Goudsche Courant, dinsdag 2 september 1890

4i K 4313 Diosdag 2 September 1890 oor Zieken en Herstellenden GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Port Sherry Madera Tokayer fe lonluientai Malaga Wijnen van The Continental Bodega Company worden door alle Genees fZ kundigfe Specialiteiten ten zeerste aanbevolen Per Vi V flesschen verkr gbaar te Gouda bg de Firma I CBBBA8 m M J DE ÜRAAF De inieading 7an advertentito kan geschieden tot 6én unr dea namiddags van den dag der uitgave Ouden en Jongen Mannen wordt de zooeven verschenen bekroonde nieuwe uitgave aanbevolen van den Med Eaad Dr MiiUer over Verstoorde Zenow en Geslacht Stelsel met opgave voor radicale genezing Xa ontvangst van 60 cent in postzegels toezending onder couvert Ednardt Bendt Braunschweig UieuT e Eclite Singer Uaaimacliiiies Fabrikaat van de Slnger Maatschapplj te New York voor Familieg ebruik en licht Gonfectiev erk Bijzondere Voordeelen Hooi Arm ea dientengerolge flinke doorgangsruimte onder don arm De naald kan booger opgelicht worden dan bij de gewone Singer Familie Xaaimaehinei en is veel korter dan die ran elke andere schui e naaimachine Het gfioeltje ie bet ecnTOudlggte hetwelk er bestaat Do draad behoeft niet ingeatoken te worden maar is alleen onder een reertje door te halen Elk aren kan als onderdraad gebruikt worden aangezien breken van den dfaad byaa onmogelijk is De wr fpanten dor hoofddoelen kannen too noodig bggedraaid worden Hierdoor wordt do machine groote dunrzaamheid verleend en belangrijke reparation zallen wel nooit noodig zyn Het naaldbreken komt in het geheel niet Toor wegens den ronden vorm van het speeltje Elke beweg inf Is positief en zeker en niet eene is van eene veer afhankelijk De ongehoord zachte ganf der machine is verkregen door toepassing van eene as tervervanging van de kaïBnideren waardoor de beste garantie gegeven is dat deze machine ook nogna jaren zacht zullen loopen Eenig Depot te AMSTERDAM 6 KALVERSTRAAT 62 Eenig De wt te ROTTERDAM Hoogstraat 346 Eenig Depot te s HAGE Lange Pooten 16 wmÊÊÊÊÊÊÊi ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ Ê ÊmÊÊÊÊmÊifiÊÊÊÊBmÊÊm Mey a boorden manchetten en voorliemdjes zijn nit een sterk perkamentachtig papier vervaardigd en met een weefstof overtrokken dat buD wat het uiterlijk aangaat verrassende ov erègpkom9t met linnengoed geeft Ieder boord kan bqna eene geheele week lang gedragen worden men werpt het dan eenvoudig weg en draagt dienlengerolf Itijd oeii nieuw boord May s boorden overtrefferf echter e linnenboorden door hunne buigzaamheid w iarmede zg zioh om pen bals i lfs zonder dezen ook in het geringste te drukken voegen en daar vandaan niet bet lastige onaangename wrijven wat bij te weinig of te veel gestreken boorden ha $ geval is teweeg brengen Verder is het lichte gewicht van Hey B boprdén eene eigenschap die zich in het dragen als voortreffelijk bewijst De knoopsgaten zijn z 5ó sterk dat hunne duurzaamheid bij juist uitgezochte halswijdte niets te wenscben overlaat Mey s boorden manchetten en voorbeiiiidjeB zijn wat passen ten aangaat éénig in hunne soort en zijn afgezien van hunne elegantie en Zg kosten nauwelijks en zitten gemak welke zij ons aanbieden buitengewoon goedkoop meer als het waschloon voor linnengoed Een dozijn heerenboorden is toereikend voor lO a 12 Veken Voor jongens die zoo heel zindelijk niet met hunne zaken plegen om te gaan is Mey e Fapierlinnen fabrikaat buitengewoon aanbevelenswaardig hetgeen iedere huisvrouw na het gebruik van ëen dozijn zal inziop Daar linnengoed gewoonlijk op de reis veel heeft uit te staan zijn Mey s boorden manchetten ei VOOrhemdJeS voor alle reizigers van onwaardeerbaar nut Minder als één dozijn van eeb formaat en eene wijdte woidt niet verkocht Mey s fabrikaat is verkrijgbaar in het magazijn van den Heer S t Si S üf SlUf IB9 v Tiendeweg D 17 WauMer het een of ander aldaar niet voorradig zoude zijn zoo kan men Mey sl brikaat ook direct bij de Finua Mey Edlich VarsandGeschftft LeipzlgFlagwitz bestellen die op verlangen gratis en porto vrij oen rijk geillustreerden pr js courant toezendt over Mey s boorden manchetten en voorhemdjes Gouda r SiMjlpersdruk van A Beiskmak Zoos HCJL8TKA1IPS OUDE GENEVER verkr gbsar bg HOOGB GOUWE 255 urn SEFOT VAN THEE Hen wordt verzoekt op t IIERK te letten UIT HKT MAOAKUm TAH M RAVEiVSWAAY ZONEN OORINCHBM A Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegeldq pakjes van vt SUete n Mn iudf en e n Ned on met ▼ jsrmelding van Nommer en tPrgi voorzien van nerenstaand Merk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de nitvoerios van ge eerde orders aanbevelende J BREEBAART LZ Botermarkt te Gouda EEN16 DEPOT der Haagsche Beschuit van den Heer J E SOMMEE Als men naar AMSTEBDAtf gaat is het beste adres voor wa lekker Uiner a l bij GSBABD PINKSEN Kalverstr 23 Restaurant de Eabsiboom ttOf PDIKE OUDE SCHIEDAMMER GEITEVEE Merk ISfiaHTCAP Verkrqgbaar bg PENTERS Jz Als bew van echtheid i cachet en kurk steeds voorzien van den naatn der Firma P HOPPE De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ii 1 25 franco per post 1 70 Aiconderl ke Nommers TUF CENTBN BINNENLAND GOUDA 1 September 1890 Gisteren werd de verjaardag van Princes Wilhelmina in deze gemeente op de gebruikelüke wqze herdacht door het uitsteken der vaderlandsche vlag uit de openbare gebouwen en vele particuliere woningen Des middags ten 1 ure had eene groote parade plaats van garnizoen en schuttery waaraan ook de hlwr ter stede met verlof vertoevende cadets der Kon Mil Academie te Breda deelnamen De heer C C J van Mierop heeft met gunstigen uitslag het8e of laatste gedeelte van bet Notarieel examen afgelegd Ter aanvulling van ons verslag van de feestviering dor oud leerlingen van de rqks hoogere burgetaebool kunnen wy mededeelen dat het diner in 0 Genoegen zeer opgewekt en gezellig wa Aanheildronken heeft het natuurlijk niet ontbroken Vermelding verdient nog eene eigenaaitdige hulde aan den feestvierenden directeur welke eene verrassing was bereid door den oud leeding Antou Begeer uit Utrecht Deze overhandigde namel k aan den jubilaris een paar matzUvereh gedenkpenningen in zijne fabriek de bekende firma C J Begeer te Utrecht vervaardigd Aan de eene zijde staat de welgelijkende kop met het omschrift Dr Willem Julius en aan de keerzijde Directeur rijks hoogere burgerschool Gouda 1865 1890 Aan de zonen van Dr Julius en enkele der oudste leeraren werd een exemplaar van den gedenkpenning in brons vereerd De uitvoering van dit kunstwerk is zooals men dat van de in ons land met roem bekende firma mag verwachten liet denkbeeld om het feit der feestviering ook voor het nageslacht in herinnering FEVILLETOJX len raadselachtige Gfeschiedenis UU het FrantcA XXIV 82 Dank u zeido z j in dit ééae woord zooveelzij kon hare dankbaarheid uitende i f Laat u niet ontmoedigen herna m hy wat er ook gebeure wat men ook moge doen of zeggen Gy alleen zijt meesteres hier zult gij u weten te do n gehoorzamen P Daarvoor sta ik u in antwoordde ziJ met fleren glimlach Waarom ziet gy mij Z90 aan voegde zyer by getroffen door de zonderlinge onrustige uitdrukkirig die het vertrouwen en de liefde op hetgelaat van Theodore verving t Ik weet het niet zeide hij met de hand over het hoofd strijkende ik ben zeker vermoeid Sedert eenigon tijd doen my de oogen zeer Het is niets Maar tochP hernam zij Uwe oogen deden mij aan iets denken eo op het oogenblik zelf waarop ik het bemerkte was de betoekenis van hetgeen ik meende te zien reeds we er vervlogen Dat gebeurt wel meer Vergeef te houden doet het hart van den heer Begeer en van zijne medeleden der commissie eer aan en is een bew s te meer boe hoog de Directeur in de schatting zyner leerlingen staat aangeschreven Twee oud leeraren de beeren Lit en Schmidt woonden het feestmaal b j de andere wareh door ongesteldheid of andere beletselen verhinderd over te komen Van de door de Ned Shqnspoorweg aangeboden gelegenheid om des Zondags voor verminderd tarief van Gouda naar den Haag te kunnen reizen maakten gisteren 3 0 personen gebruik Van de goedkoope gelegenheid om voor 1 04 naar Amsterdam te gaan om de Tentoonstelling te kunnen bezoeken maakten SO handwerkslieden gebruik Het onderzoek van het water der Waterleiding is aldns 4 Aug 12 3 Ug permaaifauat kalicusper 1000 cc IS II T H ff II H 9 f H If U o ü H 30 P Den Heer O L Sanders heeft de vorige week te Amsterdam met goeden uitslag examen gedaan als Israel Godsdienstonderwijzer 3e rang Ter gelegenheid van den verjaardag van H K H Princes Wilhelmina werden op het plein der kazerne Zaterdag 30 Augustus door de korporaals en manschappen eeoige spelen uitgevoerd om prijzen onder leiding der hh Van der Hegge Z jnen Prins en Eeede Ver springen Ie prijs een nikkel horloge metketting behaald door korporaal Van der Steen 2eprgs een sigarenkoker met zilver door korporaal Bettink 3e prijs vijftig sigaren door milicien Sonneveld mij Stelt gij vertrouwen in mij Ja antwoordde zij eenvoudig Dan tot van avond Zij trad de kamer van mevrouw Montclar weder binnen onder een wonderlijken indruk van gemoedsrust De aanblik van de oude slapende vrouw die haar einde zoo nabij was wel verre van haar schrik in te boezemen vergrootte daarentegen nare kalmte hot was het binnenkomen van eene beproefde ziel in eene haven het einde van eene moeielijke reis de rust na den strijd des levens Een uur geleden had Dstelle hare tante benijd omdat zij zoo nabij den dood was bijna had zij ook voor zich de rust des doods ingeroepen die haar wachtte thans gevoelde zij zich door nieuwe krachten gefterkt het leven was toch nog wat strijd wat lijden waard Men kon wel de handen aan doornen openryten bloeddruppelen konden uit de wonden in het stof op den weg nedervallen men zou strijden voor de eer en ook nog om iets anders dat zonder de eer geen waarde zou hebben maar dat de eer met hare waarde verhofigde By de gedachte aan dat geheimzinnig iets voelde Eatelle haar hart zwellen van zedige vreugde midden door de trajien de vernederingen de folteringen van aflerlei aara was hij gekomen de onbekende bezoeker de zwygende gast die niet aan de deur klopt maar als meester het huis binnentreedt Weduwe zonder e chtgenoote geweest te zijn sterk in haar gevoel van jong meisje besefte mevrouw De ADVBI TBNTIBN worden geplaaiatvan 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GEOOTB LBTTBB8 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t well des Maandags versch nt HiudemiJbaan Ie prijs een nikkel horloge met ketting doiir soldaat Stoof 2e prys een sigarenkoker met zilver door milicien W rnaar 3e prijs vyflig sigailen door milicien Verwegen Hoogspribgen Ie pr js een nikkel horloge met ketting doir milicien Butter 2e prfls een meerschuimen tibabspijp door korporaal Van der Hooft Se prys vijftig sigaren door tamboer De Vink Dit laaUte was iu de plaats gekomen van het Mastklimmin waarby by het opzetten der mast een onderofficier het been had gebroken Voor de onderofficieren i was eene sohietwedstrfld uitgeschreven doordien nog eenige onderofficieren zqn gedetacheerd is de voorloopige uitkomst aldus Ie prgs een nikkel klokje door Serg maj Tan Nahuijs 2e prigs een zakcompaa door Serg msj Vuijk 3e prijs vyftig sigaren door Sergt Bouwman De muziek der dd schutterij speelde op de plaa ta ook nog na afloop Verscheidene belangstellenden waren aanwezig terwql met ijver en opgewektheid aan de verschillende wedstrijden werd deelgenomen Aan het Postkantoor Gouda en de daaronder ressorteerende hulpkantoren werd gedurende de maand Augustus 1890 in de Rijkspoatspaarbank ingelegd ƒ 4132 59 terugbetaald ƒ 2231 79 Het laatste door dat kantoor uitgegeven boeb e draagt bet nnmmer 2384 Naar wij vernemen is door de arrondissementsrechtbank te sGravenhage rechtsingang verleendtegen Becht voor Allen in zake het artikel waartegen de minister van Binnenlandsche Zaken eeneklacht heeft ingediend Stand Onder eenige te Parijs opgepakte verdachte personen heeft men een echten markies aangetroffen die eenmaal page was aan het hof van Karel X Hij moet millioenen doorgebracht hebben en leeft Beaurand dat zij beminde De innerlijke toom dien zy sedert eenigfen tyd jegens Eaymond had gevoed bezweek eensklaps n maakte plaats voor een diep medehjden en zonder dat zij het zichzelve bekende mengde zich eeuige teederheid in dat medelijden In het diepst van hare ziel zon zy indien zij duidelyk had durven zien hem wellicht gedankt hebben omdat hij gestorven was opdat zij vrij zou zyn om met Theodore Benoist te huwe XXV Tegen zeven uur s avonds stierf mevrouw Montclar rustig en zonder schokken Toen Benoist zich om negen uur aanmeldde vond hy Estelle bedroefd maar kalm aan hare schryftafel gezeten bezig met brieven te schrijven De bedienden van het huis kenden reeds lang genoog den jongen man om er zich niet over te verwonderen hem onder zulke onkindigheden hier te zien in het vervolg zou het nders worden Daarom ook liet Theodore zich door mevrouw De Beaurand al de noodige inlichtingen geven ten einde zich niet al te dikwijls persoonlijk tot haar te moeten begeven Zij zaten tegenover elkaar aan dezelfde tafel hij aanteekemngen makende lij adressen opzoekende Ëene bebagelijke kalmte doorstraalde hen in dezen koelen lenteavond by het rustige heldere lam dicht