Goudsche Courant, zaterdag 30 augustus 1890

f N 4312 1800 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gotuia en Omstreken De iniending van advertentien kan geschieden tot öön nur des namiddags van den dag der nltgave GENERAL STEAI NAVIGATION 60IPAHT HOLLANOSCHE Stoomboot Maatschappij AMS TERDAM LOU DEIT De ligplaats van alle Stoomschepen voor LONDEN is te AMSTERDAM aan de Handelskade over de Kattenbnrgerbrug De Schepen vertrekken van Amsterdam en van Londen viernuMll per week van AMSTERDAM Handelskade lederen Dinsdag Woensdag Zaterdag en Zondag van LONDEN Theems nabU den Tower lederen Woensdag Donderdag Zaterdag en ZondagGoederen aangenomen door de Agenten der beide Maatschappgen zullen voorzoov ri de ruimte dit toelaat per eerstvertrekkende Boot worden verscheept De schepen laden steeds den aan het vertrek voorafgaanden dag Gouds Snalpersdruk van A Bbinkka Zocn werkers renekeiien niet te zullen doen ophouden TÓór dat z j hun zie gekregen hebben Aan lieden die in dit troebele water pogen te visschen ontbreekt het natuurlijk alweder niet maar buiten de Borlnage heeft hunne lokstem toch geen gehoor gefond n In het kolenbekken van Charleroi en in dien omtrek is de arbeid nergens gestaakt Het is van eenig belang dat de vrees die men koesterde voor eene algemeene verspreiding van da kwaal niet verwezenlijkt is geworden Het aantal strijkers is ua Zaterdag niet toe maar afgenomen Op dit oogenblik is het ongeveer staande zoo niet teruggaande Do lieden die de algemeene leiding der werkliedeDpartli in handen hebben zijn dan oojc met deze werkstaking al kanren zg haar niet uitdrukkelijk nf niet ingenomen Zy zonden gewenaobt hebben dat alle bewegingen van dezen aard achterwege waren gebleven tot na bet congres dal op den leen September gehouden en aan welks beslissing de vraag onderworpen zal worden of er aanleiding bestaat tot eene algemeene werkstaking De leiders der partij zien ongaarne dat de werklieden zich aan hunne leiding onttrekken en gewichtige besluiten nemen zonder hunne voorkennis Eene algemeene staking zal dus niet zooals sommigen vreesden het gevolg zijn van die in de Bori nago maar kan alleen afgekondigd worden na onderling overleg en na het maken van eenige voorbereidende afspraken over welke op dit oogenblik nog van gedachten gewisseld wordt Men is het er nog niet in alle deele overeens Wordt dit het geval worden de voor te stellen stappen door het congres goedgekeurd en besluit dit tot afkondiging eener algemeene werkstaking dan zal deze waarschijnlijk in werking treden op den len November een tijdstip waarop de werkzaamheden in de mijnen en werkplaatsen gewoonlijk het drukste zijn Voor t eerst z jn dit jaar in Frankrijk ook da jongelui die voor geestelgka studearon voor s lands knjgsdienst opgeroepen De Fransche bladen maken mat ingenomenheid melding van een schrijven door den bisschop van SaintBrieuo aan het hoofd van het GrootSamina rium aldaar gericht waarin den seminaristen dia in No amber moeten gaan dienen aan gedragslgn wordt gesteld Eens op hun post schrijft de bisschop zullen de soldaatseminaristen het voorbeeld moeten geven van alle christelijke en militaire deugden Ue tucht moet hun heilig zijn ze moeten voor hun meerderen den meesten eerbied en met de meest volkomen onderwerpingen aan den dag leugen Zij moeten jegens hun kameraden goed an welwillend zijn zonder evenwel daardoor te vervallen in zwakheid of plichtevarzaking Ook moeten zy zooveel mogelijk in hun gewoonten ook uiterlijk geestelijke blijven Indien zij wat niet te betwijfelen valt gatrouw zullen zijn aan de raadgevingen die gij hun doet indien zij begrijpen dat het priesterschap noch te hoog geschat noch tot veel offers gekocht kan worden indien eindelijk zij besloten zijn liever alles te lijden dan hun ziel en roeping te verliezen kannen wij hopen dat zij zullen terugkeeren sterker deugdzamer eu vaster dan ooit besloten apostel ta worden en wellicht zal hun verblijf in da kazerne dan een goeden invloed geoefend hebben op hun omgeving 1 1 De nieuwe Fransche legerwet is nu voor het eerst bij de lichting der reomten toegepast InplaaU van 130 453 gelijk in bet vorige jaar zuUeo m dit jaar 184922 recruten worden opgeroepen en ingedeeld De Italiaansche regeering heeft in het geheelaland alle Obordank vereenigingen laten ontbinden Het tobijkste waren deze onderafdeelingan in de Romagna doch vertakkingen werden bijna in alle provinciën gevonden u j Het doel dezer vareenigingen is bekend überdanic was de man die te Triest een moordaanslag pleegde op keizer Frans Jozef die echter volkomen mislukte Ter herinnering aan da nagedachtenis van dezen man werd te Bome een Oberdank vereaniging opgericht met het doel da beweging tegen Oostennjk te bevorderen en de Italianen die nog onder Oostenrijksch bestiur staan met het koninkrijk Italië te vereenigen AUengs nam deze irredentische beweging een zoo vijandige richtin jegens Oostenrijk aan dat de Italiaansche regeering zich jegens haren bondgenoot verplicht achtte tusschenbeide ta komen Ter zalfder tijd werd huiszoeking gedaan bg de secretarissen der beide vereenigingen Oberdank en Baisantie alle stukken en papieren werden in beslag genomen en de vereeniging voor ontbonden verklaard Hetzelfdo geschiedde ook bij een tiental leiders der beweging Bij een van hen een zekeren Mancim die in hechtenis ward genomen vond men een viertal bommen van welke twee geladen De organen der radicale oppositie vinden het basluit van den beer Crispi natuurlijk zeer verkeerd en keuren deze concessie l J J l Jil den minister beroepen zich echter de euohan dor buitenlandsche politiek en batoogen aanhangers van op dat geen regeering op haar gebied een zoo vgandiga beweging tegen een bevrienden staat mag toelaten De tegenwoordige Spaansche premier Canovas peinst naar uit Madrid gemeld wordt op allerlei middelen om zich door populariteit ts sterkan Zoo wordt een plan gereed gomaakt voor een algemeene amnestie voor politieke misdrgven Ook de militairen zouden daaronder begrepen zijn met dien verstande echter dat z j niet daarmee hun vroegeren rang in het leger kunnen innemen Ook is ar sprake aan da Baskische provincies een deel van haar vroegeren fueros of vrgheden terug te gevan welke haar na dan laatsten Carlistisohen oorlog ontnomen zgn De regeering heeft besloten tot het zenden der versterkingen welke door den gouverneur van Melilla zgn gevraagd De cholera breidt zich in da zuidoostelgke provinciën uit De Senaat der Vereenigde Staten heeft met algemeene stemmen besloten de stemming over da tariefwet M c Kinlay op 8 Sept te bepalen Indien het ontwerp gelijk ta vaiwachten is dan wordt aangenomen moet het varzonden worden naar een oommissie bestaande uit leden van den Senaat eu het Huis van Afgevaardigden ten einde een vergelgk te treffen over de wyzigingen welka door den Senaat in het ontwerp zijn gebracht V 5or October zal dus het ontwerp wel niet tot wet kunnen worden verheven De New York Herald is van meaning dat de nieuwe tariefwet niet voor 1 Januari 1891 in werking zal treden maar indien President Harrisson zich haast met de bekrachtiging dan kan da wet volgens den correspondent van de Times reeds 1 Nov worden afgekondigd PETROLEUM i OTEERlIMGEN van ds HakeUuin C otzlaar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden onveranderd Loco Tahkfust an Geïmporteerd fust ƒ 8 O0 Januari Februari Maart levering ƒ 8 15 Septambar levering ƒ 8 October November en Decembar levering ƒ 8 10 ADVERTENTIÊN Heden orerleed mgne lieve Vrouw ANNA D JONG in den ouderdom van 72 jaren P G TAK VLIET Gouda 29 Ang 90 Heden overleed voorzien van de laatste HB Saeramenten mgne Behnwdmoeder Mejuffrouw MARIA DD B0I8 weduwe van den Heer Joassïs Wilhblho vak Lmuwb in den ouderdom van 73 jaar Wed J J VAK LEEUWEN BOSTIH Gouda 29 Aug 1890 Voor de vele blgken van belangstellingi ontvangen gedurende de ziekte en by net overladen van mgne geliefde Ecbtgenoote MARIA VERWOERD betuig ik mgnen bartelgken dank E MEIJER Gouda 29 Aug 1890 S DE JONG LANGE TIËNDEWEG vraagt een bekwame SLAftERSR ECHT TE KOOP aangeboden twee Ledikanten met SPRINGVEEREN MATRASSEN alsmede eene TOONBANK Te bevragen bij C D KDLJPER wp B 112 ADVERTENTIEN in alle Binnen en BuitetUandaehe Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda StoUwerck Hart Cacao Hoogste olwit k hoogste theobronbi gehBlto i t caca VoordeeligI Hart Oaoao is nate PoederCacBO in hart vorm geper d Spoedige oplosbaarheid jn g nr deliciesse smaak steeds gelijlimatlgheid de dranks la blikken bytseii k 25 Caoao hsrtsa = 4S esiit 1 Cacao brt = 1 8 eeat 1 kop Catao Verkrqgbaar bU H H Con enn Bankethikken enz Engros Expeditle Julius Mattenklodt Amsterdam Kalverstraat 108 De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aizoaderlflke Nommers VIJF CENTEN Dit Nuumer bestaat uit TWEE BLADEN EERSTE BLAD BINNENLAND GOUDA 30 Augustus 1890 VEB6ADEEING vak dïn GEMBENTEBAAD Dinsdag dan S September 1890 das namiddags tan 1 ure Aan de orde Da benoeming van aanen Wathouder Het voorstal betreffende de continuatie dar heffing van veargeld san het pontje op de Kattensingelgrsoht Het adres van Mevr de Wed A Oosthoek Van Dam betreifenda de opruiming van da watarstoep bij ds brug aan de Hoogstraat Da benoeming van vier Leden in de 0ommis8ie voor de Strafrerordsningen Da benoeming van aenen brugiraohter aan de brug op de Gouwe tegenover de Turfmarkt Een der hoofdprijzan een gouden broche mat diamant in da verloting der Kunstkroniak is gevallen op No 1694 hetwelk in het bezit is van een der inteekauaran dar firma A Kok Comp BoakbandeUren Gouds In da Baadsvargadaring van Woensdag werd ta Oonderak de geloofsbrieven van den heer Van Uouweninge onderzocht en in orde bevonden zoadat besloten werd tot diens toelating Als oandidaten vocfr de benoeming van twee leden van het zettersooUege warden benoemd de hh A C Van WevilletoM 4 Een raadselachtige Qeschiedems Uit htt Fratuck XXIV 81 Zq bleef nog aanige dagen hare rol van beschermster vervullen Zij liet Es elle briefes aan hare vrienden schrijvan om hen tot haar te noodigan zü kleedde zich of liever liet zich kleedan om dagenen ta ontvangen dia zij ganoodigd had en zq betoonde met zekeren ophef jegens hare nicht eene genegenheid aane achting waarmede zij nooit jegens iemand andera zeer gul was geweest Deze inspanning waardoor da laatste krachten van haar lichaam en haren geest werden verbruikt had eene aanhoudende koorts tengevolge j mat hare brandende schitterende oogen door blauwe kringen omgeven was zij niet meer dan de schaduw van de gchoone mevrouw Montclar Estalle tot in hare ziel bewogen verzorgde haar met kinderlijke teedarheid Op zekeren morgen vond mevrouw De Beaurand die mat da kamenier het ontbijt binnenbracht hare tante uitgestrekt op haar rustbed in een staat van volkomen machteloosheid Er was geen licht meer in hare oogen geene uitdrukking meer in hare ge Honweninge J C Van Vliet T Van Sohieveen en C Verkerk Nog werd aangeboden de begrooting der gemeente die ter visi werd gelegd Ter vervanging van onderscheidene bestaande reglementen heeft de gemeenteraad van Berg Ambaoht een nieuw algemeen Politia reglement vastgesteld De brandweer ondergaat eene reorganisatie Voortaan zullen aan elke spuit 56 personen verbonden zijn behalve nog de brandmeeetei De hh Jan C de Vos en W van Korlaar Diraoteuren van dan Tivoli Schonwburg te Botterdam hebben da volgende brief verzanden Wij zjjn zoo gelukkig allen belangstellenden In de Hollaodsohe tooneelspaelkunst eu letterkunde te kunnen meédeelen dat door ons gezelschap in het s 8 seizoen verschillende nieuwe werken van vadarlandsohe auteurs voor het voetlieht gabncht zullen worden Behalve zijn tooneelspel in drie bedrijven Fahoen stond Harqellus Eouutta ons het opvoeringsreeht af van Te laat een keurig loer de rideau dat in de Septemberaflevering van J9 Oidê veraohijnan zal Banner van wien de Koninkl ke Vereeniging Het Nederlandsoh Tooneel verleden jaar Z Vader speelde bood ons de vertooning aan van een nieuw tooneelspel in vijf bedrijven Nieuwerteettch getiteld Jean Vsijean den leden van hot Toonealverbond welbekend gaf ons Een Onvieerswollcje een tooneelspel in één bedrijf on G W Dixon een blijspel mede in éév bedrijf Suze Van W 6 van Nouhuijs zullen wq voorts een drama in drie bedrijven Eerlom doen spelen Behalve De Famüie Kegge door Willem van Zuijlan naar de Camera Obscura bewerkt zal ook een tooneelspel Majoor Frara getrokken uit den meesterlijken roman van Mevrouw Bosboom Toussaint door ons opgevoerd worden laatstrekkan hare handen hingen slap nader Lieve tante zeide Estelle by haar neerknielende ziet gij mij P Hoort gij mü P De zieke maakte eene zwakke beweging de jonge vrouw stond op gaf haar een lepel van een opwekkandan drank deed onverwijld den gonaasheer ontbieden en zatte zich naast het rustbed nader Zonder nog te kunnéti spreken ademde mevrouw Montclar toch gemakkelijker hare oogen drukten bewustzijn en teedarheid uit Eensklaps zonder zich recht rekenschap ta geven van hetgeen zij deed liep Estelle naar de schrijftafel schreef an Benoist deze drie woorden Kom dadelijk hier onderteekende het briaQe en liet het naar de woning van den jongen man brengen De geneesheer kwam het eerst en gaf weinig ioop de dood zou diet pijnlijk zijn maar kon elk oogenblik intraden Toen Estelle die hem in de gang had begeleid de kamer weder binnentrad wenkte mevrouw Montclar haar met do oogen Hij heeft zeker gezegd dat ik ga sterven vroeg zq met zwakke stem Estelle luister naar mij Ik bid u vermoei u niet lieve tante smeekteda jonge vrouw Luister I zeide de stervende met oenig ongeduld Ik heb u alles gegeven alles wat ik bezit vrienden kan ik u niet geven die bezit ik niet meer Gij zult geheel alleen zijn maar ik heb vertrouwenin u gij zult moedig zijn I Gij zijt eene De Beaurand eene echte Beaurand zooals ik ADVEBTSNTIBN worden geplaatst van 1 5 regels it 50 Centen iedere regal meer 10 Centen GROOTB LETTKSB worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien f ratii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnL Biykt uit het vorenstaande voldoende dat het ons ernst is zooveel wij kunnen de belangen der oorspronkelijke tooneolschrijfkunst voor te staan zonder grootspraak kunnen wy verklaren bovendien uitmuntende vertalingen onder onze berusting ta hebban van Eransche Duitsche Engelsche Spaansohe Italiaansche Zweadsche en Russische schrijvers Het spaelseizoen in den Tivoli Sohouwburg zal naar alle waarschijnlijkhaid reeds in de laatste dagen van September kunnen aanvangen en wel met eene opvoering van 2 leven om niet het beroemde blijspel van Shakespierre door prof Dr L A J Burgersdijk vertaald an in vijf bedrijven voor ons loc neel bewerkt Daarin zullen de hoofdrollen vervuld norden door de dames Aleids Boelofsan Augusts Poolman L van Korlaar van Dam M v d Lugt Melsert en da Heeron Willem van Zuijlen L H Chrispyn L A van den Heuvel Jos van Biene D Holkers G Wagemans en Jan C da Vos Wij hopen door deze mededealiugen ons den ons reeds van zoovele kanten geboden steun niet onwaardig ts betoonan Onze jeugdige onderneming bij voortduring warm aanbevelende in de sympathie van alle kunstvrienden meg Knjrpers meldt de Omtrent da zaak van jltmt Crt het volgende Kaar wy vamemen zal deze zaak dia aanvankelijk bepaald was in November ta zullen dienen reeds ia October voor de rechtbank worden gubracht met het oog op het vertrok van Jhr Smissaert naar Amerika De vorige week werd mevrouw de Wad J W Stieltjes alhier door den rechter van instruotia gehoord over de verhouding tussohen de overleden freule an juffrouw Kuypers Doze getuigenis moet niet ten gunste van de verdachte zijn De twee freules Smissaert die bü bovengenoemde dame inwonen en dezen zomer tijdelijk te Brummen vertoefden werden in Zutfen door den rechter gehoord omtrent Zij had de rechterhand op het hoofd van hare nioht gelegd en het schoone gelaat waarop eene fiere onderworpenheid te lezen was ietwat achterover gebogen da zwarte oogen van mevrouw Montclar blikten in de zwarte oogen van Estelle die vol tranen stondea en haar taeder aanzagen Zij scheen tot in de ziel van do jonge vrouw te willen doordringen met dien langen blik dien alleen een vlekkeloos geweten kon doorstaan Zoo was ik ook zeide de stervende eenlgszins afdwalende varsletan Gij zg t jong gij zult ook strijden eene echte Beaurand ja eene echte Eensklaps verlevendigde zich haar oog zij trok het gelaat dat zij zoo oplettend beschouwde naar zich toe en stamelde Mijn echtgenoot loen mijn broeder toen Baymond Ik heb alles verloren wat ik liefhad Gij zqt gekomen en ik ga heen Arm meisje Een tweede zucht dieper smartelijker steeg uit hare borst op toen scheen zij kalmer te worden m in te sluimeren Zonder gedruisch te maken opende de kamenier de deur De beweging harer lippen meldde Mijnheer Benoist Estelle zag naar hare tante en meende dat sü haar aan de zorgen der kamenier kon overlaten die hare plaats innam zij verliet de kamer en ontving den jongen man in het aangrenzende vertrek