Goudsche Courant, vrijdag 29 augustus 1890

Zaterdag 30 Attgnstos I89€i N 4311 60UDSCHE COURANT ieu ws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe inoending Tan advertentien kan gescbieden tot Mn nor des namiddags Van den dag der nltgave hebben kunnen wennen bg b t ontwaken niets te doen te hebben dan z jn horloge op te winden Hoe langer hoe meer eohter gevoelde hij nu het Toordeel der rust OTorigens Venekerde hjj thans geen andere eerzucht meer te koesteren dan naar een goed grafschrift Hierop hoopte h j en daarom verzocht hq De werkstaking der mijnwerkers in Henegouwen blijft ernstig De uitslag van alle bigeeukomsten welke de m nwerkers op verschillende plaatsen hielden was een besluit om bg de werkstaking te volharden De mgneigenaars van hun kant blgren bij hun eiseh dat ig het reglement betreffende het regelen van den arbeid niet kunnen ontberen en dus bestaat er nog geen vooraitmoht op een schikking Wel zgn de directeuren tot eenige tegemoetkoming bereid Ken der bezwaren tegen het reglement was de hooge boete die bij overtreding der bepalingen was vastgesteld en daarom hebben de directeuren zich bereid verklaard het bedrag dezer boete tot de helft te verminderen De gouverneur de hertog van Ursel bncht dit terstond ter kennis van de oommissie der werklieden maar deie waren daarmede niet tevreden De leiders der sociaal democraten die aan het hoofd der beweging slaan verlangen geheele afschaffing van het reglement want seggeu liJ de vermindering der boete geeft Biets daar de directeuren de boete zoo vaak kunnen opleggen als zg verkiezen De beweging wordt hoofdzakelgk geleid doof da socialisten Boger en Anquier volgelingen van den bekenden Defuisseaux Ook een jeugdige Fransche anarchist Frwipois ColUrd geheeton was uit zgn woonplaats Troyea te Wasmes gekomen ton einde daar eene redevoering te houden maar de Belgische joatitie dis van zijn komst onderricht was lietCollard in hechtenis nemen en terstond weer over de Fransche gr ns brengen Tot dusver is reeds het werk geheel of gedeelteIgk gestaakt in de mijnen van Cuesmes Flénu Frameries Noirchain Ciply Jemappes Quaregnon P turagea Homu en Wasmes In de mg nen van Boussu Door en Elouges wordt nog gewerkt en wel ieal harder dan gewoonlijk omdat de eigenaars hun Toordeel willen doen met de gedwongen rust hunner boren In deze drie mgnen is het oude reglement Tan 1S52 niet afgekondigd en de directeuren der mijnen woonden dan ook de bgeonkomsten der andere mijoeigenaars niet bij Het geheele aantal werkstakers bedraagt ongeveer IS OOO Nu reeds moesten eenige fabrieken gesloten worden wegens gebrek aan steenkolen en weldra zal dit getal nog grooter worden daar zoo spoedig geen kolen van elders kunnen aangevoerd worden Het aantal der vrijwillige werkttakers zal derhalve bg alaiüng der fabrieken nog met een groot aantal onrrgwiUige worden vermeerderd Gisteren viel een kleine verbetering waar te nemen Het aantal werkstakers bedroeg toen 15 560 dus 1060 minder dan den vorigen dag maar de oplossing Tan bet voornaamste punt van geschil het reglement is nog niets gevorderd De uitzichten voor den naderenden winter of moet men zeggen dat hij alreeds ingetreden is zijn voor het Zuiden van Ierland allertreurigst Ten gevolge van de eindelooze regens is er bet hooi verrot in hot koren i de smet en wat voor den armen Ier de ergste aller rampen is de aardappelziekte heeft onder het gewas zóó groote verwoestingen aangericht dal de Inol nauwelijks den arbeid van het rooien waard geacht wordt Hongersnood staat de toch reeds zoo behoeftige bevolting dier streken in het vooruitzicht PËTROLËUM NOTEERINGËN van de Makelaars CaotzUar SehalkwUI i Rotterdam De markt was heden vast Loco Tankfust en Geïmporteerd fust 8 06 Januarilevering 8 15 September levering ƒ 8 October Novemberen December levering ƒ 8 10 MARE TBEBICHTEN Gonda 28 Augustus 1890 De aanvoer van het nieuwe gewas was heden wat ruimer De kwaliteit is zeer uiteenloopend Het beste brengt flinke prijzen op Tarwe Jarige Zeeuwsohe ƒ 8 80 h f 9 20 Mindere dito 8 30 ï ƒ 8 60 Nieurfe dito 8 i ƒ 8 60 Polder 7 50 i f 1 75 Eogge Nieuwe Zeeuwsche 6 a 6 40 Polder 6 a ƒ 5 50 Buitenland8cheper70kilo ƒ 5 80aƒ6 50 Gerst Nieuwe Winter ƒ 4 60 a ƒ 5 26 Chevalier ƒ 6 a ƒ 6 50 Haver per Heet ƒ 4 26 a f 5 per 100 kilo ƒ 8 80 a ƒ 9 50 Hennepzaad Inlandsch ƒ 6 40 a ƒ 6 60 Buitonlandsch ƒ 5 60 a ƒ 5 75 Kanariezaad ƒ 7 a ƒ 7 76 Xoolzaad ƒ 9 50 a ƒ 9 90 Karweizaad ƒ 8 0 f 9 per 50 Kilo Maïs per 100 kilo Bonte Amerikaausche ƒ 6 10 il 6 25 Oinquantine ƒ 6 26 a ƒ 6 50 Veemarkt Melkvee tamelijke aanvoer handel achteruitgaande prgzen stationair Vette varkens goede aanvoer handel vlug 23 a 26 et per half KG Biggen voor Engeland zeer weinig aanvoer handel flauw 19 a 20 et perbalfKG Magere Biggen goede aanvoer handel vlug ƒ 0 90 a ƒ 1 50 per week Vette aohapen redelgko aanvoer handel vlug ƒ 24 il ƒ 88 Zooglammeren redelijke aanvoer handel vlug f 16 a ƒ 22 Nuchtere kalveren eenige aanvoer handel l K f 1 i f ii Graskalveren goede aanvoer handel traag ƒ 32 a ƒ 60 Aangevoerd 113 partijen kaaa Handel vlug Iste qualiteit ƒ 27 a ƒ 29 3ie qualiteit ƒ 23 a ƒ 26 Zwaardere hooger in prgs Noord HoUandsohe ƒ 23 25 Boter redelgke aanvoer Handel vlug Goeboter ƒ 1 35 è ƒ 1 45 Weiboter ƒ 1 10 a 1 25 HurRerlljke Stand QKBORBN 26 inf Haibut osden A H Witn ta C Fevlini 87 Heleu ouden H Wyakof ea C U Bont OVERLKDKN 26 Agg A Doanlmtai 7 w M W Sebilt wed A Pellekoores 62 j OEHDWU 27 Asg i Sirn m C C Wilpootl Qouderak GEBOKEN Neeltie oadm B V ertMl ea A Loeadcrsloot iecobaa oaders R Blon ca D Verboom OVERLEDEN C Vii i n StoIwUk GEBOREN Leeodert Sijmeo oaderi H Xoolvyk ea A do Mik Ju oodera A de Jong ea C reo Draaen OeiDclia osdere K Sebcer en C C Stoppclecbarg BeeuwUk OVERLBIIEN W Sebeer 1 m ADVERTENTIÉN Heden orerleed alhier tengevolge Tan een noodlottig ongelok onie oudste liereling EI8S0 7 jaren oud Zgne diepbedroefde Oaders A TAN USENDUK E VAN IJ8BNDIJK P08I Wimchotm 25 Ang 90 Vtrzoek van rouwbeklag verichoond it blijven De BeerenMeTToaw KORTElfOBVEBSamsom betuigen bunnen dank Toor de Tele belangstelling en Triendachap dezer dagen onderTonden Voor de talryke bewgzen Tan belangstelling mg ter gelegenheid Tan mgn 40 JABIQ PBlËSTEaFEËST betoond betuig ik mgn oprechten dank A J TAK DU DEIFT Paitoor Moordrecht 27 Aog 1890 COMMISSABISSEN Tan de STBAATWEO van Oouda naar Bodegraven znllen op DINSDAG den 9 SEPTEMBER 1890 voormiddag 11 nar in het Logement tan ES VELU te Bodegraven Toor twee jaar aanvangende 1 NOV 1890 verpachten De beide Tollen op den Straatweg van Gouda naar Bodegraven De Toorwaarden liggen ter lezing ten kantore Tan den Notaria ok BIDDER te Bodegraven W P WAGTHO Oograxts heeft zich geTestigd te BOTTEBOAM StaUontplem 5 nabij station Delftsche Poort 8PBEEEUUR dagelgks Tan 12 tot 2 anr Zon en feestdagen nitgezonderd Voor minvermogenden s morgens van 8 J tot 10 utir Nieuwe Dassen A 7 os Aze neiweg E 73 en 73 Openbare Vrijwillige Verkooping bg Teiljng en verhooging op WOENSDAG den 3 SEPTEMBER en bg afslag en toewgzing op WüBNS i DAG den 10 SEPTEMBEB beide dagen des voormiddags ten 10 are ten hoize van O OOMS Herbergier te Qouderak Een Eeerenhuis met TUIN BBF en DIJK twee HUIZEN waarvan iéa ingericht tot twee Woningen mede met TUIN EBF en DUE eene BOnwUMSWONINS met 8CHUBBN 8T0BPHUIS en Terdere GETIMMERTEN TUIN BOOMGAARD ERF en DUK en Toorts diverse perceelen Wei Dooi Boow enGrlendlaDd WEG en WATERING sUande en gelegen in de gemeente Qouderak ia den polder Middelblok nabg het dorp te zamen groot 17 Hectaren C8 Aren 68 Centiaren Alles breeder omschreven bg boekjes welke te bekomen zgn ten kantore van den Notaris G J SPRUUT te Ouderkerk aan den IJtel waar ook nadere inlichtingen worden gegeven zq ende des verlangd aanwgzing geschieden door den Heer W OOMS te Qouderak De betaling der kooppenningen moet ge schieden den 1 December 1890 HH Bleekers Te Koop Vlekkensmeer van zeer nitmaniende kwaliteit tegen ƒ 4 00 per 50 Liter franco station van aankomst Proefkmiken 1 Liter worden op aanvrage kosteloos verzonden Te bevragen onder letter A bg den Boekhandelaar P NIER OP te Zaandam GEVRAAGD Cremeul Ueerde Kamers met Kost en Inwoning tegen 1 September Conditiën mondeling te bespreken Brieven onder letters O K aan de Boekhandelaars J VAN BENTUM KN ZOON TE HUUR GEVRAAGD een flink PAK HVI8 aan het water gelegen Brieven met opgaaf van grootte en hnnrprgs worden ingewacht aan het Bnrean dezer Conrant onder No 2034 IIRDOORNS Heltknobbels Roomvlies Éuldedt Wratten enz worden in 7 8 dagen tgd geheel verwgderd zouder de minste pgn te veroorzaken ook zelfs niet op de gevoeligste hnid Prijs per flacon met penseei 50 ets Alléén echt bg B SCHOLTEN Coiffear Eisch de handteekening van A v TOIJLL ADVERTENTIEN in alle Binnen en BuUenlandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Qouda Oouda Snelpersdruk van A BBnnau l ZocN De nitgave dezer Coarant geschiedt dagelgks met aitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aisoaderlgke Nommera VIJF CENTEN BINNENLAND eOUDA 29 Augustus 1890 In de hedenmiddag gehouden vergadering van den gemeenteraad die door 13 leden werd bijgewoond afwezig waren de heeren Prince IJssel de Schepper Hoef hamer en van Vreumingen allen met kennisgeving de beide laatsten wegens afwezigheid uit de gemeente werd besloten Mej G P M Schievoen van Leunen eervol ontslag te verleencn tegen 1 October a St als Hoofdonderwijzeres aan de Ie Openbare Bewaarschool en haar een pensioen toe te kennen van ƒ 838 sjaars De Wed Pentinga van der Heide een jaarIqksche gratificatie te verleenen van ƒ 75 sjaars Bij de Volksgaarkenken een provisiekamer metkelder daaronder an bergplaats voor gereedschappen daarnaast ta doen bouwen de kosten waarvan worden geraamd op ƒ 1800 Naar aanleiding van dit laatste punt werd een korte discussie gevoerd De heer Straver vereenigda aioh geheel met het voorstel van B en W en meende dat de buiten den Baad gemaakte opmerking dat het beter was geweest dien kolder onmiddelijk bij de oprichting der gaarkeuken te bouwen onjuist was daar de kosten van dien kelder nu niet hooger zouden zijn dan vroeger het geval tou zijn geweest De heer Hoogenboom bestreed dit volgens hem zouden de kosten thans moer bedragen De Voorzitter toonde aan waarom indertijd niet besloten was tot het maken van een kelder in verschillende dergelijke inrichtingen in Amsterdam en den Haag was evenmin een kelder en deed later zich hier de behoefte daaraan gevoelen het noodige terrein bleef beschikbaar De ondervinding had nu geleerd dat een kelder inderdaad noodig was en nu kon daartoe FEVILLETOM Een raadselachtige Gfeschiedenis Uit het Trameh xxm 30 Stap in neef stap in mijnheer zeide mevrouw Montclar tot de twee mannen die haar hadden geleid Men bewaarde het stilzwijgen in het rijtuig gedurende den korten rit van de kerk naar het hotel der Beaurands Mevrouw Montclar steeg do treden van de stoep op en trad een vertrek gelijkvloers binnen Benoist die Estelle weder den arm had geboden geleidde haar naar een armstoel Mijne vrienden zeido de oude vrouw trachtende hare ontroering te overwinnen ik dank u ik heb ongelijk gehad Hare oogen sloten zich zij verloor het bewustzijn Estelle herwon tefstond hare krachten een werkelijk gevaar vond haar altijd gereed er het hoofd aan te bieden Mevrouw Montclar werd te bed gelegd en weer bijgebracht Haar geneesheer die haar met weerzin had zien uitgaan kwam juist vernemen hoe z § de proef had doorstaan hij schreef volkomen stilte en rust voor Mevrouw De Beaurand keerde toen naar het vertrek terug waar de twee mannen worden besloten terwijl de kosten niet hooger zouden zyn dan vroeger het geval zou zijn geweest De heer Koning betoogde dat men bij de oprichting eener Volksgaarkeuken in deze gemeente voor een geheel nieuwe zaak stond Algemeen was men van oordeel dat daarvan niet veel gebruik zou worden gemaakt en men raamde het aantal porties op 30 a 50 per dag Dit nu was zeer meegevallen eu het aantal porties bedroeg 160 a 200 per dag dat in kermistijd zelfs tot 400 gestegen was Het was in het belang der zaak sommige levensmiddelen in voorraad op te doen en een kelder was bepaald een behoefte zooals spr in bijzonderheden aantoonde Nadat nog eenige heeren het woord hadden gevoerd werd het voorstel van B en W zonder hoofdelijke stemming aangenomen Bij den Baad kwamen de volgende stukken in 1 Het rapport der Baadscommissie in wier handen waren gesteld de begrootiogen der gesubsidieerde Instellingen van Weldadigheid dienst 1891 hetwelk strekt tot goedkeuring Ter visie 3 Het rapport der Baadicosimissie in wier handen was geiteld de begrooting voor de Volksgaarkeuken dienst 1891 hetwelk strekt tot goedkeuring Ter visie 3 Bene missive van Curatoren van het Gymnasium inzendende eene aanbeveling voor Leeraar in de Hebreeuwsche taal aan die inrichting Daarvoor hadden zich aangemeld l sollicitanten uit deze gemeente Aanbevolen werden 1 de heer A KETELLAPPEB 2 de heer S W van BUUEEN Daar gnen dier beide heeren nog aan een gymnasium hadden onderwijs gegeven stelden Curatoren voor de benoeming van tijdelijken aard te doen zijn nl voor de cursus 1890 91 Ter visie en benoeming in eene volgende vergadering hare terugkomst afwachtten De oude bloedverwant sprak haar een paar alledaagsche woorden toe en keerde terug naar zijne vermaken of zijne gewoonten Benoist was blijven staan en wilde ook vertrekken Mijnheer zeide Estelle wilt gij mij een oogenblik te woord staan Ik ben geheel tot uwe orders mevrouw antwoordde hij Wees dan zoo goed mij te volgen Zy ging hem voor naar de kamer van Baymond die zij met hem binnenging Hier mijnheer zeide zij waar niemand ons kan hooren niemand ons zal storen smeek ik u mij te antwoorden Na de beleediging die ik ondergaanheb zal ik niets onbeproefd laten om de waarheidte ontdekken Gij zijt de laatste met wien mijnechtgenoot vertrouwelijk gesproken heeft als manvan eer zeg mij wat do inhoud van uw laatste gegesprek met Baymond is geweest Benoist fronste de wenkbrauwen Nog nooit had hij in zulk een moeilijken toestand verkeerd Intusschen aldus gesproken kon hij niet anders dan toegeven Omdat gij het eisoht mevrouw zeide hij zal ik u gehoorzamen In dat onderhoud dat van vertrouwelijken aard was heeft mijn vriend De Beaurand mü medegedeeld welk eene innige genegenheid hijvoor u gevoelde ik reken mij niet gerechtigd do woorden te herhalen die hij daarvoor gebruikte maar ik mag wel zeggen dat zij van eene grenzenlooze ADVERTENTIEN worden geplaattt raf 1 5 regels ik 50 Centen iedere iag l meier 10 Centen GROOTE LETTBBB vokden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t Welk des Maandags verschgnc 5sr Een voorstel van B en W om aan Z ïtdon Kaning goedkeuring te vragen tot continoatis van heffing van veergeld aan bet pon e op de Kattensingelgraoht Ter visie Ben missive van B en W inzendende eene aanbeveling ter benoeming van B leden der Commissie voor he Hoffmansgesticht Daarop staan de volgende heeren L o i M NOOTHOVEN van GOOE h H W G KONING II Dr H IJSSEL de SCHEPPEB h Dr F H G van ITEESON in a G J DE JONG G Jzn b Mr J FOETÜIJN DBOOQLEEVEg IV a A J BIEZENAAE i Mr D N BBOÜWEB V I o G PBINCE b D HOOGENDUK Ter visie 6 De gemeente begrooting voor 1891 Deze wordt gesteld in handen eener Commissie tot leden waarvan worden benoemd de heeren Hoogenboom Hoefhamer en IJssel de Schepper 7 Adressen van de volgende personen verjoe kende benoemd te worden tot bmgwachter bij de brug op de Gouwe nabij de Tnrfinarkt J van Dam P M Holthuizen P Hoonhout J G Schoonder y woerd en J Verbeij Ter visie en benoeming in eeae volgende vergadering 8 Een adres van den heer N Vlasveld verzoekende eervol ontslag tegen 1 Nov ala onderwijzaraan de Ie kostelooze school Wordt eervol verleend Heden morgen is door den trein die ten 7 48 uur alhiw moest aankomen aan den overweg bij liefde getuigden Het gelaat van Estelle gewoonlijk bleek werd door een gloeiend rood bedekt zij wachtte het vervolg af zonder de oogen op te slaan Maar Benoist zweeg En toen vroeg zij bemerkende dat hij nietmeer sprak Vervolgens heeft hij den wensch geuit van eenmaal de liefde door u beantwoord te zien Ik gevoelde veel genegenheid voor hem zeide Estelle Dat wist hü en hq was er u dankbaar voorjmaar die genegenheid zeide hij mij was niet hetgeenhij hoopte u later in te boezemen De blos verdween van de wangen der jonge vrouw die weder vaal bleek werden En toen zeide zij met moeite Hij heeft lang met mij over zijn vader gesproken over zijn tragisch geheimzinnig einde Dogedachte aan die nooit goed verklaarde gebeurteniskwelde hdm blijkbaar en heeft zeker iets bijgedragen tot zijn besluit om zich het leven te benemen Gelooft gij dat Ik twijfel er niet aan dezelfde dood een schotin de linkerzijde Hg zal voor de verzoeking bezweken zijp Estelle deed eensklaps een stap naar den schoof steen Maa mijn portret mijnheer zeide zij met eene heftigheid die Benoist nog nimmer bij haar had