Goudsche Courant, zaterdag 30 augustus 1890

de 4e kade onder deie gemeente aangereden de doofstomme bedelaar J P wanende in de Messemakersteeg Naar het gasthuis overgebraoht gaf h j kort daarna den geest De gemeenteraad te Oudewater stelde degemeenterekening over 1889 vast tot een bedrag van f 26300 69 aan ontrangsten en 25844 86 aan uitgSTen Voor het tetterscollege iqn de volgende dubbeltallen opgemaakt de heeren A van AeUt en J de Ruwe af leden en de heeren H Beneman en i J N Fischer De winterdienst op de Nederlandsche staatsspoorwegen die het voormalige Bijnspoorwegnet uitmaken begint tooals reeda werd gemeld den ISden October a e In den loop der treinen warden de volgende veranderingen gebracht Trein Amsterdam 9 25 vm stopt voortaan te Breukelen en te Maarsen en komt te Utrecht om 10 15 Trein utrecht Arnhem 8 20 vm vertrekt drie minuten later dan thans trein Utrecht Arnhem 4 21 nm vertrekt 4 minuten later dan thans trein utrecht Arnhem 6 20 nm komt te Arnhem om 7 20 nu 7 25 en vertrekt van daar om 7 27 nu 7 30 De trein thans om 6 36 nm uil Zevensar vertrekkende en zonder te Arnhem en Utrecht op te houden om 8 10 te Amsterdam aankomende vervalt Trein Utrecht Amsterdam 9 03 nm stopt enkel te Nieuweisluis en komt 9 40 te Amsterdam 10 minuten vroeger dan thans In de plaats van trein Utrecht Amsterdam 10 30 nm stoppende te Maarsen Ereukelen en Nienwersluis komen twee treinen de een 10 10 uit Utrecht vertrekkende fn stoppende aan alle stations de ander om 10 30 vertrekkende en enkel te Nieuwersluis stoppende De dienstregeling tusscben Amsterdam en Botterdam s 6nvenhage Botterdam en s Gravenhage en op de lijn Leiden Woerden blqft onveranderd De onderwijzers te Amsterdam die hunne medewerking gemeend hebben niet te moeten verleenen b j de kinderfeesten die ter gelegenheid van den verjaardag van prinses Wilhelmina op aanstaanden Maandag aldaar gebonden zullen worden hebben aan de betrokken autoriteit verlof verzocht om op dien dag met de kinderen hunner scholen voor hunne der onderwazen rekening een uitstapje te mogen makeo Het verlof daartoe is hun echter geweigerd In de StaaUcotrant is opgenomen het verslag der commissie gedurende dit jaar te Breda belast met het afnemen der examens van apothekersbediende Ie zitting Van de candidaten die zich baddeo aangemeld trokken zich drie mannelijke vóór het examen terug zoodat het examen werd afgelegd door 72 candidaten namelijk 29 vrouwelijke en 33 mannelijke Van dezen slaagden 21 vrouwelijke en 14 mannelijke Twee mannelijke candidaten trokken zich gedurende het practisch examen terug Afgewezen werden 7 candidaten voor lager onderwijs en beginselen der natuurkunde 1 vrouw en 6 mann 13 candidaten voor theoretische receptuur 6 vr en 7 mann 5 candidaten voor practische receptuur 1 vr en 4 manu Onder de vrouwelijke candidaten opgemerkt mijn verscheurd en beleedigd portret zoosls ik zelve lederen dag verscheurd en beleedigd wor4t Zou mijnheer De Beaurand daarbg ook onder den invloed van een geheime drijfveer gehandeld hebben Of was het een blinde haat eene vlaag van waanzin uit jaloezie Zij hield op dit woord aan haren mond ontglipt riep den blos weder te voorschijn die tot zelfs haar voorhootd bedekte maar dadelgk daarop weder verdween Benoist was ontroerd evenals zij Jaloersch hernam de jonge vrouw Maar waarom en om wie Ik ben uit het klooster genomen toen ik achttien jaar was tot dat oogenblik had ik niemand gezien dan de vrienden van de familie De Polrey vacantie kennissen zooals eene voorzichtige moeder die uitnoodigt terwgl hare dochters tehuis zijn menschen die niets aan zich hebben om de verbeelding van schoolmeiqes te prikkelen I En heb ik in de wereld ooit een enkel man ontmoet die mij belangstelling inboezemde G j weet hoe men ons huwbare meisjes leidt Men laat alleen de zorgvuldig uitgezochte pretendenten van nabg zien Raymond alleen van al degenen die ik ontmoette bezat dergelijke eigenschappen die in staat waren achting in te boezemen Z j aarzelde en streed een oogenblik met zichzelve maar eensklaps ontglipte haar de bekentenis die Benoist verwachtte Niettemin beminde ik hem niet neen ik gevoelde gaene liefde voor hem t Het was meer die aoh aangemeld hadden waren die een diploma eindexamen hoogere burgerschool met 5jarigen cursus hadden 2 hadden eene acte als onderwijzeres terw l eene in het bezit was van een diploma eindexamen eener middelbare school met 4 jarigen cursus Onder de mannelijke candidaten hadden 8 een diploma eindexamen eener hoogere burgerschool met 5 jarigen cursus 3 een diploma Ie natuurkundig examen 1 diploma overgangsexamen 4de 5de kl gymnasium 1 diploma litt math examen Aan al deze candidaten werd vr stelling verleend voor lager onderwijs of lager onderwijs en beginselen der natuurkunde Te Weesp heerscht momenteel extra groote bedrijvigheid Er is namelijk sedert een paar weken een begin gemaakt met het bouwen van een geheel stel nieuwe fabrieken woonhuizen en arbeiderswoningen enz enz voor de bekende oacao finna C S van Houten Zoon aldaar De aannemer van dien bouw de heer A T van Wijngaarden heeft z jn geheele personeel dat daarb j werkzaam zal z jn ongeveer 500 man tegen ongelukken vertekeri b j de Employer s Liability Assurance Corporation Lim te Londen die in Nederland vertegenwoordigd wordt door de firma Hienfeld Bapp te Amsterdam Op Zaterdag 13 September zal in het gebouw Caledonia te Botterdam de eerste provinci e vergadering gehouden worden der Vereeniging tot opleiding van onderwijzers ea onderwüzereasen in ZuidHolland De werkzaamheden zullen zich bepalen tot a mededeelingen b het ontwerpen van een reglement voor de nieuwe Vereeniging e het kiezen van een bestuur d het doen van voorstellen In het concept reglement komt o a voor De Vereeniging stelt zich ten doel de bevordering van eenheid in de opleiding van onderwijzers en onderwijzeressen Z j tracht dit doel te bereiken lo door het bespreken van onderwerpen die daarop betrekking hebben 2o door het aanwenden van middelen die daartoe kunnen strekken 3o door de mededeeling van ervaringen betreffende de opleiding 4o door zich in betrekking ta stellen met soortgelijke vereenigingen in en buiten de tweede inspectie Ijeden kunnen z jn alle onderwijzers in de provincie ZuidHoUand die lieh aan de opleiding van onderwijzers wijden In de maand September wordt eene algemeens vergadering gehouden waarvan t jd en plaats door het bestuur worden Yastgoateld Het kan ook bovendien op andera t jden eene vergadering uitschrijven Het bestuur noodigt tol het büwonen der vergaderingen den inspecteur der tweede inspectie en de schoolopzieners in Züid HoUand uit Deze Vereeniging komt in de plaats v n de jaarlljksche bijeenkomsten van onderwgzers aander jksnormaallessen in da tweede inspectie welke in de laatste jaren door iea beer Moens werden bijeengeroepen en geleid Omtrent den braad te Tokay de geboorteplaats van den beroemden Hongaarachen wijn wordt gemeld Tokay telt 4500 inwoners en bad zes kerken vier hotels vijf scholen een bibliotheek een museum en een schouwburg Deze gebouwen zgn alle vernield en van de gewone huizen zijn er slechts 13 gespaard medelijden Zij boog het trotsche hoofd alsof zg zich verootmoedigde en vervolgde snel Medelijden omdat ik een voorgevoel had datik hem nooit zoo zon kunnen liefhebben als hg betwenschte Het is waar mgnheer voegde zg hethoofd opheffende en Benoist aanziende er bg ikheb hem beweend maar ik heb hem niet bemind Wat las zg in de oogen die elke beweging barer lippen verslonden Was het zegepraal vreugde of een verzoek Zij bleef onbewegelijk terwgl een zalig gevoel haar de macht en den wensch om te spreken benam verlegen maar overtuigd dat zij eene kloof op haar levensweg had overschreden en dat zg van nu af niet weder terug kon Mevrouw zeide Benoist langzaam gij hebt vanmij volkomen openhartigheid verlangd ik heb ugehoorzaamd Vergun mg op mijne I nrt eana eerbiedige vraag Z j weigerde niet hg vervolgde Gij hebt mij onlangs gezegd dat gij later inafzondering zoudt gaan wonen onder uwen meisjesnaam Doet g j dat omdat het huwelijk u een onoverwinbaren afkeer inboezemt Zij antwoordde niet Gelooft gij niet dat eene vereeniging gegrondop eene beproefde genegenheid u een gewenschtecsteun zou geven en u in staat zou stellen gelukkigte leven Maar mgnheer nap de jonge vrouw met dezelfde gebleven De brand ontstond gedurende den nacht en werd door den hevigen wind in korten t jd zoo uitgebreid dat aan blusschen niet meer te denken viel vooral omdat er geen voldoende watervoorraad was De inwoners zochten hun heil in de vlucht en brachten den nacht bulten de stad in de open lucht door Sedert de oveistrooming van Szegedin is in Hongarije geen stad door een zoo groote ramp getroffen Tokay is gesticht in de 14e eeuw en is bekend door de belegeringen door de Turken in de 16e en I7e eeuw Voorheen was de stad zeer welvarend maar sedert de phylloxera zich voor eenige jaren ia da wijngaarden vertoonde ia het stadje aanmerkelijk achteruitgegaan Evenwel was ook nu nog de wijnoogst zeer aanzienlijk Menschen kwamen b j den brand niet om In dit opzicht was men te Tokay gelukkiger dan te Kama een stadje b j Debreezin dat op denzelfdeu dag afbrandde en waarby 10 personen hun leven verloren In geen jaren zjjn in Hongarge zooveel steden eo dorpen door brand vernield als in dit jaar Houten huizen en volkomen gebrek aan bluschmiddelen z jn de voornaamste oorzaken van de vele branden in Hongarije die bgna altijd met de geheele vernieling der plaats eindigen De Zweedsche zwemmer Gnstaaf Akej heeft in 9 uren tijds den afstand van 90 kilometers afgelegd welke den phare du Planier scheidt van het établissement du Boucan Blanc de Maisaille In de 9 uren dat hg in het water gebleven is nuttigde Akej een weinig vleesch eenige vruchten twaalf harde eieren en dronk een liter w jn en twee flesscben cognac Indertijd heeft h j in den golt van Finland een afstand van twee en twintig meters afgelegd b j een koude van 8 graden Celsius waarna b j vier en twintig uren buiten kennis gebleven is Verleden jaar is Akej de Sond overgezwommen Honderden personen waarbg ook gerekend de vacantie hebbende schooljeugd maken in de om de gemeente liggende velden van Roermond jacht op kikvorschen Het moge vreemd klinken maar de achtersta beentjes dier dieren behoorlgk in boter gebraden of gestoofd geren een zeer smakelijk gerecht dat door reien ver boven visch wordt gesteld Dit is ook juist de raden waarom men er die diertjes thans met 30 cent per honderd stuks betaalt En deze vr j hooge prgs kost duizeadeo hunner het leven Een zekere heer Robert Nix zich noemende früher Lebrer am Beethoven Conservatorium in Berlin ging dezer dagen te Wolvegs rond om toegangskaarten te plaatsen voor een door hem met medewerking van een baryton aldaar op Vrgdag IL ts geven concert en beeft er verscheidene aan den man gebracht die in goed vertrouwen vooraf werden betaald Maar de vroegere Lehrer is niet komen opdagen en de liefhebbers wachten nog op de teruggave hunner entree golden evenals een kastelein op de betaling van eene rekening voor gemaakte verteringen Ook te Zeist heeft Robert Nix zich noemende vroeger leeraar aan het Beethoven Conservatorium te Berlgn getracht oplichterg te plegen levendigheid die hem zooeven verbaasd had mag ik den last die m j temeder drukt op een man laden Welke man zou dien aanvaarden En als hg daarin toestemde zou ik dan lafhartig genoeg zijn om hem dien op te leggen Het volk zel beleedigt mg zooals gij gezien hebt En ik zou een braaf man er aan blootstellen dergelgke beleedigingen te ondergaan er misschien voor te duelleeren om za te straffen O mgnheer het is waarlgk genoeg dat ééa man gestorven is omdat hg mij had getrouwd Zij wendde het gelaat af en barstte in tranen uit die zij echter terstond wegwischte Zoolang dit mysterie niet is opgehelderd zeide z j zal alleen ik de schande dragen die ik niet heb verdiend Gij hebt tot mg gesproken als een vriend ik dank u daarvoor en ook voor de hulp die gg mg daar straks hebt verleend Hij boog zwijgend Beiden verlieten zonder verder een woord te sproken de kamer en namen afscheid XXIV HevTOUW Montclar had den doodsteek ontvangen sterk in edelmoedige besluiten had zg zoo goed zg kon het hoofd geboden aan den aanval maar da veer die haar kunstmatig ophield was bij den laatsten schok gebroken Worit vervolgd Het weekblad Volkthelang is van oordeel dat de vrijzinnige partij haar plicht zou verzuimen en met zich zelve in strijd geraken zoo zg thans niet streefde naar eene deugdelgke kieswet op breeder grondslag Vooral om deze mogelijk te maken heeft zg toch de grondwetsherziening gewenscht En nu is een der geoorloofde middelen om daartoe te geraken dat ila hare goedkeuring onthoude aan afzonderlijke kleine wgzigingetjes in het belang der cloricale partgen aat de Begeering eene definitieve regeling van het kiesrecht ontwerpen waarvoor zg in de Tweede Kamer eene meerderheid kan verwachten De Eerste Kamer haar verleden staat er voor borg zal daarover beslissen zonder zich te laten leiden door de kansen van versterking of verzwakking die het da eene of andere politieke partg heeft Maar w j achten bot even zeker dat zg haar veto zal doen hooren tegen een voorstel dat met de groote gebreken der regeling van het kierecht geen rekening houdt en alleen die wgziging aanbrengt welke de meerderheid kans geeft een paar stemmen te winnen Wg vertrouwen dat de Eerste Kamer zal weigeren tot zulk eene partgwet mede te werken en zich zoo medeplichtig te maken aan het verzuim der regeling van het kiesrecht in zgn geheel welke in het landsbelang zoo dringend wordt vereischt en waaraan regeering en meerderheid in de Tweede Kamer niet mogen trachten zich te onttrekken i Omtrent den geheimzinnigen dood van mevrouw Marie Eossard de Lillebonne wordt uit Wiesbaden gemeld De overledene was de dochter van een smidsbsas en trouwde met den beer Eossard de Lillebonne Uit dien echt werd een meisje geboren dat zich met den zoon van een apotheker verloofde Daar het niet tot een huwelijk kwam dong eenigen tgd daarna zekere heer v Blumenstein naar de band der schoone rgke erfgename met wie hij ook huwde Het huwelgk was niet gelukkig en menigmaal vielen er heftige toonoelen voor De schoonouders waren over het gedrag van hun schoonzoon niet tevreden en hierdoor komt het waarschijnlijk dat hem bij testament slechts een rente werd toegekend Plotseling stierf nu de heer Fossard aan een beroerte Hg had een kleine ineengedrongen gestalte zoodat hg roor zulk een dood aanleg scheen te hebbeu gehad Niet lang daarna stierf op dezelfde wgze ook de jonge vrouw van Blumenstein Kinderen waren er uit het huwelgk niet gesproten Voortaan leefden schoonmoeder en schoonzoon in goede verstandhouding te Wildungen zij een gezonde flinke vrouw van ongeveer veertig jaar Bmnen het jaar leerde z j een zekeren heer v Holler kennen een voormalig ritmeester met wien zg spoedig zou gaan trouwen Von Holler die overtuigd was van den uitstekenden gezondheidstoestand van zijn verloofde was niet weinig verwonderd toen hem niet langgeleden telegrafisch bericht van haar plotseling overlgden gewerd Hg reisde onmiddellijk naar Wiesbaden en kwam nog tijdig genoeg om de begrafenis van zgn verloofde bij te wonen De heer v Blumenstein droeg aauvankelgk geen kennis van de verloving kwam er echter toevallig achter en moet er niet zeer gesticht over geweest zgn H j zelf had het Igk van mevr F naar Wiesbaden gebracht zich echter niet verd r om de teraardebestelling bekommerd maar dat aan de overige familieloden overgelaten Bij dezo gelegenheid trok het de aandacht van den heer Von Holler dat de familie Fossard zoo plotseling gestorven was Hij vermoedde dat het hier niet recht was toegegaan en ging naar de justitie en spoedig werd een instructie geopend De Igken werden opgegraven en de artsen stelden vast dat de hoofdorganen van de overledenen nog ongeschonden waren Beroerte zooals de arts uit Wildungen had gezegd was niet de oorzaak van den dood geweest Dr Fresenius behield de maag en darmen ter onderzoek en heeft consult gehouden met twee professoren Natuurlgk werden ook de dienstboden van mevrouw Fossard in verhoor geHnomen en een dienstmeisje zeide dat mevrouw van F s middags naar den kelder was gegaan en terugkomende gezegd had dat zij zich onwel gevoelde Zg kreeg hevige brakingen een wit schuim kwam haar op den mond en spoedig daarop was zg een Igk Het vuile waschgoed werd gedeeltelijk verbrand De instructie zal nu moeten uitbrengen in boeverre hier aan een misdaad moet gedacht worden In de vorige week stierf te New York de bekende kapitein John Ericsson de uit inder van de pantserschepen Op zijn verlangen werd zgn Igk te NewYork ingescheept aan boord van het oorlogsschip Baltimore teneinde naar zijn vaderland Zweden te worden gebracht om daar te worden begraven Die inscheping geschiedde met de meest plechtigheid en door de eerbewijzen waarmede de regeering der Republiek het stoffelijk overschot van den Zweodschen ingenieur huldigde loste zg slechts een deel af van de schuld die zij aan Ericsson had Dat de Noordelijkan in den burgeroorlog van 1862 er in slaagden do zuidelgken te onderwerpen dankte zij voornamelijk aan den Monitor de uitvinding van Ericsson Den Ssten Februari hadden de geconfedereerden bun geïmproviseerd pantserschip Merimac uitgerust om de vloot der Frederalisten te bestoken De Zuidelijken begrepen dat zg hun schip op eanigerlei wgze moesten beschermen tegen het vuur der vijandelijke schepen pantserplaten hadden zg niet en konden zg ook niet maken Maar zij hadden spoorstaven en daarmede pantserden zij hun houten scheepje zoowel de kiel als het dek Zoo trok de Merimac de prscbtige vloot der Federalisten tegemoet die bg Hampton Roads voor anker lag De ronde kogels stuitten af op het rail pantser en na een gevecht van een uur was da Cumberland gezonken de Minnesota gestrand en de St Laurence en de Roanoke tot onder de muren van het fort Monroe teruggedreven bovendien waren twee stoomschepen geblokkeerd en twee transportschepen genomen De Merimac had wonderen verricht en de Noordelgken hadden gewis van de heerschappij over de zee afstand moeten doen toen men zich in New York eensklaps herinnerde dat er nog een kapitein Ericsson bestond die indertijd een klein scheepje had gepantserd en van een schiettoren voorzien liet zoover te brengen had nog heel wat voeten in de aarde gehad en zelfs had Ericsson moeten beloven de gelden voor het pantseren van den Monitor aan den taat te zullen terugbetalen Na het zeegevecht van 8 Februari werd de Monitor in allerijl van New York naar Hampton Roads ontboden en het gewrocht van Ericsson kwam juist bgtgds om aan het brutale optreden van de Merimac een einde te maken Na een gevecht dat v jf uren duurde moest de Merimac bakzgl halen De schiettoren van den Monitor was zelfs den vindingrijken Geconfedereerden te machtig En als de Monitor bewapend was geweest met het geschut dat kapitein Ericsson wenschte was het met de Menmac nog sL hter afgeloopen S it gerecht in de zeeén der nieuwe wereld tusscben C e kleine pantserschepen had een geheele omwenteling in de maritieme bewapening ten gevolge Prankrgk en Engeland lieten pantserschepen bauwen eu thans zijn alle vloten van gepantserde vaartuigen voorzien Doch niet alleen door het bouwen van den Monitor heeft John Ericsson zich naam gemaakt Door tal van uitvindingen en verbeteringen aan stoomschepen en locomotieven wilt hij voortdurend de aandacht op zich gevestigd te houden Bekend is het in 1828 doorhem gebouwde schip Victorg dat in dien tijd voor een groot kunststuk werd gehouden en dat door fal van nieuwe uitvindingen eu practische combinaties den lof van do beknaamste sohijepsbouwkundigen verwierf In 1829 zond hg als antwoord op een prijsvraag der LiverpoolandManchesterBailway zijn locomotief Novelg in die dertig mijlen in het uur kon afleggen De prijs werd toegekend aan Robert Step hen8 o n voor de locomotief Socket die wel is waar slechts dertien mglen in het uur aflegde doch daarbij een last van 17 tons achter zich ansleepte Indien tijd werd dit voor veel praetischer gehouden dan do groote snelheid die Ericsson s locomotief zonder last bereikte Ericsson was in 1803 geboren meer dan drie vierden eener eeuw heeft hij gewerkt aan zijne uitvindingen eerst in Zweden later in Engeland en ten slotte in Amerika Toen hg Zweden verliet was hg pas drie eu twintig jaar oud en had hg zich reeds naam gemaakt door het bouwen van een ijzeren brug en door eenige andere proefstukken Zaterdag verliet de Baltimore New York om z jn lijk naar Zweden over te brengen Op de Igkkist lag de vlag die de Monitoir voerde in den gedenkwaardigen strgd tegen de Menmac Alle schepen waren halfstoka gevlagd dof donderden de kanonschoten duizenden menschen waren op de been Een afdeeling marinesoldaten begeleidde het Igk en toen de plechtige overbrenging was afgeloopen zette de Baïttmore langzaam koers naar de oude woreld dwars door de geheele aanwezige vloot die in slagorde was opgesteld en die salueerden met de vlaggen en door het lossen van 21 schoten b j het passeeren van het Igk Zooals men zich herinneren zal werd op het jongste telegraafcongres door Duitschland het voorstel ingediend om het Europeesch telegramtarief te herzien op den grondslag van een uniformtaks voor geheel Europa Dit voorstel werd als te laat ingediend verzonden aan het internationaal telegraafbureau te Bern ter bewerking voor het volgend congres te Buda Pest Hiervan werd reeds mededeeling gedaan in dit Blad op 13 Juli Sommige staten zoudon bij invoering van een uniformtaks groota schade lijden zoo berekende Hongarge zgn verlies op 200 000 fr Italië op 840 000 fr eu Noorwegen op de helft zijner ontvangsten per jaar De directeur generaal der Hongaarsche telegrafen L von KoUer heeft nu eene brochure uitgegeven welke tot titel voert Eene radikale hervorming van het telegraafwezen De hervormingen die deze sohrijver op het oog heeft bedoelen lo Vermindering der exploitatiekosten 2o Waarborging van de evenzoo uielle als niawkeurige overseining der telegrammen Om tot vermindering der exploitatie kosten te komen stelt hg voor den duren handenarbeid zooveel mogelijk ts vervangen door zelfwerkende of automatische toestellen Daarbg zou den afzender van een telegram de verplichting worden opgelegd om aan de tele aafkantoren slechts talegrammen aan te bieden walko vooraf in talegramteekens op een papierstrook zijn doorgeslagen helzg door den belanghebbende zelf hetzij ten koste van den aÊBender door het kantoor van afeending Tevens zou de taxatie der berichten alsdan niet naar het aantal woorden geschieden maar naar de lengte der papierstrook dus naar den meter of de onderdeden daarvan Op de plaats van bastemming worden de telegraafstrookan aan den gedresseerde uitgereikt zooals ze uit den toestel komen of zij worden vergezeld van eene copie in gewoon schrift De automatische toestel van Meyer is het meest geschikt ter toepassing van de denkbeelden van den heer Von KoUer daar deze toestel als gever en ontvanger kan dienen en in staat is de ontvangen telegrafische teekens rechtstreeks door het doorslaan langs automatischen weg vast te leggen Het groote bezwaar tegen de plannen van den heer Von KoUer bestaat zeker daarin dat bet publiek de bedoelde automatische behandeling zou moeten bevorderen door zich de bedrevenheid eigen te maken om telegrammen in telegraafschrift uit te slaan en te lezen Een niet onbelangrijk voordeel in de automatische overbrenging van telegrammen zou daarentegen hierin bestaan dat vergissingen tot een minimum werden beperkt daar de oorspronkelijke in de papierstrook uitgeslagen teekeus voor iedere verdere seining kunnen dienen en dus als het ware in originali in handen van den geadresseerde kunnen komen De schrijver berekent dat invoering van zelfwerkende of automatische telograaftoestellen en het verplichtend stellen om telegrammen in telegraafschrift aan te bieden de exploitatie kosten zonder bezwaar tot 40 pCt en mettertijd zelfs tot 80 pCt zullen kunnen verminderen Bnltenlandscb Overzicbt In verband met het vervallen der socialisten wet op 1 October a a heerscht er in het Duitsche sociaaldemocratische kamp groote beweging daar de veranderde omstandigheden waaronder dan de de sociaaldemocraten kunnen optreden ook een wijziging van tactiek vereischen Zooals men weet bestaat er juist ten opzichte van de nieuw te volgen tactiek verdeeldheid van gevoelen tusschen de oudere leiders der socialistische rgksdag fractie en de jongere leden der partg Terwijl de eersten op gematigdheid aandringen teneinde niet dadelgk weder het herwonnen terrein te verliezen verlangen de laatsten een buitengewone krachtsontwikkoling der partij zoodra de haar in haar vrije beweging belemmerende ketenen der socialisten wet zijn gevallen Aan da ondervindingrgke leiders der rijksdag fractie verwijten de jongere stormloopers dat zij te oud geworden zijn en een niet te dulden opperheerschappij over hun partijgenooten willen uitoefenen Waartegen de jongeren in de Duitsche sociaaldemocratische partij zich voornamelijk weren is het parlementarisme waarvan zg een groot gevaar voor hun partij duchten wijl daardoor oen voogdgachap in het leven geroepen en de meening gewekt wordt als zou de sociale quaestie op den grondslag van deii tegenwoordigen staat tot een oplossing kunnen komen Op het internationale arbeiders congres te Pargs vormde eveneens het vorige jaar het voor en nadeel van het parlementarisme een punt van ernstige disoussien die echter eindigdon wet het besluit dat de sociaal democraten deel zouden nemen aan het pariomentaire leven en dat zij in die landen waar het algemeen stemrecht nog niet bestaat met kracht daarvoor zouden gveren De werkstaking ia om zoo te zoggen een inheemsch verschijnsel geworden in de Belgische kolendistricten Nauwelijks zien de mijnwerkers op e e ne plaats hunne grieven weggenomen of verzacht of elders ontstaateene staking naar aanleiding eener oorzaak die niemand heeft kunnen voorzien Dit is ook het gevalgeweest met de nu bestaande werkstaking in da Borinage Het reglement waarbg den directeuren dar mgnen de bevoegdheid wordt toegekend omboeten op te leggen voor het wegblgveu ofvoor het zoekmaken of vernielen van gereedschap is sedert 1352 dus sedert 38 jaren inwerking Thans wordt op eenmaal de intrekkingdezer bepaling als ultimatum gesteld Tegelgker wordt veriangd dat het zakboek Iwret van den werkman voortaan door hem zelf btri rd zal roi den en niet door de mgndirectie zooals tcK dusverhet geval is geweest De besturen hebben deze eischen niet ingewiUigj en de oorlog is ontbrand een oorlog dien da mg m i