dag ongeveer 80 kilometers van de Komatiepoort brak de as van den wagen waardoor we genoodzaakt waren in hel naaatbg zijnde kamp van den ingenieur Steinmalz drie dagen ta blij ren Dit gaf ons evenwel de gelegenheid de nabg liggende prachtige Krokodilpoort te bezien Van daar trokken we per nieuwen ossenwagen met 12 ossen in drie dagreizen lot Kiloiiieler 23 waar hel kamp Tan de heeren ingenieurs Loudon en Mooyen is Van daar trokken wg gedeeltelijk te paard gedeeltelijk te voet naar de Komatiepoort De werkzaamhe len voor de groote brug zjjn ar in vollen gang onder ingenieur Brenning Deze brug zal beslaan uit een zevental bogen of openingen ieder van 210 roet wijdte reeds zijn de twee landhoofden en de fundeeriugen ran vier pijlen gereed en spoedig zal met den bouw der tijdelijke brug worden aangevangen De toevoer van materiaal is echter hel grootste bezwaar waarmede men hier en eldersjangs de baan te kampen heeft een gevolg van den onvoldoenden staat der landingsplaats Lorenpo Marques en van het geringe rollend materiaal waarover het Porlugeesche spoor beschikt welk laatste slechts 25 ton per dag kan aanvoeren in plaata ran 150 ton gelgk bepaald was Die slechte aanvoer is bijvoorbeeld oorzaak dat er geen voldoende hoeveelheid cement kan worden verschaft voor duikers en dergelijke bg den onderbouw der baan aan te brengen werken Thans rijdt de Zuid Afrik Spoorwegmij met eigen rollend materieel naar en van Loreufo Matques en zal dua alles nog wel spoedig gaan Op dit oogenblik zgn 25 kilometer van don spoMweg voleindigd en zgn de eerste twee secties onder handen 6000 kaffers zgn aan den arbeid Weldra zal men met de derde aectie aanvangen terwijl de heeren James Butler and Co aannemers ran de Tierde sectie welke loopt door Krokodilpoorl en de I brug orer do Eaapririer herat op zich genomen hebben om op 16 Juni 1891 met de aardebaan en den onderbouw der lijn gereed te zullen zijn Te Lorenzo Marques moesten wg rier dagen op de Natalsche boot wachten en hadden dus tgd om rond te kijken De Z A Spoorwegmaatschappij is bijna gereed met het havenhoofd dal ze daar liet bouwen en ook de losplaata zal er spoedig gereed komen De stad zelf is treurig een en al zwaar zand waarop enkele leelijke huizen staan de cocospalmen alleen geven een eigenaardig karakter aan de plek Die Fortugeezen beginnen alles maar eindigen niets Niettemin worde ter hunner eere gezegd dat zij met prijzenswaardige inspanning hebben gearbeid aan da verbetering dor baan Komatie naar zee wam de Mac Murdo baan waa op sommige punten zoo goed als onbruikbaar Het is algemeen bekend dat er voortdurend Courbels Corots Troyon s Diaz s gefabriceerd worden Zelfs te Rotterdam is een schilder die al naar de bestelling luidt een Diaz Corel of Courbet penseelt en men kan dus begrijpen hoe het hiermee gesteld moet zijn in steden als Brussel eu Parijs Eenigen lijd geleden deelden wg mede dal de familie Courbel onderricht was van hel bestaan van zoo n falsaris te Brussel en daarnaar onderzoek ging doen Le Tempt behelst nu den uitslag van dat onderzoek en dit is de ontdekking van eene heele fabriek van zoogenaamde Courbeta Eenige jaren geleden vestigde zich te Brusael een koopman die reeds een magazgn te Parijs had Hij bezat oen aantal schilderijen Tan meesters der nieuwere Fransche school en het ging goed met den verkoop lol men eenige maanden geleden bemerkte dat zijn waar valsoh was De politie zou huiszoeking bg hem doen eu hij verdween Toch werd hel onderzoek voortgezet en hieruit bleek dat hg de meeste onechte stukken uil Pargs kroeg ran verscheidene schilders maar het meest van een die een groot atelier had le Marlotte Curieuse dingen kwamen aan het licht Bij voorbeeld een der falsarissen maakt voornamelijk de weiden van Courbel een ander maakt de bossohen en de bemoste rotsen in do manier van den meester een derde zet dikwijls op de boomrijke achtergronden beeslon wat log eu lioksch geleekond in den trant waarop de sohÜder van den Stryd der ierteaiitieei een vierde die Troeger veel Diazzen gemaakt heeft is nu ook begonnen Courbels te maken Twee schilders vooral maken van deze nabootsing een bestaan zij waren langen tg d bekend aan den heer Eugene Courbet oen neef van den schilder De een was een leerling en vriend van den kunstenaar en heeft na diens dood een aantal Geneefsche meeren en steile kusten vervaardigd Daar bij langen tgd met Courbet heeft gewerkt kent hü diens manier zóó goed dat de oommissie der Algemeens Tentoonstelling verleden jaar een van zijne steile kusten roor een werk van Courbel heeft aangenomen terwijl de jury een authentiek werk van den meester weigorile De ander is de schilder die vooral het magazgn te Brussel voorzag Deze bootst voornamelijk de doeken met het sombere en vette groen van den Rumeau du Fuite Noir uit het Luxemburg s museum na Dit stuk heeft hij herhaaldelijk gekopieerd en op die kopieën werd dan te Brussel Courbet s handteekening gezet Zóó voarknam hg dal de politie in zgn atelier le Marlotte iels strafbaars vinden kon Voor de patine zorgde hij door zgne doeken bü een kachel te dragen hadden deze de goede wat oude kleur dan gingen zij naar Brussel Meest zijn helde werken uil Courbet s laatste jaren welke nagemaakt worden Men weet dat de meester in Zwitserland eene menigte doeken vervaardigde Hij nam er verscheidene leerlingen aan die hij de stukken liet aanleggen welke hü voltooide indien bg er zich niet mee tevreden stelde ze slechts te teekenen Die haudelwij s heeft belet dal de werken van Courbet gewaardeerd worden geluk zü verdienen De kenners zoeken dan ook slechts zgne schilderijen van vóór 1870 welke alleen voor zün werk kunnen gelden en niet nagevolgd kunnen worden De heer A J Bronkborst te Haarlem de bekende africhter van postduiven die sinds jaren deze nuttige zaak beoefent en veel op dit gebied lol stand bracht o a het middel vond om de duiven als heenweervliegers af te richten deelt ons mede dat hü door züne ondervinding geleid die tot dusverre nog onverklaarbare eigenschap van de postduif om op zoo groote afstanden den weg naar het hok terug le vinden daardoor verklaart dal de gozichlsscherpte van de postduif zoo groot moet zün dal zü tot op een afstand ran 200 kilometer kan zien H D Dreigende hongersnood in lerUind De overheid Tan het district Timoleague graafschap Cork verklaart dat van de 8000 inwoners er 3000 geheel zonder levensmiddelen zullen zün als er binnen een maand geen hulp van buiten komt Velen zgn ziek geworden door hel gebruik van bedorven aardappelen In het graafschap Donegal vreest men door het mislukken van den aardappeloogst voor grooler gebrek dan sedert 1846 voorgekomen is Op vele plaatsen zgn drie vierden der aardappelen verrot In het rapport der Landbonwcommissie omtreDt het door haar gehouden onderzoek naar den toestand waarin zich de raderlandache landbouw bevindt wordt verklaard dat dit onderzoek roldoeade licht rer spreidde om op goede gronden een besliat ongunstig oordeel te kunnen uitspreken Uit talrüke feitaa bUjkt maar al te zeer dal de landbouw kwünt De staat ran zaken is niet alleen rarre ran berredigend maar inderdaad reel ernstiger dan reien niet raa nabg met deze toeatanden bekend geneigd zouden zün aan te nemen de welraart is bgna oreral belangrijk rerminderd zelfii daar waar büzondor gunstige omstandigheden aanwezig zgn En daar waai deze büzonder gunstige omstandigheden ontbreken daar nadert de achteruitgang de grens der armoede of heeft die reeds overschreden zegt de commissie Na dit uitvoerig te hebben toegelicht verklaart de commissie dal de maatregelen welke van Staatswege noodig zullen rijn een onderwerp geweest rijn van nauwgezet onderzoek waarvan de resultaten in büzondere verslagen zün nedergelegd of nog zullen worden medegedeeld Niet in het algemeen mag op Staatshulp worden gesteund maar in elk büzonder geral moet worden onderzocht of Staalsbemoeiiog de gewensohte werking zal uitoefenen niet om zeS te scheppen of hel leven te wekken maar om datgene te beveiligen wal het particulier initiatief wrocht en in hel leven te houden wat toont levenavatbaar te rijn De Staatabemoeüng zal daarom Biet een stut mogen worden voor afgeleefde of vermolmde levensvormen niet de gevolgen mogen verzachten van big vendel oorzaken maar zg zal alleen te rechtvaardigen zün wanneer rij den wortel van het kwaad afsngdt en e ne geïnde ontwikkeling en groei mogelük maakt en voorbereidt In hoofdzaak en afgerien van maatregelen van minder belai g of meer v6orbggaanden aard zal de Bogeeringazorg gericht moeten zgn op de verspreiding van meerdere kennis grondige verbetering van verschillende oijmmnnioatie middelen bevordering van een beter cr dietwezen en organisatie van de vertegenwoordiging der landbouw belangen alsmede zoo mogelgk op hel behoud en de restiging van den eigen geërfden boerenstand waarbü inmiddels dankbaar wordt erken l dal in de laalate jaren belangrgke schreden op dezen weg zü S Een Duitsch uitgever die eenigen tgd in Holland was geweest en de taal volmaakt meende te kennen vertaalde volgens de Haarl Ct hel prospectus van een werk dat hg bü voldoende deelneming ook in hel HollBudsch wilde uitgeven Het begin eu hel slot van zgn bekendmaking verrieden echter den Duilscher Bovenaan had hü nl geschreven Inlading tot Inteokening en zgn laatste regel was De prijs zal hiernamaals verhoogd worden Bulteolaodscl Overzicbt De keizer van Duitachland en de koning tan Saksen worden op 2 October te Weenen verwacht De socialia sche vergadering te Berlgn waarin Babel zou spreken is niet door de politie verboden Er waren ongeveer 7000 menschen büeen om Bebal te hooren Nadat deze twee uren achtereen had gesproken heeft da vergadering op hem een votum van rertrouwen uitgebracht Daarin was de verklaring opgenomen dat de voorstelling alsof de socialislischa partü in den Bgksdag een bedorven club zou zgn een beleediging is waarvoor geen enkel bewüa kan worden aangevoerd Verder strekte het votum om de partggenooten aan te sporen alle onderlinge polemiek in de pers en in de vergaderingen te staken en de beslissing over de bestaande punten van strijd op te dragen ain de algemeene vergadering der partg Bebol s voornaamste tegenstander dr Bruno Wille kon nauw aan hel woord komen eu werd spoedig zoodanig uitgejouwd dal hü moest zwggen Voorloopig heeft Bebel derhalve een schitterende zegepraal behaald maar het blgft nog de vraag hoe hel verder met de partgtwisten zal gaan De motie tengunste van Bebel werd aangenomen met een meerderheid van drie vüfden Terwgl Bebel allea kon zeggen wat hü te zeggen had kwam t in den lateren avond tel ongeregeldheden onder de menigte builen het lokaal De politie poogde te vergeefs de menigte uiteen te drüven en toen zü een aantal personen had gearresteerd werden deze door de menigte bevrgd Nadal er versterking van politiemacht was aangekomen moesten herhaaldeUjk aanvallen worden gedaan om de airaten te doen ontruimen hetgeen eerst omstreeks middernacht gelukte Vele manschappen der politie zün door steenen vele oproermakers door sabelhouwen gewond Bismarck schünl zich langzamerhand met zijn gedwongen rust te verzoenen Dit moet men opmaken uit hetgeen hü een deputatie uit Heilbronn die hem te Kisaingen bezocht zeide In deufbeginna na zgn aftreden verklaarde hg er rich niet aan te