Goudsche Courant, maandag 1 september 1890

3 W Sohubart Voorzitter sr Jhr mr J E Huydecoper Tan NigtsTecht Pen Mr A W Tan Beeck Calkoen S I Beer jlfian Kiqftn Utn beide beide damea weiden echter tot dusrei onkundig gehouden Tan het feit waarvan mej Kuypeis verdapht wordt Hei getuigeuTerhoor teoet ran dien aard lijn dat de behandeling der zaak Toor de leoktbauk met gedolen deuren zal ploata hebben Sen zeer merkwaardige operatie ie ZateMlkg wien der Berlijnsche ziekenhuized verricht door de neesheeien De Buyter en Schlange Voor twee jaren werd de letterkundige dr F Olto wegens een abces in den darm vijf malen geopereerd De patient werd toen tijdelqk Tan zyn Igden beTrijd maar onlangs Tortoonde zich aan het boTensdheenbeen weer een knabbel Dr Otto liet zich toen voor de zesde ttiaal opereeren en nu vonden de geneesheeren een hard voorwerp dat bij onderzoek een zeer dikke Tischgraat bleek te zqn die reeds voor twee jaren den dikken darm had doorboord en ook de oorzaak was geweest der eerste ziekte Volgens het oordeel der geneesheeren zal de patiënt nu geheel herstellen De vischgraat die het geheele lichaam vonboTcn naar beneden doorwandelde zal ala merkwasidigheid in het ziekenhuis bewaard blqTen Omtrent Tulkanische Terschqnselen in den archipel schrijft de Jav Ct In den nacht van 10 op 11 Juli werd teBoeleleng Bali Probolingo Fasoeroean en Djember Besoeki een aardbeving waargenomen die op eerstgenoemde plaats ongeveer 10 seconden aanhield In den nacht van 20 op SI Juni viel in de Minahassa Menado een lichte aschregcn Volgens bericht van den resident Tan Amboina werd in den nacht van 26 Mei te Kajeli een hevige schok van aardbeving in de richting van noord naar zuid gevoeld die een paar seeonden duurde De vuurspuwende berg op het eiland Makian die den 20n Juni aan het werken is gegaan heeft in December 1861 door een zware uitbarsting het geheeleeiland als het ware ineen doen vallen LeUMlgk alles werd toen vernield en 1500 bewoners kimnen om Later heeft er zich weer een nieuwe bevolking gevestigd Het Ëngelsche schipjVyner kreeg 22 Juni op de reede van Menado veertig mijlen uit den wal asch en steenen aan boord Tan de uitbarsting van den Makian men kon de vlammen en de asoh duidelijk zien 5000 voet boveo Tidore In den avond van den 26n ongOTeer te elf uur werd te Bergeik een Treeselijke miedaad gepleegd Zekere Loikx was voornemens eerstdaags in het huwelijk te treden Hg dwong daarom z n moeder om geld Toen hij echter niet tot zijn doel kon geraken besloot hg op een andere manier zich uit de Terlegenheid te redden Hij maakte zijn aangezicht onkenbaar door het te bestrgken met een zwarte stof Met een gezicht als een Moor blootshoofds en zonder schoeisel naderde hij zijn moeder en bracht haar zeven messteken toe De arme vrouw en de dienstmeid zijn gevlucht anders hadden zij het wellicht met den dood moeten bekoopeo De toestand der vrouw is zeer bedenkelijk De dader is in arrrst genomen Zuster Bose Gertrude de bekende Engelscbe dame die vrgwillig als verpleegster der melaatschen naar Hij wachtte haar staande in groote onnut af zg zag hem aan en hij begreep wat er gaande was Nog meer ontroerd dan zij zelve stak hij haar beide handen toe zij legde de hare er in hem zonder ophouden met hare droevige bijna wanhopige oogen aanziende Nu heb ik niets meer zeide haar blik niets meer niets Eensklaps las hij in de zwarte oogen iets onbestemds dat hem van het hoofd tot de voeten deed trillen Was het eene bede Hij dacht er niet langer over na de twee handen welke die van de jonge vrouw vasthielden trokken haar krachtig naar hem toe en wierpen haar op zgne borst zijne armen sloten zich om de schouders van Estelle als beloofde hg haar bescherming Zij weerstond hem niet met gebogen hoofd liet zij ernstig en langzaam bare ziel doortrekken van het genot van zich ondersteund te weten De eenvoudigheid der beweging had er alle cbijn van eene liefkozing aan ontnomen het was de vaste en waardige omhelzi g van de kracht de wakheid beschermende tttq had hij het ook begrepeu want zijne armen openden zich onmiddellijk en bij trad een stap achteruit zonder dat zijn mannelijk gelaat iets Tan zijne ernstige uitdrukking had Tcrloren Zij zag hem nogmaals aan maar ditmaal met eene zachte onderworpenheid die hg nooit in hare oogen had opgemerkt en die eene onbeschrijflijke bekoorlgkheid roor hem had Honolulu il gigian whrgft aan d PaU MaU Oatette Dr Lntz de bekende specialiteit voor huidttiekten die gedurende tien jaar de ziekte der melaatschhaid in Brazilië bestudeerde heeft reeds eenige groote genezingen verricht onder de ziokten dio hij te Kalihi verzorgde De mensebeo weten niet hoe zq hem hun donk voor die genezing zullen betuigen Keedi zjjn vrie verzoekiohriften bq de rageering ingediend om de benoeming van dr Lutz tot president van de gaiondheida oommissie op Hawaii te verkrijgen Ook wil men dat hem het toezicht zal worden gegeien over do verpleging van alle melaatsehen en over de keuring van de verdachten t Is verwonderlijk dat de menschan die anders liefst niet door buitenlandsche geneesheeren willen behandeld worden dr Lutz zoo verbazend aanhangen Deze geneesheer is een groot kenner van bacteriën en t is te hopen dat zijn geneeswyz weldra in de pUats mag komen van die welke door allerlei zich noemende geneesheeren en kwaktalvers wordt gevolgd In de MaaAotU wordt door den beer van Nunen lid van de Tweede Kamer voor Zevenbergen betoogd dal de toestand der Indische financiën tegenwoordig ongunstiger is dan hij ooit te voren was zoo zelfs dat de indisohe bagrooting voor 1891 een zeer aanzienlijk tekort zal opleveren niet alleen op de buitengewone uitfjaveo aanleg van staataspoorwegen irrigatiewerken enz maar ook op de gewone Beeds sedert eenige jaren was Indian s financieéele toestand minder gunstig wat evenwel naar buiten minder zichtbaar werd dank zij den hoogen koffieprgzen Nu ook de opbrengst der gouvemements koSietninen voortdurend achteruitgaat kan op deze bate weinig meer gerekend worden zoodat het te voorzien is dat Indie voortaan tekorten zat hebben van verscheidene millioenen per jaar indien ten minste daar alles blijft zooals het is Een dergelgke toestand is onhoudbaar £ r moet dus worden omgezien naar middelen om daarin verbetering te brengen Natuurlijk kan zulks slechts geschieden door beperking der uitgaven of door vermeerdering der inkomsten of wel wat wellicht nog het beste ware docr beide middelen te gelijk Ken afdoende en gezonde verhooging der inkomsten is slechts mogelijk wanneer die gepaard gaat met een vermeerdering der algemeene welvaart Bij de StatenGeneraal heeft steeds het streven bestaan om hiertoe te geraken door op vrij onbekrompen wgze te voorzien in de behoeften welke naar men meende in Indic bestanden Dat niettemin die pogingen tot nn toe zulke povere j esultaten hebben opgeleverd is aafi twee hoofdoorzaken te wijten Vooreerst hebbon de serah n bladziekte zoomede de lage suikerprijzen in de laatste jaren Taak de gegrondste Terwachtingen teleurgesteld In e tweede plaats heeft het de Tolksvertegen woord iging meestal te Teel ontbroken aan de noodige gegevens om met juistheid te kunnen beoordeelen of de gelden welke Toor het een of ander doel werden aangevraagd inderdaad niet konden worden geweigerd De beste manitr om dit te doen ophouden is het geven van openbaarheid aan aUei wat er door de Indische regee ng en vooral door den Baad van Indie is in het midden gebracht over het onderwierp dat aan de orde is omdat dit het zekerste midde Zü sterft zeide Estelle zonder haren blik of te wenden i Zij geroeide eene OTerstelpende rerbijsterende Treugde nu zg wist dat hg baar beminde Gij znlt niet alleen zgn antwoordde bij Ik zal komen zoodra gij het mij boTeelt i Dat kan niet hernam zij plotseling tot de werkelijkheid teruggeroepen en Toorzichtig wordende bg het aanschouwen zijner liefde Zij bloosde toen zij die woorden uitsprak werd Terlegen en sloeg de oogen neder Wat doet het ar toe riep bij ongeduldig Gg kunt toch niet alleen zgn op zulk een oogenblik Zij was weder Tolkomen kalm geworden langzaam legde zij hare hand op den arm Tan den jongen man Ik ben niet bang om alleen te zijn ik ben niet beTieesd Toor den dood maar ik ben bang toot praatjes die Zg Toegde er niet moer bij in den mond Tan eene welopgeroede rronw was dit reeds meer dan genoeg Heeft men niet Teel erger dingen gezegd hernam hg Ja zeide zg loTendig maar dat was niet waar Zij trad iets achteruit het hoofd gebogen als tvschrikt Tan de woorden die haar ontglipt waren Eene beschaafde opToeding sluit de lipp en Tan mannen en Trouwen met een onTerbreekbaar zegel is om iedereen in staat te stellen zich ter zake een juist oordeel te vormen Het toekennen van meer zelfstandigheid aan Indië in financieelen zin zon foitelgk neerkomen op het in handen geven Tan de sleutels der schatkist aan een zeer klein deel der ingezetenen van Nederlandsch Indiè de Europeanen Doch van de door don schr verlangde openbaarheid zal het gevolg wezen dat de Statentleneraal voortaan beter dan tot nu toe hst geTal Was een oordeel zullen kunnen Tellen over hetgeen aan hare goedkeuring wordt onderworpen Onnoodige uitgaven zullen dan beter kunnen worden geweigerd zonder dat men zooals thans huiverig bjihoeft te zgn voor een dergelgk votum Voor een goede gezonde regeling der Indische financiën zal echter meer noodig wezen Daartoe zal men slechts kunnen geraken door tevens zeer energiek in Indië op te treden £ n wanneer de Indische tekorten weldra zoo onrustbarend groot zullen worden dat alle partgen zullen inzien dat het op die manier niet langer kan gaan dan zal het waarschijnlgk noodig worden om zooals vroeger in moeielgke omstandigheden meermalen geschiedde iemand met groote mocht als commissaris generaal naar Indië te zenden ten einde aldaar die maatregelen te kunnen nemen welke hem met het oog op het doel zijner zending noodzakelijk voorkomen INQEZONDBN 31 O gTViSfa S 1890 Landgenooten l Wij komlB op dezen nationalen feest en vreugdedag omen priusesaedag tot u met een bede Er laven in ons dierbaar vaderland honderden mannen thans oud van dagen ttram van leden niet of te nanwemood meer in staat om door arbeid in hud onderhoud te voorzien slecht gehuisvest slecht gekleed slecht gevoed mannen die eenmaal toen zg in de volle kracht huni levens waren op t Komiigt roepstem Igf en ledeh voor het VaderUÜ beschikbaar stelden De mannen die wij bedoelen dragen het Metalen Kruis of de Citadelmedaille ten bewijze dat de Koning hen eene eervolle onderscheiding waardig keurde dat zij zich jegens het Vaderland verdienstelijk hebben gemaakt Die mannen Igden gebrek hun ontbreekt het noodigste Het eeremetaal dat hun borat versiert rust op een achtergrond van lompen de hand die eenmaal de wapens Toerde wordt uitgestoken om een aalmoes te vragen I Mag dat zoo blyTcn Neen heeft de ProT Bond der Vareeniging het Metalen Kruis in Noord Brabant geantwoord en het sloeg de handen aan den ploeg Het goTolg daarran was de oprichting Tan een ondersteuningsfonds ten bate van behoeftige oud strgders van 1830 31 gerechtigd tot het dragen van het Metalen Kruis of de Citadolmedaille Aan he l hoofd van dat fonds staat een Hoofdcornité dat weldra zijne vertakkingen door het gansohe land zal hebben terwijl een Cmtraalcomilé gevestigd is te Utrecht en bestaat uit de hh Generaal Jhr W von Wrongel auf Lindenborg eerevoorzitter Mr W H Baron de Watteville Eerelid waardoor de uiting Tan alle geWSel wordt belet door dien onzichtbaren kluister gebonden konden zij elkander niets zeggen ran hetgeen hunne harten Tenmlde maar zjj Terstonden elkander niettemin zoO Tolkomen alsof zij een lang gesprek hadden gehad dit hadden zij hieraan te danken dat leugen en behaagzuoht hun Tolstrekt Treemd waren Is er dan geene hoop meer Toor mOTrouw Montclar zeide hij zonder de Treugde te Terraden die zgne ziel doortrilde t Het is slecht eene quaestie Tan uren Geef rag dan uw adresboek ik zal te huis alles doen wat noodig is Verdunt gij mfl nog eens naar u te komen zien Zeker tegen den aTond zoo er T 5 Sr dien tijd iet mocht gebeuren zal ik u laten waarschuwen Dank u En nu uw lidrosboek Zg ging naar het bureau kreeg het Tcrlangde boek en gaf het bem Wg zullen den heer de Mailly onzen ouden bloedrerwant moeten waarschuwen zeide zg Dien kunt gij schriJTen ik belast mg met al het oTerige bekommer u OTer niets Zg luisterde naor hem met een goTOol Tan Tolkomen tot nu toe onbekend welbehagen het was haar alsof er rijker krachtiger bliwd door hare aderen Tloeide bij het geluid Tan de tem die haar zoo welluidend en teeder tegenklont Wordt tenolgd r A J van den Bergh 6 M Blankenbeijm Mr W J M Bosch H Coopmans H J D Doomman Migoor H Eilbraoht Th G Funnekotter J W E Gerloch ¥ m A D Hamburger C Kosser A H Laseur G L A Boelofs Valk Dr A Si Euitensohild Mr F D Graaf Schimmelpennick en M Brinkgreve Secretaris allen te UlrecM Wg leden van dat centraal comi é zeggen met den N Brab Bond Neen dat mag zoo niet blijven hier moet de helpende hand uitgestoken worden deze honderden de eenig oTergeblevenen Tan zooTele duizenden moeton althans gedurende de weinige dagen leTens die hun nog resten ervaren dat Nederland bewezen diensten niet vergeet I Zou voor het weldadige Nederland de taak te zwaar zgn om gedurende de korte spanne tijds dat we nog van die braven in ons midden hebben bun en den hunnen het noodige meer vragen wij niet te Tcrstrekken f Landgenooten I Wij wachten van U het antwoord op deze vraag die we U heden doen omdat Ge hedm feest viert hed n blqdf en dankbaar gestemd zgt Het blij gemoed geeft gaarne en wie zelf stof tot danken heeft wil ook anderen beweldadigen Daarom komt onze bede heden tot U geeft mildelijk eu geeft haastelijk want de dagen dergenen die geholpen moeten worden zgn geteld I Namens het Centraal Comité boveng J W SCHUBAIiT Voori M BEINKQBEVE Seor Toezeggingen voor bgdragen t zg jaarlijksohe of Toor eenmal gelieve men te adresseeren aan den secretaris M StHniifrete Tolsteegsingel K 84 te Utrecht Alle overige leden van iet Centraal Commitë zijn overigens bereid giften eif toezeggingen in ontvangt ti nemen ADVERTENTIËN F n nmwiNEEi Arts a Gravenhage NOOBDMISDH 139 Alle werkdagen van 10 11 en 1 2 te eonsulteeren voor ziekten ran Maag en Ingewanden BURGEMEESTER en WETHOUDERS Tan Gouda zullen den 10 SEPTEMBER 1890 des namiddags ten 1 ure bg inschrgvidg AANBESTEDEN Het maken van eenen Kelder met PrpviBiekameren Bergplaats bU de Volksgaarkeuken in de Eeizerstraat te Oouda Bet bestek met teekening ligt ter inzage gp de Stadstimmerweri en inlichtingen zgn te ▼ erkrggen bg den Gemeente Bouwmeester RIJJNVf IJNEJX MEDICINALE X OÏ3T èi FO 1 tegen concnrreerende prgzen Terkrggbaar bg Wed C van OIJE Kleiweg No 2 te GOUDA Nieuwe Dassen A T os Az Kleiweg E 73 en 73 Openlsare Verkooping te GOUDA ten OTerstaan ran den Notaris G C FOBTÜIJN DROOGLEEVER op MAANDAG 1 SEPTEMBER 1890 des morgens te elf uren in het Eoffiehnis HiBiioBIB aan de Markt Tan I No 1 Een HUIS en ERF aan de Goawe te Gouda Wflk C No 11 Het Huis beTat 4 Kamers Eenken Kdder Zolder en vele gemakken Terstond te aanvaarden No 2 Een HUIS en ERF in de Oude Gouwe te Gouda Wflk S No 47 Verhuurd bg de week Toor ƒ 1 50 Nos 3 tot 8 Zes HUIZEN en ERVEN in de 4e of Baggnenkade te Gouda Wgk RNrs 414 tot 419 Verhuard bg de week elk voor r 1 25 En Nrs 9 tot 13 Vgf HUIZEN en ERVEN achter de Vest langs de Torfsingelgracht te Gouda ingang flooikade Wgk O Nrs 147 tot 151 Verhuurd bg de week Nrs 147 tot 150 elk Toor 1 30 en No 151 yoor ƒ 1 20 De perceeleu zgn de 3 laatste werkdagen TÓór den dtig der verkooping van des morgens 9 tot des namiddags 5 uren en op dien dag des morgens Tan 9 tot 11 nren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft Notaris FÜRTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda normaal ondergoederen het beste voorbehoedmiddel tegen 1 Verkoudheden en 1 tegen onvoldoende huidnitwasemmg Alleen echtwanneer w met nevenstaand waarborgmerk gestempeld met het 1 opschrift W BengerSöhnel on on er de haiidteelKeu ing Tegen namaak wordt dringend gewaarschuwd Depot by D Hoogenboom Cz Wgdstraat te Gouda t @ Rotterdam Stationswe 79 D T BBOESTANDOET A Uitsluitend te Consulteeren voor HUIDZIEKTEN ENZ Spreekuren cUfgelijka behahe op Zon en Feestdagen 10 1 i en 78 en SIGARETTEN Terkrggbaar tegen Tenchillende prgzen bg Wed C VAN OIJE AANEOinJIGIlTG Stremming Passage BÖRGBMEESTBR en WETHOUDERS Tan Bodegraven doen te weten dat het gedeelte van den straatweg Gouda Bodegraven lig gen de onder deze gemeente ten zuidelft der spoorlgn Ltidm Woerden op Woensdag 3 September e k van af des middags 12 ure tot na afloop eener aldaar te honden Harddraverg voor de passage voor RIJ en VOERTUIGEN zal zgn OB8TREMD en dat de gemeenschap met Gouda alsdan zal moeten plaats hebben orer de Spokersbrug en door OudBod graven Burg en Weth van Bodegraven kl W LOTSU Burgemeeeter EIKELENBOOM Secretarie Bodegraven 81 Aug 1890 OpenlDare Verkooping te GOUDA op DINSDAG 9 SEPTEMBER 1890 sToorm 11 uur in het Koffiefhnis hbt Schaakboed bewoond door den Heer A DAM aan den Kleiweg ten OTerstaan van de Notarissen P M MONTIJN te Gouda en G J SPRUUT te Ouderkerk a d IJseel van PERC 1 Een Woon en WinkeUmis met ERF aan de Westhaven wgk B 186 te Gouda bevattende groote winkelruimte Bovenen Benedenvertrekken en ruimen Kelder met ingang vóór aan de straat en binnenshuis ♦ oorzien van Gas en Waterleiding Kad Öectie No 2113 Huis en Erf groot 1 Are 05 Centiaren Aanvaarding 3 Nov 1890 P£RC 2 Een WÖOJVHÜIS op den hoek van het Plantsoen aan het Galgeveld wgk C No 93 te Gou da voorzien van waterleiding en verdere geriefêlgkl eden Kad Sectie B No 1831 Hnis en Erf groot 98 Centiaren Dit perceel ia in publieke vejliBg d 7 Jhli 1890 opgehouden Té aanvaarden dadelgk na betaling der kooppenningen De perceeleu zgn te bezichtigen gedurende de drie laatste werkdagen vóór den vgrkoop van 9 12 en van 2 4 uur Nadere ialichtingeUp verstrekt Notaris MONTIJN voornoemd Breeder bg biljetten TRIPLE SËG Hulstkamp verbrggbaar bg M J ds GRAAF Hooge Goawe 255 ATTEUTIE s 7 p Solide AFNEMERS gevraagd tot den verkoop van PUIKE BOSSCHE KOEK tegen uiterst concureerende prgzen Pr br letter A 294 Centraal Adr Bureau van Wed J LOR tZ e Boeeh