Goudsche Courant, woensdag 3 september 1890

Het verdrinken van den zeeofiicier J M Zwanen beek Pauw nabg de haven van Nieuwediep is waarschijnlijk daaraan toe te schrjjven dat hij niet kon zwemmen Op het Instituut te Willemsoord was hg niet in de gelegenheid gesteld geweest dit goed te kunnen loeren daardoor is nu een brave zoon in den bloei van zgn loven aan zijne moeder ontrukt en verliest de marine in hem een kundig officier Dringend noodig is bet dat genoemd Instituut zóó ingericht worde dat geen adelborst het verlaat zonder goed te kunnen zwemmen dat is toch een vereischto voor een zeeofiicier De redactie toekent hierbg aan W j vestigen op dit schrijven bijzonder de aandacht der bevoegde autoriteiten Met innige deelneming in het leed dor moeder die dus haar zoon een veelbelovend jong zeeofHcier verloor heeft men gelezen hoe hij verdronken is door het omslaan van een sloep Nu bet bekend wordt dat hij het leven verloor doordien hij niet zwemmen kon is het zeer te wen t sohen dat dit hoopvolle jonge leven niet vruchteloos verloren ging en een leemte in de opleiding der adelborsten worde aangevuld Ons schijnt wenschelijk dat aan eiken adelborst na z jn plaatsing te Willemsoord bewijs worde gec vraagd dat hij goed zwemmen kon In het eerste jaar kunnen zg die het niet voldoende verstaan dan onderricht ontvangen en in de volgende jaren móet voldoende gelegenheid geschonken worden om de kennis te onderhouden fl De hear J J A Monty a heeft met gonstigen uitslag het 3e of laatste gedeelte van het Notarieel examen afgelegd In het a materseisoen zullen de abonnementatooneelvoorstellingen in de Sociëteit Ons öenoegen allen worden gegeven door bet Botterdamsch gezelschap dor hh Le Gras en Haspels Naar w vernemen zullen Zondag a s een aantal Delftsohe wielrijders waaronder 4 dames onze gemeente een bezoek brengen en door eenige Goudsche velocipedisten worden ingehaald Tot groot ongerief voor de schipperij en de stoombooten welke den B jn tusscbea Leiden en Gouda bevaren zit sedert Zaterdag middag 3 uur het aakachip Antonia bestemd voor Amsterdam en diepgaande ruim 7 voet te Alfen aan den grond Het schip heeft water genoeg onder züi ki l l b is te breed voor de vaargeul Het aauUl schepen dat door dit ongeval wordt opgehouden vermeCKlert van uur tot uur doch tot op dit oogenblik zijn door de autoriteiten geene maatregelen genomen om verandering in dezen toestand te brengen Door de stoomboot n der maatschappij Volharding irardt de dienst nog gaande gehouden doch ook deza u wanneer het aantal wachtende schepen dat zoowel boven als beneden het vastgeraakte schip ligt blijft toenemen gestaakt moet worden o De Algemeene Nederlandsohe Politiebond houdt Vrijdag 19 September e k hare vijfde algemeene vergadering te s Hertogeubosch Punten van behandeling 1 Openingsrede van den President 2 Verslag van den Secretaris over het afgeloopen Bondsjaar 3 Bakening en Verantwoording van den Pecningmeester 4 Mededeeling beseffende de Colportage 5 Onderzoek en sluiting der rekening van den Penningmeester 6 Verslag van den Administrateur der fondsen 7 Wetenschappelijke en Wiskundige Balans van deQ Wiskundigen Adviseur 8 Mededeeling en besp king der ingekomen stukken en voorstellen 9 Verkiezing van een lid van het Hoofdb tuur in de plaats van den heer Kalbfleisob die de benoeming in de vorige Algemeene Vergadering gedaan niet heeft aangenomen Het Hoofdbestuur heeft ingevolge art 19 van het Bondsreglement de volgende voordracht gemaakt a C L J Bruggemans Brigadier der Bijksveldwacht te Oosterhont i A Borghstgn Brigadier majoor tit der Bgksveldwacht te Harderwijk P J van den Broek Brigadier majoor tit der Bijksveldwacht te Woenlen 10 Mededeeling wat door het Hoofdbestuur is verricht in zake het verkrijgbaar stellen voor de leden van den Bond van eene verzameling Wetten eifoJtsBinklijke Besluiten U Mededeeling van het verrichtte in zake dienstmedailles naar aanleiding van het voorstel Themmen in de yorige Algemeene Vergadering 12 Mededeeling dat bij het Hoofdbestuur het voornemen bestaat pogingen aan te wenden om nagelaten weezen van leden van den Bond te verzorgen hetzij door oprichting van oen weeshuis of op andere wijze begrafenis van eene vrouw die ik niet ken Ik heb haar zeker geen drie keeren in mgn leven gezien Mnn schoonvader is buiten ik vervang hem en loop hier zoo n koopje op Ik begrgp er niets van Niemand kon hem licht verschaffen De vriend die Benoist vergezelde begreep er evenmin iets van Zulk eene opzettelijke beleediging door een man die algemeen als een bedaard verstandig menseh bekend stond was volkamen onbegrijpelijk Wel zeide Theodore denk maar dat ik gewezen dragonder een doodelijken haat jegens de jagers heb Dat vind je zeer waarschijnlijk niet waar Benoist zeide de ander wien eensklaps een licht opging er is eene vrouw in het spel ae vrouw Wat een idee Vecht men tegenwoordig om eene vrouw Ik zeg u immers d t die kwast me verveelt De getuigen deden het onmogelijke om eene schikking tot stand te brengen maar Benoist bleef onverle lqk Het duel werd bepaald op den volgendenochtend Na zich overtuigd te hebben dat het eerst vgf uur was ging bg zijn bezoek aan mevrouw De Beaurand brengen ten einde haar verslag van de plechtigheid te doen XXVI De klokken van Saint Thomas d Aquiu deden nog hun somber geluid door de lucht weerklinken ter Bespreking der al of niet weuschelykheid en mededeeling der grondslagen Gelegenheid tot bespreking van de belangenvan d n Bond en de Pondsen en mededeeling vandatgene wat door het Hoofdbestuur is verricht in zake de voorstellen en beschouwingen in de vorigeAlgemeene Vergadering by dit punt tor tafel gebracht Vaatstelliag der plaats waar de Zesde Algemeene Vergadering zal gehouden wordsB 15 Sluiting der Vergadering Uit de Langstraat Kordt geschreven Zooals bekend is bestaat in deze streek voornilmelgk in de bovendorpen een vr j aanzienlijke vruchtencultuur die in de laatste jaren vooral erg te kampen heeft met allerlei ongedierte Nu werd dezer dagen uit het Westland bericht dat daar èa kruisbessenstruikeu werden afgevreten door rupsen Daar dus zoowel als hier dezelfde kwaal Er wordt tegenwoordig zooveel gedaan tot hulp van den landbouwer dat wel eens mag gewezen warden op het wenschelijke van een ernstig onderzoek door deskundigen naar de velerlei soorten van ongedierte die de struiken van bessen frambozen enz veniielen en naar de middelen om dat ongedierte onschadelijk te maken Verleden jaar zijn de struiken hier tweemaal in eenzamer afgevreten Men heeft van allerlei beproefd maar zonder afdoend suooes Er zqn ook wel middelen waardoor het ongedierte wordt gedood zonder de struiken te schaden maar die middelen z jn slechts toe te passen op kleine schaal daar z j voor groote hoven te kostbaar z jn en te tijdroovend De bron van hot kwaad schijnt voornamelijk in den bodem te moeten worden gezochi waar de kiemen zich ontwikkelen maar zekerheid is toch niet omtrent het ontstaan van al de verschillende voorkomende soorten van ongedierte verkregen Indien de deskiindigen te dezer zake eens licht en hulp konden verschaffen op een wijze die onder ie lers bereik valt zouden zg een groote weldaad bewijzen aan een groot getal kweekers In de hopstreken beerscht drukke beweging Was de prijs verleden jaar gedaald tot ƒ 2 50 de 60 kilo thans wordt reeds 60 voor dezelfde hoeveelheid uitgeloofd en wie weet of het er bg bigven zal De specttUnten die no groote partgeq hebben liggen ingekocht voor een prgs van ƒ 2 50 i 3 50 en die nu ongeveer ƒ SO kunnen maken zullen een géeden slag slaan Het gewas belooft tot nog toe niet veel meu rekent hoogstens op s productie van de nog aanwezige hop en deze is m de twee laatste jaren zeer verminderd daar groote hoeveelheden zgn uitgeroeid Na 0i wel weer worden bggelegd doch of dit werkelp op den duur in het belang van de landbouwers is mag minstens twijfelachtig worden genoemd Volgens ofBcieele opgaven zgn in Italië 1454 gemeenten bijna geheel verstoken van drinkwater hebben 4377 geone riolen en wordt alles er op straat geworpen en wonen 200 000 menschen in 37203 kelderwoningen In 600 gemeenten zijn geene geneesheereu voor de armen in 326 zgn geene andere begraafplaatsen dan de kerken en 194 arrondissementen met 6 millioen inwoner worden door malaria geteisterd Ëen 100 000 menschen lijden aan pellegra de ziekte welke door he t éten van slechte begeleiding der uitvaart van de overledene toen I Mevrouw de Beaurand in de corridor hot geritsel hoorde van een dameskleed en de eenigszins haastige schreden van welbekende voetjes zij opende haar deur en omhelsde onmiddelgk daarop haar kleine vriendin Odette Mgn beste zeide zg haar hartstochtelgk tegenzich aandrukkend Hoe hebt gij het toch aangelegdom in weerwil Van mgn strenge bevelen toch totmij door te dringen O ik heb eenvondig gezegd dat gij zekervergeten waart dat w j samen hadden afgesprokendat ik bij U zou komen en zie hier ben ik Mijn lief arm moedertje zoo zijt gg dan als t ware opnieuw wees geworden Die woorden die wel min of meer kinderachtig klonken maakten toch diepe indruk op EateUa in haar smartelgken toestand en z j barstte in een hartstochtelijken tranenvloed los Zoo bleven die twee vriendinnen eenige oogenblikken zwijgend naast elkander zitten er een aandoenlijk genoegen in vindende om met dkauder te weenen Eensklaps wischte Odette hare tranen weg en zeide Mijn echtgenoot bewijst de overledene delaatste eer mama heeft hem doen inzien dat hg moeielijk daar buiten kon Papa is uit de stad dat is wel jammer Enfin Hubert zal het dierbaar stoffelijk overschot van uwe tante tot het laatste oogenblik toe vergezellen hij heeft het mij vast müs wordt veroorzaakt Van de bevolking kaïv S pCt leien nooh schrgven Het gedenkteeken op bet kerkhof te Evere voor eenige in den slag van Waterloo gevallen Ëngelsche heeft zgc ontstaan te danken aan een door den gemeenteraad van Brussel in 16S7 genomen besluit tot ruiming van eenige oude kerkhoven De daar bewaarde stoffelijke overblijfselen werden krachtens hetzelfde besluit naar bet kerkhof van Evere overgebracht en daar onder bevonden zich die van 15 Ëngelsche officieren en dén onder oSicier die aan de gevolge hunner te Waterloo of te Qoatrebras bekomen wonden in 1815 overleden zgn Hunne namen z jn thans op marmeren platen vermeld De kosteu van het monument werden gedekt door openbare ihsohrgving aan welke het pariemeot eene som van BOO pond steriing toevoegde Aldus werd bijna ƒ 30 000 bgeengekregen De stad Brussel stond den grond voor niets af en nam het onderhoud voor hare rekening de beeldhouwer graaf Jacques Lalaing heeft niets voor zijnen arbeid verlangd en door het kiezen eener goedkoopero steensoort voor het voetstuk en van de galvanoplastie in plaats van het gieten der beelden is men met de verkregen gelden toegekomen zonder dat de degelijkheid van het monument naar verzekerd wordt daaronder l jden zal Het gedenkteeken bestaat uit eene sarkophaag van rooden zandsteen 9 meier lang en 4 meter breed Tropeeën van helmen vlaggen en wapenen zgn daarop geplaatst Drie bronzen leeuwen houden de wacht bij het monument en aan het hoofd einde daarvan staat het beeld van Brittannie geknield voor het altaar des vaderhmds met haren helm in de eene en haren drietand de spits naar beneden gekeerd in de andere hand In het gewelf onder de sarkophaag z jn de zestien doodkisten geplaatst Boven den ingang van het gewelf is een opschrift in het Engelsch en daaronder de woorden Mortuorum Patria Memor Bekend IsT 3at de Amerikaansohe ingenieur Ead geen groots scheepvaartkanalen meer graven wil omdat hg meer heil verwacht van de scbeepsspoorwegen Hg wil de schepen in een soort van dok laten loopeu en dan dok en al op spoorstaven over land naar een ander water vervoeren De dokwagen zou rusten op zes paar evenwijdige spoorstaven ea door zes locomotieven warden voortbewogen metten snelheid van 20 kilometer in het uur Voor de onvermjjdelgke veranderingen van richting en voor het wisselen wil de heer Rads gebruik maken van reusachtige draaischijven Volgens hem zouden de schepen minder Igden van zulk een spoorreisje dan van een zeereis Een scheepsbouwkundig ingenieur te Aberdew Schotland de heer W Smith heeft het denkbeeld van den heer Eads uitgewerkt De heer Smitk verwerpt de rechtlijnige wegen en de draaischijven als te kostbaar Zgn spoorwegen zullen evenals de gewone hun krommingen en zelfs hun hollingen kunnen hebben dank zg een vernuftig stelsel van wagens met draaibaar onderstel dat denken doet aan de wagens waarop boomstammen vervoord wor v den Hij wil het sobip gedurende deu ganscheu overtocht doen rusten op een bed van water als een bak met water o wielen in t welk een schip ligt Zes gewone locomotieven zijn op den reohten beloofd en ik ik heb mg hierheen gehaast I Ik kon onmogelijk nalaten V in deza droevige omstandigheden op te zoeken Uw man is wel goed ik ben hem daar zeererkentelijk voor zeide Estella Plotseling echter bedacht zij zich dat zij van den heer d Aulmoye noch een condoleance bezoek noch zalfs een kaartje had ontvangen Weet hij dat g j bier zgt voegde zg daaromer op levendige toon bij Het lieve kopje van OdiSte werd op dia vraag vuurrood en zij antwoordde Ja zeker hg weet het dat is te zeggen Maar kgk mij toch niet met zoo n vreemden blik aan Estella gij weet nog van ouds dat ik nooit onwaarheid kon spreken als gij mg op die manier aankeok Nu dus oprecht g proken neen mgn man weet niet dat ik hier ben Maar wat doet dat er toe Thans nu ik getrouwd ben zal ik toch wel het recht hebben om te doen wat mij behaagt Ik kan toch moeilijk een lijstje aan hem vragen van al de magazijnen waar hij mg vergunt inkoopen te doen Mij dunkt ik mag mij toch vr j bewegen Wordl tervolgi weg voldoende voor t werk op da hellingen zouden er wel achttien noodig zgn De heer Smith vindt gewone kanalen niet zoo goed P Hg berekent dat zijn scheepsspoorweg per Ëngelsche mijl 1608 meters kosten zal 760 000 terwgl de spoorweg volgens het stelsel van Eads op ƒ 1 000 000 on een kanaal zeker wel op 2 500 000 zou komen Voor een enkele Ign over de landengte van Panama berekent hg ƒ 37 500 000 voor een dubbele lijn 78 750 000 Men weet dat het kanaal van De Lesaeps indien het wordt afgemaakt ten minste ƒ 837 500 000 zal gekost hebben De heer Smith maakt zich sterk de opbrengsten van het Suezkanaat te verdubbelen indien er een spoorweg volgens zijn stelsel wordt bggebouwd waarvoor 75 millioeu noodig zouden zijn Ja hij gaat nog verder want hij wil ook do hoofdsteden en de middelpunten van nijverheid door dergelijke scheepsspoorwegen met de zee verbinden Zoo spreekt hg over een Ign van Londen naar Birmingham een van Pargs naar Rouaan Pargs zeehaven dat droombeeld dor Pargzonaars zou dan verwezenlijkt zijn Over de prsctische gevolgen zal men reeds binnen eenige jaren kunnen oordeeten daar de landengte van Chiqneoto zulk een scheepsspoorweg krijgt De ingenieur Eads zal h m bouwen en de üanadcesche regeeting heeft er een ondersteuning voor toegestaan Op deze Ijn zullen echter geen zwaarder schepen dan van 1000 ton toegelaten worden Door dan heer D P van Capellen veehouder en bandelaar te Kapelle a d IJsel en vele der voornaamsta veehouders en handelaars in deza provincie is aan deu Minister van binnenlandscbe zaken een adres gezonden van den volgenden inhoud Geven met verscbuldigdeu eerbied te kannen de ondergeteekenden allen veehouders handelaars enbelanghebbenden b j den veehandel op Engeland dat dank zij de bemoeiingen van de Nederlandscbe regeering en dank zg vooral den gezonden toesland van onzen veestapel welke gedurende zoovele jaren vanbesmettelijke ziekten verschoond bleef ons hoortl en wolvee sedert 1 September 1889 weder zonder slachting aan de losplaats te Groot Brittannic wordt toegelaten dat toen in November van dat jaar in Duitscbland in de nabgheid der Nederlandscbe grenzen het monden klauwzeer onder de schapen uitbrak de Eritache regeerfng echter in het begin yjn December 1889 een besluit uitvaardigde waarBg de voorgeschrsven opsluiting detention aan de landingsplaats gedurende 12 uren van alle vee uit Nederland aangebracht werd vorieogd tot minstens 3 en hoogstens 7 dagen dat de Ëngelsche vee inspeoteurs echter zekerheidshalve immer den maximum en nimmer dan minimumduur toepassen dat de Britsche regeoring het besluit krachtens hetwelk ons hooni en wolvee zonder slachMng aan de losplaats in Groot Brittannie wordt toegelaten wel is waar niet heeft ingetrokken doch dat de Nederlandscbe veehandel van die gunstige bepaling bij eena opsluiting van het vee gedurende 7 dagen gaan gebruik kan maken dat het vette slachtvee gedurende zulk een langdurig oponthoud te veel in waarde achteruitgaat waarom de handelaars in slachtvee dan ook onmiddellijk besloten hetzelve weder als voorheen te zenden naar Deptford da landingsplaats waar het vee geslacht moot worden terwijl do hooge onkosten voor voeding én oppaasing aan eena opsluiting gedurende 7 dagen verbonden den uitvoer van melken fokvee bijna geheel heeft doen eindigen een uitvoer van wekelijks gemiddeld een lO tal stuks uit geheel Nederland is toch niet noemenswaard dat niettegenstaande het mond en klauwzeer in Duitscbland in meerdere of mindere mate is blijven haerschen en niettegenstaande het buitengewoon scherpe toezicht der veeinspecteurs bij de lossing van ons vee te Deptford bedoelde keurmeesters onder de duizenden schapen en kalveren sedert December 18 9 tot nu toe aldaar geland niet één stuk hebben kunnen vinden dat aan eenige besmettelijke ziekte Igdende was dat de Britsche parlementsakte waarbg de invoer van ons vee in Engeland is geregeld uitdrukkelijk zegt dat zoodra de Nederlandscbe regeering aantoont dat zg alle voorzorgsmaatregelen heeft genomen tegen invoer van ziek vee en zoolang Nederland zelf vrij is van beerschende ziekten aan den invoer in Engeland niets in den weg zou worden gelegd dat hot de Ëngelsche regeering bekend is dat ons land vrg is van besmettelijke veeziekten terwijl noar de bescheiden meening van adressanten de doeltreffendheid van de door de Nederlandsohe rogeering genomen maatregelen tot wering van in of doorvoer van ziek vee voldoende wordt bewezen door het feit dat het scherpe onderzoek van Nederiandsch vee aan de landingsplaats te Deptford gedurende 9 maanden met heeft geleid tot tie ontdekking van een enkel geval van besmettelijke ziekte Om alle welke redenen zg Uwe Excellentie eerbiediglijk verzoeken bg de Britsche regeering de noodige stappen te doen opdat ij de opsluiting van ons vee aan de landingsplaats weder tot 14 uren verminderen en mochten er bij Haar ernstige bezwaren bestaan om deza gunstige bepaling voor al ons vee toe te sta alsdan pogingen aan te wenden om den vrijen invoer in Groot Brittannié no een oponthoud van 12 uren voor ons melk en fokvee te verkrijgen t Welk doende enz Heeft de maan invloed op do weersgesteldheid Deze vraag is vaak behandeld en in zeer uiteenloopenden zin beantwoord Eena belangrijke bijdrage heeft onlangs dr G Meyer le Aken geleverd door mededeeling van waarnemingen gedurende 18 jaren gedaan omtrent de barometerïtanden tijdens de verschillende gestalten der maan Om den invloed van plaatselijke omstandigheden ta oulgaaa heeft hij de standen uagegaan van uiteengelegm stations nl Christiansund Brest Hamburg Muncten en Memel Deze waarnemingen hebben geleerd dat tusscben September en Januari bij of kort na volle maan een lage en bij bet eerste kwartier aan hooge barometerstand regel is Tot dezelfde waarneming is men van de Duitsche zeemacht gekomen De oorzaak van het verschijnsel is nog niet verklaard Dr Meyer neemt aan dat de maan niet onmiil4ell jk op het weder invloed oefent maar op ds beweging der bovenste luchtlagen en dat deze weder werken op lagere deelen van den dampkring welker toestand het weder beheerscht Voortgezette waarnemingen zullen wel meer licht over dat vraagstuk verspreiden Buttenlanüscli Overzicht In het congres der Trades l niom te Liverpool is met eenparige stemmen een voorstel van den heer Burns aangenomen waarin symphatie wordt betuigd met de werkstakers in Australië on een beroep wordt gedaan op alle vereenigingen die op het congres zgn vertegenwoordigd om inschrijvingen te openen teneinde de werkstakers te helpen daar de worsteling in Australië de gewichtigste strijd is welke ooit in de zaak der Tradesl niom is gevoerd De werkstaking in de Borinage schijnt inderdoad op haar eind te loopen Hoofdzakelijk ia deze gunstige wending te danken aan de tuasohenkomst der hoofden van de sooialistiijche werkliedenpartij die deze werkstaking ontijdij achtten en er blijkbaar ton slotte nadat de eerste poging mislukt was in geslaagd zgn do werkstakers over te halen om althans tot na het congres vnu den len November hetwelk over de algemeene werkstoking beslissen zal den arbeid geregeld voort te zetten Van de andere zgde hebbeu de mijndirectie het de werkstakers gemakkelijk gemaakt aan de wenaohen den Nationalon Bond der Belgische mijnwerkers gehoor te geven Want de gestelde eischen zijn wol is waar niet ingewilligd maar in hoofdzaak hebben de weikstakers hun doel toch wel bereikt De grondslogen toch waarop de gedelegeerden e werkstakers ingevolge oen schrijven van den projml cialen gouverneur hunne makkers tot hervatting van den arbeid konden aansporen waren lo de directeuren der mgnen verbinden zich geen slachtoffers der werkstaking te mokon 2o zij schorten do toepassing op van art 8 van het reglement wat het inhouden betreft der loonen door de subalterne ambtenaren 3ci de provinciale overheid zal terstond tot de verkiezing doen overgaan van de raden van arbeid en ngverheid in de gemeenten waar deze nog niet regelmatig geconstitueerd zijn Vooral het tweede punt is van belang de groote grief tegen het oude en verouderde reglement van 1852 toch was dat de arbeiders ten aanzien van het opleggen van buitensporig hooge boeten bloolatonden aan do willekeur van ondergeschikte ambtenaren en werkmeesters De onthullingen over het Boulangisme worden voortgezet In het lierde artikel wordt uitvoerig gesproken over de onderhandelingen welke Boulonger met den graaf van Parijs en de leiders der rechterzijde voerde bij de presidentsverkiezing Op wien moest de rechterzijde stemmen Vele royolisten wilden den heer Ferry kiezen omdat er dan burgeroorlog zou ontstaan en zij bun voordeel konden doen met den strijd die tusscben de republikeinen zou uitbreken De leiders der Iloyalisten achten dit echter verkeerd en stelden zich in betrekking met Boulanger die slechts één doel bod nl weer minister van oorlog te norden Hem was iedere candidoot goed die beloofde als hij weer president werd hem Boulonger weer tot minister van oorlog te benoemen Do heer De Freycinet durfde dit niet beloven maar de heer Floquet deed het oodat op Floquet bij de eerste stemming doot Boulangers aanhangers werd gestemd Het geheele pion mislukte echter Toen het bleek dat indiende opportunisten en de radioalen elk op hun condidaat bleven stemmen nooit een meerderheid zou verkregen worden sloten beide porlijen een schikking en kozen den heer Carnot die tot geen van beide partijen behoorde Ook toen werden nog pogingen gedaan om Boulonger in het nieuwe ministerie te holpen maar geen der leidende staatslieden die in de eerste plaats voor het vormen van een ministerie in aanmerking kwamen wilde iets met Boulonger te maken hebben Wie de schrijver der artikelen is schijnt nu zeker Ten minste de hoor Lour ook een der gewezen Boulongistec verklaart in La France dat de afgevaardigde Mermeix de Coulisses du Boulangisme heeft geschreven De Voix du Peuple maakt een brief openbaar vou Boulonger woorin do generaal beweert dot zgn hondelingen opzettelijk in een verkeerd daglicht worden gesteld In hoofdzook echter dient Boulongers schrijven meer om de juistheid von hetgeen over zgn optreden wordt medegedeeld ijl bevestigen dan dit te weerleggen Ju de Intronsigeant bespreekt Boulongers vriend Jhefort het geval Ook le heer Boohefort wist ts van Boulangers bezoek aan prins Jerome te ongins Do heer Bochefort beschouwt echter dit bezoek ols de grootste politieke fout welke Boulonger kou begaon want de zwakke steun von den prins kon hem von weinig dienst zijn terwijl hij daarentegen door dit verbond vele anderen von zich zou hebben vervreemd Do Duitsche keizer ontving dr Peters ten gehoore noodigde hem ter tafel en overhoudigde hem de Kroonorde 3e klasse Deze onderscheiding is dezelfde welke indertijd aan den rijkscommiasaris Wiasmnna te beurt viel De keizer deed aan dr Peters ollerlei vragen betreffende zijn jongste expeditie in het binnenland van Afrika Op de burgerij von Berlijn heeft de houding der autoriteiten die de militaire macht versterkten in de hoofdstad een goeden indruk gemaakt En dot mocht wel want er werd in den laatsten tijd veel gemompeld von de zwakheid der Begeering tegenover de sociaaldemocratie waarmee men eigenlijk de al te goedmoedige sociale politiek van den Keizer bedoelde en er werd hier en daar zelfs gebibberd tegen den dag waorop de sociolistenwet zou worden opgeheven Nu heeft men gezien dot de Regeering er toch den gek niet mee steekt De Keizer van Oostenrijk wordt 17 dezer om 1 uur te Breslau verwacht Z M eet bij de Duitsche Keizerin en vertrekt om 3 uren naar Eohnstock Geen enkele deputatie zal door den Keizer worden ontvangen tengevolge van gebrek aan tijd Om aan de behoefte von hooge politiek eenigszins tegemoet te komen wordt te Berlijn veel gesproken over een brochure welke doar elk oogenblik verschijnen kan Zij hondelt over Bulgarije en verschgnt gelijktijdig in het Fransch en in het Duitsch Zij moet afkomstig zijn van een gewezen Duitachen ambtenoor en heeft tot titel Steht in Bulgarien eine Katastrophe bevor De strekking der brochure is uitvoerig aan te toonen dat de tot hiertoe algemeen op rekening van Vorst Alexander gestelde Vooruitgang in beschaving von Bulgarije alleen te danken zou zijn aan de Russische generaals die aonvaukelgk onder hem werkzaam waren Onder Vorst Alexander zou er in Bulgarije een verschrikkelijk verward huishouden gehoerscht hebben Bulgarije zegt de schrij