Goudsche Courant, dinsdag 2 september 1890

h tellen als ie nlléte voortduurt Zg neemt toe in t Zuidoosten Krachtige maatregelen ziju voor de bezettingen genomen Te Cwabanohel bvj Madrid i Woemdag een vrouw door de cholera aangetast Te Tomjon do Ardox en Canillsa niet ver v n de hoofdstad en in Madrid zelf moeten vndadite gevallen i jn voorgekomen Naar do Japa Mail sohryft beginnen de veranderingen die voortdurend püats hebben in de verdeeling van den eigendom in Japan het denkend gedeelte der natie ernstig te verontrusten Een inlandsch blad van beteekeuis maakte onlangs by de behandeling van dit onderwerp de opmerking dat door het verdwynen van de feodale beperkingen der vrijheid van handel en nijverheid en door de verbeterde middelen van vervoer en gemeenschap s laDjds rykdom voortdurend meer naar de handelscentra gedreven werd Het blad betoogde dit met behulp van verschillende statistieke opgaven Zoo nam het aandeel waarvoor Tokio by openbare leeuingen betrokken was in drie jaren van 46 tot 50 percent toe De percentage van bank aandeelen in het bezit van Tokio steeg in twee jaren van 52 tot 54 hetzelfde was het geval met aandbelen in andere openbare maatschappijen en met de opbrengst der inkomstenbelasting Gaan de zaken zoo voort dan zal Japan vroeg of laat het sUohtoffer warden van hersencongestie Tot de ophooping van rijkdom in Tokio en andere belangryke steden bepaalt de kwaal zich echter niet Het is eveneens merkbaar dat het kapitaal laugtamerhand in de handen van een klein aantal personen overgaat Bij voorbeeld land dat in de schatting van den Japanschen landbouwer veel meer is dan bloot eigendom maar b na iets heiligs dat bi verplicht ia als een erfdeel dar voorvaderen te bewaren gaat steeds sneller uit het bezit van kleine grondeigenaren in dat van rijke lieden over Tot staving dezer bewering wyst het blad op de voortgaande vermindering van het aantal stemgerechtigden voor plaatselijke corporatien In 1880 waren er in het geheele rijk 1 809 610 kiezers en in 1887 1 488 107 het aantal verkiesbaren was in diejareo resp 879 347 en 802 975 Dan levert bedoeld blad nog eene tabel waaruit eene zorgwekkende toename van arme lieden blijkt In 1 882 bedroeg het aantal personen in het genot van openbaren onderstand wegens ouderdom ziekte enz 6047 dit aantal was in 1887 tot 15 19 gestegen De Standaard bevat onder het opschrift Waar moet het met Atjeh heen P een vervolg op de onlangs in dat blad opgenomen bescbouwipgen over onze taak op Noord Sumatra Enkel van wapengeweld heil te verwachten ware eenzijdig meent de Stand Het zou tevens een door ondervinding bewezen feit miskennen namelyk dat langs politieken weg in Atjeh veel te doen i De Atjeher zelf anders niet weinig prat op den lof der strijdbaarheid van zijn ras erkent dit Voor den in Atjeh mat het hoogste gezag bekleeden persoon is politiek de hoofdzaak van zijn werkkring Maar telkens zal zijne werkzaamheid leiden tot militaire daden Het is schier onvermijdelyk voor dezen hoezeer hoofdzakelijk politieken werkkring een militair te kiezen Tegen eene voortgezette verovering schrikt menigeen terug Intusschen is het voor ons van belang van de jonge vrouw was om te trouwen met TheocTore Benoist wijnboer zij eene Beaurand Neen ik ben geen Beaurand dacht Estelle de geschreven stukken en de plechtigheid die mijvoor een oogenblik tot de vrouw van Kaymond gemaakt hebben hebben volstrekt geen Beaurand vanmij gevormd Ik ben wat men ook zeggen moge juffrouw Brunaire vrij om te trouwen met wien hetmij behaagt En wat ik niet bij uw leven gedaanzou hebben goede beschermengel uit vrees van ute bedroeven zal ik nu doen mits ik de bloedigevlek kan afwisschen waarmee uw neef mijn bruidskleed heeft bezoedeld Ik behoef nu aan niemandanders meer te denken dan aan mijzelve enaan de toekomst al myn tyd al mijne krachten zalik daaraan wijden Haar jeugdig gelaat had eene uitdrukking van vastberadenheid aangenomen toen zij weder naar de tafel ging waaraan Theodore was blijven zitten Waar denkt gij aanP vroeg hij Aan de toekomst antwoordde zij Ik zal nugeene rust meer hebben voordat ik de waarheidheb ontdekt Hy dacht terstond aan de enveloppe en stond op het punt van haar alles mede te deelen Maar hoe aan deze vrouw te bekennen hoezeer hij aan haar getwijfeld had nu zij nog geenerlei belofte gewisseld hadden nu hunne overeenstemming nog uitsluitend berustte op stilzwijgen en onderstellingen Zelfs de beweging die haar aan zijne borst had geworpen a Ttn e n kleine toelage hem door een Ttosgere keakenmeid verstrekt De rechtbank te s Onvenhage rerklilaide yó6t 14 dagen in da zaak Tan een 46jarig horlogemaker geboren te Dordrecht zonder rast verblijf gedetineerd wegens verduistering van door verschillende personen hem ter reparatie toavertronwde horloges den officier van justitie niet ontvankelijk op grond dat tussohen den dag van het bevel van verwyzing en dien van de dagvaarding niet de volle termgn van tien dagen was verloopen en zulks naar aanleiding van eene door den toegevoegden verdediger mr Montyn opgeworpen exceptie Vrydag werd door de rechtbank ongegrond verklaard eene nieuwe exceptie van nietontvankelykverklaring van het O M door den verdediger opgeworpen op grond dat het vóór 14 dagen gewezen vonnis een eindvonnis zou iqn wql daarbij eene niet ontvankelijk verklaring zonder meer en niet eene vooralsnog niet ontvankelijk verklaring was uitgesproken zoodat volgens art 68 wetb v strafrecht het recht van strafvervolging was vervallen en de beklaagde volgens art 220 strafvordering in vrijheid behoorde gesteld te worden Thans werd met de behandeling deter zaak voortgegaan Het bleek dat bekl reeds vroeger was veroordeeld De hem ter reparatie verstrekte horloges had hy beleend in de bank van leening en het ontvangen geld verteerd Na het hooren van een zestal getuigen tot staving der ten laste gelegde feiten vorderde het O M beklaagde s veroordeeling tot 1 jaar 6 maanden gevangenisstraf wegens verduistering 3 maal gepleegd Mr Montijn concludeerde tot vrijspraak subsidiair tot het opleggen van eene lichte straf en in elk geval tot het in mindering brengen der voorloopig door bekl ondergane hechtenis Na in raadkamer te zyn geweest verklaarde de rechtbank den beklaagde schuldig aan de hem ten laste gelegde feiten en veroordeelde hem tot eene gevangenisstraf van 6 maanden met bepaling dat de preventieve hechtenis voor den tijd van 1 maand in mindering zal worden gebracht De berichten nit Spanje betreffende de cholera luiden ongunstig De plattelandsbevolking in de streken waar de eholera heerscht verzet zich met geweld tegen de maatregelen doUt de regeering voorgeschreven De geneesheeren mpeten zelfs door soldaten begeleid en beschermd worden Toch zijn reeds drie geneesheeren vennoord IV Valeilci werd een dokter gedood door een dolksteek hem heimelijk door een onbekend gebleven moordenaar toegebracht te Mogente vermoordde een vrouw een geneesheer door hem met een bijl hel hoofd te kloven en te Lerdo werd een dokter by een oploop door het volk vermoord In de provindèn Toledo en Valencia schijnt de cholera toe te nemen Den ZSsten kwamen in die gewesten en in Alicante en Badajoz 68 en 32 den 26slen 91 en 52 den 278ten 100 en 47 ziekte en sterfgevallen voor Te Toledo had men Woensdag 8 ziekte en 4 sterfgevallen De directeur der Militaire Academie aldaar is aan de ziekte bezweken Maandag heeft t de ministe van binnenlandsche zaken er 80 lijders bezocht tijdens zijn verblijf tierven er 11 en kwamen 25 nieuwe gevallen voor In de stad Valencia en onder de bezetting aldaar vermeerdert de ziekte De jP regeering zal de opening der hoogere scholen uit door een gekleurde kap getemperd Eene diepe stilte heerschte in het huis dat voor de tweede maal binnen fertien maanden door den dood in rouw was gedompeld Maar zooveel drukte en verwarring als de zelfmoord van Kaymond had teweeggebracht zooveel ernst en stille overpeinzing boezemde het niet onverwachte uiteinde van mevrouw Mentclar in Deze indruk van kalmte stilte en rust was zoo sterk dat mevrouw De Beaurand behoefte gevoelde hem af te breken Alleen met den man dien zij beminde bekroop haar een gevoel van angst en verlegentteid alsof zij nog nooit een vertrouwelijk onderhoud met hem had gehad Den jongen man in zijne aanteekeningen verdiept latende opende zij de deur van de aangrenzendekamer waar mevrouw Motatclar op haar praalbedlag omringd van waskaarsen Een bundel helderwit licht drong door deze geopende deur in de rustige kamer binnen Benolst sloeg de oogen op enzag er alleen den weerschijn van In dezen glans 1 die door de tegenstelling verblindend scheen was het alsoff de bevallige maagdelijke gestalte van Estelle M hare In hare volll lengte in de opening van de deur staande aanschouwde zij de liftde en vertrouwde haar hare gedachten toe Wat zou zij gezegd hebben hare besêhermster hare eenige vriendin indien zij de waarheid had geweten Wat zou zij gedaan Rebben als zij geweten had dat de eenige eerzucht om veel terrein onder bedwang te bielsen toovoal als met de besohikbaro macht mogelyk Is In Algeh met lyne talrijke bevolking onder byzonder slechte invloeden staande hebben wy veel grooter troepenmacht dan elders noodig Dat is de zaak irOm de Atjeh vallei afdoende te beheersohen en tevens in do omliggende districten die mate van onderwerping en orde te handhaven welke noodig is om het aldaar voortwoekeren of nieuw ontstaan van gevaren voor de rust in de S sagi s tydig en klemvol tegen te gaan zou nog gedurende langen tyd eend voor ons zeer belangryke troepenmacht noodig wezen Het naar behooren aanvatten der zaak is alzoo zeer kostbaar het land kan ons dit in geld niet spoedig teruggeven Er zijn alzoo nieuwe opofferingen noodig Willen Nederland en Ned Indiê zich die niet getroosten en tenzij het tegendeel als nog blijke kan slechts dit als de werkelijkheid aangenomen dan is geen andere conclusie aan te geven geen andere uitkomst dan het tot een minimum beperken van alle militaire bezetting niet meer dan iin post te behouden iu GrootAtjeh zich overigens wydende aan de maatregelen die aan alle veroverings politiek hadden behooren vooraf te gaan de blokkade in de eerste plaats i en vooral aan beleidvolle handen de dan schier uitsluitend politieke taak van het hoogste gezag in Noord Sumatra toe te vertrouwen Zoolang de koloniale geldmiddelen het toelaten en geen al te ernstige verwikkelingen elders in N I te bestryden zyn is het handhaven der geconcentreerde stelling zeker geen onmogolykheid Velen zullen oordeelen dat het beter is op een eenigzins verkeerden weg voort te gaan dan na veel wisselingen op nieuw te veranderen En dat is tot zekere hoogte juist Zoolang het enkel gold het besteden van veel gold zelfs van geld boven het gewone budget zou het niet gewettigd zijn om dddrvoor alleen nieuwe veranderingen te beginnen Doch iets anders is het waar tal van menichenlevens nutteloos worden opgeofferd niet enkel in de telkens terugkeorende gevechten die geen beslissing hoegenaamd verschaffen en ons niet vooruit brengen maar vooral aan ziekten als beri heri die de gezondheid van zoo velen verwoest iets anders is hety als de goede krachten daar verkwist met zooveel meer nut elders kondon aangewend worden Daar begint een verkeerde volharding een verkeerd handhaven De Stand betoogt verder dat als wij uitrukken het moet zijn om toestanden te creéeren onder welke wij meer afdoende en blijvend beschermen dan vroeger ook om onze eigen hoofdmacht vooruit en naar gezonder terrein te verschuiven en niet stelselmatig te blyven voorttobnen in een toestand die in beginsel niet verschilt van dien welken men zich ook op Java deuken kan bij wegneming van de troepen uit hun tegenwoordig garnizoen en het maken van eene troepenopeenhooping op het terrein der Cbineesche begraafplaats iu de omgeving der oude stad het graf der Europeanen De 8ia besluit hare beschonwingen met deze verklaring Het kan overigens zeker niet te veel herhaald worden bij eene openlyke bespreking der zaak dat Noord Sumatra nu het eenmaal zoo ver gekomenqis nimmer meer door ons kan worden losgelaten en elke wijziging die eventueel in onze maatregelen mocht komen slechts ten doel kan hebben op betere wijze grondslagen te leggen in dien kon worden uitgelegd als de ingeving eener broederlijke genegenheid Benoist had nooit voor iets gebeefd ditmaal echter rilde hij letteriijk als hij bedacht dat hij zich door één woord blootstelde aan het gevaar van Estelle voor altijd te verliezen Hij kende haren trots de wonde die hij aan hare eigenliefde ging toebrengen kon wel eens nooit genezen Hij werd angstig bedenkend dat welbeschouwd j ïem niet gezegd had dat zij hem bemin MÉÉ BLhem wellicht werkelijk niet beminde Ik dien eerst geheel zeker van haiW te zijn vóór dat ik mij aan hare verontwaardiging bloot stel zeide hij tot zich zelf Wy zijn thans met ons beiden om te zoeken zeide hij luide en wij zullen voortaan een uitgestrekter arbeidsveld hebben Nadat hij zijne taak volbracht had stond hij op Ik zal u morgen weerzien zeide hij gij moetniet naar de kerk gaan en u ergens laten zien gijzult niemand ontvangen Kan ik dat vroeg Estelle Gij zijt ziek en er is reden voor Tot morgen Zij gaven elkander de hand en zij bevond zich alleen alleen maar niet verlaten De volgende vier eü twintig uren gingen voorbij zooals dergelijke dagen voorbijgaan t gelyk zeer snel en zeer langzaam Vervolgens had de uitvaart plaats Wordt vervolgd virstuivenden zandbodem der anarchie door andere middelen al wat wy aan het op te trekken gebouw van orde en gezag overeind zetten bestand te maken tegen de stormrlagea van hei faaatitme en op andere wijze den greep te versterken waarin wy ü diegenen moeten omkneld houden die Nederland tegenitaan in de voWoeiing dei taak i welke het in NoordSumatra op zich nam Men meldt uit Simpelveld Onlangs deelden wij mede dat onze gemeente in beweging werd gebracht door zekeren H Reiziger van de firma J de Haan te Eotterdam die beweerde op den weg van Kerkrade naar hier voor een bedrag van ruim ƒ 2500 aan gelden en wissels te hebben verloren Ofschoon men dadelijk op onderzoek uitging vond men niets Thans is men echter tot de ontdekking gekomen dat de geheele geschiedenis door hem verzonnen werd ook moet hij reeds vroeger tweemaal met gelden welke hij voor zijn toenmaligen patroon incasseerde aldus gehandeld hebben natuurlyk hield zijn valsch voorgeven hem buiten bereik der politie Thans is de man te Rotterdam in voorloopige hechtenis terwyl uit door hem zelven afgegeven quitanties al meer en meer blijkt dat hij genoemde firma voor een bedrag van ruim ƒ 4000 heeft beet genomen De arrestant is gehuwd en vader van zes ïinderen De Vesuvius is opnieuw begonnen te werken Sedert eenige dagen ziet men s avonds een lavastroora langs de wanden van den berg langzaam omlaag glyden De stroom welt op uit de openi ig ter llnkerzyde van den krater en vloeit naar het Zuidoosten in de richting van Pompeji Beeds is de gèvaarlyice vloeistof niet ver meer verwijderd van de wijngaarden rondom Bosco Van Posilip uit kan men bet grootsche schouwspel genieten Het observatorium naby Pompeji wordt lederen avond door vele vreemdelingen bezocht die er soms den geheelon nacht doorbrengen om het indrukwekkend iiatuurtafreel gade te slaan Bulten lanüscti Overzicht Onverwachte verplaatsing van een brigade infanterie die in de nabyhoid van Berlijn aan de legeroefeningen deelnam naar de hoofdstad heeft groot opzien gewekt De ÉeicifaHoiiffer deelt mede dat deze maatregel is eenomen wegens de ongeregeldheden welke den 25iten Augustus na de byeenkomst der sociaaldemocraten in Friedrichsbain plaats hadden Dit geschiedde toen Bebol als spreker optrad De duizenden die geen plaats kondon vinden in de zaal moesten toen door de politie uiteengedreven worden De regeering heeft het daarom noodig geacht de brigade naar Berlijn terug te roepen omdat de stad byna geheel zonder troepen is daar de garde het gewone garnizoen is uitgerukt om doel te nemen aan de groote legeroefeniugen in Silezie Schoon de bladen nog altyd spreken over do reis des Duitschen Keizers nagr Rusland wordt toch algemeen aangenomen dat bot meer een beleefdheidsbezoek gold terwijl tevens de gelegenheid schoon was om een interessant militair schouwspel bij te wonen Is de hooge politiek op Peterhof niet aangeroerd met één punt dat toch nauw daarmee samenhangt is vermoedelijk een uitzondering gemaakt Dit kan ter sprake gebracht zyn niet om politieke maar om andere redenen Wy bedoelen het samentrekken van Russische troepen aan do Duitsche grenzen Bismarck heeft indertijd in den Rijksdag opgemerkt dat hot altyd moeilijk is inlichtingen te vragen over zulke dingen omdat men daardoor licht kwetst en bloot staat aan het govaar van een antwoord te krijgen dat den vrede weinig bevorderlyk is Er bestond echter een middel om indirect dat punt aan t roeren De opeenhoopiog van Russische troepen is voor Rusland zelf heel lastig vooral iu sommige winters De wegen van verkeer ziju weinig het land slecht bevolkt en de levensmiddelen moeten grootendeelst pef as óf met de slede worden aangevoerd Treft men nu open winters dan zyn wagens even ontruikbanr als sleden en wordt het vervoer soms gedurende eenigoiiV tyd onmogelijk Hut gevolg is dat Se soldaten niet krijgen wat zij hebben moeten Dit gebeurde b a in den winter van 8 8 op 89 Er heerschte toen bepaald gebrek onder de Russische soldaten zoo zelfs dat men geheele zwermen over de Duitsche grenzen zag trekken om in de Duitsche dorpen om levensbehoeften te bedelen omdat zij verhongerdea Van Duitsche zyde werd last gegeven de Russische soldaten zooveel mogelijk tegemoet te komen daar men wel begreep dat het van kwaad tot erger zou gaan indien de soldaten niet van brood voorzien werden De Duitsche regeoring heeft later te Petersburg om teruggave gevraagd van hetgeen op deze wyze aan do Russische soldaten was verstrekt en het heeft veel moeite gekoet verMtding te krygen Men begrijpt echter dal voor lüialaud om deze en andere redenen deze opeenhooping van troepen aan de grenzen op den duur onmogel k is en het over niet langen tyd zal moeten besluiten óf de troepen terug te trekken óf oorlog te voeren ten einde de hangende vragen tot een beslissing te brengen De Duitsche keizer zal in de volgende maand een bezoek brengen aan Moltke op zyn landgoed ten einde den bij al zijn grootheid even merkwaardig bescheiden man by voorbaat geluk te wensclien met zyn negentigsten verjaardag welke op 26 October valt Er wordt van dien dag veel werk gemaakt in Duitschland Men heeft tot nog toe altijd voldaan aan den wensch van den winnaar van zooveel veldslagen om van zyn feesten geen notitie te nemen Nu evenwel gaat het niet zegt men Er zal een mousteradres uit alle Duitsche steden en een dito van alle dorpen worden aangeboden in een fraai gebeeldhouwde kast en van do daarbij geschonken giften voor een of ander nuttig dool Ook wil men het huis te Parchim in Mecklenburg waarin Moltke geboren is ankoopen enz By koizerlyk besluit wordt in Rusland onder voorbehoud eener algemeene herziening van het toltarief eene verhooging der gezamenlijke rechten met 20 pet bepaald verder voor steenkolen coke en turf in de havens der Zwarte Zee met 40 pet De rechten op schors olyve j laurierbladen laurierbessen koffie cacao speceryeh thee suiker steenkolen coke en turf wanneer deze over de westelijke landsgrenzen en in de Oostzeehavens worden ingevoerd worden niet verhoogd De ukaze treedt onmiddellijk in werking De verhooging heeft ten doel de in en ujtgaande rechten in overeenstemming te brengen met den wisselkoers De toestand der werkstaking in Henegouwen wordt gunstiger Het aantal der werkstakers is eonigszins verminderd en bedroeg 16 400 Behoudens een optocht van werkstakers te Paturages die door de gendarmen verstrooid werd is het nergens tot engere geldhedeu gekomen Het zenden van troepen uit Bergen is nog niet noodig geweest en vermoedelijk zal dit ook niet noodig zijn want men heeft goede verwachtingen dat de pogingen tot bemiddeling tusschen werkgevers en werklieden zullen slagen Da Peuple het socialistisch hoofdorgaan richt een manifest tot de werklieden waarin de werkstaking volkomen gerechtvaardigd wordt genoemd maar waarin tevens wordt verklaard dat het nu onmogelijk is deze werkstaking tot een algemeene werkstaking uit te breiden Het manifest eindigt met een uitnoodiging tot by woning van het congres dat weldra zal worden gehouden en waarover de aanstaande algemeene werkstaking in het geheele land nader zal gesproken worden Blijkbaar zijn de mijnwerkers in Henegouwen te vroeg begonnen en daarom is het ook niet te verwachten dat de werkstaking van langen duur zal zijn Voor geen ander land levert onze regenachtige zomer zulke treurige vooruitzichten op als voor Ierland Gelijk reeds gemeld constateerde het officieel rapport van den landbouw den aardappeloogst voor bijna geheel Ierland als volkomen mislukt Wanneer men zich herinnert wat de aardappel voor den armen Ier is laat zich begrijpen dat men in Engeland met do grootste bezorgdheid den winter voor Ierland te geraoet ziet De Britten hebbon toch niet vergeten tot welke vreeselijke tooneelen de hongerjaren 1846 1848 toen eveneens de aardappeloogst mislukte hebben geleid Gebrek aan aardappelen d w z honger is in de lersche geschiedenis synoniem met oproer Voor de Engelsohe regering die in zoo ruime mate tegenover de leren de woorden toepaste wie mij lief zijn tuchtig ik met zwaren hand is het thans plicht het ongelukkige volk te hulp te kohen Engeland doet dan nog slechts een klein gedeelte vaq zijn eeuwenoude schuld tegenover Ierland af Op verscheidene plaatsen werden reeds meetings belegd waar resoluties werden aangenomen strekkende om de aandacht yan het gouvernement te vestigen op den huidigen toestand welke de verschrikkelijkste gevolgen voor don toekomstigen winter moet na zich sleepen Vooral do Roomschkatholieke geestelylcheid ontwikkelt groeten ijver teneinde de tusschenkomst der regeering voor de beklagenswaardige bevolking te verkrijgen INGSZONDl N De huisolyke opvoedingssohool van Mej E Verhoeft ohter de Vischmarkt Wijk I No 161 heeft 31 Aug 1890 16 jareu bestaan Het onderwijs bestaat uit ontwikkeling de eerste beginselen van lezen schry ven rekenen fröbel breien knoopen vormleer en wat voor kinderen nuttig oiv noodig is Het schoolgeld bedraagt voor één kind 0 26 2 kinderen ƒ 0 4e 3 kifcderen ƒ 0 60 per week of f 1 per maand Er luinnen informatien genomen worden by Mevr de Wed Dirk van Hinlopen ï b bertou by Mevr de Wed Kluitman by de WelEd Heeren J W Brakel en E S Cats April 1840 werd E Verhoef kweekelinge op de eerste of eenige Burger Bewaarschool alhier Hoofd Mq J Kempe Schoolopziener wylen de heer Dirk van Hialopen Labberton tot 1847 loon ƒ 0 25 per week In dien tusschentyd is E Verboef noodhulpkwcekeling geweest op de kostelooze Bewaarschool Patersteeg Hoofd Mej Eekhout Sept 1845 werd E Verhoef verzocht eene Bewaarschool te openen voor de familie Kolff te Middelharnis Schoolopziener wijlen de heer B Boers tot April 1846 Juni 1847 opende E Verhoef eene bewaarschool te Giessendam en NederHardinxveld Schoolopziener wijlen de heer Haafkens later wylen de heer P Romeyn 1866 om gezondheidsredenen naar Gouda April 1868 benoemd als onderwijzeresse in de Handwerken van Nut en Smaak op de Openbare Tusschenschool dair thans ruim 22 jaren werkzaam Mej E Verhoef bezit 2 acten één als Hootd Bewaarschoolhouderesse en één voor de Handwerken voor Nut en Smaak 7 Maart 1873 tot 1876 aan 44 meisjes onderwijs gegeven in de Handwerken Nut en Smaak op de hool voor Chr Nat onderwijs Op verzoek van vtle familien 31 Augustus 1874 eene Bewaarschool geopend te Gouda Hoofd E Verhoef Schoolopziener wijlen de heer J Broedelet nu de heer Terpstra E VERHOEF Hoofd Burger Bewaarschool Achter de Visohmarkt Wyk I No 161 Gouda 1 Sept 1890 te Gouda PETROLEUM NOTEERIIVGEN van de Makelaars Cantzlaar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden onveranderd Loco Tankfust en Geïmporteerd fust ƒ 8 October Novemberen December levering ƒ 8 06 Afloop van Openbare Verkoopingen van Onroerende Goederen VEILING 1 SEPTEMBER Woonhuis on Erf Gouwe C No 11 2510 k A van Veen Huis en Erf Oude Gouwe S No 47 ƒ 845 k F J Sgamaaij No 3 13 opgehouden GEVONDEN VOORWERPEN In de maanden Juli en Augustus 1890 zyn de volgende voorwerpen als gevonden gedeponeerd aan het bureau van politie 1 pakje Katoen 1 zilveren Belletje 1 gouden gewerkt dolkje 1 dameshoed 1 groene reiszak 1 koralen armband met gouden sluiting 1 rozenkrans goudon medaillon 1 tabakspijp 1 portemonnaiè inhoudende ƒ 0 12 1 idem inhoudende ƒ 0 06 1 rozenkrans 1 gouden slotje 1 zakboekje 1 git ten armband 1 portemonnaiè inhoudende ƒ 1 84 1 bloedkoralen armband mot gouden sluiting 1 portemonnaiè inhoudende ƒ 1 40 1 gouden vingerring 1 zilveren oorbelletje 1 parapluie 1 zilveren armband 1 portemonnaiè inhoudende ƒ 0 06 l gouden oorbelletje 1 vrouwenzak inhoudende 1 portemonnaiè mot ƒ 0 02 1 zakdoek 2 haarkammen 1 vingerhoed 1 sleuteltje 1 spiegeltje 1 papieren zak met eeflig haarwerk 1 zweep l bovenstuk van een goudetr oorbel 1 zyden doekje 1 zilveren broche 1 gouden kruisje 1 zwart boezelaar I wit gejokte muts 1 zilveren armband Do gevonden voorwerpen in de maanden Januari en Februari 1890 en niet door de verliesers afgehaald zijn ter beschikking van do respeatieve vinders met inachtneming van Art 2014 Burgerlijk Wetboek Bjirean voor gevondeu voorwerpen zooveel mogelijk geopend van 11 1 uur s morgens De Commissaris van politie te Gouda W N V GARDEREN 334 Staats loterij 4e Klasse Trekking vjin Maandag 1 Sept 1890 No 19250 ƒ 2000 No 19689 ƒ 1000 No limi f 400 No 1 20 14039 16140 en 20212 ƒ $ 00 No 3117 3447 77ir 12409 14934 en 18676 ƒ 100 Prijzen van ƒ 66 3 2712 6066 7833 11121 13131 16124 18597 40 2738 182 7893 llisy 13139 16166 18S99 109 2763 5206 7972 11165 13149 16181 18600 125 2776 5236 8050 11207 13222 1619 18618 238 2831 63I4 8192 112S8 13294 16234 18626 242 2846 5S 8236 11246 13466 16316 18840