Goudsche Courant, woensdag 3 september 1890

N 4314 Woensdag 3 September 1 90 SLECHTS TIJDELUK LAGE over de LAGE GOUWE C il Viscbmarkt GOUWE C H Wegens Sterfgeval der Twentsche Linnenfabriek GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken waarvan de Erfgenamen de Toorïaad LINNSNa TAFELOOEDEREN KATOENS enz bjj partjjlaton te gelden maken tor verkrijging van kapitaal ui hunne laatate partii MANOFACJTÜREN hier in GOUDA verkoopen tegen ongeloofelflke prijjen beneden alle mogelqke ooncurrentie Aangerien het een noodrakelgkheid is dat alle goederen van de hand moeten gedaan worden wordt elk redelyk bod aangenomen Deie Linnenfabriek is een der oudste uit Twente en bestaat meest uit hacd weverüeQ dus kan meu veraekerd ign eei te qualiieit LINNENS enz enz te hebben Voor gij elden gaat inkoopen komt lieo daai vel restenten half VOOT niet weggaan De inzeuding van advertentiön lean gescliieden tot 64n nor des namiddags van den dag der uitgave Tijdel LAQE QOUWE C 11 over de VISCHMARET S7fi S8S0 5S36 8S61 11873 1S6U 16316 18666 815 3016 1345 8ÏÏ6 11894 13668 16356 18691 357 3060 6368 3392 11306 13683 16359 18726 368 3035 6388 8499 11326 13686 16448 13913 468 3142 5428 8581 11481 13717 16641 18939 476 3178 6588 8684 11470 13743 16631 18970 501 8186 6609 8609 11572 13763 16748 19011 629 3240 6684 8743 11589 13778 16878 19076 667 3274 6676 8762 11681 13860 16939 19088 663 3309 6687 8813 11692 13868 16967 19090 688 3469 6694 8922 11743 13874 16978 19118 672 3484 5699 8968 11768 13981 16991 19132 709 3584 6704 9076 11775 13960 17088 19194 819 3586 5726 9105 11792 13988 17038 19249 885 3590 5779 9151 11808 14074 17064 19269 903 3634 6860 9195 11818 14130 17130 19272 967 3662 6928 9196 11829 14190 17141 19273 983 3712 6934 9273 11849 14247 17191 19359 999 3796 6222 9280 11868 14446 17833 19382 1046 3849 6237 9443 11888 14613 17300 19444 1081 8881 6274 9478 11918 14621 17331 19691 1096 3926 6380 9683 11987 14537 17334 19666 1189 3927 6391 9667 18033 14603 17366 19678 1141 3947 6411 9672 12040 14646 17400 19714 1283 3952 6601 9682 12044 14682 17406 19783 1364 3960 6510 9704 12068 14683 17410 19731 1408 3986 6613 9705 2084 14704 17412 19301 4066 6630 9714 il2093 14834 17441 19837 4084 6647 9767 12152 14885 17442 198751593 4099 6665 9777 18806 14900 17464 198981607 4163 6764 9819 12212 14921 17613 199291664 4160 6836 9821 12845 14930 17519 800151680 4170 6846 9941 18289 14949 17647 20043 1746 4188 6869 10024 18313 14978 17614 20134 1767 4863 707810114 12361 15024 11636 201371856 4273 709110147 12437 15107 17884 20161 1917 4281 7116 10211 12440 16118 17713 20830 1936 4386 715110253 18449 15138 17766 202381988 4383 716810268 18490 16148 17866 20265 8049 4415 716410318 12588 16239 17946 202962147 4426 717710316 12666 15841 17950 80330 8182 4485 722410324 12698 15297 17960 20387 8235 4561 7242 10362 12714 16346 17969 20391 8274 4586 726410477 12744 15369 17996 20437 8307 4604 7370 10633 12774 15379 18033 20464 8310 4666 739110583 12784 15647 18062 20602 2318 4667 7404 10661 12788 16696 13116 80680 2322 4687 743110685 12805 15730 18161 806852847 4723 746210759 12832 15759 18178 20721 2371 4746 7476 10769 12893 15841 1823fl 20726 2384 4759 750110821 12980 15929 18320 20770 8386 4843 7535 10855 13012 16967 18408 20846 8424 4894 758910866 13072 16014 18457 20870 8508 4941 7681 10930 13080 16046 18462 20946 8514 4983 7805 11019 13110 16058 18554 ADV£RTENTI£N Zg die iets te vorderen hebben van of Teracholdigd zgn ann de onder het voorrecht van boedelbeschrgving aanvaarde Nalatenschap van den Zeer Eerwaarden Heer WILHELMUS AKXHONIUa van WOBCOM in leven B K Priester en Rector in het B E Liefdeges icht te Gpuda gewoond hebbende aldaar en overleden te Gravenhage den 14 Angnstns jl worden verzocht daarvan vóór den 15 September a s opgaaf oi betaling te doen ten kantore van den Notaris G C FOETÜUN DROOG tiEEVER te Qouda Door eene DAME wordt eene Cremeulsileerde Kamer met MIDDAGETEN gevraagd Brieven onder No 2035 met opgave van conditiën aan den uitgever dezer Conrant GEVRAAGD tegen 1 N O 7 EMH B E R a s een flinke Diensllsode Zonder goede getniggcbriften onnoodig zich aan te melden Adrea Wgdstraat A 40 Voor een klein gezin wordt gevraagd om de WASCH geheel gereed te huis te bezorgen Adres onder 2036 aan het Barean dezer Conrant Gouda Snelpersdmk van A Bbinkhaj k Zocn Linnen Handdoeken en Servetten met randen per dozijn f 2 Tafellakens 81 30 es 40 cents Voor dagelijktoh gebruik zwaar Linnen Tafellakens 2 maal 3 W 60 90 en 110 et Vingerdoekjes per dozijn 40 100 en 120 et Linnen Heeren en Uames Zakdoeken per dozijn f g Gezoomde Heeren en Dames Zakdoeken per dozijn 60 90 en 100 cent Fijne Half Linnen Zakdoeken per dozijn 130 on 150 cent Bonte Handdoeken per dozijn 100 en 150 ot Grijze Linnen Keukendoeken 6 8 en 11 ot Theedoeken 4 9 11 en 1 ent Stofdoeken per dozijn 100 en 130 cent Linnen Blokjes voor Handdoeken per El 12 en 16 cent Oogjes voor Luiers 16 en 81 cent Afgepaste Piquée linnen Luiers met randen nu f 3 per dozijn Keper en Amersfoort 21 Els stukken f 1 80 f S 60 en f 3 Linnen Bad Keper 21 £ 1 nu f4 25 en f 4 76 Linnen Geel Keper f 2 60 en f 8 Soliede KrimpMj Flanelr 12 20 en 30 cent Eeue part lij e Fransche Flanel nu 35 cent 01 JTVAI GEI V MWS COGOS ITEN J GERRITSEN In de gevraagde KOST en INW ONING is men geslaagd Van Spijkstr 61 Openbare Verkooping te Ouderkerk aan den IJssel op WOENSDAG 3 SEPTEMBER 1890 bn veiling en op WOENSDAG 10 SEPTEMBER 1890 by afslag telkens des morgens te elf nren in de herberg van A BEOERE op het dorp ten overstaan van den Notaris G C PORTÜIJN DROOGLEEVER t Gouda van Eene kapitale BOÜWMAUSWONING met 19 Hectaren 42 aren 64 Centiaren Wei en Hooiland in d ean Creer soldex ie Ouderkerk aan den IJssel En znlks in 8 perceelen Nadere inlichtingen zjn te bekomen ten kantore van voornoemden Notaris FORf ÜIJN DROOGLEEVER te Gouda Serste qualiteit Linnen voor Lakens zonder naad 27 £ 1 breed 36 en 45 cent Dito voor Sloopen Hemden enz 5 4 en 6 4 18 en 21 cent Twentsch Linnen Grai voor Lakens zonder naad genaamd duivels sterk 24 en 30 et Grsslinnen Oliphantalinnen enz enz 10 14 en 16 cent Fiquée spreien van af f 1 00 en f 2 00 Dames Dag Hemden 60 en 80 cent Nachthemden met Entredeux en Linnen Strooken f 1 10 en f 1 30 Bovenrokken met Strooken f 1 00 DamesPantalon Madapolam Frauïais 66 80 en 100 cent Fiquée Bokken f 1 10 en f 1 50 De Fijnste Fransche Thibets van af 90 Ct ATTSNTIM 8 F P Nog een kleine pai tij zeer mooie Heeren en DamesPAHAPLUIES riiet de nieuwste knoppen van af f 1 25 OPNIEUW ONTVANGEN de eerste qualiteit ZwltserSCbO HorlogOS alsook de goedkoopste soorten Zilveren Dames Horloges vaq af 10 Zilveren Hedrén 10 Gouden Dames 17 Gouden Heeren 25 Eene van de beste InKchtingen van ons land van Horloges Garantie van twee tot vijf jaar P assage N 12 B J A VA N DIJK Zeer ï ette Gesteendrukt NAAmABTJES worden GELEVERD door A BRIi KMAN en Zn Een ware schat voor de ongelakki e slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime nitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s elfbe waring QoUandsche uitgave met 27 afb Prfls 2 galden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondengd Igdi moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaariyks dnizenden van een zekeren dood Te verkrggen bfl het Verlags Magazjn te Leipzig Nenmarkt 34 franco togen inzending Van hpt beSrag ook in postzegels en in lelken boekhandel in Holland De aitgave dezer Courant geschiedt dagelgk met nitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alsoadeilfike Nommen VIJF CENTSN BINNENLAND GOUDA 2 September 1890 In de hedenmiddag gehouden vergadering van den gemeenteraad die door 16 leden werd bijgewoond afwezig was de heer van der Post met kennisgeving werd door den Voorzitter allereerst medegedeeld dat de heer Dr H IJssel de Schepper had kennisgegeven de benoeming tot Lid der Commissie in wier handen was gesteld de gemeento begrooting dienst 1891 niet te kunnen aannemen De Voorzitter verzocht daarom in zijn plaats Dr F H G van Iterson in die Commissie zitting te nemen zoodat deze thans bestaat uitjfle heeren Hoogenboom Hoefhamer en van Itorsonr Bij den Uaad kwamen de volgende stukken in 1 Een voordracht van B en W tor betipeming van een onderwijzer en eene onderwijzeres aan de Ie Kostelooze School ter voorziening in de vaoatiWEini ontstaan door hei eervol ontslag verleend aan den heer N Vlasveld en Mej M B Wöloken Op die voordracht staan Voor Onderwijzer de heeren C ZOET kweekeling aan de Ie Kostol School C A HACKER onderwijzer te Asperen E TEN BEOEKS onderwijzer te WadcUnxveen Voor Onderwijzeres 1 Mej S J VAN EUK kwoekolinge aan de Ie Kostelooze School 8 Mej A S KEOM onderwijzeres te Haarlem 3 Mej N BJIKKEU onderwij pres te Maassluis Bij de voordracht is overgelegd het door B en W ingewonnen bericht van het Hoofd der School en het schriftelijk met redenen omkleed advies van den ArrondissementsSchoolopziener j Ter visie en benoeming in de volgende vergadering FEVILLETOX Een raadselachtige Qfescliiede is Uit het Fraruch p XXV 83 I De begrafenis had een groote menigte nieuwsgierigen en ook eenige oude vrienden te zamen gebracht vrienden die berouw hadden dat ij op zoo oihartelijke wijze eene vrouw in de eenzaamheid hadden laten ontslapen voor wie zij achting en genegenheid hadden gevoeld Er waren ook verslaggevers die op nieuwtjes uitgingen Al deze menschen waren tamelijk teleurgesteld toen zij Estelle niet zagen De aanblik van de jonge weduwe zou een waar genot geweest zijn voor de menigte Men stelde zich schadeloos door kwaad te spreken van de afwezige wier tegenwoordigheid tot niet minder wreede praatjes aanleiding zou hebben gegeven Benoist in de menigte verloren luisterde Hij dronk den beker der schande en van den leugen tot den laatsten druppel ledig terwijl hij den lijkwagen volgde van de rue de Lille tot de kerk van Thomas van Aquino en van daar naar Père Lachaise en hy verzamelde toorn voor maanden voor jaren én zijn toorn was te heftiger nu hij 2 De rekening en verantwoording van de baten en lasten van het voormalig Armbestuur van Stein over 1889 Ter visie Aan de orde was daarop De benoeming van eenen Wethouder De heer J M Noothoven van Goor werd herbenoemd met 15 stemmen terwijl l blanco biljet werd uitgebracht De Voorzitter wenschte den heer Van Goor geluk met de herbenoeming en gaf de hoop te kennen dat hij reeds aanstonds zou willen verklaren aangaande ïl anneming daarvan De heer Noothoven van Goor betuigde z jn erkentelijkheid aan zijn medeleden voor het nieuwe bewijs van vertrouwen in hem gesteld en verklaarde zich gaarne bereid de benoeming aan te nemen De Voorzitter zeide daarop dat hem dit zeer aangenaam was en beval daarop zyn medelid in het Dagelijksch Bestuur en ziohz lf bij voortduring aan in de welwillendheid en vriendschap van den heer van Goor Aan de orde was daarop het adres van Mevr de Wed A Oosthoek Van Dam betreffende de opruiming van do waterstoep bü de brug aan de Hoogstraat B en W hadden geadviseerd daarop gunstigr te beschikken De heer Fortuijn Droogloever drukte de hoop uit dat er bij B en W geen plan zou bestafin die brug te verbreeden daar hij dit onnoodig vond De heer IJssel de Schepper had juist met genoegen in het rappom van B en W gezien dat de opruiming van die waterstoep zou kunnen strekken ot bevordering der verfraaiing van dat stadsgedeelte en tot verbreeding der brug Dil laatste achtte spr noodig in het belang van het verkeer en juist dit wjis voor spr een argument om zijn slem aan het voorstel van B en W te even De Voorzitter deelde mede dat bij B en W geen plan bestond een voorstel te doen tot besefte dat hij één hunner was geweest dat hij even als zij lichtvaardig had geoordeeld zijne eenige verdienste was dat hij er nooit met iemand over gesproken had André Bolvin zelf had hem de Bkenteni8 zijner verdenking niet kuAnen ontlokken Een jeugdig officier onderscheidde zich door de bitterheid zijnot opmerkingen hij volgde den stoet te voet pratende mot vrienden en liet zich met vrsesielijk stuitende lichtzinnigheid ove mevrouw De Beaurand uit Ik vertegenwoordig mijne familie zeide hij tot een zwaarlijvij man die met moeite den lijkwagenbijhield terwijl men naar het kerkhof reed en bovendien gevoel ik mij vereerd een bewijs mijner achting vpor mevrouw Montclar te kunnen geven zij was eene uitstekende vrouw en de bijzondere vriendin mijner 8oi 0onmoeder maar De Beaurand zal naarik hoop na al de beleedigingen die zij zich op den hals heeft gehaald begrijpen dat zij den naam dien zij draagt genoeg in da waagschaallbeeft gesteld zij kan niet beter doen dan verdwijmn en zich ineen afgelegen hoekje begraven Benoist kon de verzoeking niet langer weerstand bieden Hij liep tegen den jeugdigen officier aan Let toch op I zeide deze knorrig en liep door De lijkstoet was op het kerkhof aangekomen Benoist begreep dat het oogenblik sTocht gekozen was Hij liet de begrafenilplechtighoid afloopen en toen de omstanders uiteengingen nam hij den arm van een zijner vrienden dien hü in zijne gedachte A DVEKTENTIEN worden geplaatit van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TB LETTSB8 worden berekend naar plaatemimte Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnc 99 verbreeding dier brug waarop overeenkomstig bet advies van B en W op het adres zonder hoofdelijke stemming eene gunstige beschikking werd genomen Tot Leden in Commissie voor de strafverordeningen werden vervolgens herbenoemd de heeren W J EOaTUIJN DKOOGLEEVEE Dr P H G VAK ITEESON C C H PEINCE Dr H U8SEL di SCHEPPER Aan de orde was daarop de benoeming van een brugwachter aan de brug o de Gouwe tegenover de Turfmarkt Alvorens daartoe werd over gaan stelde de heer van der Garden voor het aan den brugwachter C Fortuin eervol gegeven ontslag in te trekken eft hem alsnog alleen ontslag te verleenen daar h niet b d afgewacht den datum waarop hem ontslag gegeven was maar dit eigendunkelijk genomen had Nadat de Voorzitter op verzoek van den heer IJssel de Schepper eenige inlichtingen daaromtrent had gegeven waaruit bleek dat de opmerking van den heer van der Garden juist was werd diens voorstel in stemming gebracht Voor stemden de heeren Prince Straver Noothoven van Goor Koning IJssel de Schepper van der Garden Lotsy en de Voorzitter Tegen stemden de heeren Hoogenboom Hoef hamer Oudijk van Iterson van Vreumingen van Veen Fortuijn Droogleever en Jager Daar alzoo 8 stemmen vóór en 8 stemmen te gen het voorstel waren uitgebracht staakten de stemmen en was eene beslissing alzoo aangehouden tot eene volgende vergadering Tot brugwachter werd daarop benoemd J Ta k met 8 stemmen terwyl P M Holthuizen 4 p T Scharloman 2 en J Verheij 1 stem verkregen en 1 blanco biljet was uitgebracht daarvoor had uitgekozen en volgde den officier Op korten afstand van de poort stak Theodore zijn wandelstok tusschen de beenen van zijn onbekenden vijand zoadat deze struikelde Lomperd bromde de jonge man Hunne blikken ontmoetten elkander en de officier begreep dat het niet het gevolg eener lompheid was Zijt gij ook siet dhar straks tegen my aangeloopen vroeg hg Ja zeil Ie Ëenoist hem uitdagend aanziende De officier mompelde eene weinig vleiende uitdrukking een halve minuut later hadden de twee Jongelieden in sp jt van do pogingen hunner vrienden die er niets van begrepen hnnhe kaartjes gewisseld Hubert d Aulmoye luitenant bij het 9e regiment huzaren zeida Benoist lezende Dat zal hei enofm goed doen Die soort van snuiters zijn veelte jong I Men moest ze niet alleen op straat latengaan Theodore Benoist Wie drommel kan dat zijn zeide opf hetzelfde oogenblik d Aulmoye Hij is een dapper officier antwoordde een der aanwezigen Gij hebt u de vingers gebrand mijn vriend Maar wat wil die ruziemaker dan eigenlijk f hernam de ander Hq bonst tegen mij aan ik zeg niets hij steekt mij zgn stok tusschen de beenen En ik weet volstrekt niet wat ik hem gedaan heb Men moet maar ongelukkig wezen Ik kom op de r